eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1948/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-10-22
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1948/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w
dniach: 11 i 17 października 2019 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 września 2019 r. przez
wykonawcę JFC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Karpinie (05-252) przy ul. Białostockiej 1
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Kamionka z siedzibą w
Kamionce (21-132) przy ul. Lubartowskiej 1,

przy udziale wykonawcy A. M.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
ALU-MIX Firma Inwestycji Budowlanych A. M.
z siedzibą w Olecku (19-400) przy ul.
Gołdapskiej 31
, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego

orzeka:


1. Uwzg
lędnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Gminie Kamionka z siedzibą w
Kamionce (21-132) przy ul. Lubartowskiej 1
unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej połączone z odrzuceniem oferty wykonawcy A. M.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ALU-MIX Firma Inwestycji
Budowlanych A. M.
z siedzibą w Olecku (19-400) przy ul. Gołdapskiej 31, na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na brak spełnienia wymogów specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, dotyczących złożenia oryginału gwarancji
producenta na bioreaktor wraz z ofertą oraz podania w złożonej ofercie dokładnego
oznaczenia zaoferowanych przez wykonawcę urządzeń.

2.
W pozostałym zakresie oddala odwołanie.


3.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Kamionka z siedzibą w
Kamionce (21-132) przy ul. Lubartowskiej 1
i:

3.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
JFC Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Karpinie (05-252) przy ul. Białostockiej 1

tytułem wpisu od odwołania,
3.2
zasądza od zamawiającego Gminy Kamionka z siedzibą w Kamionce (21-132)
przy ul. Lubartowskiej 1
na rzecz wykonawcy
JFC Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Karpinie (05-
252) przy ul. Białostockiej 1
kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: ……………..……….………


Sygn. akt KIO 1948/19
Uzasadnienie

Gmina Kamionka (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze
zm.), zwanej dalej
: „ustawą” lub „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla
mieszkańców gminy Kamionka”.

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w
dniu 10 lipca 2019 r. pod nr 572035-N-2019.

Pismem z dnia 23
września 2019 r. (doręczonym oraz zamieszczonym na stronie
internetowej
Zamawiającego w dniu 24 września 2019 r.) Zamawiający poinformował
wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze, jako najkorzystniejszej oferty
złożonej przez wykonawcę A. M., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AM Firma
Inwestycyjna A. M. w Olecku (dalej:
„wykonawca AM”, „Przystępujący” lub „ALU-MIX”), co
zostało zaskarżone przez wykonawcę JFC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Karpinie (dalej:
„Odwołujący” lub „JFC”) odwołaniem wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
(dalej „Izba” lub „KIO”) w dniu 30 września 2019 r. Zakresem zaskarżenia Odwołujący objął :
 wybór oferty najkorzystniejszej za którą została uznana oferta wykonawcy AM,
poprzedzony
wadliwą czynnością badania i oceny ofert,
 względnie zawarcie umowy z wykonawcą AM przed upływem okresu stand still,
wynikającego z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.
 wezwanie wykonawcy AM z dnia 23 sierpnia 2019 r. do uzupełnienia dokumentu na
podstawie art. 26 ust. 3 Pzp,
 zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy AM,
 zaniechania wykluczenia wykonawcy AM,
 zaniechania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu.
Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy przez naruszenie
zasady nakazującej prowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości oraz naruszenie innych
pozostających w związku z art. 7 przepisów, tj.:

1. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
przez zaniechanie czynności odrzucenia oferty wykonawcy AM
w zakresie jej niezgodności z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej: „SIWZ" lub „specyfikacja”) ze względu:
1.
na niedołączenie przez wykonawcę AM do Formularza ofertowego „Gwarancji na
bioreaktor udzielnej przez producenta oczyszczalni na okres wskazany w ofercie"
(dalej: „Gwarancja producenta”) przed upływem terminu składania ofert; zdaniem
wykonawcy JFC
w powyższym zakresie doszło również do naruszenia art. 26
ust. 3 Pzp przez wezwanie dnia 23 sierpnia 2019 r. wykonawcy AM do
uzupełnienia dokumentu - Gwarancji producenta podczas, gdy dokument ten
stanowił element treści oferty, który powinien być załączony do oferty przed
upływem terminu składania ofert oraz stanowił podstawę do przyznania punktów
na podstawie pozacenowego kryterium oceny ofert, przez co nie mógł podlegać
uzupełnieniu na podstawie ww. przepisu Pzp, z uwagi na to, że Gwarancja
producenta nie stanowi dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy;
2.
zaoferowanie w ramach oferty oczyszczalni NV-
1, które nie spełniają wymogu
granicznego, wskazanego w punkcie 3.4 ppkt 10 SIWZ,
dotyczącego
częstotliwości usuwania osadu;
3.
niepodanie przez wykonawcę AM dokładnych wersji zaoferowanych oczyszczalni
do czego wykonawcy byli zobowiązani zgodnie wymogiem specyfikacji w pkt
11.10
oraz możliwość zaoferowania w ramach oferty oczyszczalni NV-1, NV-2 i
NV-3 w wersji
„m”, „t”, które nie spełniają wymogu granicznego, wskazanego w
punkcie 3.4 ppkt 7 SIWZ,
dotyczącego sterowania cyklem napowietrzania;
4.
zaoferowanie w ramach oferty oczyszczalni NV-1 i NV-
3, które nie spełniają
wymogu granicznego,
wskazanego w odpowiedzi na pytanie nr 23 wyjaśnień
treści SIWZ, datowanych na dzień 26 lipca 2019 r.;
5.
niedołączenie przez wykonawcę AM wszystkich stron dokumentu Bandymu
Protokoloas Nr. 1397-CPR-054/C.6;
2. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez bezpodstawne, bezza
sadne i niezgodne z ustawą
zaniechanie wykluczenia wykonawcy AM z uwagi na wprowadzenie przez tego
wykonawcę Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, stanowiących
elementy oferty, a mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamaw
iającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 i art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
przez wybór oferty
ALU-MIX jako najkorzystniejszej w p
ostępowaniu, pomimo że oferta ta powinna
podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz została złożona przez
wykonawcę AM, który powinien podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp;

4. art. 91 ust. 1 Pzp
przez zaniechanie dokonania czynności polegającej na wyborze
oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu pomimo, że oferta
Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert,
określonych w SIWZ, spośród ofert złożonych w postępowaniu, a nie podlegających
odrzuceniu;
5.
względnie art. 94 ust. 1 pkt 2 w zw. art. 14 ust. 2 oraz 183 ust. 1 w zw. z art. 182 ust. 1
pkt 2 i 185 ust. 8 Pzp przez zawarcie z
wykonawcą ALU-MIX umowy o realizację
zamówienia publicznego będącego przedmiotem postępowania podczas, gdy nie
upłynął okres na złożenie odwołania od czynności ponownego wyboru
najkorzystniejszej oferty z dnia 23 września 2019 r. (zgodnie z datą doręczenia
informacji o wyborze Odwołującego oraz zamieszczenia na stronie internetowej
Zama
wiającego - 24 września 209 r.).
Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności polegającej na wyborze oferty wykonawcy AM jako
najkorzystniejszej,
2. ewentualne
(na wypadek zawarcia umowy przed lub w trakcie postępowania
odwoławczego) unieważnienie umowy o realizację zamówienia publicznego, będącego
przedmiotem p
ostępowania zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą AM na
podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. a w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 3 Pzp;
3. odrzucenie oferty wykonawcy AM w p
ostępowaniu ze względu na niezgodność tej
oferty z postanowieniami SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp;
4. wykluczenie wykonawcy AM z p
ostępowania z uwagi na wprowadzenie przez tego
wy
konawcę Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, stanowiących
elementy oferty, a mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp;
5.
dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu na
podstawie ustalonych w SIWZ kryteriów oceny ofert, przy uwzględnieniu konsekwencji
wynikających z powtórnego badania i oceny ofert.

W uzasadnieniu zarzutów odwołania Odwołujący podniósł, co następuje:

1. Gwarancja producenta na bioreaktor.
Odwołujący wyjaśniał, że Zamawiający, zgodnie z treścią pkt. 14.1 SIWZ ustalił w
ramach p
ostępowania następujące kryteria oceny ofert: cena (waga – 60), gwarancja na

bioreaktor (waga
– 15), doświadczenie kierownika budowy (waga – 15) oraz okres gwarancji
na wykonane roboty budowlane (waga
– 10).
W zakresie oceny ofert w ramach kryteri
um „gwarancji na bioreaktor” Zamawiający w
pkt.
14.3 SIWZ określił następujące warunki oceny ofert w zakresie ww. kryterium:
„14.3. GWARANCJA NA BIOREAKTOR (B) – 15 pkt.
 kryterium opiera się na punktacji gwarancji udzielonej na bioreaktor,
 w zakresie tego kryterium oferta może uzyskać max 15 pkt,
 oferta z najdłuższym okresem gwarancji na bioreaktor otrzyma 15 punktów,
 kolejne otrzymają punkty przyznane wg wzoru:
 oferowany (badany) okres gwarancji na bioreaktor Bo/najdłuższy oferowany okres
gwarancji na bioreaktor Bmax x 15 pkt
B= Bo/Bmax x15 pkt
 Zamawiający informuje, że oferowana długość okresu gwarancji na bioreaktor nie może być
krótsza niż 10 lat a punktowana jest gwarancja o długości maksymalnie 20 lat od dnia
odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu
końcowego,
 w przypadku nie wpisania żadnego okresu gwarancji na bioreaktor w ofercie lub wpisania
okresu
krótszego niż 10 lat, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust 1
pkt 2 Pzp
, w przypadku podania okresu dłuższego niż 20 lat do wzoru zamawiający
podstawi wartość 20,
 ocena nastąpi na podstawie przedstawianych przez wykonawcę dokumentów z formularza
ofertowego”.
Odwołujący podnosił, że jednocześnie Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 7 do
SIWZ z 26 lipca 2019 r.
dokonał następującej modyfikacji treści postanowień SIWZ:
„Co Zamawiający rozumie przez „bioreaktor”? Zamawiający wymaga gwarancji na bioreaktor,
tj. wyposażony zbiornik czy wyposażony zbiornik z dmuchawą i skrzynką sterowniczą?”
Odpowiedź 7:
„Zamawiający pod pojęciem bioreaktor rozumie kompletny zbiornik łącznie z nadbudową i
pokrywą, przegrodami wydzielającymi komory. Wyposażenie typu sprężarki, szafa
sterownicza, dyfuzor oraz pozostałe wyposażenie jeśli występuje podlega gwarancji
producenta tych urządzeń jeśli jest inny niż producent oczyszczalni. Gwarancji na zbiornik
będącej przedmiotem punktacji musi udzielić producent oczyszczalni i złożyć w tej sprawie

stosowne oświadczenie w oryginale razem z ofertą. Gwarancji nie może udzielić dystrybutor
czy pośrednik”.
Odwołujący po dokonaniu wglądu do oferty wykonawcy AM stwierdził, że
przedmiotowa Gwarancja producenta nie została dołączona do oferty przed upływem terminu
składania ofert. Tymczasem treść postanowień SIWZ oraz odpowiedzi na pytanie 7 wskazuje,
iż Gwarancja producenta stanowi integralną część oferty, na podstawie której została
dokonana ocena oferty w ramach kry
terium „gwarancji na bioreaktor”. Odwołujący wskazywał,
że w jego ocenie dokument ten nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp
i nie podlegał uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Zaniechanie dołączenia Gwarancji
producenta do oferty przed upływem terminu składania ofert świadczy zatem o niezgodności
tej
oferty z SIWZ i wskazuje na powinność odrzucenia oferty wykonawcy AM na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
N
astępnie wykonawca JFC podkreślał, że Zamawiający w dniu 23 sierpnia 2019 r.
wezwał wykonawcę AM do uzupełnienia - na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp - dokumentu
Gwarancji producenta.
Zdaniem Odwołującego dokonując powyższego wezwania
Zamawiający w rażący sposób naruszył art. 26 ust. 3 Pzp, ponieważ swoją dyspozycją
obejmuje on wezwanie do u
zupełnienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1 Pzp. Jak jednoznacznie wynika z analizy SIWZ Gwarancja producenta nie stanowi
dokumentu przedmiotowego, do którego złożenia wykonawca mógłby zostać wezwany, a
niewątpliwie stanowi treść oferty. Podsumowując Odwołujący stwierdził, że wykonawca AM
składając ofertę bez tego dokumentu złożył ją w sposób niezgodny z SIWZ, a późniejsze
wezwanie
Zamawiającego z art. 26 ust. 3 Pzp było bezpodstawne i nieuprawnione.
2.
Częstotliwość usuwania osadu.
Odwołujący twierdził, że zgodnie z uzyskanymi informacjami oczyszczalnie NV-1
zaoferowane w ramach oferty wykonawcy AM
nie spełniają ww. wymogu dotyczącego
częstotliwości usuwania osadu. Co prawda w Paszporcie technicznym oczyszczalni NV (dalej
zwanej: „DTR” lub „Paszport techniczny”) producent oczyszczalni wskazał, że oczyszczalnie
NV-
1 spełniają wymóg Zamawiającego dotyczący częstotliwości usuwania osadu wskazany w
pkt. 3.4 ppkt. 10 SIWZ, niemniej jednak
odmienne informacje zawarte zostały w raportach z
b
adań skuteczności oczyszczania oczyszczalni NV-1, w których jest mowa o usuwaniu osadu
8 razy w okresie od 24.09.2009 r. do 16.06.2010 r.
Odwołujący nadmieniał, że zgodnie z pkt. B.5 normy 12566-3+A2:2013 raport powinien
zawierać „informację dotyczącą wszystkich działań związanych z obsługą i naprawami
przeprowadzanymi w trakcie badań, łącznie z szczegółami dotyczącymi częstotliwości
usuwania osadu, ich
ilości i objętości. Z kolei zgodnie z Procedurą badania skuteczności

oczyszczania (pkt B.2.3 normy 12566-
3+A2:2013) „Oczyszczalnia powinna być obsługiwana
zgodnie z instrukcjami użytkowania producenta. Należy przeprowadzić rutynowe czynności
eksploatacyjne dokładnie zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta. Osad z
urządzenia należy usuwać tylko wtedy, gdy jest to określone przez producenta w jego
instrukcjach dotyczących użytkowania i eksploatacji”. Zdaniem Odwołującego, laboratorium
notyfikowane musiało usunąć osad na podstawie wytycznych producenta określonych w
instrukcjach.
Odwołujący podkreślał, że z Protokołu z Badań nr 1397-CPD-002/B wynika, że nadzór
nad eksploatacją urządzenia sprawował producent pod nadzorem laboratorium. Mając na
uwadze powyższe Zamawiający nie mógł dojść do wniosku, że laboratorium mimo wytycznych
producenta, żeby osad był usuwany 1-2 raz w ciągu roku, usuwało go częściej.
W
ocenie Odwołującego uznać należy, że pomimo wskazania w DTR przez producenta
oczyszczalni, że oczyszczalnie NV-1 spełniają wymóg Zamawiającego dotyczący
częstotliwości usuwania osadu wskazany w pkt. 3.4 ppkt. 10 SIWZ, rzetelności powyższego
zaprzeczają informacje zawarte w raportach z badań skuteczności oczyszczalni NV-1, w
których jest mowa o usuwaniu osadu 8 razy w ciągu niespełna roku. W związku z powyższym,
w opinii Odwołującego, wykonawca AM w ramach swojej oferty zaoferował oczyszczalnie
niespełniające wymogu granicznego, dotyczącego częstotliwości usuwania osadu
wskazanego w pkt. 3.4 ppkt. 10 SIWZ oraz odpowiedzi na pytanie 1 w Pytaniach i
odpowiedziach do przetargu z dnia 26 lipca 2019 r. Zatem oferta tego wykonawcy powinna
podlegać odrzuceniu jako niezgodna z postanowienia SIWZ. Ponadto wykonawca AM
przekazując nieprawdziwe parametry zawarte w DTR producenta oczyszczalni NV-1,
przedstawił Zamawiającemu informacje wprowadzające go w błąd, co miało istotny wpływa na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu i stanowi podstawę wykluczenia
wykonawcy AM
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
3. Wersje
zaoferowanych urządzeń i sterowanie cyklem napowietrzania
Odwołujący podnosił, że wykonawca AM w złożonej ofercie wskazał, że oferuje
oczyszczalnie NV-1, NV-2, NV-3 produkcji Traidenis UAB, niemniej jednak zgodnie z
Certyfikatem stałości właściwości użytkowych i Deklaracją właściwości użytkowych nr
01/NW19 na „podrodzinę” oczyszczalni NV-1, NV-2 i NV-3 składają się następujące modele
(wersje/typy) oczyszczalni: NV-a, NV-m, NV-t,
różniące sposobem odprowadzania osadu, a
co za tym idzie wyposażeniem oczyszczalni.
W nawiązaniu do powyższego Odwołujący podkreślał, że zgodnie z pkt. 3.4 ppkt. 7
SIWZ
„Podstawowe wymagania dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków”
Zamawiający wymagał, aby zaoferowane oczyszczalnie spełniały następujący wymóg

graniczny,
dotyczący sterowania cyklem napowietrzania: „wymuszony, ciągły, bez możliwości
ręcznego lub automatycznego sterowania”. Tymczasem w pkt. 4.1.2 Paszportu technicznego
oczyszczalni NV wskazano, że:
 w wersji NV-m „Podczas usuwania osadu, dostarczane powietrze zatrzymywane
jest na 30 minut w celu sedymentacji osadu w dolnej części oczyszczalni” i „Zawory
regulujące przepływ powietrza obsługiwane są ręcznie”;
 w wersji NV-t „Zawory regulujące przepływ powietrza obsługiwane są ręcznie”,
Z
daniem Odwołującego z powyższego wynika, że sterowanie cyklem napowietrzania
w przypadku zaoferowanych przez w
ykonawcę AM oczyszczalni NV jest niezgodne z
parametrem granicznym wymaganym przez Zamawiającego w pkt. 3.4 ppkt. 7 SIWZ. Zatem
oferta tego wykonawcy powinna podlegać odrzuceniu jako niezgodna z postanowienia SIWZ.
Ponadto wykonawca AM
wskazując, że zaoferowane oczyszczalnie NV spełniają ww.
parametr przedstawił Zamawiającemu informacje wprowadzające go w błąd, co miało istotny
wpływa na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu i stanowiło podstawę
wykluczenia AM
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
4.
Wytrzymałość zbiornika oczyszczalni.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Odwołującego, oczyszczalnie referencyjne i jednocześnie
będące przedmiotem oferty wykonawcy AM, tj. NV-1, NV-3 nie spełniają kryterium określonego
w odpowiedzi na pytanie nr 23 wyjaśnień treści SIWZ datowanych na dzień 26 lipca 2019 r.,
tj. że właściwy dla nich zbiornik oczyszczalni posiada wytrzymałość gwarantująca prawidłowa
prace oczyszczalni z posadowie
niem wlotu poniżej 1,2 m p.p.t.
Odwołujący zauważał, że zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający wymagał, aby parametr
techniczny był potwierdzony w Raporcie z badań PBOŚ, zgodnym z Norma PN EN 12566-
3+A2:2013 i lub DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej).
Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający wymagał przedstawienia Certyfikatu z pełnym
raportem z
badań na zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013 lub równoważną wydany
przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 30b Pzp. W tym dokumencie
(Załącznik nr 3 do Certyfikatu Nr SPSC-9306 wydanego dnia 08.09.2017 r.), w ramach
maksymalnego dopuszczal
nego obciążenia (nośność), podane zostały maksymalne
wysokości zasypki poszczególnych modeli oczyszczalni, dla których spełniają one wymagania
normy 12566-3+A2:2013.
Określone w Certyfikacie wartości maksymalnych wysokości zasypki zostały podane
również w złożonej przez wykonawcę AM Deklaracji właściwości użytkowych nr 01/NW19,
gdzie doprecyzowano, że mowa o maksymalnej głębokości posadowienia. W opinii

Odwołującego należy zwrócić uwagę, że określono różne dla poszczególnych modeli
maksymalne głębokości posadowienia.
Odwołujący stwierdził, że należy zważyć na regulację wyznaczoną przez
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchyl
ające dyrektywę Rady 89/106/EWG (dalej „Rozporządzenie 305/2011”).
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 i art. 6 ust. 1 Rozporządzenia 305/2011:
„[…] Art. 4 ust. 3
Przez sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych producent przyjmuje na siebie
odpowiedzialno
ść za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób
właściwościami użytkowymi. O ile brak obiektywnych wskazań, że jest inaczej, państwa
członkowskie przyjmują, że deklaracja właściwości użytkowych sporządzona przez
producenta jest dokładna i wiarygodna.
Art. 6 ust. 1
Deklaracja właściwości użytkowych wyraża właściwości użytkowe wyrobów budowlanych w
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.
[…]”.
Deklaracja
właściwości użytkowych została zatem sporządzona na podstawie raportów
z badań. Dla oczyszczalni NV-2 podane w certyfikacie i deklaracji właściwości użytkowych
maksymalne głębokości posadowienia pochodzą ze znajdującego się w aktach postępowania
Raportu z
badań Nr 1397-CPR-054/C.6, gdzie określono je jako „głębokość wykopu”, tj.
wymiar od podstawy zbiornika oczyszczalni do powierzchni terenu.
Odwołujący przedstawił w odwołaniu schematycznie zobrazowane wielkości w oparciu
o urządzenia referencyjne, tj. NV produkcji TRAIDENIS, z którego – w jego ocenie – wynika,
że zbiornik oczyszczalni posiada wytrzymałość gwarantującą prawidłową pracę oczyszczalni
z posadowieniem wlotu stanowiącym maksymalną głębokość posadowienia (maksymalną
wysokość zasypki/głębokość wykopu) minus odległość od dolnej podstawy zbiornika
oczyszczalni do wlotu.
Następnie Odwołujący przedstawił wyciąg z treści Paszportu Technicznego
Oczyszczalni Typu NV: NVa, NVm, NVt z wymiarami oczyszczalni.
Odwołujący wskazywał, że
co prawda wykonawca AM n
ie określił, które konkretnie modele (wersje) oczyszczalni oferuje
(wersję a, m czy t), natomiast z zaprezentowanych wymiarów wynika, że różnią się jedynie
wymiarem D1, nie mającym znaczenia przy ustalaniu maksymalnego posadowienia wlotu.

Odwołujący skonstatował, że przedstawione dane pozwalają na określenie maksymalnego
posadowienia wlotu, który Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 wyjaśnień
treści SIWZ datowanych na dzień 26 lipca 2019 r. określił na minimum 1,2 m p.p.t.
W
konsekwencji Odwołujący wskazał na następujące zależności:
Dla modelu oczyszczalni NV-2 maksymalne posadowienie wlotu wynosi: 3,51-2,25 =
1,
31 m, czyli powyżej 1,2 m p.p.t., tj. zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Odwołujący zauważał, że co prawda dla oczyszczalni NV-1 i NV-3 wykonawca AM nie
złożył analogicznego Raportu z badań wytrzymałości, wydanego przez jednostkę
notyfikowaną SPSC, która wydała taki Raport dla oczyszczalni NV-2 i jednocześnie Certyfikat
stałości właściwości użytkowych w którym określono odmienne maksymalne wysokości
zasypki dla poszczególnych oferowanych modeli oczyszczalni NV-1, NV-2, NV-3, jednakże
wykonanie analogicznych obliczeń jest możliwe na podstawie danych określonych w
Certyfikacie stałości właściwości użytkowych i Paszporcie Technicznym Oczyszczalni Typu
NV.
Dla modelu oczyszczalni NV-1 maksymalne posadowienie wlotu wynosi: 2,53-1,65 =
0,88
m czyli poniżej 1,2 m p.p.t., tj. niezgodnie z wymogami Zamawiającego.
Dla modelu oczyszczalni NV-3 maksymalne posadowienie wlotu wynosi: 3,94-
2,95=0,99 m, cz
yli poniżej 1,2 m p.p.t., tj. niezgodnie z wymogami Zamawiającego.
Z powyższego Odwołujący wywodził, że ani oczyszczalnie w modelu NV-1, ani
oczyszczalnie w modelu NV-
3 nie spełniają wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.
Nie ma przy tym znaczenia, że wykonawca AM na okoliczność spełniania wymogu
określonego wprost przez Zamawiającego złożył Paszport Techniczny Oczyszczalni NV
wydany przez producenta oczyszczalni, gdyż zważywszy na przedstawioną argumentację, a
w szczególności z uwagi na przywołaną treść Rozporządzenia 305/2011, nie sposób
podważyć danych, które są zawarte w deklaracji właściwości użytkowych certyfikacie stałości
właściwości użytkowych.
Odwołujący zauważył, że deklarowanie przez wykonawców wartości wyższych aniżeli
wynika to z certyfikatu stałości właściwości użytkowych, wydanego przez laboratorium
notyfikowane w wyniku oceny zgodności z normą 12566-3+A2:2013 stanowi o złożeniu
oświadczenia niezgodnego z prawdą.
Z
daniem Odwołującego z powyższego wynika, że zaoferowane przez wykonawcę AM
oczyszczalnie NV-1 i NV-
3 nie spełniają parametru granicznego, określonego w odpowiedzi
na pytanie nr 23 wyjaśnień treści SIWZ, datowanych na dzień 26 lipca 2019 r., zatem oferta
tego wykonawcy powinna podlegać odrzuceniu jako niezgodna z postanowieniami SIWZ.

Zamawiaj
ący zaniechawszy powyższej czynności dopuścił się naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2
Pzp. Ponadto wykonawca AM
przedstawił Zamawiającemu informacje wprowadzające go w
błąd, co miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu
i sta
nowiło podstawę wykluczenia go na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
5.
Zarzut w zakresie niekompletności dokumentu Bandymu Protokoloas Nr 1397-CPR-
054/C.6.
Odwołujący po dokonaniu wglądu do oferty wykonawcy AM stwierdził, że zostały
złożone wyłącznie strony 1. i 3. Bandymu Protokoloas Nr. 1397-CPR-054/C.6. Pismem z dnia
19 września 2019 r. Zamawiający poinformował o unieważnieniu czynności dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty w p
ostępowaniu. Jednocześnie, na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp
Zamawiający zobowiązał wykonawcę AM do uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów
dotyczących jego oferty. W związku z powyższym wykonawca AM był zobowiązany do
kompletnego uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp dokumentacji wymaganej w punkcie
7.4 SIWZ czemu zdaniem
Odwołującego nie uczynił zadość, bowiem zaniechał uzupełnienia
pozostałych stron Bandymu Protokoloas Nr. 1397-CPR-054/C.6.
Odwołujący twierdził, że oferta wykonawcy AM, mimo wezwania z dnia 19 września
2019 r. i dokonanych
uzupełnień nie zawiera kompletnej dokumentacji, wymaganej
postanowieniem punktu 7.
4 SIWZ przez co powinna podlegać odrzuceniu jako niezgodna z
postanowieniami SIWZ. Zamawiający zaniechawszy dokonania jej odrzucenia a tym samym
dopuścił się naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Jednocześnie Odwołujący wskazywał, że Zamawiający wezwaniem z dnia 19 września
2019 r. na
podstawie art. 26 ust. 3 Pzp zobowiązał wykonawcę AM do kompletnego
uzupełnienia dokumentów wymienionych w punkcie 7.4 SIWZ. W związku z powyższym
Zamawiający nie ma możliwości powtórnego wezwania wykonawcy do ponownego
uzupełnienia ww. dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, w tym Bandymu Protokoloas
Nr. 1397-CPR-054/C.6.
W argumentacji prawnej wykonawca JFC - zakresie n
iedołączenie przez wykonawcę
AM do formularza ofertowego Gwarancji producenta -
stwierdził, że w związku z dokonaną
modyfikacją postanowień SIWZ Zamawiający wymagał, aby Gwarancja producenta została
załączona do oferty. Należy więc uznawać ją za integralną część oferty (formularza
ofertowego), na podstawie której Zamawiający dokonywał oceny ofert złożonych w
p
ostępowaniu. Na powyższe wskazują zarówno przytoczone w niniejszym piśmie
postanowienia SIWZ, jak i tr
eść odpowiedzi na pytanie nr 7 udzielonej w Pytaniach i
odpowiedziach do przetargu z dnia 26
lipca 2019 r. W związku z powyższym Gwarancja
producenta nie może być traktowana jako dokument lub oświadczenie potwierdzające

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy, usługi
lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp.
Zdaniem Odwołującego Gwarancji producenta nie sposób było traktować jako
dokument lub oświadczenie potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez Zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, podlegającego
uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Jak wskazywał wykonawca JFC dokument ten
stanowił załącznik do formularza ofertowego i miał zostać złożony przed upływem terminu
składania ofert w związku z czym należało go traktować jako obligatoryjny element treści oferty
niep
odlegający uzupełnieniu. Po drugie, co najistotniejsze, od przedłożenia Gwarancji
producenta zależało przyznanie ofercie wykonawcy punktów na podstawie kryterium oceny
ofert -
„gwarancji na bioreaktor".
Tymczasem Zamawiający w piśmie z dnia 26 sierpnia 2019 r. wskazał w sposób
sprzeczny do postanowień SIWZ i treści odpowiedzi na pytanie nr 7 udzielonej w Pytaniach i
odpowiedziach do przetargu z dnia 26
lipca 2019 r., że: „Do ofert nie dołączono jedynie
dokumentu, który miał potwierdzać tą wartość „okres gwarancji bioreaktora”. Wartość ta (okres
gwarancji) jest je
dnym z elementów wymogów jakie Zamawiający stawiał przedmiotowi
zamówienia”. Zamawiający potwierdził powyższe w piśmie z dnia 5 września 2019 r.
skierowanym do JFC w odpowiedzi na jego pismo z dnia 28 sierpnia 2019 r. o podejrzeniu
wystąpienia naruszeń przy podejmowanych w postępowaniu czynnościach Zamawiającego.
Odwołujący podkreślał, że Zamawiający w dniu 23 sierpnia 2019 r. wezwał wykonawcę
AM
uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp dokumentu - Gwarancji producenta.
Dokonując powyższego wezwania Zamawiający w rażący sposób naruszył art. 26 ust. 3 Pzp
ponieważ swoją dyspozycją obejmuje on wezwanie do uzupełnienia dokumentów i
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Jak jednoznacznie wynika z analizy SIWZ
Gwarancja producenta nie stanowi dokumentu przedmiotowego, do którego złożenia
wykonawca mógłby zostać wezwany, a niewątpliwie stanowi treść oferty. Wykonawca
składając ofertę bez tego dokumentu złożył ją w sposób niezgodny z SIWZ, a późniejsze
wezwanie Zamaw
iającego z art. 26 ust. 3 Pzp było bezpodstawne i nieuprawnione.
Wykonawca
JFC podkreślał, że Gwarancja producenta jako element treści oferty, nie podlega
uzupełnieniu ze względu na zakaz wynikający z art. 87 ust. 1 zd. 2 Pzp. Skoro więc
Zamawiający wymagał dołączenia takiego dokumentu jako integralnej części oferty
wykonawcy przed upływem terminu składania ofert, późniejsze uzupełnienie tego dokumentu
stanowiłoby nieuprawnioną ingerencję w treść oferty.

W zakre
sie okoliczności z pkt 1 ppkt 1 - 5) niniejszego odwołania wykonawca JFC
wskazywał ponadto, że oferta wykonawcy AM powinna zostać przez Zamawiającego
odrzucona nie tylko ze względu nie dołączenie przez tego wykonawcę na dzień składania ofert
Gwarancja producenta, ale również ze względu na wystąpienie innych, licznych niezgodności
treści oferty, które zostały wskazane wyżej.
Odwołujący stwierdził, że wykonawca AM zaniechawszy dokładnego określenia wersji
oczyszczalni zaoferowanych w ramach swojej oferty złożył ofertę niezgodną z
postanowieniami SIWZ tj. punktem 11.10
„Opis Sposobu przygotowania oferty” SIWZ.
Dopr
ecyzowanie treści oferty wykonawcy AM w zakresie określenia konkretnych wersji
oczyszczalni należałoby uznać za prowadzenie niedozwolonych negocjacji dotyczących
z
łożonych ofert na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. W związku z powyższym, oferta wykonawcy
AM
powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp bez uprzedniego
wzywania ww. wykonawcy do składania wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. W
pr
zeciwnym wypadku zachodzi również ryzyko naruszenia przez Zamawiającego art. 87 ust.
1 Pzp
przez naruszenie zakazu prowadzenia z wykonawcami negocjacji dotyczących
złożonych ofert.
Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
Wykonawca JFC w zakresie okoli
czności wskazanych w punktu 1 ppkt 2) - 4)
niniejszego odwołania podnosił, że wykonawca AM zaoferował w ramach swojej oferty
oczyszczalnie NV, rzekomo spełniające następujące wymogi SIWZ: parametr dotyczący
częstotliwości usuwania osadu wskazany w punkcie 3.4 ppkt 10 SIWZ, parametr dotyczący
sterowania cyklem napowietrzania wskazany w punkcie 3.4 ppkt 7 SIWZ,
parametr dotyczący
wytrzymałość korpusu oczyszczalni określonego w odpowiedzi na pytanie nr 23 wyjaśnień
treści SIWZ datowanych na dzień 26 lipca 2019 r. Przystępujący w ramach punktu 4 rozdział
D Formularza ofertowego oświadczył, że „zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym
w dokumentacji techniczo -
budowlanej i wzorem umowy”, potwierdzając również, że
zaoferowane przez niego oczyszczalnie spełniają ww. parametry graniczne określone przez
Zamawiającego w SIWZ. Jednocześnie na potwierdzenie spełnienia przez zaoferowane
oczyszczalnie ww. p
arametrów granicznych wykonawca AM, na żądanie Zamawiającego,
przedłożył dokumenty określone w punkcie 7.4 SIWZ.
Natomiast wykonawca
JFC w treści punktu 1 ppkt 2) - 4) odwołania wskazywał, że
zaoferowane przez wykonawcę AM oczyszczalnie nie spełniają parametrów granicznych
określonych w punkcie 3.4 ppkt 7 i 10 SIWZ oraz odpowiedzi na pytanie nr 23 wyjaśnień treści
SIWZ datowany
ch na dzień 26 lipca 2019 r. W związku z powyższym oferta tegoż wykonawcy

powinna podlegać odrzuceniu ze względu na jej niezgodność z postanowieniami SIWZ, jak
również wykonawca ten powinien podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17
Pzp, bowiem podał informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd o rzekomym spełnieniu
przez zaoferowane przez wykonawcę AM oczyszczalnie parametrów granicznych określonych
w punkcie 3.4 ppkt 7 i 10 SIWZ oraz w odpowiedzi na pytanie nr 23 wyjaśnień treści SIWZ
datowanych na dzień 26 lipca 2019 roku. Podane przez wykonawcę AM nieprawdziwe
informacje (w tym wynikające również ze złożonych przez tego wykonawcę dokumentów
określonych w punkcie 7.4 SIWZ) doprowadziły nie tylko do zaniechania odrzucenia oferty
wykonawcy AM z p
ostępowania, ale również wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej.
Zdaniem Odwołującego nie ma więc wątpliwości, iż wprowadzenie Zamawiającego w błąd
miało istotny wpływ na wynik postępowania.
W przypadku niezamierzonego działania wykonawcy, związanego z wprowadzeniem
Zamawiającego w błąd, Zamawiający zobowiązany jest do skorzystania z dyspozycji art. 24
ust. 1 pkt 17 Pzp, zgodni
e z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
również: „wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. Odwołujący twierdził, że nie
dokonując wykluczenia z postępowania wykonawcy AM na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp
Zamawiający zaniechał podstawowych działań mających na celu zachowanie uczciwej
konkurencji i r
ównego traktowania wykonawców. Odwołujący wyjaśniał, że nie zna motywów
działania wykonawcy AM, jednak zauważa, że świadomie lub nieświadomie, wykonawca ten
wskazał Zamawiającemu wprowadzające w błąd, istotne informacje na temat parametrów
zaoferowanych oczyszczal
ni, mogące mieć wpływ na wynik postępowania.
Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 i art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wskazywał, że wybór jako
najkorzystniejszej oferty wykonawcy AM
był niedopuszczalny i został dokonany wbrew
przepisom
Pzp i w sposób naruszający zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji, ponieważ wszystkie wymienione w niniejszym odwołaniu argumenty zdaniem
Odwołującego przesądzają o zasadności podniesionych zarzutów, a tym samym skutkują
koniecz
nością odrzucenia oferty wykonawcy AM na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz
wykluczenia ww. wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp
. Wybór najkorzystniejszej
oferty jest bowiem związany z koniecznością prawidłowego przeprowadzenia badania i oceny
ofert, a tym samym z obowiązkiem dokonania przez Zamawiającego odrzucenia ofert i
wykluczenia wykonawców wobec ziszczenia się ustawowych przesłanek do podjęcia takich
czynności. Ponadto, wybór oferty wskazanego wykonawcy jako najkorzystniejszej jest
równoznaczny z niespełnieniem wymogu opisanego w art. 91 ust. 1 ustawy, tj. „wyboru oferty

najkor
zystniejszej” w postępowaniu, za którą to powinna zostać uznana oferta Odwołującego.
Odwołujący wykazywał, iż w wyniku zaniechania wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w
p
ostępowaniu doszło do naruszenia art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy.
Zarzut naruszenia art. 94 ust. 1 pkt 2 w zw. art. 14 ust. 2 oraz 183 ust. 1 w zw. z art.
182 ust. 1 pkt 2 i 185 ust. 8 Pzp.
Odwołujący informował również, że w sprawie mogło dojść do naruszenia art. 94 ust.
1 pkt 2 w zw. art. 14 ust. 2 oraz 183 ust. 1 w zw. z art. 182 ust. 1 pkt 2 i 185 ust. 8 Pzp przez
zawarcie z wykonawcą AM umowy o realizację zamówienia publicznego, będącego
przedmiotem p
ostępowania podczas, gdy nie upłynął okres na złożenie odwołania od
czynności ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołujący podnosił, że w okolicznościach sprawy informacja o dokonaniu ponownego
wyboru najkorzystniejszej oferty została przekazana Odwołującemu oraz zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego dnia 24 września 2019 r. (w samej informacji o wyborze
podana została data 23 września 2019 r.). Niezależnie od rozstrzygnięcia, którą z powyższych
dat należy uznać za początek terminu do wniesienia środka ochrony prawnej, mając na
uwadze uprzednio przytoczone przepisu
Pzp ostateczny termin na wniesienie odwołania od
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty przypadał 30 września 2019 r. Zamawiający nie był
więc uprawniony do zawarcia umowy o realizację zamówienia będącego przedmiotem
Postępowania wcześniej niż dnia 1 października 2019 r., który to termin ulegał przedłużeniu
wobec
ewentualnego
w
niesienia odwołania od czynności ponownego wyboru
najkorzystniejszej oferty (co nastąpiło wobec wniesienia niniejszego odwołania).
Odwołujący wskazywał również, że powodem wcześniejszego zawarcia umowy nie
może stanowić wycofanie odwołania wniesionego dnia 10 września 2019 r. wobec czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty w p
ostępowaniu z dnia 5 września 2019 r. - która to czynność
została unieważniona przez Zamawiającego pismem z dnia 19 września 2019 r. Jak zaznaczał
Odwołujący, czynność ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 23 (24) września
2019 r. stanowi nową czynność postępowania, od której Odwołującemu przysługuje prawo do
wniesienia środka ochrony prawnej w postaci kolejnego odwołania.
Stanowisko Zamawiającego.
Zamawiający odpowiedział na ww. odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości. W
uzasadnieniu ww. stanowiska Zamawiający wskazywał m. in. co następuje.
Z
amawiający wnioskował o pozostawienie zarzutów sformułowanych w pkt 1 ppkt 1-4,
pkt 2-
3 bez rozpoznania z uwagi na okoliczność, iż zarzuty te zostały podniesione przez

Odwołującego po terminie a zatem należy uznać je za spóźnione. Jednak z daleko posuniętej
ostrożności Zamawiający odniósł się merytorycznie do spóźnionych zarzutów.
1. Gwarancja producenta na bioreaktor
Zamawiający uznawał zgłoszone zarzuty odwołania jako bezzasadne i nie znajdujące
uzasadnienia w treści SIWZ oraz udzielonych, na pytania wykonawców, odpowiedzi do treści
SIWZ. Zdaniem Zamawiaj
ącego w świetle treści SIWZ oraz udzielonej odpowiedzi nie sposób
jest przyznać racji Odwołującemu, że gwarancja producenta jest elementem treści oferty i nie
podlega uzupełnieniu. W opinii Zamawiającego zauważyć należy, że:
a)
dane umożliwiające Zamawiającemu przyznanie punktów wykonawcom w ramach
opisanych SIWZ kryteriów oceny ofert zostały wskazane w ofercie, dokładnie w pkt C ppkt 4
formularza ofertowego;
b)
uzupełnienie dokumentu producenta nie przekroczyło granic wyznaczonych przez art. 87
ust. 1 Pzp
(na skutek uzupełnienia nie dokonano zmiany treści oferty, ani nie podjęto z
wykonawcą negocjacji);
c)
w efekcie nie doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów Pzp,
d)
treść oferty jest ujęta w formularzu ofertowym, zaś dodatkowe dokumenty, których
Zama
wiający wymagał miały jedynie stanowić potwierdzenie złożonego przez wykonawcę
oświadczenia.
W ocenie Zamawiającego niedołączenie do oferty oświadczenia producenta
oczyszczalni w zak
resie gwarancji na bioreaktor nie mogło stanowić podstawy do odrzucenia
ofert wykonawców, którzy tego oświadczenia nie załączyli składając ofertę. Wezwanie do
uzupełnienia tego dokumentu nie doprowadziło do naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp, bowiem jego
przedłożenie w żaden sposób nie wpłynęło na treść oferty, a jedynie potwierdzało złożone
przez wykonawcę oświadczenie.
Zamawiający traktował gwarancję na bioreaktor jako dokument, który miał potwierdzać
długość zaoferowanej gwarancji przez wykonawcę w Formularzu ofertowym, W związku z
powyższym dokument potwierdzający wartość wpisanej do oferty gwarancji jest dokumentem
potwierdzającym, że oferowana dostawa spełnia wymagania zamawiającego. W efekcie
zastosowanie wobec tego dokumentu ma regulacja zawarta w art. 26 ust. 3 Pzp. Na skutek
uzupełnienia tego dokumentu nie doszło do zmiany oferowanego produktu i parametrów
gwarancji. Nie mamy więc od czynienia ze zmianą treści oferty lub negocjacjami z wykonawcą.
Na podstawie tej wykładni Zamawiający wezwał wykonawców, którzy nie dołączyli tego
dokumentu do jego złożenia na podstawie art. 26 ust 3 Pzp - w odpowiedzi w wyznaczonym
terminie wszyscy uzupełnili ofertę o ten dokument. Zamawiający twierdził, że nie naruszył

postanowień art. 7 ust. 1 Pzp, przeprowadzając postępowanie w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jego przejrzystość.
Stąd też w tym zakresie odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
2.
Częstotliwość usuwania osadu
Zamawiający podnosił, że zaoferowana przez wykonawcę ALU-MIX oczyszczalnia
NV-1
spełnia wymóg SIWZ w zakresie częstotliwości usuwania osadu, tj. 1-2 razy do roku.
Potwierdzenie spełniania tego wymogu wynika z DTR przedłożonego przez wykonawcę ALU-
MIX. Na str. 5, 7 i 9 odpowiednio tabela 1, 3 i 5
potwierdza w rubryce częstotliwość usuwania
osadu 1-2 razy w roku.
Zamawiający wskazywał, że raporty z badań, na które w odwołaniu
powołuje się Odwołujący w żaden sposób nie zaprzeczają tym informacjom. Tabela
umieszczona przez Odwołującego na str. 8, a zaczerpnięta z raportu badań przedłożonego
przez
wykonawcę ALU-MIX informuje, w jakich datach i przy pomocy jakich urządzeń usuwano
osad celem przeprowadzenia badań. Zgodnie z normą 125663+A2:2013 pkt B.2.4 podaje
dane objęte monitorowaniem podpunkt l) produkcja osadu. Cytowana tabela 8 pokazuje
pobieranie próbek do badania właściwości osadu (min. ciężar, wilgotności i gęstość) dla trzech
opcji usuwania osadu z rodziny oczyszczalni typu NV. Zaczyna się od „rozpoczęcie badania
po procesie dojrzewania”. Zgodnie z wytycznymi normy, informacja o częstotliwości usuwania
osadu znajduje się w DTR oczyszczalni typu NV. DTR składa się wraz z urządzeniem do
badania, badanie potwierdziło wszystkie zalecenia producenta co ma potwierdzenie w zapisie
na str. 7 protokołu z badań nr 1397-CPD-002/B pkt 9 „Informacja w sprawie zgodności
produktu: Odchyl
eń od informacji deklarowanej przez zleceniodawcę nie stwierdzono”.
Zamawiający zwracał uwagę, że pod tabelą, (na którą powołuje się Odwołujący)
l
aboratorium przeprowadzające badania wyraźnie zastrzegło, że „przez cały okres badawczy
zagęszczacz osadu nie został zapełniony, zatem nie było potrzeby usuwania osadu z
zagęszczacza". Dane w tabeli 1, 3 i 5 podają, że bez względu na sposób usuwania osadu
urządzenia w zależności od typu (wielkości) wytwarzają jednakowe ilości osadu. W związku z
powyższym częstotliwość jego usuwania określono jako 1-2 razy w roku.
3. Wersje
zaoferowanych urządzeń i sterowanie cyklem napowietrzania
Zamawiający wyjaśniał, że złożone przez wykonawcę ALU-MIX dokumenty pozwoliły
Zamawiającemu w sposób jednoznaczny i niebudzący żadnych wątpliwości przyjąć, że w
ramach przedmiotowego postępowania wykonawca ALU-MIX oferuje oczyszczalnie
producenta Traidenis UAB typ/ model NV-1, NV-2, NV-3 wersja a.
Zamawiający twierdził, że oferowane przez wykonawcę ALU-MIX czyszczalnie typu NV
spełniają wymagania działu 3.4 pkt 7 SIWZ, tj. posiadają „sterowanie cyklem napowietrzania:
wymuszony, ciągły, bez możliwości ręcznego lub automatycznego sterowania.” Wyrywki DTR

cytowane przez Odwołującego odnoszą się tylko do sposobu usuwania osadu w
rozwiązaniach, z których Zamawiający zrezygnował udzielając pismem z dnia 26 lipca 2019 r.
odpowiedzi na pytanie nr 6 do SIWZ
„W związku z podstawowym wymogiem przydomowych oczyszczalni ścieków tj.: w przypadku
utrudnionej możliwości dojazdu wozu asenizacyjnego, wymaga się aby oczyszczalnie miały
możliwość usuwania osadu nadmiernego bez konieczności dojazdu wozu asenizacyjnego,
prosimy o wykaz lokalizacji gdzie będzie wymagana wskazana oczyszczalnia. ODP.
Zamawiający odstępuje od tego wymogu. Projekt budowlany zakłada wywóz osadów za
p
omocą wozu asenizacyjnego”.
4.
Wytrzymałość zbiornika oczyszczalni.
Zamawiający wyjaśniał, że zgodnie z jego wymaganiami parametr techniczny,
określający pracę oczyszczalni z posadowieniem wlotu poniżej 1,2 m p.p.t. powinien być
potwierdzony w raporcie z badań POŚ i lub w DTR. Złożone DTR oczyszczalni NV zagłębienie
oczyszczani NV opisuje na str. 3 „Oczyszczalnia stosowana jest jako urządzenie podziemne.
Oczyszczania ścieków powinna być montowana na głębokości 1,2 m od osi rury
doprowadzającej ścieki. ... przy większym niż 1,2 m zagłębieniu rury dopływowej, urządzenie
jest produkowane indywidualnie z uwzględnieniem dodatkowego obciążenia gruntem”.
Zamawiający wskazywał, że Odwołujący przedstawiając wyliczenia i uzasadnienie w tym
zakresie skupił się na standardowych wymiarach oczyszczalni, nie uwzględniając cytowanego
zapisu DTR.
Biorąc pod uwagę ww. wyrażone stanowisko Zamawiający twierdził, że nie sposób jest
uz
nać, że wykonawca ALU-MIX wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.
5.
Zarzut w zakresie niekompletności uzupełnionych dokumentów.
Zamawiający podnosił, że na wezwanie do złożenia m.in. tego certyfikatu wykonawca
ALU-
MIX przedłożył certyfikat wraz z raportem badań, ale potwierdzony za zgodność z
oryginałem nie przez wykonawcę, ale przez inny podmiot. Na skutek częściowego
uwzględnienia
odwołania,
Zamawiający
po
unieważnieniu
czynności
wyboru
najkorzystnie
jszej oferty, wezwał wykonawcę ALU-MIX do uzupełnienia tego dokumentu
poprzez złożenie go w odpowiedniej formie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę). W odpowiedzi Zamawiający otrzymał certyfikat, nie tylko
złożony w odpowiedniej formie, ale i wraz z pełnym raportem z badań.
Zamawiający wskazywał, że zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013 badania
przeprowadzone w laboratorium notyfikowanym powinny dotyczyć (zawierać): całkowite

wymiary; wloty, wyloty i połączenia; dostępność; wodoszczelność, zachowanie strukturalne;
efektywność zabiegu; trwałość. W ocenie Zamawiającego w tym przypadku możemy mówić o
pełnym raporcie z badań (którego w pkt 7.4 SIWZ wymagał Zamawiający). Brak strony, o której
mowa w odwołaniu, dotyczy raportu z badań oczyszczalni w warunkach mokrych. Badanie to
zgodnie z normą jest badaniem referencyjnym. Ewentualny brak tego raportu nie mógłby
stanowić o tym, że raport z badań nie byłby pełny. Po drugie raport ten był zbędny dla oceny
spełniania wymagań przedmiotowych co do oferowanego urządzenia. Stąd też brak strony w
tym raporcie nie mógł stanowić podstawy do odrzucenia oferty wykonawcy ALU-MIX w oparciu
o art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Zdaniem Zamawiającego w przypadku oferty wykonawcy ALU-MIX
nie można mówić o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, bowiem złożone dokumenty
(certyfikat wraz z raportem), potwierdzają, że oferowane przez tego wykonawcę oczyszczalnie
spełniają wymagania SIWZ, co znalazło potwierdzenie w złożonych na te okoliczność
dokumentach.
Zatem w ocenie Zamawiającego brak jednej strony w raporcie, na który
powołuje się Odwołujący, pozostaje bez znaczenia dla oceny czy oferowane przez wykonawcę
ALU-
MIX urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.
Zamawiający poinformował, że umowa z wykonawca ALU-MIX nie została zawarta a
zatem uznawał zarzut naruszenia art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp za bezprzedmiotowy.

Stanowisko Przystępującego

W piśmie z dnia 10 października 2019 r. Przystępujący podnosił m. in. że odwołanie
jako wniesione po upływie terminu podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust 2 pkt 3 Pzp.
Jednak na
wypadek uznania przez Izbę że odwołanie zostało wniesione w terminie
Przystępujący przedstawił merytoryczne stanowisko co do poszczególnych zarzutów
wskazanych w dowołaniu.
1. Gwarancja producenta na bioreaktor
Przystępujący podnosił, że w przedmiotowym stanie faktycznym zgodnie z treścią
Formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, jak też z treścią załącznika do
tego formularza,
na oświadczenie woli stanowiące ofertę składało się m.in. oświadczenie co
do okresu udzielonej gwarancji na bioreaktor jak też podanie oznaczenia producenta, modelu
i typu/model
u. Bezspornym jest, iż wykonawca w treści złożonej oferty zawarł oświadczenie
co do okresu gwarancji na bioreaktor w
ynoszącej 20 lat. Zdaniem Przystępującego
o
świadczenie to stanowi niewątpliwie treść oferty.

Przystępujący wskazywał, że od treści oferty, stanowiącej oświadczenie woli
wykonawcy,
należy odróżnić dokumenty lub oświadczenia, których Zamawiający może żądać
n
a potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zdaniem wykonawcy
AM z
a taki dokument niewątpliwie można uznać oświadczenie producenta/wytwórcy
b
ioreaktora co do okresu gwarancji, zarówno tego minimalnego wymaganego
postanowieniami SIWZ jak i tego wynikającego z oświadczenia woli wykonawcy, składającego
ofertę. W związku z tym bezsprzecznie w przedmiotowym stanie faktycznym zachodziły
okoliczności uzasadniające nie tyle uprawnienie co obowiązek po stronie Zamawiającego
wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp
wykonawców do uzupełnienia dokumentu
potwierdzającego oferowany okres gwarancji na bioreaktor.
Ponadto
Przystępujący wskazał, że wraz z ofertą Przystępujący złożył Paszport
T
echniczny oczyszczalnie typu NV. Instrukcja montażu i eksploatacji, gdzie w pkt 10
Gwarancja (str. 234) wskazano że „UAB „Traidenis” udziela 20 - letniej gwarancji producenta
na podziemną część korpusu oczyszczalni. Zdaniem wykonawcy AM zapis ten spełnia wymóg
udzielenia gwarancji przez producent jak i potwierdza okres na jaki producent udziela
gwarancji na oferowane urządzenie. W ocenie wykonawcy AM zarzut naruszenia art. art. 89
ust 1 pkt 2 ustawy nie znajduje uzasadnienia,
gdyż Przystępujący złożył ofertę wraz z
dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez producenta na minimalny okres
wskazany przez Zmawiającego Ponadto w oparciu o tą informację znajdującą się w ofercie
Zamawiający mógł dokonać oceny oferty Przystępującego pod względem kryterium długości
okresu gwarancji na bioreaktor.
2. C
zęstotliwości usuwania osadu.
Przystępujący wskazywał, że oczyszczalnie NV-1 przez niego zaoferowane spełniają
wymóg zawarty w SIWZ dotyczący częstotliwości usuwania osadu, wymaganego przez
Zamawiającego, co potwierdza DTR, w której producent oczyszczalni w tabelach 1, 3 i 5
dotyczących Parametrów oczyszczalni ścieków bytowo - gospodarczych typu NV 1+4 w
kolumnie zatytułowanej „Częstotliwość usuwania (wymiany) ilość razy w roku podaje „1-2".
Wykonawca ALUMIX wskazywał, wbrew temu co twierdził Odwołujący, że informacje o
częstotliwości usuwania osadu w roku, podane przez producenta w DTR, nie są w żaden
sposób sprzeczne z informacjami podanymi w Protokole z badań nr 1397CPD-002/B.
Przedmiotowy protokół z badań dotyczy badania efektywności oczyszczania ścieków
bytowych za pomocą urządzenia NV. Badanie było prowadzone w okresie od dnia 24.09.2009
do 16.06.2010 i składało się z etapów wymienionych w tabeli 2. Podczas procesu badawczego
usuwano osad z urządzenia 8 razy. Tabela 8 zatytułowana Data i sposób usunięcia osadu, na
którą powoduje się Odwołujący, wskazuje ile razy i w jakich datach usuwano osad na potrzeby

procesu badawczego. Powyższa tabela w żaden sposób nie odnosi się do częstotliwości
usuwania osadu w roku zadeklarowanej przez producenta lecz dotyczy dat i ilości poboru
osady do przeprowadzenia badań. Potwierdza to pkt 10 i pkt 9 Protokołu badań, z których
wynika że badania zostały przeprowadzone zgodnie z DTR producenta i nie stwierdzono
odchyleń od informacji deklarowanej przez producenta.
Przystępujący wskazywał, że zagęszczacz osadów jest urządzeniem dodatkowym.
Oczyszczalnie typu NV mogą być dostarczane razem z zagęszczaczem osadów lub bez
zagęszczacza osadów. Dokument DTR zawiera informacje odnoszące się do częstotliwości
usuwania osadów w przypadku oczyszczalni montowanych bez zagęszczacza osadów jak i
oczyszczalni montowanych razem z zagęszczaczem osadów, w zależności od wybranej opcji.
Zamawiający w SIWZ wymagał dostawy oczyszczalni bez zagęszczacza osadów.
Przedmiotem zamówienia były oczyszczalnie bez zagęszczacza. Wobec powyższego
znajdujący się w DTR wymóg usuwania „osadu nadmiernego zagęszczonego w zagęszczaczu
za pomocą wozu asenizacyjnego” w ogóle nie dotyczy usuwania osadu z samej oczyszczalni
lecz odnosi się do usuwania osadu z innego urządzenia zamontowanego dodatkowo jakim jest
zagęszczacz osadów. Zdaniem Przystępującego Odwołujący nie odróżniał dwóch różnych
urządzeń jakimi są sama oczyszczalnia i zagęszczacz osadów i w sposób błędny parametry,
dotyczące usuwania osadu z zagęszczacza, odnosi do innego urządzenia jakim jest
oczyszczalnia. Z DTR w sposób jednoznaczny wynika jaka jest częstotliwość usuwania
osadów z oczyszczalni a jaka jest częstotliwość usuwania osadów z zagęszczacza.
Częstotliwość usuwania osadów z oczyszczalni jest taka sama niezależnie od tego, czy
oczyszczalnia jest montowana wraz z zagęszczaczem osadów, czy bez zagęszczacza
osadów. Potwierdzają to: tabela nr 1 na stronie 5/30, tabela nr 5 na stronie 9/30 DTR.
Wykonawca ALU-MIX
twierdził, że przekazał prawdziwe parametry oczyszczalni typu
NV
zawarte w DTR producenta oczyszczalni, które w sposób jednoznaczny potwierdzają
spełnienie wymogu w zakresie częstotliwości usuwania osadu (1-2 razy w roku), wobec czego
brak jest podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Za
mawiający
prawidłowo uznał, że wymóg graniczny wskazany w punkcie 3.4 ppkt 10 SIWZ, dotyczący
częstotliwości usuwania osadu został spełniony przez wykonawcę ALU-MIX i wykazany w
DTR.
3. Wersje
zaoferowanych urządzeń i sterowanie cyklem napowietrzania
Wykonawca ALU-
MIX podnosił, że złożony przez niego Formularz ofertowy został
sporządzony zgodnie z pkt 11.10 „Opis przedmiot zamówienia”. Oferowane urządzenia zostały
opisane za pomocą wskazania dwóch paramentów tj. typu i modelu. Typ to oczyszczalnia NV
zaś model to cyfra 1 w zależności od przepustowości. Dodatkowe oznaczenie podane w DTR

tj.
litera „m", „t” nie odnoszą się do typu ani modelu oferowanego urządzenia (oczyszczalni),
które jest niezmienne ze względu na budowę i zastosowaną technologię. Dodatkowe
oznaczenie poprzez dodatnie litery „m” lub „t" oznacza, że do urządzenia dodatkowo montuje
się worek na osady (litera „m") lub zagęszczacz osadów (litera „t”). Nawet przy zamontowaniu
worka lub
zagęszczacza system usuwania osadów z samej oczyszczalni jest taki sam jak w
przypadku oczyszczalni do których nie zamontowano worka lub zagęszczacza i odbywa się
za pomocą wozu asenizacyjnego. Wszystkie oczyszczalnie NV - również te do których
zamontowan
o worek lub zagęszczacz - spełniają wymóg usuwania osadów za pomocą wozu
asenizacyjnego,
tak jak wymagał Zamawiającym.
Następnie Przystępujący wskazywał, że zgodnie z pkt 3.4. ppkt 11 SIWZ Zamawiający
wymagał, aby oferowane urządzenia posiadały napowietrzanie mechaniczne, dmuchawą
membranową. Przystępujący wyjaśniał, że dostępne na rynku polskim dmuchawy
membranowe montowane wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków mogą pracować w
systemie ciągłym lub w cyklach pracy sterowanych za pomocą sterowników. W przypadku
urządzeń pracujących w cyklach pracy, konieczny jest montaż sterowników. Praca w systemie
ciągłym oznacza brak możliwości sterowania pracą urządzenia i brak montażu sterowników,
które włączają i wyłączają urządzenie. Urządzenie pracujące w systemie ciągłym uruchamiane
jest poprzez podłączenie do źródła prądu (włożenie wtyczki do gniazdka) i wyłączane poprzez
odcięcie od źródła prądu (wyjęcie wtyczki z gniazdka). Dmuchawa membranowa montowana
wraz z oczyszczalnią zaoferowana przez wykonawcę ALU-MIX pracuje wyłącznie w systemie
ciągłym. Wynika to z opisu zawartego na stronie 22 DTR w pkt 3 gdzie wskazano „Dmuchawa
membranowa musi pracować w systemie ciągłym”. Powyższe potwierdza także oświadczenie
producenta UAB Traidenis z dnia 19 września 2019 r., oraz karta techniczna.
4.
Wytrzymałość zbiornika oczyszczalni.
Przystępujący twierdził, że urządzenie przez niego zaoferowane spełnia powyższy
wymóg a potwierdzeniem tego jest DTR gdzie na stronie 3 w pkt 2 „Zagłębienie" wskazano
„Oczyszczalnia stosowana jest jako urządzenie podziemne. Oczyszczalnia ścieków powinna
być montowana na głębokości 1,2 m od osi rury doprowadzającej ścieki. Dodatkowe
wyposażenie (pierścień podwyższający) zależy od zagłębienia rury doprowadzającej ścieki”.
Ponadto potwierdza to Aneks nr 1 do Deklaracji Właściwości Użytkowych z dnia 2 stycznia
2018
r. dotyczący maksymalnego zagłębienia oczyszczalni NV, w której producent potwierdza,
że przy zagłębieniu powyżej 1,2,m indywidulanie można zwiększyć możliwość zagłębienia
poprzez wstawienie pierścienia podwyższającego.
Wykonawca AM wskazywał, że przedstawione przez Odwołującego obliczenia są
błędne. Dokonując obliczeń dla oczyszczalni NV-2 (których Odwołujący nie kwestionował a

wręcz stwierdził, że są one zgodne z wymogami Zamawiającego) i dla oczyszczalni NV-1 i
NV-
3 stosuje różne metody obliczeniowe. Obliczając maksymalne posadowienie wlotu rury
doprowadzającej ścieki oczyszczalni NV-1 Odwołujący błędnie wychodzi od wymiaru (2,53)
oznaczonego symbolem H
1
[m]
,
który stanowi odcinek od dna oczyszczalni do miejsca poniżej
pierścienia od którego odejmuje wymiar (1,65) oznaczony symbolem H
1
2
[m],
stanowiącym
odległości pomiędzy dnem oczyszczalni a wlotem rury doprowadzającej ścieki.
Przeprowadzone przez Odwołującego obliczenie jest błędne i daje nieprawdziwe wyniki, gdyż
po pierwsze jest liczone od dna oczyszczalni a po drugie nie uwzględnia montowanego
pierścienia, który znajduje się pod ziemią na skutek czego wyliczony przez Odwołującego
wymiar nie stanowi odległości od poziomu terenu do wlotu rury doprowadzającej ścieki a więc
parametru wymaganego przez Zamawiającego.
5.
Zarzut w zakresie niekompletności uzupełnionych dokumentów.
Zdaniem Przystępującego Odwołujący nie wskazał na czym polega naruszenie SIWZ,
polegaj
ące na niezałączeniu strony nr 2 dokumentu Bandymu Protokoloas Nr. 1397-CPR-
054/C.6. W ocenie wykonawcy AM b
rakująca strona w żaden sposób nie dotyczy i nie ma
znaczenia dla potwierdzenia spełnienia przez oferowane urządzenie paramentów
wymaganych przez Zamawiającego. Przystępujący złożył wszystkie Protokoły wymagane
przez Normę PN EN 12566-3+A2:2013, które potwierdzają, że zaoferowane urządzenia
posiadają wszystkie wymagane paramenty określone w SIWZ.
6. Zarzut naruszenia art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp
Wykonawca ALU-
MIX wskazywał, że ww. zarzut jest bezzasadny i został oparty na
nieprawdziwych okolicznościach, gdyż Przystępujący nie zawarł z Zamawiającym żadnej
umowy.
Podsumowując wykonawca AM stwierdził, że wszystkie informacje dotyczące treści
oferty Przystępującego odpowiadają prawdzie, co wynika z treści źródłowych producenta
oferowanego urządzenia. Tym samym brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że
Przystępujący rzekomo wprowadził Zamawiającego w błąd. W konsekwencji Zamawiający w
sposób prawidłowy dokonał wyboru oferty Przystępującego jako ważnej, zgodnej z SIWZ,
złożonej przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu i najkorzystniejszą w świetle
określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert.
W dniu 11
października 2019 r. w toku posiedzenia Izby Przystępujący oświadczył, że
wycofuje wniosek o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp jako
wniesionego po upływie terminu określonego w ustawie. Przystępujący również wycofał
wniosek złożony w piśmie procesowym o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka

Bartosza Wachnika na okoliczność spełnienia przez oferowane urządzenia wszystkich
wymogów wskazanych w SIWZ.
Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia
przedstawioną przez Zamawiającego, dowody, stanowiska i oświadczenia Stron oraz
Przystępującego, złożone w pismach procesowych oraz na posiedzeniu i rozprawie,
Izba ustaliła i zważyła co następuje.

Krajowa
Izba Odwoławcza stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do
korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według
którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
Na wstępie Izba odnosiła się do wniosków Zamawiającego i Przystępującego w
zakresie pozostawienia bez rozpoznania zarzutów sformułowanych w pkt 1 ppkt 1-4, pkt 2-3
odwołania z uwagi na to, że zarzuty te zostały podniesione przez Odwołującego po terminie a
więc należy je uznać za spóźnione. Izba postanowiła uznać zgłoszone wnioski za niezasadne.
W rozpoznawanej kwestii
Izba ustaliła, że wartość zamówienia nie przekracza kwot
określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Zamawiający w dniu 5 września 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia, że za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez
w
ykonawcę AM. Następnie w dniu 10 września 2019 r. Odwołujący wniósł odwołanie od
czynności i zaniechań Zamawiającego polegających na: wyborze oferty najkorzystniejszej
wykonawcy ALU-
MIX, poprzedzonej wadliwą czynnością badania i oceny ofert, zaniechania
wezwania ALU-
MIX do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust 3 ustawy,
zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy ALU-MIX, zaniechaniu wykluczenia wykonawcy
ALU-MIX.
Pismem z dnia 19 września 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o
unieważnieniu czynności dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.
Jednocześnie, na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp Zamawiający zobowiązał się do
uzupełnienia/wyjaśnienia następujących dokumentów dotyczących oferty wykonawcy ALU-
MIX:
1.
uzupełnienia raportów z badań, Paszportu technicznego oczyszczani NV, Certyfikatów
ISO, Deklaracji właściwości użytkowych, Certyfikatu stałości właściwości użytkowych
tj. dokumentów w zakresie wymogu określonego w dziale 7.4 SIWZ w formie określonej

w dziale 7.6 SIWZ (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę);
2.
uzupełnienia dokumentów, o których mowa w dziale 7.4 SIWZ, potwierdzających
spełnianie przez oferowaną przydomową oczyszczalnię ścieków parametrów
zawartych w dziale 3.4 pkt 11 i 17 SIWZ;
3.
wyjaśnienia, czy oferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniają wymóg
działu 3.4 pkt 12 i 13 SIWZ.
Pismem z dnia 19 września 2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust 3 ustawy
wezwał Przystępującego do uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy przez złożenie dokumentów w oryginale
lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz uzupełnienie
dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowaną oczyszczalnie paramentów
określonych w pkt 3.4. pkt 11, 12, 13 i 17 SIWZ.
W dniu 20 września 2019 r. Odwołujący przesłał do Izby oświadczenie o wycofaniu
odwołania. W tej samej dacie, tj. 20 września 2019 r. Zamawiający w piśmie procesowym
przedstawił stanowisko w zakresie zarzutów odwołania z dnia 10 września 2019 r., wskazując
na zarzuty, które zostały uwzględnione oraz te, które nie zostały uwzględnione przez
Zamawiającego. Postanowieniem z dnia 24 września 2019 r. Izba umorzyła postępowanie
odwoławcze na podstawie art. 187 ust. 8 Pzp, tj. w związku z wycofaniem odwołania. Również
w dniu 24
września 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej wskazując, że za taką
została ponownie uznana oferta Przystępującego.
W dniu
30 września 2019 r. Odwołujący ponownie wniósł odwołanie zaskarżając
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy AM, poprzedzone wadliwą czynnością
badania i oceny ofert,
względnie zawarcie umowy z wykonawcą AM przed upływem okresu
stand stil,
wynikającego z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, czynność wezwania wykonawcy AM z dnia
23 sierpni
a 2019 r. do uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp oraz
zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy AM i wykluczenia wykonawcy AM, a w
konsekwencji zaniechanie
wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w
p
ostępowaniu.
W zakresie złożonych wniosków Izba przede wszystkim wskazuje, że Zamawiający
pismem z dnia 19 września 2019 r. unieważnił czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Na
kanwie powyższego Izba uznała zasadność argumentacji Odwołującego zasadzającej się na
tym, iż w takim stanie rzeczy wykonawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania od nowej
czynności Zamawiającego, za którą niewątpliwie powinna zostać uznana ponowna czynność
wyboru najkorzystniejszej oferty, wskazana
w piśmie, przekazanym wykonawcom w dniu 24

września 2019 r. Odnosząc się zaś do stanowisk Zamawiającego i Przystępującego,
opierających się na zawartej w piśmie z dnia 19 września 2019 r. zapowiedzi Zamawiającego
w odniesieniu do dokonania konkretnych czynności w postepowaniu to Izba zwraca uwagę, że
wykonawca nie może mieć pewności co do tego, jakie ostatecznie czynności zostaną podjęte
przez Zamawiającego w dalszym toku prowadzonego postępowania. Dostrzec bowiem należy,
że Zamawiający nie jest związany własnym oświadczeniem, które złożył i zawsze, tj. na
każdym etapie postępowania, może dokonać jego modyfikacji, która może wyrażać się w
podjęciu nowych czynności. W niniejszej sprawie podkreślenia również wymaga, że
prowadzone postępowanie jest postępowaniem poniżej tzw. „progów unijnych” i w takim
pr
zypadku Odwołującemu przysługuje odwołanie od ściśle określonych czynności (art. 180
ust. 2 Pzp).
Zatem podkreślenia wymaga, że w sytuacji unieważnienia przez Zamawiającego
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej nawet, gdyby wykonawca JFC, pomimo tej nowej
czynności Zamawiającego, popierał pierwotne złożone odwołanie to i tak nie mógłby uzyskać
korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia ze strony Izby. W kontekście powyższego Izba uznała,
że wnioski złożone przez Zamawiającego i Przystępującego podlegają oddaleniu.
Po zbadaniu całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie Izba doszła do
przekonania, że zarzuty odwołania w części potwierdziły się.
W toku rozprawy do Izby zostały złożone następujące dowody:
1. Pismo z dnia 14.10.2019 r
. skierowane przez Przystępującego do firmy
Traidenis-
Pol sp. z o.o. z siedzibą w Olecku,
2. Pismo z dnia 14.10.2019 r. skierowane przez
firmę Traidenis-Pol sp. z o.o. z
siedzibą w Olecku do firmy UAB „Traidenis” oraz odpowiedź ww. podmiotu z
dnia 15.10.2019
r. w języku litewskim wraz z tłumaczeniem pisma na język
polski.
3.
Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia brakującej strony z dokumentu
Bandymu Protokoloas Nr. 1397-CPR-
054/C.6 w języku litewskim.
4. Korespondencja e-
mail z dnia 27 września 2019 r. przesłana z adresu
g.@gmail.com
na adres: laboratory@ spsc.it.
5. Korespondencja e-
mail z dnia 17 i 26 września 2019 r. przesłana z adresu
k..s.@gmail.com
na adres: laboratory@ spsc.it.
6. Korespondencja e-
mail z dnia 3 października 2019 r. pomiędzy A. S. a I. D.
Inżynierem do spraw badań Laboratorium ICECON TEST Bukareszt w języku
angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Korespondencja e-mail
z dnia 3 października 2019 r. pomiędzy A. S. a D. V..
w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Korespondencja e-
mail przesłana w dniu 17.09.2019 r. z adresu
b.@gmail.com

na adres:
j..k.@evasat.com

wraz z odpowiedzią z dnia 19.09.2019 r. – w języku
obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.
Wyciąg z normy EN 12566-3:2005+A2:2013 (E) wraz zestawieniem
laboratoriów certyfikowanych, prowadzących badania wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Przytaczając, zgodnie z wymaganiami art. 196 ust. 4 Pzp, przepisy stanowiące
podstawę prawną zapadłego rozstrzygnięcia, a których naruszenie przez Zamawiającego
zarzucał Odwołujący, wskazać należy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Pzp Zamawiający
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalności i przejrzystości.
Prz
epis art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.
2 pkt 3.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp j
eżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Natomiast przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zaś według art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Izba rozpoznała zarzuty odwołania w następującej kolejności, wynikającej z tej,
za
proponowanej w treści odwołania, tj:
1. Gwarancja producenta na bioreaktor.

Z ustaleń poczynionych przez Izbę wynika, że stan faktyczny sprawy był między
stronami niesporny a strony wyciągały w tym zakresie jedynie odmienne wnioski na gruncie
prawnym.
Jedynie dla przypomnienia Izba skazuje co następuje.
Zamawiający, zgodnie z treścią pkt. 14.1 SIWZ ustalił w ramach postępowania
następujące kryteria oceny ofert: cena (waga – 60), gwarancja na bioreaktor (waga – 15),
doświadczenie kierownika budowy (waga – 15) oraz okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane (waga
– 10).
W zakresie oceny ofert w ramach kryterium „gwarancji na bioreaktor” Zamawiający w
pkt.
14.3 SIWZ określił następujące warunki oceny ofert w zakresie ww. kryterium:
„14.3. GWARANCJA NA BIOREAKTOR (B) – 15 pkt.
 kryterium opiera się na punktacji gwarancji udzielonej na bioreaktor,
 w zakresie tego kryterium oferta może uzyskać max 15 pkt,
 oferta z najdłuższym okresem gwarancji na bioreaktor otrzyma 15 punktów,
 kolejne otrzymają punkty przyznane wg wzoru:
 oferowany (badany) okres gwarancji na bioreaktor Bo / najdłuższy oferowany okres
gwarancji na bioreaktor Bmax x 15 pkt
B= Bo/Bmax x15 pkt
 Zamawiający informuje, że oferowana długość okresu gwarancji na bioreaktor nie może być
krótsza niż 10 lat a punktowana jest gwarancja o długości maksymalnie 20 lat od dnia
od
ebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu
końcowego,
 w przypadku nie wpisania żadnego okresu gwarancji na bioreaktor w ofercie lub wpisania
okresu krótszego niż 10 lat, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust 1
pkt 2 Pzp
, w przypadku podania okresu dłuższego niż 20 lat do wzoru zamawiający
podstawi wartość 20,
 ocena nastąpi na podstawie przedstawianych przez wykonawcę dokumentów z formularza
ofertowego”.
Jednocześnie Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 7 do SIWZ z 26 lipca 2019 r.
dokonał następującej modyfikacji treści postanowień SIWZ:
„Co Zamawiający rozumie przez „bioreaktor”? Zamawiający wymaga gwarancji na bioreaktor,
tj. wyposażony zbiornik czy wyposażony zbiornik z dmuchawą i skrzynką sterowniczą?”
Odpowiedź 7:

„Zamawiający pod pojęciem bioreaktor rozumie kompletny zbiornik łącznie z nadbudową i
pokrywą, przegrodami wydzielającymi komory. Wyposażenie typu sprężarki, szafa
sterownicza, dyfuzor oraz pozostałe wyposażenie jeśli występuje podlega gwarancji
producenta tych urządzeń jeśli jest inny niż producent oczyszczalni. Gwarancji na zbiornik
będącej przedmiotem punktacji musi udzielić producent oczyszczalni i złożyć w tej sprawie
stosowne oświadczenie w oryginale razem z ofertą. Gwarancji nie może udzielić dystrybutor
czy pośrednik”.
Nie było sporne między stronami, że w odniesieniu do oferty Przystępującego
przedmiotowa G
warancja producenta nie została złożona wraz z ofertą do upływu terminu
składania ofert.
W dniu 23 sierpnia 2019 r.
na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp Zamawiający wezwał
wykonawcę AM do uzupełnienia dokumentu Gwarancji producenta stwierdzając, że dokument
ten potwierdza okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Wraz z pismem z dnia 26
sierpnia 2019 r., które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 27 sierpnia 2019 r. wykonawca AM
żądany dokument przedłożył Zamawiającemu.
Rozstrzygnięcie stawianych powyżej zarzutów wymaga odpowiedzi na następujące
pytania
, czy w świetle zacytowanych powyżej postanowień specyfikacji prawidłowe i
dopuszczalne było wystosowanie przez Zamawiającego do Przystępującego wezwania na
podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, którego celem było uzupełnienie brakującego dokumentu
Gwarancji producenta na bioreaktor oraz czy w rozpoznawanym stanie faktycznym oferta
Przystępującego, w aspekcie brakującego dokumentu Gwarancji producenta na bioreaktor,
spełnia wymagania specyfikacji? Izba stanęła na stanowisku, że na tak zadane pytania należy,
w obu przypadkach,
udzielić odpowiedzi przeczącej.
Przede wszystkim
wskazać należy, że Zamawiający gwarancję na bioreaktor uczynił
jedynym z kryteriów oceny ofert, przypisując temu kryterium wagę 15%. Zamawiający w
pierwotnej treści SIWZ zawarł postanowienie, że ocena w zakresie przyznania ww. punktów
nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z Formularza
ofertowego. Jednak
następnie odpowiedzią na pytanie 7 w piśmie z dnia 26 lipca 2019 r.
ustanowił wymóg polegający na tym, że gwarancji na zbiornik będącej przedmiotem punktacji
zobowiązany był udzielić producent oczyszczalni i należało złożyć w tej sprawie stosowne
oświadczenie w oryginale razem z ofertą. Zamawiający wyraźnie zastrzegł, że gwarancji nie
może udzielić dystrybutor czy pośrednik. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że wskazana
modyfikacja SIWZ
nie została zaskarżona przez żadnego z wykonawców, zatem wykonawcy
byli zobowiązaniu do uznania jej za ważną i wiążącą w tej sprawie.

W kontekście powyższego Izba stanęła na stanowisku, że przywołane powyżej
postanowienia specyfikacji nakładały na wykonawców ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia obowiązek przedłożenia wraz z ofertą oryginału Gwarancji
producenta
. Nie było sporne między stronami, że Przystępujący wraz z ofertą nie złożył
oryginału Gwarancji producenta oferowanych urządzeń. Dokument ten został przedłożony
dopiero na wezwanie Zamawiającego wystosowane do Przystępującego na podstawie art. 26
ust. 3 Pzp.
Izba przyznała rację Odwołującemu, który twierdził, że powyższy dokument nie może
być uzupełniony przez Przystępującego na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp z uwagi na to, że nie
można go zakwalifikować do kategorii dokumentów przedmiotowych (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp),
a tym bardziej podmiotowych, które podlegają uzupełnieniu na podstawie wspomnianego
przepisu art. 26 ust. 3 Pzp. W
powołanym zakresie Izba w pełni podziela argumentację podaną
przez wykonawcę JFC w odpowiedzi na odwołanie, a tym samym uznaje powtarzanie jej za
zbędne. W tym miejscu jedynie podkreślenia wymaga, że Zamawiający postanowieniami
SIWZ z Gwarancji na bioreak
tor uczynił kryterium oceny ofert a zatem za błędne należy uznać
stanowiska Zamawiającego i Przystępującego, którzy twierdzili, że dokument Gwarancji
producenta należy zakwalifikować jako dokument potwierdzający, że oferowane dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Izba stoi na stanowisku, że nawet jeśli uznać, że zakres uzupełniania określony art. 26
ust. 3 ustawy za szeroki, to
oczywistym wydaje się, że jednak nie obejmuje on informacji
podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Zgodnie w orzecznictwem Izby
o
świadczenia i dokumenty będące podstawą do dokonania oceny ofert w kryteriach oceny
ofert określonych w SIWZ nie stanowią oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Jak
wskazano powyżej dokument Gwarancji producenta w rozpoznawanej sprawie nie miał na celu
potwie
rdzenia okoliczności spełniania, że przez oferowane dostawy, usługi czy roboty
budowlane,
wymagań określonych przez Zamawiającego. Izba doszła do wniosku, że
p
rzyjęcie odmiennej wykładni prowadziłoby do dopuszczenia możliwości uzupełniania
oświadczeń lub dokumentów składających się na treść oferty i podlegających ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert, co byłoby równoznaczne z możliwością zmiany treści ofert po upływie
terminu ich składania bądź prowadzić mogłoby do wrażenia negocjowania treści oferty w celu
przyznania jej dodatkowych punktów. W konsekwencji Izba uznał, że nie sposób zgodzić się
ze stano
wiskiem Zamawiającego, iż dokument Gwarancji producenta mógł podlegać
uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.
Biorąc pod uwagę powyższe Izba stwierdziła, że oferta Przystępującego jest niegodna
z postanowieniami specyfikacji, ponieważ wykonawca nie złożył wraz z ofertą oryginalnego

oświadczenia producenta a niedopuszczalne jest uzupełnienie tego dokumentu na podstawie
art. 26 ust. 3 Pzp.
Izba nie
uwzględniła stanowiska Zamawiającego, który podnosił, że przy interpretacji
odpowiedzi na pytanie 7
należy przede wszystkim brać pod uwagę treść zadanego pytania,
które dotyczyło tego, co należy rozumieć przez bioreaktor, a zatem udzielona odpowiedź jest
ściśle determinowana zadanym pytaniem. Izba zwraca uwagę, że odpowiedź na pytanie
zawierała nie tylko wyjaśnienie tego pojęcia ale również ustanowienie przez Zamawiającego
wskazywanego wymogu,
odnoszącego się przedstawienia przez wykonawcę oryginału
Gwarancji producenta.
Za błędną Izba uznała także argumentację Zamawiającego
zasadzającą się na tym, że Zamawiający w SIWZ w pkt 14.3 ściśle wyspecyfikował przesłanki
odrzucenia oferty i w tym zakresie brak jest w nich wskazania okolicz
ności braku złożenia
oryginału Gwarancji producenta. Izba stoi na stanowisku, że skoro odpowiadając na pytania
wykonawców w zakresie stawianego kryterium Zamawiający postawił konkretny wymóg,
przejawiający się w złożeniu wraz z ofertą oryginału Gwarancji producenta to następnie
powinien dokonać weryfikacji złożonych ofert pod kątem jego spełnienia. Natomiast w
przypadku jego niedopełnienia przez wykonawcę powinno to skutkować koniecznością
odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp bowiem brak jest jakichkolwiek
możliwości uzupełnienia tego dokumentu, jako zawierającego informacje w ramach kryteriów
oceny ofert.
W ocenie
Izby nie sposób również uwzględnić stanowiska Przystępującego, który
twierdził, że oświadczenie producenta na temat czasu gwarancji znajduje się w dokumencie
Paszportu Technicznego oczyszczalni typu NV. U podstaw takiego zapatrywania
Izby legło
przekonanie opierające się o treść odpowiedzi na pytanie 7, w której Zamawiający wprost i
jednoznacznie wskazał, że Gwarancja na zbiornik będąca przedmiotem punktacji musi być
udzielona przez producent
a oczyszczalni i złożona w oryginale razem z ofertą. Gwarancji nie
może udzielić dystrybutor czy pośrednik. W kontekście powyższego stanowisko
Przystępującego należy uznać za chybione bowiem opiera się na innej formie niż oryginał, a
to właśnie złożenia oryginału gwarancji producenta Zamawiający żądał. W tym miejscu jedynie
posiłkowo należy wskazać za Odwołującym, że ww. paszport, do którego treści odwołuje się
Przystępujący, został złożony przez wykonawcę AM nie wraz z ofertą a znacznie później, tj.
po terminie składania ofert.
Biorąc pod uwagę powyższe Izba uznała, że potwierdził się zarzut naruszenia przez
Zamawiającego przepisu art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp.
Powyższe skutkowało uwzględnieniem odwołania i nakazaniem przez Izbę unieważnienia
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej połączonego z odrzuceniem oferty wykonawcy AM

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na brak spełnienia wymogów specyfikacji,
dotyczących złożenia oryginału Gwarancji producenta na bioreaktor wraz z ofertą.
2.
Częstotliwość usuwania osadu.
Po dokonaniu
zgromadzonego sprawie materiału dowodowego Izba uznała zgłoszony
zarzut za niezasadny, a tym samym podlegający oddaleniu.
Izba ustaliła, że w pkt 3.4 ppkt 10 SIWZ „Podstawowe wymagania dotyczące
pr
zydomowych oczyszczalni ścieków” Zamawiający wymagał, aby zaoferowane oczyszczalnie
spełniały następujący wymóg graniczny: „Częstotliwość usuwania osadu: 1-2 razy w ciągu
roku”.
Następnie Zamawiający potwierdził ten wymóg w odpowiedzi na pytanie 1 w Pytaniach
i odpowiedziach do przetargu z dnia 26 lipca 2019 r.:
„Zgodnie z naszą wiedzą oczyszczalnie wymagane przez Zamawiającego tj. bez osadnika
wstępnego lub komory wstępnej wymagają częstego usuwania osadu - zgodnie z raportem z
badań oczyszczalni zaprojektowanej w trakcie 9-miesięcznego badania skuteczności
oczy
szczania, osad był usuwany 8 razy czyli średnio raz na miesiąc. Sugerujemy analizę
zasadności wymogu, tym bardziej, że zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, żeby
zaoferowana oczyszczalnia wymagała usuwania osadu 1-2 razy w roku”.
Odpowiedź 1:
„Zamawiający potwierdza, wymóg dotyczący częstotliwości usuwania osadu 1-2 razy w ciągu
roku. Parametr ten musi być potwierdzony w Raporcie z badań PB OŚ, zgodnym z Normą PN
EN 12566-3: +A2:2013 lub w DTR (Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej)”.
Istotnym jest, że Odwołujący niezgodności treści oferty z ww. postanowieniami SIWZ
upatrywał w tym, że jego zdaniem oczyszczalnie NV-1 zaoferowane w ramach oferty
wykonawcy AM
nie spełniają ww. wymogu dotyczącego częstotliwości usuwania osadu z
uwagi na to, że w raportach z badań skuteczności oczyszczania oczyszczalni NV-1 jest mowa
o usuwaniu osadu 8 razy w okresie od 24.09.2009 r. do 16.06.2010 r.
W zakresie zasadności rozstrzygnięcia owego zarzutu Izba uznała za kluczową treść
Paszportu Technicznego, w
którym producent oczyszczalni w tabelach nr 1, 3 i 5 - dotyczących
Parametrów oczyszczalni ścieków bytowo - gospodarczych typu NV 1+4 w kolumnie
zatytułowanej „Częstotliwość usuwania (wymiany) ilość razy w roku wprost sprecyzował: „1-
2". W ocenie Izby z
powyższego jednoznacznie wynika, że wymóg Zamawiającego w zakresie
częstotliwości usuwania osadu zaoferowane przez Przystępującego oczyszczalnie - w tym
oczyszczalnia NV-1
– spełniają. W tym zakresie również należy wskazać na treści złożonego
przez Przystępującego dowodu w postaci oświadczenia producenta, którym podano m. in, że:

„(…) Częstotliwość całkowitego usuwania osadu z wytwarzanych przez UAB „Traidenis”
urządzeń typowych NV-I, NV-2, N V-3, N V-4 jest określona w paszporcie technicznym od 1-2
razy w ciągu roku. Podczas badania oczyszczalni ścieków przeprowadzono obsługę
urządzenia, li. usuwano pianę, przeprowadzono ewidencję ilości osadu. Podczas dokonywania
ewidencji ilości osadu były przypadki okresowego niewielkiego zrzutu chwilowego osadu.
Podczas wszystkich zrzutów chwilowych zbiornik na osad nie był zapełniony”.
Izba st
wierdziła, że protokoły z badań, na które powołuje się Odwołujący, w żaden
sposób nie zaprzeczają informacjom zawartym w DTR. Wręcz przeciwnie. W pkt 9 „Informacja
w sprawie
zgodności produktu” protokołu z badań nr 1397-CPD-002/B podano: „Odchyleń od
informacji deklarowanej przez zleceniodawcę nie stwierdzono”. W kontekście powyższego
I
zba nie dostrzega sprzeczności w zakresie informacji o częstotliwości usuwania osadu,
podanych
przez producenta w DTR z informacjami podanymi w Protokole z badań nr
1397CPD-002/B
. Odnosząc się zaś do treści tabeli nr 8 zamieszczonej na str. 8 odwołania i
wniosków wyciąganych przez Odwołującego na jej podstawie to przede wszystkim zaznaczyć
należy, że owa tabela została zawarta w pkt 8 protokołu pn.”8. Koszty i obsługa techniczna
podczas okresu badawczego” i jest ona jedynie częścią składową protokołu jako całości. Tym
samym Izba uznaje za nieprawidłowe wyrywanie z protokołu jedynie poszczególnych części
informacji, w tym przypadku ilości usuwania osadu i na tej podstawie formułowanie tak daleko
idących wniosków jakie wyciąga Odwołujący, tj. 8-ktotna konieczność usuwania osadu w ciągu
roku. W ocenie Izby
Odwołujący nie przedstawił żadnego wiarygodnego dowodu z którego
wynikałoby, że zaoferowana przez wykonawcę AM oczyszczalnia NV-1 nie spełnia wymagania
Zamawiającego w zakresie usuwania osadu 1-2 razy w roku. Przedstawione przez
Odwołującego dowody w postaci korespondencji e-mail Izba uznała za niemiarodajne i
nieprzydatne z uwagi na
ogólny charakter zadawanych pytań i udzielonych odpowiedzi.
Izba stoi na stanowisku, że w przedmiotowej tabeli podano informacje na temat badań
prowadzonych w okresie od dnia 24.09.2009 do 16.06.2010. W tabeli wskazano
również, że
p
odczas procesu badawczego usuwano osad z urządzenia 8 razy. W związku z tym Izba
doszła do przekonania, że wskazywana tabela nr 8 zawiera informacje na temat tego, ile razy
i w jakich datach usuwano osad na potrzeby procesu badawczego, a nie jak twierdzi
Odwołujący, iż przesądza to o tym, że w przypadku oferowanego urządzenia występuje 8-
ktotna konieczność usuwania osadu w ciągu roku.
W kontekście powyższego Izba uznała, że wykonawca ALU-MIX podał prawdziwe
parametry oczyszczalni typu NV
zawarte w DTR producenta oczyszczalni, które w sposób
jednoznaczny potwierdzają spełnienie wymogu w zakresie częstotliwości usuwania osadu 1-2
razy w roku
. Wobec tego Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 w

zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wobec tego
nie było również podstaw do stwierdzenia naruszenia
przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
3. Wersje
zaoferowanych urządzeń i sterowanie cyklem napowietrzania
Dokonana analiza doprowadziła Izbę do przekonania, że zgłoszony zarzut należy
uznać za uzasadniony w części, dotyczącej konieczności podania przez wykonawcę AM w
złożonej ofercie wersji oferowanych urządzeń. W pozostałym zakresie, tj. sterowania cyklem
napowietrzania Izba uznała zgłoszony zarzut za chybiony.
Z ustaleń Izby wynika, że zgodnie z pkt 11.10 SIWZ „Opis Sposobu przygotowania
oferty” Zamawiający wymagał, aby przy wypełnianiu Załącznika do Formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wykonawcy podali następujące informacje: „UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY W ZAŁĄCZNIKU DO FORMULARZA OFERTOWEGO
PODAĆ OZNACZENIE PRODUCENTA/WYTWÓRCY/ ORAZ MODEL I WERSJE
OFEROWANEGO PRODUKTU POD R
YGOREM ODRZUCENIA OFERTY”.
Izba ustaliła, że wykonawca AM w załączniku do Formularza ofertowego nr 2 w
zakr
esie typu i modelu podał, że oferuje oczyszczalnie NV-1, NV-2, NV-3 produkcji Traidenis
UAB. Wykonawca
w złożonej ofercie nie podał wersji oferowanych urządzeń.
Z ustaleń Izby wynika, co zostało również potwierdzone przez Zamawiającego i
Przystępującego, że zgodnie z DTR zaoferowane przez wykonawcę AM oczyszczalnie typu
NV w modelu: NV-1, NV-2, NV-3
mają możliwość usuwania osadu:
a)
a -
za pomocą wozu asenizacyjnego
b)
m -
do worków w celu osuszenia osadu
c)
t -
do zamontowanego obok zagęszczacza
Zamawiający w toku rozprawy oświadczył, że informację o tym, jaką wersję
oczyszczalni zaoferował wykonawcę ALU-MIX zaczerpnął z dokumentu DTR. W jego ocenie
wykonawca
w ramach przedmiotowego postępowania zaoferował oczyszczalnie producenta
Traidenis UAB typ/ model NV-1, NV-2, NV-3 w wersji a.

Izba oceniając całokształt okoliczności w zakresie zgłoszonego zarzutu stwierdziła, że
zgłoszony zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w omawianym zakresie
należy uznać uzasadniony.
Przede wszystkim
należy zwrócić uwagę, że Zamawiający zacytowanymi powyżej
postanowieniami SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty, żądał podania przez wykonawcę nie
tylko oznaczeń producenta i modelu ale także wersji oferowanych urządzeń. W kontekście
powyższego nie budzi żadnych wątpliwości Izby, że Przystępujący zobowiązany był podać

wersję oferowanych urządzeń pod rygorem odrzucenia złożonej oferty. Niedopełnienie
powyższego wymogu przez wykonawcę ALU-MIX powinno skutkować odrzuceniem jego
oferty. Tym samym zasadnym jest st
wierdzenie w tym zakresie przez Izbę naruszenia przez
Zamawiającego ww. przepisów ustawy.
Izba stoi na stanowisku, że w oparciu jedynie o treść DTR nie sposób jest stwierdzić
jakie urządzenia zostały zaoferowane przez Przystępującego, bowiem treść powołanego
dokumentów odwołuje się do następujących wersji urządzeń: „a” ,”m”, „t”. Izba uważa za
nieuprawnione
stwierdzenie, opierające się na swoistym uproszczeniu, że jeśli Zamawiający
postawił w SIWZ wymóg usuwania osadu za pomocą wozu asenizacyjnego to oznacza, że
wykonawca AM w złożonej ofercie zapewne zaoferował urządzenia w wersji „a”. Izba stoi na
stanowisku, że powyższe nie wynika w żaden sposób z treści oferty Przystępującego a opiera
się jedynie na własnym przekonaniu Zamawiającego, niemającym oparcia w informacjach
podanych przez ALU-
MIX, w szczególności w treści Załącznika do Formularza ofertowego, w
którym Przystępującym podał jedynie typ i model oferowanych urządzeń.
Ponadto co powyżej i jedynie niejako dodatkowo wskazać należy, że na słuszność
przedstawionej
wyżej argumentacji wskazują wyjaśnienia Odwołującego złożone w toku
rozprawy, którym ani Zamawiający ani Przystępujący nie zaprzeczyli a z których to wynikało,
że w ramach prowadzonego postępowania inny wykonawca, tj. Europol T. M., który w złożonej
ofercie
zaoferował urządzenia tego samego producenta co Przystępujący i podał jednak
oznaczenia literowe dla tych urządzeń - odmiennie niż Przystępujący - a informacja ta została
podana przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. Natomiast w odniesieniu do
Przystępującego takiej informacji Zamawiający nie podał.
Jeśli chodzi zaś o pozostała część zarzutu odnoszącą się do sterowania cyklem
napowietrzania to Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego wskazywanych
przepisów ustawy.
Przede wszystkim wskazać należy, że zgodnie z pkt. 3.4 ppkt. 7 SIWZ „Podstawowe
wymagania dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków” Zamawiający wymagał, aby
zaoferowane oczyszczalnie spełniały następujący wymóg graniczny, dotyczący sterowania
cyklem napowietrzania: „wymuszony, ciągły, bez możliwości ręcznego lub automatycznego
sterowania”.
Izba ustaliła, że w pkt 8 „Obsługa i zasady eksploatacji” na str. 22 DTR w pkt 3 podano:
„Dmuchawa membranowa musi pracować w systemie ciągłym”. Powyższe rozwiązanie
technologiczne potwierdza r
ównież oświadczenie producenta UAB Traidenis z dnia 19
września 2019 oraz załączona przez Przystępującego karta techniczna oraz złożony przez
Przystępującego dowód w postaci oświadczenia producenta, w którym podano m. in., że:

„Dmuchawa w produkowanych przez UAB „Traidenis” typowych oczyszczalniach ścieków
NV-1, NV-2, NV-3, NV-
4 działa nieprzerwanie. Nie przewidziano żadnego sterowania
mechanicznego lub automatycznego pracy dmuchawy
”.
W zakresie ro
zpoznawanego zarzutu za wiarygodną i przekonywującą Izba uznała
argumentację Zamawiającego i Przystępującego, którzy zgodnie twierdzili, że powołane przez
Odwołującego wyrywki z DTR mają zastosowanie w ściśle określonym przypadku, np. przy
usuwania osadów. Zaś fragmenty DTR w zakresie konieczności ręcznej regulacji dotyczą
czynności serwisowych, co wcale nie musi oznaczać, że urządzenie nie pracuje w trybie
ciągłym.
Podsumowując, Izba jedynie w odniesieniu do części zarzutu, opierającej się o brak
podania
wersji oferowanych oczyszczalni stwierdziła naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89
ust. 1 pkt 2 Pzp. W pozostałym zakresie, tj. sterowania cyklem napowietrzania Izba uznała
zgłoszony zarzut za niezasadny a tym samym nie stwierdziła w tym obszarze naruszenia art.
7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp a także art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
4.
Wytrzymałość zbiornika oczyszczalni.
Izba ustaliła, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 wyjaśnień treści SIWZ
datowanych na dzień 26 lipca 2019 r. Zamawiający wyraźnie wskazał na następujące
wymaganie:
Odpowiedź 23:
„Zbiorniki oczyszczalni muszą posiadać wytrzymałość gwarantująca prawidłowa prace
oczyszczalni
z posadowieniem wlotu poniżej 1,2 m p.p.t. bez dodatkowych zabezpieczeń w
postaci np. płyt betonowych odciążających lub podobnych zabezpieczeń. Wymaga się, aby
parametr techniczny był potwierdzony w Raporcie z badań PBOŚ, zgodnym z Normą PN EN
12566-3+A2:2013 lub w DTR (Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej)”.
Izba ustaliła, że DTR oczyszczalni NV w pkt 2 „Zagłębienie” na str. 3 podano:
„Oczyszczalnia stosowana jest jako urządzenie podziemne. Oczyszczalnia ścieków powinna
być montowana na głębokości 1,2 od osi rury doprowadzającej ścieki (…) przy większym niż
1,2 zagłębieniu rury dopływowej urządzenie jest produkowane indywidualnie z
uwzględnieniem dodatkowego obciążenia gruntem”. Natomiast w treści Aneksu nr 1 do
Deklaracji Właściwości Użytkowych z dnia 2 stycznia 2018 r. producent wskazał, że przy
zagłębieniu powyżej 1,2 m indywidualnie można zwiększyć możliwość zagłębienia poprzez
wstawienie pierścienia podwyższającego.
Również w DTR na str. 4 na rysunku nr 1 przedstawiono pierścień podwyższający jako
doposażenie dodatkowe. Przystępujący wyjaśniał w toku rozprawy, że pierścień ten może

mieć maksymalną wysokość 80 cm i może umożliwiać posadowienie urządzenia na głębokość
żądaną przez Zamawiającego.
Izba uznała zgłoszony zarzut za niepotwierdzony. Oddalając zgłoszony zarzut Izba
uznała, że Odwołujący w przedstawionej argumentacji i wyliczeniach nie uwzględnił
posta
nowienia DTR, z którego wynika, że przy zagłębieniu powyżej 1,2 m indywidualnie
można zwiększyć możliwość zagłębienia poprzez zastosowanie rozwiązania opartego o
pierścień podwyższający. Ponadto Izba przychyla się do stanowiska Przystępującego
wyrażanego w toku rozprawy, odwołującego się do protokołu z badań nr 1397-CPR-054/C.6,
w którym wskazano w pkt 3, że próba była prowadzona dla urządzenia NV-2, który dotyczy
posadowienia oczyszczalni w warunkach
mokrych. Natomiast zarzuty odwołania w tym
zakresie koncentrują się na urządzeniach NV-1 i NV-3, podczas, gdy brak jest protokołów z
badań dla tych urządzeń. Protokoły z badań przeprowadzono jedynie dla urządzenia NV-2,
dlatego też przedstawione przez Odwołującego parametry z certyfikatu i z deklaracji i opieranie
na nich swoich wyliczeń może być obarczone błędem, chociażby z uwagi na to, że nie
uwzględniają one dodatkowego pierścienia, co zostało uwzględnione w protokole z badań dla
urządzenia NV-2. Podkreślenia również wymaga, że w deklaracji właściwości użytkowych o nr
01/NV/19 w tabeli na str. 2 wskazano przy urządzeniach NV-1 i NV-3 określenie „WET”, co
dowodzi tego, że mamy do czynienia z badaniem w warunkach mokrych. Nie sposób również
pominąć tego, że w treść załącznika nr 3 do certyfikatu stałości właściwości użytkowych przy
maksymalnej wysokości zasypki dodano również określenie „i poziomy wód gruntowych”. Tym
samym wydaje się być słuszne twierdzenie Przystępującego, że przy wyliczenia w tym
zakresi
e uwzględniać należy nie tylko maksymalną wysokość zasypki ale również poziom wód
gruntowych.
Odnosząc się zaś do dowodów przedstawionych przez Odwołującego Izba uznała je
za nieprzydatne i niemiarodajne z uwagi na to, że charakteryzuje je nie tylko duży stopień
ogólności ale zostały przedłożone na okoliczności inne niż te, wynikające z tezy postawionej
w zgłoszonym zarzucie, tj. że zaoferowane przez wykonawcę AM urządzenia NV-1i NV-3 nie
posiadają wytrzymałości gwarantującej prawidłową pracę oczyszczalni z posadowieniem
wlotu poniżej 1,2 m p.p.t. Odwołujący przedkładając ww. dowody wskazywał, że przedkłada je
na okoliczność wykazania, że: 1. wartość podana w certyfikacie wydanym przez laboratorium
certyfikowane określone jako zasypka jest wartością od dna do wartości terenu, 2. producent
nie może podawać w materiałach handlowych wysokości zasypki większej aniżeli zostało to
określone w testach przez laboratorium notyfikowane, 3. producent jest zobowiązany
przestrzegać wszystkich wymogów normy oraz deklarować wyniki otrzymane podczas badań,
4. producent nie może deklarować innych danych niż te, które wynikają z badań
przeprowadzonych przez laboratorium.
W związku z tym należy uznać, że przedmiotem

dowodu w niniejszej sprawie nie
były okoliczności wskazane powyżej a nie zagadnienie
zasadzające się na tym, czy zaoferowane przez Przystępującego urządzenia NV-1 i NV-3
spełniają wymóg dotyczący wytrzymałości gwarantującej prawidłową pracę oczyszczalni z
posadowieniem wlotu poniżej 1,2 m p.p.t. Dostrzeżenia również wymaga, że powołane
dowody nie opierają się na dokumentach pochodzących z postępowania, w tym tych
pochodzących z oferty Przystępującego, a mają charakter luźnych rozważań natury ogólnej w
zakresie poruszanej tam problematyki. Ponadto w toku rozprawy
Przystępujący, odnosząc się
do złożonych dowodów, zaprzeczył temu, że przedstawiony w korespondencji rysunek
techniczny przedstawia zaoferowaną przez niego oczyszczalnię.
Przy ocenie dowodów złożonych w toku rozprawy nie sposób pominąć również dowodu
pocho
dzącego od producenta UAB Traidenis w którym wskazano m. in., że: „Norma EN
12566-3:2005+A2:2013 nie
reguluje kwestii głębokości rury dopływowej do oczyszczalni
ścieków. Wszystkie wytwarzane przez UAB „Traidenis” produkty typu NV (NV-1; NV-2; NV-3;
NV-4) z
apewniają spełnienie wymagań technologicznych i technicznych wynikających z normy
EN 12566-
3:2005+A2:2013, niezależnie od głębokości podłączenia rury dopływowej do
urządzenia. Badanie w mokrym gruncie określa. do jakiej głębokości urządzenie może być
zamon
towane w wodach gruntowych i głębokość jest określona w deklaracji właściwości
użytkowych. Wytwarzane przez UAB „Traidenis” typowe oczyszczalnie ścieków (NV-1; NV-2;
NV-3; NV-
4) montuje się na głębokości do 1,2 m, przy zagłębieniu wyższym niż 1,2 m
urządzenia są projektowane i produkowane na specjalne zamówienie”. W ocenie Izby treść
powyższego oświadczenia wpisuje się w przedstawioną wcześniej argumentację, opierającą
się na tym, że przy zagłębieniu powyżej 1,2 m indywidualnie można zwiększyć możliwość
zag
łębienia poprzez zastosowanie rozwiązania opartego o pierścień podwyższający. Tym
samym zasadne jest stwierdzenie formułowane przez Zamawiającego, że w tym przypadku
nie można opierać się li tylko na standardowych wymiarach oczyszczalni.
Biorąc pod uwagę powyższe Izba nie dopatrzyła się naruszenia przez Zamawiającego
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp a także art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
5.
Zarzut w zakresie niekompletności uzupełnionych dokumentów.
Izba ustaliła, że zgodnie z treścią pkt 7.4 SIWZ na potwierdzenie spełnienia wymagań
przedmiotowych wykonawca był zobowiązany przedstawić m. in.: ppkt 1) Certyfikat z pełnym
raportem z badań na zgodność z normą PN EN 12566- 3+A2:2013 lub równoważną wydany
przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 30b Pzp (do raportu należało dołączyć
DTR tj. dokumentacje techniczno ruchową urządzenia poddanego certyfikacji).
Pismem z dnia 19 września 2019 r. Zamawiający poinformował o unieważnieniu
czynności dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Jednocześnie, na

podstawie art. 26 ust. 3
Pzp Zamawiający zobowiązał wykonawcę AM do
uzupełnienia/wyjaśnienia następujących dokumentów dotyczących jego oferty:
1.
uzupełnienia raportów z badań, Paszportu technicznego oczyszczani NV, Certyfikatów
ISO, Deklaracji właściwości użytkowych, Certyfikatu stałości właściwości użytkowych
tj. dokumentów w zakresie wymogu określonego w dziale 7.4 SIWZ w formie określonej
w dziale 7.6 SIWZ
(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę);
2.
uzupełnienia dokumentów, o których mowa w dziale 7.4 SIWZ, potwierdzających
spełnianie przez oferowaną przydomową oczyszczalnię ścieków parametrów
zawartych w dziale 3.4 pkt 11 i 17 SIWZ;
3.
wyjaśnienia, czy oferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniają wymóg
działu 3.4 pkt 12 i 13 SIWZ.
Nie było sporne miedzy stronami, że Przystępujący w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego złożył żądane dokumenty, z tym zastrzeżeniem w uzupełnionych
dokumentach nie załączył jednej ze stron oryginalnego dokumentu Bandymu Protokoloas Nr.
1397-CPR-
054/C.6 a przekazał Zamawiającemu jedynie kopię, stanowiącą tłumaczenie z
języka oryginalnego na język polski.
Osią sporu w tej sprawie jest to, czy w tej konkretnej sprawie, z powodu brakującej
jednej strony oryginalnego dokumentu Bandymu Protokoloas Nr. 1397-CPR-054/C.6 oferta
Przystępującego powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp jako
niezgodna z postanowieniami SIWZ? Izba d
oszła do przekonania, że w tak zarysowanym
stanie faktycznym należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Stanowisko swoje Izba oparła na
przekonaniu, że brak powyżej strony oryginalnego dokumentu nie przesadza o niezgodności
treści oferty Przystępującego ze specyfikacją. Izba uznała, że w tej sytuacji Zamawiający był
w dyspozycji kopii owej strony,
na której w zasadzie odzwierciedlono jedynie rysunek, który
jest identyczny jak w brakującym oryginalne. Tym samym brak wskazanej strony w tym
raporcie nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty wykonawcy ALU-MIX w oparciu o art. 89
ust. 1 pkt 2 Pzp.
Z
godzić się należy z Zamawiającym, że w przypadku oferty wykonawcy ALU-MIX nie
można mówić o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, bowiem złożone dokumenty
(certyfikat wraz z raportem), potwierdzają, że oferowane przez tego wykonawcę oczyszczalnie
spełniają wymagania SIWZ, co znalazło potwierdzenie w złożonych na te okoliczność
dokumentach. Zatem w ocenie Izby
brak jednej strony w raporcie, na który powołuje się
Odwołujący, pozostaje bez znaczenia dla oceny czy oferowane przez ALU-MIX urządzenia

spełniają wymagania Zamawiającego. Tym samym Izba stwierdził, że w tym przypadku nie
potwi
erdził się zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Nie można też mówić o potwierdzeniu się zarzutów naruszenia przez Zamawiającego
art. 94 ust. 1 pkt 2 w zw. art. 14 ust. 2 oraz 183 ust. 1 w zw. z art. 182 ust. 1 pkt 2 i 185 ust. 8
Pzp
z uwagi na informację Zamawiającego, że umowa w sprawie zamówienia publicznego nie
została zawarta.

Podsumowując zaprezentowane powyżej rozważania Izba wskazuje, że
k
onsekwencją naruszeń przepisów ustawy, opisanych powyżej było stwierdzenie przez Izbę
również naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
polegające na uznaniu za najkorzystniejszą oferty wykonawcy ALU-MIX, która powinna podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Konkludując, Izba uznała, że stwierdzone i opisane powyżej naruszenia przepisów
ustawy
mają istotny wpływ na wynik postępowania. Zatem działając na podstawie art. 192 ust.
2 i ust. 3 pkt. 1 ustawy Pzp
– Izba orzekła jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie
do wyniku postępowania oraz w oparciu o przepisy § 1 ust. 1 pkt 1, § 3 pkt 1 i 2 lit. b), § 5 ust.
2 pkt
1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierani
a wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Izba uwzględniła koszty
pełnomocnika Odwołującego w kwocie 3.600,00 zł w oparciu o przedłożoną na rozprawie
fakturę VAT.


……………………………….………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie