eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Utrzymanie i obsługa szaletów miejskich w obiektach Gminy - Miasta StargardOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-20


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Utrzymanie i obsługa szaletów miejskich w obiektach Gminy - Miasta Stargard

Miasto: Stargard

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
90.60.00.00 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-31


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie i obsługa szaletów miejskich w obiektach Gminy - Miasta Stargard
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321277180
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pierwszej Brygady 35
1.5.2.) Miejscowość: Stargard
1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.7.) Numer telefonu: 91 834 18 30
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zuk-stargard.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk-stargard.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i obsługa szaletów miejskich w obiektach Gminy - Miasta Stargard
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ac23016-88f1-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020575
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020573/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie i obsługa szaletów miejskich w obiektach Gminy - Miasta Stargard
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie elektronicznej.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej OpenNexus https://www.platformazakupowa.pl/a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej OpenNexus,b) Składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Formularza do przesyłania wiadomości dostępnego na platformie zakupowej OpenNexus, 3. Nie zaleca się komunikacji poprzez pocztę elektroniczną zamowieniapubliczne@zuk-stargard.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej OpenNexus oraz w instrukcjach zawartych na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1) administratorem i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych kierując korespondencję na adres: Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, tel. 091 834 18 30 lub poprzez kontakt elektroniczny: iod@zuk-stargard.pl,3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Utrzymanie i obsługę szaletów miejskich w obiektach Gminy - Miasta Stargard" prowadzonym w trybie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych;4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ustawy Pzp;5) ww. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych*; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych usług związanych z utrzymaniem i obsługą szaletów miejskich w obiektach Gminy - Miasto Stargard, w granicach i w zakresie określonym przez SWZ, a w tym między innymi:1) utrzymania i obsługi szaletów miejskich ? przy pl. Targowym,? przy pl. Wolności,? na terenie parku Bolesława Chrobrego,2) utrzymania czystości wraz z zapewnieniem odbioru odpadów oraz usługa utrzymania zimowego na terenach przynależnych do szaletów? na chodnikach i terenach zielonych przynależnych do szaletu przy pl. Targowym,? na chodnikach i terenach zielonych przynależnych do szaletu przy pl. Wolności,? dojścia do szaletu, na terenach zielonych i nawierzchni utwardzonej wokół szaletu w parku Bolesława Chrobrego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-05-01 do 2022-02-28
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zamówienie podobne polegać może na wykonaniu usług związanych z utrzymaniem szaletów miejskich. Zamówienie uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego - nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:a) Cena ofertowa -95 %b) Wysokość kary umownej z tytułu nienależytego wykonania usługi liczona za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewykonania któregokolwiek z obowiązków określonych w §2 ust. 1 umowy - waga 5 %2. W trakcie analizy badanej oferty pod kątem kryterium ,,cena ofertowa" badana oferta zostanie zestawiona z ofertą zawierającą najniższą cenę. Badanej ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem:PC = (Cn : Cob) x WCgdzie: PC - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena Cn - najniższa zaoferowana cena brutto Cob - cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej WC - waga kryterium cena - przyjmuje się WC = 95 punktów 3. W trakcie analizy badanej oferty pod kątem kryterium ,,wysokość kary umownej" badana oferta zostanie zestawiona z ofertą, w której wykonawca zaproponował najwyższą karę umowną z tytułu nienależytego wykonania usługi liczona za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewykonania któregokolwiek z obowiązków określonych w §2 ust. 1 umowy. Zamawiający określa minimalną wartość kary umownej z tytułu nienależytego wykonania usługi tj. za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewykonania któregokolwiek z obowiązków określonych w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 300 złotych za każdy przypadek stwierdzony przez Zamawiającego. Wysokość przedmiotowej kary umownej zaproponowana przez Wykonawcę musi być podana spośród zbioru kwot znajdujących się w przedziale skokowym od minimum 300 zł, gdzie skok wynosi 50 zł (tj. 300 zł, 350 zł, 400 zł, 450 zł, 500 zł itd.). W przypadku gdy wykonawca w swojej ofercie zaproponuje kwotę kary niezgodną z warunkami opisanymi powyżej (np. kwotę niższą niż 300 zł lub kwotę nie zaokrągloną do 50 zł jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Badanej ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem:PK = (Kob : Kn) x WKgdzie: PK - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium wysokość kary umownej Kob - wysokość kary umownej zaoferowana w ofercie ocenianej Kn - wysokość najwyższej kary umownej spośród złożonych ofertWK - waga kryterium wysokość kary umownej przyjmuje się WK = 5 punktów 4. Ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o przedstawione kryteria, na podstawie zsumowania liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach według następującego wzoru: P = PC + PKgdzie: P - całkowita ilość punktów przyznanych ofercie 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów łącznie we wszystkich opisanych wyżej kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 95,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Wysokość kary umownej z tytułu nienależytego wykonania usługi liczona za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewykonania któregokolwiek z obowiązków określonych w §2 ust. 1 umowy
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w wysokości minimum 100 000,00 zł.2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie, lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na utrzymaniu obiektów i czystości w obiektach użyteczności publicznej lub innych np. biura, galerie handlowe, restauracje, szpitale (usługi utrzymania szaletów publicznych, usługi w zakresie: oczyszczania nieruchomości, sprzątanie obiektów) o wartości minimum 250 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 100 000,00 zł.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Na wykazie należy podać jedynie te usługi, które odpowiadają rodzajowo określonym powyżej usługom tj. usługi polegające na utrzymaniu obiektów i czystości w obiektach użyteczności publicznej lub innych np. biura, galerie handlowe, restauracje, szpitale (usługi utrzymania szaletów publicznych, usługi w zakresie: oczyszczania nieruchomości, sprzątanie obiektów) o wartości minimum 250 000,00 zł brutto - wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2. Ustala się wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja, spółki cywilne):1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /upoważnienie do pełnienia takiej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - winno być dołączone do oferty;2) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu;3) oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika;4) oferta wspólna winna zawierać umowę (konsorcjum lub spółki cywilnej) regulującą ich współpracę. Umowa winna zawierać co najmniej:a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi, d) zobowiązanie wykonawców do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia;5) niżej wymienione oświadczenia i dokumenty po wezwaniu zamawiającego należy złożyć osobno dla każdego z partnerów:a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,6) Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci będą zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę, zawierającej, co najmniej:a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi,d) zobowiązanie wykonawców do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:a) wysokości podatku od towarów i usług,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, a takżed) zmiana umowy wynikająca z konieczności wykonania robót dodatkowych lub wprowadzenia robót zamiennych, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze), nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych lub zamiennych w umowie w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej),e) zmiana umowy dotycząca uszczegółowienia rzeczywistego końcowego wynagrodzenia. W związku z przyjętym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym możliwe jest, że kwota wynagrodzenia końcowego będzie większa od kwoty wynikającej ze złożonej oferty i określonej w umowie. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy poprzez sprecyzowanie rzeczywistego końcowego wynagrodzenia,f) wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć zamawiającemu poprzez platformę zakupową OpenNexus.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 10:10
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Cena ofertowa oraz wysokość kary umownej. Zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.