eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1985/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-10-22
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1985/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Aldona Karpińska

po ro
zpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2019 roku w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej w dniu 7 października 2019 r. przez
wykonawcę ELPLAST+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jastrzębiu-Zdroju w
postępowaniu prowadzonym przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna w Wieliczce
przy udziale wykonawcy
Plastpipe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa w Czarnkowie
,
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:
1.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz.
1986 ze zm.) w zw. z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126 ze zm.), poprzez błędne
uznanie, iż przedłożone dokumenty techniczne próbek rur potwierdzają spełnianie
przez zaoferowany przez wykonawcę Plastpipe Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Czarnkowie
przedmiot zamówienia
warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nakazuje
zamawiającemu – Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna w Wieliczce
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wezwanie wykonawcy
Plastpipe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w
Czarnkowie
w trybie art. 26 ust. 4 ustawy
– Prawo zamówień publicznych – do złożenia
wyjaśnień dotyczących sprawozdania z badań Nr LT/348/2019 i dokonanie ponownej
oceny ofert;
2.
w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala;
3.
kosztami postępowania obciąża Kopalnię Soli „Wieliczka” Spółkę Akcyjną w
Wieliczce
i

3.1.
z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez ELPLAST+
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Jastrzębiu-Zdroju
tytułem
wpisu od odwołania,
3.2.
zasądza od Kopalni Soli „Wieliczka” Spółki Akcyjnej w Wieliczce na rzecz
ELPLAST+ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jastrzębiu-
Zdroju

kwotę 18 739 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset
trzydzieści dziewięć złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia
pełnomocnika i dojazdu na posiedzenie Izby.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
do Sądu Okręgowego w Krakowie.
………………………………..Sygn. akt: KIO 1985/19
Uzasadnienie


Zamawiający – Kopalnia Soli „Wieliczka” SA w Wieliczce – prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa rur.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zwanej
dalej ustawą P.z.p.

W dniu 7 października 2019 roku wykonawca ELPLAST+ Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju
(dalej: odwołujący) wniósł odwołanie wobec:
-
czynności zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty
wykonawcy Plastpipe sp. z o.o. s.k.
-
zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Plastpipe sp. z o.o. s.k.

W ocenie odwołującego zamawiający naruszył następujące przepisy:
-
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
Plastpipe sp. z o.o. s.k.,
pomimo iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przy jednoczesnym braku możliwości sanowania tych wad w trybie art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p.;
-
art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy P.z.p. w zw. z §13 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 201 r. w
sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie namówienia poprzez błędne uznanie, iż przedłożone
dokumenty techniczne próbek rur potwierdzają, spełnianie przez zaoferowany przez
w
ykonawcę Plastpipe sp. z o.o. s.k. przedmiot zamówienia warunków określonych w s.i.w.z.;
-
art. 24 ust.1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust.4 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy P.z.p.
poprzez błędne uznanie, iż wykonawca Plastpipe sp. z o.o. s.k. spełnia warunki udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i w konsekwencji zaniechanie
wykluczenia tego wykonawcy i odrzucenia jego oferty;
-
art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p.
poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy
Plastpipe sp. z o.o. s.k.
podlegającej odrzuceniu;
-
art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p.
poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób
naruszający zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców;
-
oraz inne przepisy wymienione lub w
ynikające z uzasadnienia odwołania.

W zw
iązku z powyższym odwołujący wniósł o:

uwzględnienie odwołania w całości,

nakazanie z
amawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty naj korzystniejszej

powtórzenie czynności badania i oceny ofert a w konsekwencji odrzucenia oferty
złożonej przez wykonawcę Plastpipe sp. z o.o. s.k.

nakazanie
zamawiającemu
wezwania
odwołującego
do
przedłożenia
dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia, jak również dokumentów dot. przedmiotu zamówienia i
dokonania czynności ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ponadto
odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści
odwołania oraz zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego.

Odwołujący podniósł, że legitymuje się interesem w uzyskaniu zamówienia będącego
przedmiotem post
ępowania, gdyż złożył ofertę w postępowaniu (oferta odwołującego jest
obecnie na drugim miejscu, zaraz po ofercie Plastpipe sp
. z o.o. s.k.) a podjęta przez
z
amawiającego błędną decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy Plastpipe sp.
z o.o. s.k. (z uwagi na szereg naruszeń ustawy P.z.p.), naraża odwołującego na szkodę z
powodu niemożności uzyskania odpłatnego zamówienia publicznego.

Odwołujący podniósł, że w dniu 25 września 2019 r. zamawiający zamieścił na stronie
internetowej informację, o wyborze najkorzystniejszej oferty, w której wskazał, iż w wyniku
przeprowadzonej oceny oferta w
ykonawcy Plastpipe sp. z o.o. s.k. została wybrana jako
najkorzystniejsza. Natomiast oferta o
dwołującego zajęła drugie miejsce.

Z powyższą czynnością zamawiającego polegającą na wyborze oferty wykonawcy
Plastpipe sp. z o.o. s.k. jako najkorzystniejszej
odwołujący się nie zgodził. Odwołujący nie
spełnił warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

Odwołujący wskazał, że zamawiający w części VI pkt. l ppkt 3 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (s.i.w.z.) wymagał od wykonawcy spełnienia warunku zdolności
technicznej lub zawodowej poprzez udokumentowanie należytego wykonania lub
wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie co najmniej jednej dostawy rur
polietylenowych spełniających wymagania do stosowania w zakładach przemysłowych, takich
jak kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze, rudy miedzi, zakłady węgla brunatnego o
wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu,
daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana lub jest

wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub
jest wykonywana należycie.

Oce
na spełnienia przez wykonawców ww. warunku udziału w postępowaniu powinna
zostać dokonana na podstawie złożonych dokumentów określonych w części VIII pkt 5 ppkt 3
s.i.w.z.
tj. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykon
ywanych w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, w tym okresie co najmniej jednej
dostawy rur polietylenowych spełniających wymagania do stosowania w zakładach
p
rzemysłowych takich jak kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze, rudy miedzi, zakłady
węgla brunatnego o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto, wraz z podaniem jej
wartości, przedmiotu, daty wykonania bądź wykonywania i podmiotów, na rzecz których
dostawa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających
czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawa była lub jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy.

Wykonawca Plastpipe sp. z o.o. s.k. przedłożył na potrzeby wykazania spełniania
powyższego warunku wykaz zawierający dostawy rur PE 100 SDR 11PN16 DN 710 o wartości
2.790.
119,70 zł wykonane pomiędzy 22 maja 2019 r. a 4 lipca 2019 r. na rzecz Spółki
Restrukturyzacji Kopalń s.a. w Bytomiu, jednakże bez stosownych dokumentów
pot
wierdzających ich należyte wykonanie. Przedłożone wraz z ofertą referencje nie można
uznać za wymagane dokumenty należytego wykonania dostaw, gdyż dotyczą one już innej
dostawy, a mianowicie rur DN 630, czyli nie tych wskazanych w wykazie. Na marginesie na
leży
podkreślić, iż w przedmiotowych referencjach to wartość robót została określona na kwotę
2.790.119,70 zł brutto a nie samych dostaw, co wskazuje, iż dostawy rur DN630 nie zostały
ujęte w przedłożonych referencjach, a jedynie roboty im towarzyszące. Powyższe
jednoznacznie potwierdza, iż wykonawca PLASTPIPE sp. z o.o. nie spełnił warunku udziału w
p
ostępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, gdyż nie przedłożył stosownych
referenc
ji na potwierdzenie należytego wykonania dostaw rur polietylenowych spełniających
wymagania do stosowania w zakładach przemysłowych takich jak kopalnie węgla
kamiennego, zakłady górnicze, rudy miedzi, zakłady węgla brunatnego o wartości co najmniej
1 000 000,00 złotych brutto.

Ponadto odwołujący podniósł, że zamawiający w części X. pkt 1 i 2 s.i.w.z. wskazał, iż
w
ykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie zobowiązany złożyć próbki w

pos
taci 3 sztuk rur o długości 1000 mm jednej z oferowanych średnic rur określonych w części
III w pkt 3.2. s.i.w.z. o
raz kopie dokumentów technicznych do oferowanych próbek. W zakresie
dokumentów technicznych wymagane były:
1)
certyfikat znaku bezpieczeństwa
2)
dokumentacja techniczno-ruchowa oferowanej rury
3)
protokół badań udarności

Wykonawca PLASTPIPE przedłożył w powyższym zakresie Certyfikat Nr
JSHP/6/B/2019 wystawiony przez J.S. H.
Poland sp. z o.o. dot. rur i kształtek polietylenowych
(PE) i wysokiej gęstości (HDPE) typu: ASTP2/W i ASTP3/G, Dokumentację Techniczno
Ruchową Nr 1/2018/DTR/PLASTPIPE dot. rur i kształtek polietylenowych (PE) i wysokiej
gęstości (HDPE) typu: ASTP2/W i ASTP3/G oraz Sprawozdanie z badań Nr LT/348/2019 dot.
badania rur metodą schodkową wykonane przez J.S. H. Poland sp. z o.o.

Ostatni wymienion
y dokument tj. Sprawozdanie z badań Nr LT/348/2019 dot. badania
rur metodą schodkową wykonane przez J.S. H. Poland sp. z o.o., jednakże nie odnosi się do
rur zaoferowanych w przedmiotowym p
ostępowaniu czyli rur i kształtek polietylenowych (PE)
i wyso
kiej gęstości (HDPE) typu: ASTP2/W i ASTP3/G. Zgodnie z treścią Sprawozdania, w
tym zdjęciami rur przedłożonych do badań (rys.l i 2), badanie udarności metoda schodkową
wykonano na rurze PEHD 110x10,0 PN16 SDR11 PN- EN 1, czyli rurze wodnej stosowanej
do p
rzesyłania wody lub do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, która nie spełnia
wymagań zamawiającego. To samo dotyczy drugiego obiektu badań wskazanego na rys. 2 w
sprawozdaniu,
czyli rury o średnicy 180x16,4, która również jest rurą wodną lub stosowaną do
kanalizacji. Obie rury poddane badaniu w przedmiotowym s
prawozdaniu posiadają paski,
które nie występują na rurach wskazanych w pozostałej dokumentacji technicznej wykonawcy
Plastpipe tj. w certyfikacie i dokumentacji techniczno-ruchowej. Pask
i pojawiające się na
zewnętrznej powierzchni rury oraz typ rury widoczny na rys. 1 sprawozdania ewidentnie
wskazują, iż sprawozdanie - pomimo mylnego oznaczenia w jego tytule rur jako ASTP2/W i
ASTP3/G
— dotyczy w rzeczywistości rur wodnych/kanalizacyjnych a nie tych
odpowiadających wymogom zamawiającego. Dodatkowo należy wskazać na pkt. 5 DTR
przedłożonej przez wykonawcę Plastpipe, w którym zostało dokładnie opisane oznaczenie rur
ASTP2/W i ASTP3/G, na których nie występują żadne paski. Ponadto inna jest treść nadruku
na rurach wodnych i typu ASTP2/W i ASTP3/G. Treść nadruku ze zdjęcia jednoznacznie
wskazuje, że typ badanej rury nie jest zgodny z wymaganiami zamawiającego. Wyniki badań
udarności dla rur do wody i kanalizacji są inne niż rur modyfikowanych pod względem
trudnopalności i antystatyczności typu ASTP2/W i ASTP3/G i mogą wprowadzać w błąd
z
amawiającego. Na dowód stosowania oznaczenia w postaci pasku na rurach

wodnych/kanalizacyjnych
przedłożył wyciąg z normy komitetu normalizującego dla
ELPLAST+.

Odwołujący stwierdził, że przedłożone przez Plastpipe Sprawozdanie z badań
udarności rur nie spełnia wymagań s.i.w.z., czyli nie dotyczy rur będących przedmiotem
zamówienia, które to zostały przekazane jako próbki zamawiającemu. Oznacza to, że treść
oferty w
ykonawcy Plastpipe nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przy jednoczesnym braku możliwości sanowania tych wad w trybie art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy
P.z.p.

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 10 października 2019 roku zamawiający wniósł o:
1) oddalenie odwołania w całości ze względu na bezzasadność przedstawianych zarzutów,
2)
obciążenie odwołującego kosztami postępowania oraz zasądzenie od odwołującego na
rzecz z
amawiającego zwrotu kosztów według spisu, który zostanie przedstawiony na
rozprawie.

W uzasadnieniu zamawiający podniósł, że w niniejszym postępowaniu nie zaistniały
przesłanki obligujące zamawiającego do odrzucenia oferty przystępującego, w szczególności
nie ma podstaw do uznania, że oferta przystępującego nie odpowiada treści s.i.w.z. ani że
przedłożone dokumenty techniczne nie potwierdzają spełniania przez zaoferowany przez tego
w
ykonawcę produkt warunków określonych w s.i.w.z. jak również, że przystępujący nie spełnił
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

Zgodnie z s.i.w.z. pkt VI 1. 3, z
amawiający w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej wymagał spełnienia warunku wykonania co najmniej jednej dostawy rur
polietylenowych spełniających wymagania do stosowania w zakładach takich jak kopalnie (...)
o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto. Zamawiający nie wymagał jednakże wykazania
zrealizowania dostawy rur o specyficznej średnicy.

Odwołujący zarzucił, że przystępujący przedłożył wykaz zawierający dostawy rur PE
100 SDR 11PN
16 DN 710, podczas gdy załączone referencje dotyczą rur DN 630, czyli innych
niż wskazane w wykazie wykonanych dostaw.

Zamawiający stwierdził, że kwestia średnicy rur, jakie były przedmiotem dostawy nie
ma znacz
enia z punktu widzenia wymagań zamawiającego zawartych w s.i.w.z.. Z treści
s.i.w.z. wprost wynika, że zamawiający wymagał legitymowania się wykonaniem dostawy rur
bez odwołania do ich parametrów w tym w szczególności ich średnicy, tym samym brak jest
podst
aw do kwestionowania czynności zamawiającego w tym zakresie.

Co więcej, powyższa kwestia nie budziła wątpliwości zamawiającego, ponieważ mogła
zostać i została ad hoc zweryfikowana w toku oceny dokumentów poprzez odwołanie się do
powszechnie i bezpłatnie dostępnych informacji. W przedmiotowej sprawie były to dokumenty
przedstawione na stronie internetowej zamawiającego - Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
(dalej „SRK S.A.”) opublikowane w postępowaniu, w ramach którego przystępujący zrealizował
dostawę, na której wykonanie się powołuje. Na stronie internetowej bip.srk.com.pl
zamieszczone są m.in. wyjaśnienia datowane na 26 lutego 2019 r., z których, w odpowiedzi
na pytanie 3, wynika jednoznacznie, że w zadaniu pod nazwą „Dostawa rur dla Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum: (...) Część III: dostawa rur 630 w ramach
zadania: Budowa rurociągu głównego odwadniania od osadników do rzeki Bytomki - Etap Il”,
zamawiający SRK S.A. dopuścił jako rozwiązanie równoważne rury o średnicy wewnętrznej
minimum 580 mm +/-
1% oraz ciśnienie minimalne PN16. Nie budzi wątpliwości fakt, że dla
realizacji wskazanego powyżej zadania, przystępujący mógł zaoferować rozwiązanie
równoważne, którego dostawę zrealizował, co potwierdzają przedłożone w postępowaniu
prowadzonym przez z
amawiającego referencje.

Również z powszechnie dostępnych informacji zawartych na stronie biuletynu
informacji publicznej S
RK S.A. (bip.srk.com.pl), wynika jednoznacznie, że wartość umowy
wskazana w referencjach jest tożsama z wartością dostaw rur. Okoliczność ta wynika
bezsprzecz
nie z treści dokumentacji przetargowej, w szczególności ze szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do s.i.w.z.) oraz z zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, w części, którą - jak potwierdzają referencje - zrealizował
przystępujący.

W odniesieniu do zarzutu jakoby sprawozdanie z badań Nr LT/348/2019 „Badanie rur
metodą schodkową” odnosiło się do innych rur niż oferowane przez przystępującego,
zamawiający stwierdził, że także ten zarzut jest w sposób oczywisty chybiony.

Pkt 3.
2 sprawozdania jednoznacznie określa typ rur będących przedmiotem badań jako
„Rury typu ASTP2/W PE100 DN 110x10,0 SDR 11 1,6MPa" oraz „Rury typu ASTP3/G PEIOO
DN 180x16,4 SDR 11 1,6MPa". Nie budziło i nie budzi żadnych wątpliwości, że zamieszczenie
rysunku
(zdjęcia) w sprawozdaniu nie może podważać treści wyraźnie wyrażonych i
powtarzanych w tym sprawozdaniu wielokrotnie w formie pisemnej. Dochowanie formy
pisemnej w sposób oczywisty wymaga większej uwagi i staranności niż czysto techniczna
czynność załączenia pliku graficznego. Co więcej, załączenie zdjęcia badanego produktu nie
jest warunkiem ważności badań lub certyfikatów - czego również nie podnosi odwołujący, który
nie wskazuje także podstawy prawnej, która miałaby uzasadniać taką tezę.

Zamawiający stwierdził, że w kontekście wszystkich znanych mu okoliczności sprawy,
a w szczególności wykorzystania rur przystępującego w innych zakładach górniczych, żądanie
dodatkowych wyjaśnień w kwestii tak oczywistej i jednoznacznej nie było uzasadnione.
Przedłużanie postępowania w celu potwierdzenia wystąpienia nieistotnej nieścisłości w
jednym z dokumentów, w ocenie zamawiającego byłoby rażąco nieproporcjonalne do celu, jaki
z
amawiający ma osiągnąć w postepowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy P.z.p.
Jak s
twierdziła Izba w uzasadnieniu wyroku z 23 marca 2011 r. (KIO 522/11), „(...) celem
postępowania o udzielenie zamówienia nie jest dokonanie wyboru oferty najbardziej
poprawnej formalnie, lecz dokonanie wyboru oferty z najniższą ceną lub oferty
przedstawiaj
ącej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu zamówienia (oferty najkorzystniejszej ekonomicznie)". Zamawiający postąpił
zgodnie z tą oceną Izby. Na marginesie dodał, że odwołujący nie zarzuca zamawiającemu, że
ten pow
inien był żądać dodatkowych wyjaśnień od PLASTPIPE w związku z treścią
sprawozdania na etapie oceny tego dokumentu.

W ocenie zamawiającego, wątpliwości, jakie może budzić pomyłkowe załączenie zdjęć
innego produktu, w żaden sposób nie dają podstaw aby kwestionować, że rzeczywistym
przedmiotem badań były jednoznacznie i konsekwentnie wskazywane w całym sprawozdaniu
rury określonego w nim typu. Twierdzenie, że w sytuacji, gdy w sprawozdaniu wielokrotnie
mamy do czynienia ze wskazaniem konkretnego produktu, a tylko w jednym miejscu tego
samego dokumentu z pomyłkowym załączeniem grafiki mogącej wskazywać na inny produkt
tego samego producenta, o bardzo podobnych cechach zewnętrznych, miałoby dowodzić czy
choćby uprawdopodabniać tezę, że to ten drugi produkt był przedmiotem badań, przeczy
zasadom logiki i doświadczania życiowego - oznaczałoby bowiem, że bardziej prawdopodobne
jest popełnienie wielokrotnie tej samej pomyłki wpisując nazwę produktu niż jednokrotnie
umieszczając plik graficzny edytując dokument.

Co
więcej, w niniejszej sprawie zarzuty odwołującego polegające na stwierdzeniu, że
przedmiotem badań były inne rury niż wskazane na piśmie w treści sprawozdania, nie zostały
udowodnione,
a opierają się wyłącznie na przypuszczeniach zbudowanych na nieścisłości
edycji dokumentu. Przy czym tak przedstawione zarzuty, oznaczałyby w istocie przyjęcie tezy,
że spółka J.S.H. Poland Sp. z o.o. sfałszowała badania laboratoryjne, co biorąc pod uwagę
historię i renomę tej spółki nie wydaje się prawdopodobne, a co najmniej wydaje się mniej
prawdopodobne niż pomyłkowe zamieszczenie nieprawidłowego pliku graficznego w
dokumencie podczas jego edycji.

Zamawiający stwierdził, że w postępowaniu odwoławczym przed KIO, ciężar dowodu
spoczywa na podmiocie, który wywodzi skutki prawne z określonego faktu. Pogląd ten

potwierdzają przykładowo wyroki z dnia 11 czerwca 2019 r. (KIO 963/19), w którym Izba
stwierdziła m.in. że „ (...) Podstawą uwzględnienia żądania odwołania nie może być wyłącznie
nieudowodnione przypuszczenie Odwołującego (...)” oraz wyrok z 30 sierpnia 2018 r. (KIO
1614/18), gdzie Izba wyraziła zdanie, że „(...) Niewystarczające jest zatem wskazanie w
odwołaniu luźnej myśli, czy też własnych podejrzeń, ale konieczne jest także udowodnienie
zarzutów”.

W ocenie zama
wiającego, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i
prawne, zarzuty, że treść oferty przystępującego nie odpowiada treści s.i.w.z., jak również, że
przedłożone dokumenty techniczne nie potwierdzają spełniania przez przystępującego
warunków określonych w s.i.w.z. nie znajdują potwierdzenia. Tym samym nie miało miejsca
naruszenie przez z
amawiającego żadnego ze wskazanych w odwołaniu przepisów
postępowania.

Dodatkowo,
odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1, w zakresie naruszenia
zasady uczciwej konkurencji oraz r
ównego traktowania wykonawców, zamawiający podniósł,
że zarzut naruszenia tego przepisu jest całkowicie bezzasadny i nieuzasadniony a co więcej
nie jest przez o
dwołującego wskazane nawet na czym rzekome naruszenie miałoby polegać.

W piśmie procesowym z dnia 17 października 2019 roku przystępujący wniósł o
oddalenie odwołania w całości.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy P.z.p. w zw. z §13
ust. 1 r
ozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 201 r. w sprawie dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzez
błędne uznanie, iż przedłożone dokumenty techniczne próbek rur potwierdzają spełnianie
przez zaoferowany przez
przystępującego przedmiot zamówienia warunków określonych w
s.i.w.z., przystępujący stwierdził, że zarzuty odwołującego w tym zakresie są bezpodstawne,
wynikają z oparcia się na nieadekwatnych do przedmiotu postępowania normach oraz
wn
ioskowaniu, które nie znajduje uzasadnienia w przedłożonych przez przystępującego wraz
z ofertą dokumentach. Dlatego nie zasługują na uwzględnienie.

Przystępujący wskazał, że w celu wykazania, że oferowane przez przystępującego
materiały spełniają wymagania techniczne postawione przez zamawiającego, przystępujący
przedłożył Certyfikat Nr JSHP/6/B/2019 wystawiony przez J.S. H. Poland sp. z o.o. dot. rur i
kształtek polietylenowych (PE) o wysokiej gęstości (HDPE) typu: ASTP2/W i ASTP3/G,
Dokumentację Techniczno-Ruchową Nr 1/2018/DTR/PLASTPIPE dot. rur i kształtek
polietylenowych (PE) i wysokiej gęstości (HDPE) typu: ASTP2/W i ASTP3/G oraz
Sprawozdanie z badań Nr 13/348/2019 dot. badania rur metodą schodkową wykonane przez
J.S. H. Poland sp. z o.o.

W ocenie Odwołującego, ostatni z przywołanych dokumentów tj. Sprawozdanie z
badań Nr LX/ 348/2019 dot. badania rur metodą schodkową wykonane przez J.S. H. Poland
sp. z o.o., nie odnosi się do rur zaoferowanych w przedmiotowym postępowaniu, czyli rur i
kształtek polietylenowych (PE) o wysokiej gęstości (HDPE) typu: ASTP2/W i ASTP3/G, a
dotyczy rur które nie odpowiadają warunkom zamówienia. Według odwołującego z treści
Sprawozdania, w tym zdjęć rur przedłożonych do badań (rys. 1 i 2), badanie udarności metodą
schodkową wykonano na rurze PEHD PN 16 SDRII PN-EN 1, czyli rurze wodnej stosowanej
do przesyłania wody lub do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, która nie spełnia
wymagań zamawiającego. Podobnie, w ocenie odwołującego, w przypadku rury o średnicy
180 x 16,4,
która również jest rurą wodną lub stosowaną do kanalizacji. Obie rury poddane
badaniu w Sprawozdaniu posiadają paski, które nie występują na rurach wskazanych w
pozostałej dokumentacji technicznej przystępującego, tj. w certyfikacie i dokumentacji
techniczno-
ruchowej. Paski pojawiające się na zewnętrznej powierzchni rury oraz typ rury
widoczny
na rys. 1 Sprawozdania, według odwołującego ewidentnie wskazują, iż
Sprawozdanie - pomimo mylnego oznaczenia w jego tytule rur jako ASTP2/W i ASTP3/G -
dotyczy w rzeczywistości rur wodnych/kanalizacyjnych a nie tych odpowiadających wymogom
z
amawiającego.

Przystępujący zaznaczył, że odwołujący stawiając powyższy zarzut dopuszcza się
pewnego nadużycia albo też mija się z prawdą, wskazując, że z treści sprawozdania wynika,
iż dotyczą one rur PEHD PN16 SDRII PN-EN 1, czyli rur wodnych. Treść przedstawionego
sprawozdania nie budzi w rzeczywistości wątpliwości sygnalizowanych przez odwołującego.
W punkcie 3 sprawozdania wskazano bowiem precyzyjnie i jednoznacznie, co jest
przedmiotem badania. Oznaczenie dostarczonych rur typu ASTP2/W oraz ASTP3/G było
prawidłowe. Każda rura produkcji PLASTPIPE typu ASP2/W i ASTP3/G na powierzchni
zewnętrznej wzdłuż osi, posiada oznaczenie w kolorze kontrastującym z tłem w odstępach nie
mniejszych niż 1 metr na całej swej długości. Zawiera nazwę producenta wraz z adresem, typ
rury, przeznaczenie, nominalną średnicę i nominalną grubość ścianki, długość, ciśnienie oraz
szereg SDR.
Dane te są drukowane na rurach PLASTPIPE. Jednak z uwagi na konieczność
dostarczenia próbek o długości ok. 20 centymetrów, konieczne było przecięcie rur, a w
konsekwencji podzielenie napisu na nich występującego.

Przystępujący wskazał, że na zdjęciu zamieszczonym w Sprawozdaniu rys. 1 znajduje
się jedna z próbek dostarczonych do badania i to próbka zawierająca część oznaczenia rury.
Inna próbka została sfotografowana na zdjęciu rys. 2 zawierająca jedynie fragment z nazwy
producenta, a jeszcze inna DTR. Dlatego same zdjęcia, w oderwaniu od opisanego w
Sprawozdaniu lub w pozostałych dokumentach przedmiotu badania nie jest miarodajną
podstawą oceny przedmiotu badań. Przedmiotem badania są próbki rury, a sposób nadruku

danych obejmujących wszystkie informacje określone w DTR jest wykonywane na rurze, jako
całości, a nie oddzielnie na każdej próbce. Co więcej, ze względu na brak możliwości nadruku
całego oznaczenia na każdym odcinku próbki o długości 20 cm, przystępujący zastosował
naklejki z pełną informacją dotyczącą oznaczenia rur, dla pełnej identyfikacji produktu
poddanego badaniu. Naklejki są widoczne na zdjęciach kształtek w DTR.

W ocenie przystępującego, powyższe okoliczności są, a co najmniej powinny być
znane o
dwołującemu, od którego jako profesjonalisty można oczekiwać znajomości
uwaru
nkowań dotyczących technologii wykonywania nadruków na rurach oraz sposobu
przeprowadzania badań. Kreowane przez odwołującego rzekome wątpliwości co do
tożsamości produktu objętego badaniem oraz zaoferowanego przez przystępującego w
ramach niniejszego post
ępowania są wyrazem wyłącznie złej woli i usilnego dążenia do
utrzymywan
ia złudnego wrażenia, że tylko odwołujący dysponuje asortymentem spełniającym
wymagania s.i.w.z
. Jednocześnie zawarte we wcześniejszych akapitach pisma wyjaśnienia
niewątpliwie rozwiewają wszelkie niejasności lub wątpliwości kreowane przez odwołującego.
Najzwięźlej kreowane przez odwołującego wątpliwości można sprowadzić do pytania dlaczego
w DTR przedłożonej przez przystępującego, treść nadruku na zdjęciach jest inna od tej
występującej we wskazanym w Sprawozdaniu opisie przedmiotu przedstawionego do badania.
Jednoznaczna odpowiedź na tak budowane zarzuty została udzielona powyżej i w sposób
niewątpliwy potwierdza ona bezzasadność odwołania.

W ocenie przystępującego, zarzutu dotyczący rzekomej niezgodności oferty z s.i.w.z.
oparty
na odwołaniu się do walorów wizualnych zewnętrznej powłoki rury poddanej badaniu,
a konkretnie do pasków, jakie znajdują się na rurze stanowiącej przedmiot badania, jest
całkowicie chybiony. Odwołujący wywodzi go z normy określającej, jak winna wyglądać
zewnętrzna warstwa rury wodociągowej, co do której norma przewiduje, że winna mieć ona
niebieski kolor lub niebieskie pasy na rurze,
i na tej podstawie usiłuje twierdzić, że badana rura
nie spełnia wymagań s.i.w.z. Konstrukcja omawianego zarzutu obarczona jest jednak
oczywistym błędem logicznym. Sam fakt bowiem, że na rurze znajdują się pasy, nie oznacza,
iż jest to rura, która nie spełnia wymagań.

Przystępujący wskazał, że odwołujący opiera się na normach, które są nieadekwatne
w przedmiotowej sprawie, gdyż przedmiotem zamówienia nie była rura wodociągowa, lecz
rura, która jest dopuszczona do stosowania w zakładach górniczych. Faktem jest, że normy
odnoszące się do rur wodnych przewidują, iż rury o barwie niebieskiej lub czarne z niebieskim
paskiem przeznaczone są wyłącznie do transportu wody pitnej. Występują także inne normy
wyznaczające obowiązkowe kolory rur związane z ich przeznaczeniem np. kolor żółty dla rur
gazowych. Poza tymi wizualnymi parametrami wyni
kającymi z norm ww. rury winny spełniać

jeszcze dodatkowe kryteria. Tym samym sam fakt, że rura jest rurą niebieską lub czarną z
niebieskim paskiem, nie oznac
za, że może być do rura wodna. Tak samo fakt, iż na czarnej
rurze występuje ślad graficzny linii w kolorze niebieskim, nie daje podstaw do automatycznego
stwierdzenia, że nie spełnia ona wymagań s.i.w.z. Co jednak kluczowe w niniejszej sprawie, a
kwestię tę odwołujący usiłuje pomijać, to fakt, że normy dotyczące parametrów rur wodnych
nie są odpowiednie do zastosowania w przypadku rur będących przedmiotem niniejszego
postępowania. W tym zakresie znaczenie ma rozporządzenie Ministra Energii określające
szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, w
przepisach którego nie wymaga się zastosowania żadnych szczególnych barw. Warunków
kolo
rystycznych nie postawił także zamawiający. Oferowane rury mogą mieć więc dowolną
barwę, jak i strukturę kolorystyczną. Zarówno rura koloru żółtego, czerwonego, jak i czarnego
z niebieski
m paskiem będzie właściwa, o ile spełnia wymagania s.i.w.z. w zakresie
parametrów, które winna spełniać. Ważne jest, by miały odpowiednie cechy wymagane przez
z
amawiającego, a jednocześnie warunkujące uzyskanie certyfikatu B, czyli przede wszystkim
powłokę antystatyczną i trudnopalną.

Przystępujący wskazał, że w przedmiotowym przypadku, mimo posiadanego przez
próbki widocznego pigmentu, badane próbki uzyskały pozytywny wynik badań metodą
schodkową. Dokument potwierdza, że oferowany przez przystępującego produkt posiada
właściwości oczekiwane przez zamawiającego.

Przystępujący zauważył, że treść Sprawozdania jest jednoznaczna. Wprost wskazano,
że badanie dotyczy rur i kształtek polietylenowych (PE) i wysokiej gęstości (HDPE) typu:
ASTP2/W i ASTP3/G, a więc rur odpowiadających warunkom opisanym przez zamawiającego
w s.i.w.z. i odnosi
się do próbek przedstawionych zamawiającemu w toku postępowania przez
p
rzystępującego.

W tym stanie rzeczy,
w ocenie przystępującego, powyższe zarzuty odwołującego winny
zostać oddalone.

Przystępujący podkreślił, że nawet w przypadku gdyby istniały podstawy do wątpliwości
skonstruowanych przez o
dwołującego w odwołaniu, to nie stanowiłyby one wystarczających
podstawo do odrzucenia oferty p
rzystępującego. Mogłyby jedynie dawać zamawiającemu
podstawy do wszczęcia procedury wyjaśnień. Mając jednak na uwadze, że konstruowane
przez o
dwołującego wątpliwości nie znajdują uzasadnienia, jeżeli uwzględni się całą treść
oferty, to prowadzenie wyjaśnień w przedmiotowym przypadku było zbędne.

W zakresie zarzutu naruszenia art.24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 4 w zw. z art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p.
poprzez błędne uznanie, iż przystępujący spełnia warunki udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i w konsekwencji zaniechanie

wykluczenia tego wyk
onawcy i odrzucenia jego oferty, przystępujący wskazał, że w tytule
zamówienia realizowanego przez przystępującego na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń
S.A. Oddział KWK „Centrum” zostały wskazane rury o średnicy DN 630. Faktycznie zostały
dostarczone jednak rury o średnicy DN 710. Dostawa tych rur była zgodna z wymaganiami
ww.
zamawiającego, który w s.i.w.z. załącznik nr 2, 1. Uwarunkowania techniczno-
organizacyjne -
Część II ppkt 6 Elementy rurociągu typu określonego w opisie przedmiotu
zamówienia postawił warunek by dostarczane rury spełniły warunek minimalnej średnicy
wewnętrznej tj. 580mm +/- 1%. Natomiast w ppkt 12, zamawiający wskazał, że w przypadku
dostawy elementów rurociągu równoważnego, kluczowym parametrem dla zamawiającego
jest średnica wewnętrzna rury, minimum 580 mm +/- 1% oraz ciśnienie nominalne PN16.
Zamawiający uzna jako równoważne rury o średnicy nominalnej (zewnętrznej) innej niż 630
mm oraz uzna inny sposób łączenia rur zapewniający niezawodność.

Przystępujący oświadczył, że dostarczył w ramach tego zamówienia rury, które zostały
przez zamawiającego uznane za równoważne, zachowując wymaganą średnicę wewnętrzną,
tj.: 1. Rura PE100 SDRII PN16 DN710x64,5 1--
11,5 z połączeniem doczołowym 83 szt. 2.
Rura PE100 SDRII PN16 DN710x64,5 L-
11,5 z połączeniem doczołowym jednostronnie
okołnierzowane 6 szt. Dostawa została oceniona przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział KWIK „Centrum” jako wykonana w sposób należyty. Potwierdza to treść
przedłożonych referencji, gdzie zamawiający zawarł stwierdzenie: „Firma PLASTPIPE sp. z
o.o. sp.k w Czarnkowie wykonała określony w umowie zakres dostawy z należytą
starann
ością, sprawnie i terminowo.”

W ocenie przystępującego nie ma racji odwołujący, twierdząc, że przedłożone
referencje nie potwierdzają należytego wykonania dostawy wykazanej w wykazie usług,
pozwalającej na spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Przys
tępujący wskazał, że odwołujący podniósł także, że - w jego ocenie - referencje
nie potwierdzają dostawy rur o wartości wymaganej przez zamawiającego. Według
o
dwołującego we wskazanej wartości 2.790.119,70 zł brutto nie dotyczy samych dostaw, ale
także uwzględnia wartość robót towarzyszących. W ocenie przystępującego zarzut ten
również uznać należy uznać za chybiony. Treść przedłożonych referencji wprost wskazuje na
należyte wykonanie dostawy, nie zaś robót towarzyszących, których przystępujący nie
wykonywa
ł i których mu nie zlecono w ramach zawartej umowy. Dostawa, jak zostało
wskazane w referencjach, była wykonywana na podstawie umowy zawartej w dniu 22 maja
2019r. dla zadania „Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK
„Centrum” w Bytomiu”. Postępowanie, którego przedmiotem będzie budowa rurociągu

głównego odwadniania od osadników do rzeki Bytomki nie zostało jeszcze ogłoszone. Wydane
więc dla przystępującego referencje nie mogły obejmować elementów innych niż dostawy.

Przystępujący wskazał, że w przypadku istnienia faktycznych, a nie wymyślonych
jedynie na potrzeby skonstruowania odwołania, wątpliwości w powyższym zakresie,
z
amawiający nie miałby podstaw do odrzucenia oferty przystępującego, a jedynie
zobowiązany byłby na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy P.z.p. wezwać przystępującego do
złożenia wyjaśnień co do treści przedłożonych dokumentów.

Przystępujący zauważył, iż – jak wynika z treści odpowiedzi na odwołanie – wątpliwości
co do treści oświadczeń u zamawiającego nie powstały. W ramach prowadzonej przez siebie
oceny ofert dokonał weryfikacji oświadczeń w oparciu o informacje powszechnie dostępne,
które potwierdziły prawdziwość oświadczeń przystępującego. Działania zamawiającego w tym
zakresie były prawidłowe i brak jest uzasadnionych podstaw do ich kwestionowania.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty
przystępującego, przystępujący stwierdził, że z uwagi na powyższe,
oczywistym wydaje się, że zarzut niezgodności treści oferty przystępującego z s.i.w.z. nie
znajduje potwierdzenia. E
wentualna ocena zgodności treści oferty i przedłożonych
dokumentów z treścią s.i.w.z. powinna nastąpić z uwzględnieniem instrumentów wynikających
z art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p.
Biorąc pod uwagę, że treść oferty oraz
przedłożonych przez przystępującego dokumentów nie było konieczne prowadzenie
jakichkolwiek wyjaśnień. Tym bardziej odrzucenie oferty byłoby działaniem nieuprawnionym.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 7 oraz art. 91
ustawy P.z.p., przystępujący
stwierdził, iż słusznie zauważył zamawiający zarzuty w tym zakresie nie zostały w żaden
sposób uzasadnione. Ich postawienie jest zapewne konsekwencją pozostałych zarzutów,
które wobec bezzasadności, pozbawiają podstaw także zarzut dokonania wyboru oferty z
naruszeniem podstawowych zasad udzielania zamówienia publicznego.

Izba ustaliła, co następuje:


Zamawiający w części VI pkt. l ppkt 3 s.i.w.z. wymagał od wykonawcy spełnienia
warunku zdolności technicznej lub zawodowej poprzez udokumentowanie należytego
wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie co najmniej jednej dostawy
rur polietylenowych sp
ełniających wymagania do stosowania w zakładach przemysłowych

takich jak kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze, rudy miedzi, zakłady węgla
brunatnego o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto wraz z podaniem jej wartości,
przedmiotu, daty wy
konania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana lub jest
wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub
jest wykonywana należycie.

Ocena spełnienia przez wykonawców ww. warunku udziału w postępowaniu powinna
zostać dokonana na podstawie złożonych dokumentów określonych w części VIII pkt 5 ppkt 3
s.i.w.z.,
tj. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, w tym okresie co najmniej jednej
dostawy rur polietylenowych spełniających wymagania do stosowania w zakładach
przemysłowych takich jak kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze, rudy miedzi, zakłady
węgla brunatnego o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto, wraz z podaniem jej
wartości, przedmiotu, daty wykonania bądź wykonywania i podmiotów, na rzecz których
dostawa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających
czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawa była lub jest wykonywana a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy.

Przystępujący przedłożył na potrzeby spełniania warunku w zakresie zdolności
technicznej wykaz zawierający dostawy rur PE 100 SDR 11PN16 DN 710 o wartości
2.790.
119,70 zł wykonane pomiędzy 22 maja 2019 r. a 4 lipca 2019 r. na rzecz Spółki
Restrukt
uryzacji Kopalń s.a. w Bytomiu.

Przystępujący do wykazu dołączył referencje. Z referencji wynika, że wystawca
referencji potwierdza, że przystępujący wykonał zadanie w oparciu o umowę nr e-RU
091900069 z dnia 22 maja 2019 r. „Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA Oddział
KWK „Centrum” w Bytomiu”. Część II: Dostawa rur DN 630 w ramach zadania” Budowa
rurociągu głównego odwadniania od osadników do rzeki Bytomki – Etap II”.

„Zakres dostawy:

- dostawa 83 sztuk rur PE 100 SDR11PN16DN 710x64,5 L-
11,5 z połączeniem
doczołowym,

- dostawa 6 sztuk rur PE 100 SDR11 PN16 DN710x64,5 L-
11,5 z połączeniem
doczołowym, jednostronnie okołnierzowane.

Wartość robót netto: 2.268.390,00 zł

Wartość robót brutto: 2.790.119,70,00 zł

Termin realizacji: 22.05.2019 r.
– 04.07.2019 r.

Firma PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp.k. w Czarnkowie wykonała określony w umowie zakres
dostawy z należytą starannością, sprawnie i terminowo.”

Zamawiający w części X. pkt 1 i 2 s.i.w.z. wskazał, iż wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, będzie zobowiązany złożyć próbki w postaci 3 sztuk rur o długości
1000
mm jednej z oferowanych średnic rur określonych w części III w pkt 3.2. s.i.w.z. oraz
kopie dokumentów technicznych do oferowanych próbek. W zakresie dokumentów
technicznych wymagane były:
1)
certyfikat znaku bezpieczeństwa
2)
dokumentacja techniczno-ruchowa oferowanej rury
3)
protokół badań udarności

Przystępujący przedłożył Certyfikat Nr JSHP/6/B/2019 z dnia 4 września 2019 roku
wystawiony przez J.S. H.
Poland sp. z o.o. dot. rur i kształtek polietylenowych (PE) o wysokiej
gęstości (HDPE) typu: ASTP2/W i ASTP3/G, Dokumentację Techniczno-Ruchową Nr
1/2018/DTR/PL
ASTPIPE dot. rur i kształtek polietylenowych (PE) i wysokiej gęstości (HDPE)
typu: ASTP2/W i ASTP3/G oraz Sprawozdanie z badań Nr 13/348/2019 z dnia 4 września
2019 roku
dot. badania rur metodą schodkową wykonane przez J.S. H. Poland sp. z o.o. W
spr
awozdaniu w Tabeli 1 wskazano jako identyfikację obiektu: rury typu ASTP2/W PE 100DN
110x10,0 SDR 11 1,6 MPa oraz ASTP3/G PE DN 180x16,4 SDR11 1,6 MPa. Na rysunku nr 1
zawartym w sprawozdaniu znajduje się fragment rury z oznaczeniem: PEHD 110x10,0 PN16
SDR
11. Z kolei na rysunku nr 2 znajduje się fragment rury z paskami z oznaczeniem
PLASTPIPE.

W przedłożonej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej Nr 1/2018/DTR/PLASTPIPE dot.
rur i kształtek polietylenowych (PE) w pkt. 5 opisano sposób oznaczenia rur:
„Każda rura produkcji PLASTPIPE typu ASTP2/W i ASTP3/G na powierzchni zewnętrznej
wzdłuż osi, posiada oznaczenie w kolorze kontrastującym z tłem w odstępach nie mniejszych
niż 1 m na całej swej długości.
Przykład oznaczenia:
Nazwa producenta wraz z adresem: Plastpipe Sp. z o.o. Sp.k. ul. Chodzieska 31 64-700
Czarnków

Typ rury, przeznaczenie:
Rura typu ASTP2/W lub ASTP3/G
Nominalna średnica, średnica zew. x nominalna grubość ścianki: DN/125x10,0
Długość: 6m
Ciśnienie: 6 MPa
Szereg SDR (stosunek średnicy do grubości ścianki): SDR11
Typ surowca, z którego rura została wyprodukowana: PE 100
Data: 30.12.2018
Godzina: 11:25
Znak bezpieczeństwa: „B”

Izba
zważyła, co następuje:


Odwołanie jest zasadne w zakresie zarzutu naruszenia art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz.
1986 ze zm.) w zw. z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie z
amówienia (Dz. U., poz. 1126 ze zm.), poprzez błędne uznanie, iż przedłożone
dokumenty tec
hniczne próbek rur potwierdzają spełnianie przez zaoferowany przez
wykonawcę Plastpipe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w
Czarnkowie
przedmiot zamówienia warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w zakresie naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p.

W pozostałym zakresie odwołanie podlega oddaleniu.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania
ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p.

W rozpoznawanej sprawie bezsporne jest, że wykonawcy, zgodnie z częścią X pkt 1 i
2
s.i.w.z., obowiązani byli złożyć próbki zaoferowanych rur oraz kopie dokumentów
tec
hnicznych do oferowanych próbek, w tym protokołu badań udarności.

Przystępujący, wykonując zobowiązanie wskazane wyżej, złożył Sprawozdanie z
badań Nr 13/348/2019 z dnia 4 września 2019 roku dot. badania rur metodą schodkową
wykonane przez J.S. H. Poland sp. z o.o. w Gdyni, gdzie w Tabeli 1 wskazano jako

identyfikację obiektu: rury typu ASTP2/W PE 100DN 110x10,0 SDR 11 1,6 MPa oraz ASTP3/G
PE DN 180x16,4 SDR11 1,6 MPa, natomiast na rysunku nr 1 znajduje się fragment rury z
innym oznacz
eniem: PEHD 110x10,0 PN16 SDR11. Z kolei na rysunku nr 2 znajduje się
fragment rury z paskami z oznaczeniem PLASTPIPE. W ocenie Izby rury wskazane na
rysunkach, to nie są te same rury, które wskazano w opisie badanego produktu.

Przy rozstrzyganiu podniesi
onego zarzutu zasadnicze znaczenie dla Izby miał fakt, iż
oznaczenie rury na zdjęciu nr 1 w sposób zasadniczy różni się od oznaczenia wskazanego w
opisie w Tabeli nr 1. Nie ulega wątpliwości, że rura wskazana w opisie i rura znajdująca się na
zdjęciu to inne rury, przy czym rury opisane w tabeli to rury zaoferowane w przedmiotowym
postepowaniu i
– stosownie do informacji zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej –
przeznaczone do
budowy rurociągów w zakładach górniczych, natomiast rura na zdjęciu nr 1
to
rura przeznaczona do przesyłania wody.

Izba co do zasady podziela stanowisko prezentowane przez zamawiającego i
przystępującego, iż o przeznaczeniu rury stosowanej w zakładach górniczych nie decyduje jej
kolorystyka. Przystępujący podnosił, iż do tego rodzaju rur znajduje zastosowanie
rozporządzenie Ministra Energii określające szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia
ruchu podziemnych zakładów górniczych, w przepisach którego nie wymaga się zastosowania
żadnych szczególnych barw. Niemniej jednak na ocenie zarzutu zaważył fakt, iż rura
znajdująca się na zdjęciu nr 1 posiada wyraźne, czytelne oznaczenie, z którego wynika, że
jest to inna rura niż ta, którą wskazano w opisie.

Rozbieżność tę zauważył sam zamawiający, co zostało przyznane w odpowiedzi na
od
wołanie. Zamawiający stwierdził jednakże, że zamieszczenie rysunku (zdjęcia) w
sprawozdaniu nie może podważać treści wyraźnie wyrażonych i powtarzanych w tym
sprawozdaniu wielokrotnie w formie pisemnej
oraz że żądanie dodatkowych wyjaśnień w
kwestii tak oc
zywistej i jednoznacznej nie było uzasadnione i prowadziłoby do niepotrzebnej
przewlekłości postepowania.

Izba nie podziela stanowiska zamawiającego. Sprawozdanie z wykonania badania
winno
być jednolitym, spójnym dokumentem i nie sposób przyznać, iż w sytuacji istnienia
rozbieżności w jego treści zamawiający lub jakakolwiek inna osoba może z treści tej wybrać
te fragmenty, które odpowiadają postawionemu założeniu, a inne zaś pominąć.

Nie sposób również zgodzić się ze stanowiskiem, że zamieszczenie w sprawozdaniu
zdjęcia innych rur niż poddane badaniu było omyłką. W tym zakresie Izba przeprowadziła
dowód z pisma J.S. H. Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 14 października 2019 roku, złożonego przez
przystępującego oraz z pisma J.S. H. Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 15 października 2019 roku,

złożonego przez odwołującego. Z obu pism wynika, że rysunki 1 i 2 przedstawiają zdjęcia
próbek dostarczonych przez producenta, które zostały poddane przedmiotowym badaniom.

W ocenie Izby, w rozpoznawanym przypadku zachodzi
potrzeba wyjaśnienia treści
sprawozdania
z badań Nr 13/348/2019 z dnia 4 września 2019 roku we wskazanym wyżej
zakresie. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy P.z.p., z
amawiający wzywa, w wyznaczonym przez
siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1.
Konstrukcja przepisu wskazuje, że wezwanie do wyjaśnienia
dokumentów w sytuacji, gdy zajdą ku temu przesłanki, jest obowiązkiem, nie zaś
uprawnieniem zamawiającego. Zamawiający niezasadnie zaniechał takiego wezwania, stąd
też Izba nakazała zamawiającemu dokonanie zaniechanych czynności zgodnie z sentencją
wyroku.

Tym samym Izba uznała za uzasadniony zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p.,
zgodnie z którym zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Naruszenie wskazanego
przepisu polegało na uznaniu za najkorzystniejszą oferty, która nie została w sposób właściwy
zbadana przez zamawiającego. Jednocześnie Izba uznaje za przedwczesne stanowisko, iż
oferta przystępującego podlega odrzuceniu. O tym, czy ofertę należy odrzucić, zdecyduje
zamawiający po dokonaniu ponownej oceny ofert.

Jednocześnie Izba wskazuje, że uznała za bezzasadny zarzut naruszenia przez
zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy Plastpipe sp. z o.o. s.k.,
pomimo iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przy jednoczesnym braku możliwości sanowania tych wad w
trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p
. Żądanie odrzucenia oferty przystępującego bez
wyczerpania procedury wyjaśniającej treść złożonego dokumentu należy uznać za
przedwczesne, w związku zarzut w tym zakresie podlega oddaleniu.

Izba uznała za nieuzasadniony zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust.1
pkt 12 w zw. z art. 24 ust.4 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy P.z.p. poprzez błędne uznanie,
iż wykonawca Plastpipe sp. z o.o. s.k. spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej i w konsekwencji zaniechanie wykluczenia tego
wykonawcy i odrzucenia jego oferty.

Izba przeprowadziła dowód z oświadczenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w
Bytomiu z dnia 10 października 2019 roku złożonego na okoliczność wykazania spełniania
przez przystępującego warunku udziału w postępowaniu wskazanego w części VI pkt 1 ppkt 3
s.i.w.z., z którego wynika, że:

-
referencje dotyczą wykonania zadania „Dostawa rur dla Spółki Kopalń S.A. Oddział
KWK „Centrum”: Część II: Dostawa rur DN 630 w ramach zadania: Budowa rurociągu
głównego odwadniania od osadników do rzeki Bytomki —Etap II.” nr umowy: 091900069,
-
referencje dotyczą wykonania dostaw rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział KWK „Centrum”: Część II: Dostawa rur DN 630 w ramach zadania, gdzie przetarg na
budowę rurociągu głównego odwadniania od osadników do rzeki Bytomki będzie dopiero
ogłoszony,
-
przedmiot postępowania nie dotyczył innej dostawy jak przedmiotowych rur oraz że
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ ppkt 6 oraz ppkt 12 rury spełniają warunek minimalnej
średnicy wewnętrznej tj: 580 +/- 1%, co jest kluczowym parametrem dla rozwiązania
równoważnego.
-
wartość dostawy w 2 790 119,70 zł brutto przedstawiona w referencji dotyczy dostawy
rur:
-
Rura PE100 SDR11 PN16 DN710x64,5 L-
11,5 z połączeniem doczołowym 83 szt.
-
Rura PE100 SDR11 PN16 DN710x64,5 L-
11 z połączeniem doczołowym jednostronnie
okołnierzowane 6 szt.

R
eferencje są stosowne również na potwierdzenie należytego wykonania dostaw rur
polietylenowych, które przeznaczone są do budowy rurociągów w zakładach górniczych w
instalacjach na powierzchni i zgodnie z oświadczeniem rury mogą być stosowane do
transportu wody kopalnianej.

Z uwagi na treść wskazanego wyżej oświadczenia Izba dała wiarę stanowisku
przystępującego, wyrażonemu w piśmie procesowym z dnia 17 października 2019 roku i
podtrzymywanemu na rozprawie, iż dostawa rur była zgodna z wymaganiami zamawiającego,
który w s.i.w.z. dopuścił rozwiązania równoważne wobec zamawianych. Przystępujący
dostarczył w ramach tego zamówienia rury, które zostały przez zamawiającego uznane za
równoważne, zachowując wymaganą średnicę wewnętrzną. Nie budzi również wątpliwości
Izby fakt, iż wskazana w referencjach wartość jest wartością dostawy nie zaś robót. Z
oświadczenia SRK SA w Bytomiu wynika bowiem, że roboty budowlane polegające na
budowie rurociągu nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Izba uznała za nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez
przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców. Odwołujący w żaden sposób nie uzasadnił tego zarzutu i

nie przedstawił na jego poparcie stosownej argumentacji. Izba nie dopatrzyła się natomiast w
czynnościach zamawiającego naruszenia zasad zawartych we wskazanym przepisie.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego w obydwu sprawach orzeczono na podstawie
art. 192 ust. 9 i 10 ustawy P.z.p.
, czyli stosownie do wyniku postępowania.

………………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie