eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1983/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-10-22
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1983/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 22 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 października 2019 r. przez wykonawcę
R. W.
, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wasbud R. W., ul. Wrocławska
51, 49-
200 Grodków
w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Lewin Brzeski, ul. Rynek
1, 49-340 Lewin Brzeski (50-316)

przy udziale wykonawcy A. S.-J.
, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Budownictwa Ogólnego Drobud A. S.-J., ul. Kępska 10, 45-129 Opole,
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1. uma
rza postępowanie odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy R. W.
, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wasbud R. W., ul.
Wrocławska 51, 49-200 Grodków
kwoty 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych
zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

KIO 1983/19

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Opolu.

Przewodniczący:
……………………………………….KIO 1983/19

U z a s a d n i e n i e

W odniesieniu do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę
ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”
(Bl.1.271.12.2019), prowadzonego
przez Gminę Lewin Brzeski (dalej „zamawiający”)
wykonawca R. W.
, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wasbud R. W., ul.
Wrocławska 51, 49-200 Grodków (dalej „odwołujący”) wniósł odwołanie, zarzucając
zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.): art. 7 ust. 1 i 3, art. 29 ust. 1
i 2, art. 38 ust 4 w zw. z art. 36 pkt 6 oraz art. 24 ust 1 pkt 12.

Odwołujący wniósł o:
1.
unieważnienia czynności wykluczenia go z postępowania,
2.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
3. nakazanie z
amawiającemu powtórzenia czynności oceny ofert, przy uwzględnieniu że
oceny należy dokonać z pominięciem dokonanej przez zamawiającego zmiany
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonanej przez zamawiającego po
otwarciu ofert,
4. nakazanie z
amawiającemu wyboru oferty odwołującego się jako najkorzystniejszej.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego skutecznie przystąpił
wykonawca A. S.-J.
, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Budownictwa
Ogólnego Drobud A. S.-J., ul. Kępska 10, 45-129 Opole.

W piśmie z dnia 11 października 2019 roku – Odpowiedź zamawiającego na odwołanie
– zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty i unieważnia czynność wykluczenia
odwołującego.

Pismem z dnia
14 października 2019 roku przystępujący został wezwany przez
Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia
sprzeciwu co do
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwo
łaniu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia
postępowania.

W zakreślonym terminie przystępujący nie złożył oświadczenia w przedmiocie
wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawiony
ch w odwołaniu.
KIO 1983/19

Wobec powyższego Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 1 ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.

Stosownie do wskazanego przepisu ustawy Pzp Izba może – w przypadku
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, jeżeli
uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego – umorzyć postępowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie
ustawy Pzp i art. 186 ust. 3 w zw. z art. 186 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak
w sentencji.

KIO 1983/19

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż
koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2) lit. b ustawy Pzp,
orzekając jednocześnie o konieczności zwrotu odwołującemu kwoty wpisu uiszczonego przez
odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.


Przewodniczący:
……………………………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie