eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 60/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-01-26
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 60/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 25 stycznia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9.01.2017 r. przez wykonawcę ProjectMed T. S., ul.
Konwaliowa 3/23,15-674 Białystok

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Władysława Biega
ńskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz
przy udziale:
A) wykonawcy SUTURA MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mała Odrzańska
21/2, 70-535 Szczecin, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: KIO 60/17 po stronie zamawiającego,
B) wykonawcy SCHULKE POPLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 60/17 po stronie zamawiającego


postanawia:
1) umarza postępowanie odwoławcze;
2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy ProjectMed T. S., ul. Konwaliowa 3/23,15-674 Białystok kwoty 13 500 zł
00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579
i 1920
) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Toruniu
.
Przewodniczący:
……………


Sygn. akt: KIO 60/17
U z a s a d n i e n i e

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z 29.12.2016 r. pod nrem 2016/S 251-463463.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831, 996, 1020,
1250, 1265, 1579 i 1920), zwanej dalej w skrócie »Pzp« lub ustawą bez bliższego
określenia.
Izba ustaliła, że 9.01.2017 r. wykonawca ProjectMed T. S., ul. Konwaliowa 3/23,15-674
Białystok złożył odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego, pod nazwą »Dostawa środków dezynfekująco-myjących«.
Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest J.
K. . Do odwołania odwołujący załączył pełnomocnictwo oraz wypis z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, z których to dokumentów wynika przedmiotowe
pełnomocnictwo.
16.01.2017 r. zamawiający, na podstawie art. 186 ust. 1 Pzp uwzględnił zarzuty w od-
niesieniu do zadania nr 2, zadania nr 24, zadania nr 28 poz. 1-3, zadania nr 29 oraz zadania
nr 30, a nie uwzględnił zarzutu w odniesieniu do zadania nr 3.
20.01.2017 r. odwołujący wycofał odwołanie przed otwarciem rozprawy w zakresie
zadnia nr 3.
Do 26.01.2017 r. wykonawcy zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie zamawiającego powiadomili pisemnie o nie składaniu sprzeciwu do uwzględnienia
przez zamawiającego zarzutów odwołania.
Wobec ustalenia przez Izbę, że odwołujący wycofał skutecznie odwołanie, Izba
stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, zgodnie z unor-
mowaniem art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp. Z tego względu Izba umarza postępowanie,
a odwołującemu zwraca się 90% wpisu uiszczonego przez odwołującego na rachunek
Urzędu Zamówień Publicznych, czyli wycofującemu odwołanie zwraca się kwotę 13 500 zł
00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
Pzp w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
Przewodniczący:
……………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie

REKLAMA

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.