eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2385/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-12-06
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2385/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w dniu 6 grudnia 2019 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25
listopada 2019 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Roverpol Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. P. Gintrowskiego 30/221 (02-697
Warszawa)
– lider konsorcjum oraz Rover Infraestructuras S.A. z siedzibą w Walencji przy
ul. Botanico Cavanilles 28 (46010 Walencja, Królestwo Hiszpanii) – partner konsorcjum
w postępowaniu, w którym zamawiającym jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Targowej 74 (03-
734 Warszawa), a prowadzącym postępowanie: PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4 (80-852 Gdańsk)

postanawia:
1. Umarza
postępowanie odwoławcze;
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Roverpol Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie oraz Rover Infraestructuras S.A. z siedzibą w Walencji kwoty 18
000
zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.


Przewodniczący: …………………………….

Sygn. akt: KIO 2385/19
U z a s a d n i e n i e


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z siedzibą w Warszawie zwana dalej:
„zamawiającym” w imieniu, której działa PKP Polskie Linie Kolejowe Centrum Realizacji
Inwestycji Region Północny z siedzibą w Gdańsku, prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego post
ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 ze zm.)
, zwanej dalej: „Pzp” pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych dla realizacji projektu pn.
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo –
Braniewo”
na
odcinku
Gutkowo
-
Dobre
Miasto”
,
(numer
postępowania:
9090/IREZA2/17022/04579/19/P)
, zwane dalej „postępowaniem”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 5 sierpnia 2019 r., pod numerem 2019/S 149-368210.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane, jest
wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp.

W dniu 25 listopada 2019 r.
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: Roverpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Rover Infraestructuras S.A. z
siedzibą w Walencji (zwani dalej: „odwołującym”) wnieśli odwołanie wobec następujących
czynności podjętych przez zamawiającego postępowaniu:
-
uznania, że osoba wskazana w ofercie odwołującego jako kierownik budowy nie spełnia
wymogu posiadania uprawnień budowlanych, o których mowa w pkt. 8.6.2 lit. a) Instrukcji dla
Wykonawców (zwanej dalej: „IDW”);
-
zastosowania wobec odwołującego procedury uzupełniania dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 3 Pzp);
-
zaniechania (w przypadku, gdyby zamawiający miał wątpliwości w zakresie uprawnień
posiadanych przez ww. osobę) zastosowania wobec odwołującego procedury wyjaśniającej
w odniesieniu do spełnienia przez odwołującego warunków udziału w postępowaniu (art. 26
ust. 4 Pzp).
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 26 ust. 3 Pzp przez niezasadne jego zastosowanie polegające na wezwaniu
odwołującego do uzupełnienia dokumentów odnoszących się do warunku, o którym
mowa w pkt. 8.6.2 lit. a) IDW, a tym samym
uznaniu, że którą odwołujący wskazał jako
kierownika budowy, nie posiada uprawnień budowlanych bez ograniczeń, gdy
tymczasem posiadane przez niego uprawnienia w pełni odpowiadają wymaganiom
zamawiającego;

ewentualnie
2. art. 26 ust. 4 Pzp przez jego niezasto
sowanie, gdy tymczasem zamawiający powinien
zwrócić się do odwołującego z wnioskiem o złożenie wyjaśnień odnoszących się do
zakresu posiadanych przez ww. osobę uprawnień;
a w konsekwencji powyższego;
3.
art. 7 ust. 1 Pzp przez przeprowadzenie postępowania w sposób niezapewniający
zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i
przejrzystości;
4.
art. 5 kodeksu cywilnego przez skorzystanie z przysługującego zamawiającemu prawa w
sposób sprzeczny ze społeczno- gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i z
zasadami współżycia społecznego.
W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o rozpatrzenie i uwzględnienie
odwołania oraz nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienia procedury wyjaśniającej, wszczętej pismem z dnia 14 listopada 2019
r.;
2)
uznania, że osoba wskazana przez odwołującego spełnia wymagania, o których
mowa w pkt. 8.6.2 lit. a) IDW dla kierownika budowy;
3)
zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przewidzianych
przepisami prawa zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie.
Ponadto odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów załączonych do
odwołania, wnioskowanych w odwołaniu lub przedstawionych na rozprawie, na okoliczności
wskazane w uzasadnieniu pisemnym bądź ustnym.
Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 6 grudnia 2019 r. odwołujący
oświadczył, że na podstawie art. 187 ust. 8 Pzp cofa odwołanie w całości i wniósł o zwrot
90% uiszczonego wpisu od odwołania.
Na skutek cofnięcia odwołania wypełniły się przesłanki do umorzenia postępowania
odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 Pzp (Odwołujący może cofnąć odwołanie do
czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze.
Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).

Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu
zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane
z jego wniesieniem.
Dokonanie tej czynności przez odwołującego nastąpiło przed otwarciem rozprawy,
zatem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie wskazanego art. 187 ust. 8

Pzp i nakazała zwrot odwołującemu kwoty 18 000 zł 00 gr stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie