eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi w ramach projektuRozwój Lubuskiego Ośrodka Onkologii i Oddziału Noworodkowego oraz poprawa opieki okołoporodowej w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-03-22

Zielona Góra: Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi w ramach projektu: Rozwój Lubuskiego Ośrodka Onkologii i Oddziału Noworodkowego oraz poprawa opieki okołoporodowej w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 115346 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3296200, faks 068 3255808.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi w ramach projektu: Rozwój Lubuskiego Ośrodka Onkologii i Oddziału Noworodkowego oraz poprawa opieki okołoporodowej w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi w ramach projektu: Rozwój Lubuskiego Ośrodka Onkologii i Oddziału Noworodkowego oraz poprawa opieki okołoporodowej w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze. Pracami projektowymi w budynku L należy objąć: 1) I piętro o powierzchni 1.379,47 m2, 2) II piętro o powierzchni 1.269,86 m2, 3) III piętro o powierzchni 1.272,20 m2.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi w ramach projektu: Rozwój Lubuskiego Ośrodka Onkologii i Oddziału Noworodkowego oraz poprawa opieki okołoporodowej w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze - do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności dotyczącymi wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści przedłożonych oświadczeń i dokumentów: 1) oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie 2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - wykonawca zobowiązany jest wykazać się realizacją co najmniej dwóch usług, polegających na sporządzeniu projektu budowlanego, dotyczącego powierzchni minimum 2000 m2 każda, obejmujących swoim zakresem branżę budowlaną, elektryczną i sanitarną oraz ewentualnie 3) właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasób w zakresie wiedzy i doświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści przedłożonych oświadczeń i dokumentów: 1) oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie 2) właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasób w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści przedłożonych oświadczeń i dokumentów: 1) oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie 2) właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasób w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści przedłożonych oświadczeń i dokumentów: 1) oświadczenie wykonawcy 2) właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasób dotyczący zdolności finansowej wraz ze stosowną informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których podmiot udostępniający posiada wskazany rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub jego zdolność kredytową

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.szpital.zgo.pl/index.php?id=42
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: osobiście-w siedzibie zamawiającego(bud. adm.pok.206)-cena 31,55zł; pocztą-po uprzednim przekazaniu zamawiającemu stosownego wniosku(m.in.fax.683296554)-cena 31,55zł+koszty przekazania.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego - budynek administracji - sekretariat, pok. nr 201.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.