eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 54/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2017-01-27
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 54/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
25 stycznia 2017 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
9 stycznia 2017 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia
[1] D. G., ul. Osiedle
Przylesie 21/4, 97-340 Niechcice [pełnomocnik], [2] Usługi Le
śne T. O., ul. Zakładowa
10, 97-340 Niechcice, [3] Firma Usługowa MARKAL, M. K., Kalinówka 1, 78-650
Mirosławiec, [4] Zakład Usług Le
śnych, W. S., Tarnowo 7, 64-930 Szydłowo w
postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w
Nowej Szwecji, Nowa Szwecja 6, 78-600 Wałcz


przy udziale wykonawcy
Zakład Usług Leśnych S. M., Ługi Ujskie 63, 64-850 Ujście
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:

1. Oddala odwołanie.


2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenia zamówienia [1] D. G., ul. Osiedle Przylesie 21/4, 97-340 Niechcice
[pełnomocnik], [2] Usługi Leśne T. O., ul. Zakładowa 10, 97-340 Niechcice, [3] Firma
Usługowa MARKAL, M. K., Kalinówka 1, 78-650 Mirosławiec, [4] Zakład Usług Leśnych,
W. S., Tarnowo 7, 64-930 Szydłowo
i:
2.1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia [1] D. G., ul. Osiedle Przylesie
21/4, 97-340 Niechcice [pełnomocnik], [2] Usługi Leśne T. O., ul. Zakładowa 10, 97-
340 Niechcice, [3] Firma Usługowa MARKAL, M. K., Kalinówka 1, 78-650
Mirosławiec, [4] Zakład Usług Leśnych, W. S., Tarnowo 7, 64-930 Szydłowo tytułem
wpisu od odwołania;
2.2) zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia [1] D.
G., ul. Osiedle Przylesie 21/4, 97-340 Niechcice [pełnomocnik], [2] Usługi Leśne T.
O., ul. Zakładowa 10, 97-340 Niechcice, [3] Firma Usługowa MARKAL, M. K.,
Kalinówka 1, 78-650 Mirosławiec, [4] Zakład Usług Leśnych, W. S., Tarnowo 7, 64-
930 Szydłowo na rzecz zamawiającego Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej
Szwecji, Nowa Szwecja 6, 78-600 Wałcz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1579) na
niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Koszalinie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt KIO 54/17

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji, Nowa Szwecja 6,
78-600 Wałcz wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
»Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płytnica w roku
2017«.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 28.10.2016 r. pod nrem 2016/S 209-375564.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831, 996, 1020,
1250 i 1579) zwanej dalej w skrócie Pzp lub ustawą bez bliższego określenia.

Zamawiający zawiadomił 30.12.2017 r. o:
1) wyborze w częściach I i II najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenia zamówienia [1] D. G. [pełnomocnik], ul. Osiedle
Przylesie 21/4, 97-340 Niechcice, [2] Usługi Leśne T. O., ul. Zakładowa 10, 97-340
Niechcice, [3] Firma Usługowa MARKAL, M. K., Kalinówka 1, 78-650 Mirosławiec, [4]
Zakład Usług Leśnych, W. S., Tarnowo 7, 64-930 Szydłowo;
2) wyborze w części IV najkorzystniejszej oferty wykonawcy Zakład Usług Leśnych S.
M., Ługi Ujskie 63, 64-850 Ujście (dalej: wykonawca ZUL);
3) wyborze w częściach III, V i VI innych wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia [1] D. G. [pełnomocnik],
ul. Osiedle Przylesie 21/4, 97-340 Niechcice, [2] Usługi Leśne T. O., ul. Zakładowa 10, 97-
340 Niechcice, [3] Firma Usługowa MARKAL, M. K., Kalinówka 1, 78-650 Mirosławiec, [4]
Zakład Usług Leśnych, W. S., Tarnowo 7, 64-930 Szydłowo zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1
Pzp i art. 185 ust. 8 Pzp, wnieśli 09.01.2017 r. (poniedziałek) do Prezesa KIO odwołanie od
niezgodnych z przepisami Pzp czynności zamawiającego w pakiecie IV polegających na
naruszeniu:
1) art. 7 ust. 1;
2) art. 22a ust. 2 i 3;
3) art. 22d ust. 2;
4) art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17;
5) art. 89 ust. 1 pkt 4;

6) art. 90 Pzp.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu:
1) zaniechanie odrzucenia na podstawie 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oferty wykonawcy ZUL;
2) zaniechanie dokonania prawidłowej oceny oferty złożonej przez Konsorcjum: Usługi
Leśne, W. G., Kłębowiec 11, 78-600 Wałcz i Usługi Leśne, J. B., ul. Piuskota 2/3,
78-600 Wałcz;
3) prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasady zachowania uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców przez nie respektowania przepisów
Pzp.
W wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp może to spowodować
szkodę u odwołującego w zakresie braku możliwości uzyskania zamówienia mimo złożenia
oferty, która w pakiecie nr IV jest najkorzystniejszą.

Odwołujący wniósł o:
1) uwzględnienie odwołania;
2) nakazanie zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy ZUL jako zawierającej
rażąco niska cenę;
3) przeprowadzenie ponownej oceny ofert, która zdaniem odwołującego wykaże
konieczność odrzucenie oferty Konsorcjum: Usługi Leśne, W. G., Kłębowiec 11, 78-
600 Wałcz i Usługi Leśne, J. B., ul. Piuskota 2/3, 78-600 Wałcz;
4) zasądzenia od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania, w
tym kosztów ewentualnego zastępstwa procesowego fachowego pełnomocnika.

Argumentacja odwołującego
1. Konieczność odrzucenia oferty wykonawcy ZUL jako zawierającej rażąco niską cenę
Zamawiający zażądał od wykonawcy ZUL wyjaśnień, ponieważ zdaniem zamawiającego
zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Szczególnie zamawiający oczekiwał wyjaśnienia elementów kalkulacji poszczególnych
pozycji kosztorysu ofertowego mającego wpływ na wysokość ceny:
Dział I – hodowla lasu poz. 2, 7,12 i 14 kosztorysu ofertowego,
Dział II – ochrona lasu poz. Nr 2 i 6 kosztorysu ofertowego,
Dział III – pozyskanie i zrywka drewna poz. Nr 2, 5-8, 10 i 11 kosztorysu ofertowego,
Ogółem prace godzinowe – poz. Nr 1-3 kosztorysu ofertowego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt,
lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Zdaniem odwołującego w złożonych
wyjaśnieniach brak jest dowodu na stwierdzenie wykonawcy, że cena „...oferty jest
wiarygodna i umożliwia realizację wszystkich obowiązków wynikających z umowy
z zamawiającym…” (strona 11 wyjaśnień).

W art. 90 ust. 2 Pzp w sposób jednoznaczny ustawodawca wskazał, że to na
wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
Za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną
w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco
odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów
wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej.
Udzielone wyjaśnienia mają bowiem potwierdzić, że złożona oferta jest rzetelnie
przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana” (wyrok z 19.01.2010 r., sygn. akt KIO/UZP
1902/09). Zaoferowanie niskiej ceny usprawiedliwić mogą cechy i okoliczności
zindywidualizowane, właściwe dla konkretnego wykonawcy, ale muszą mieć one charakter
obiektywny. Wymienione w art. 90 ust. 1 pkt 1 Pzp czynniki muszą charakteryzować się
cechą wyjątkowości dostępnej dla danego wykonawcy, a jak wspomniano wcześniej musi
wykonawca przedstawić odpowiednie na to dowody, których zdaniem odwołującego brak jest
w wyjaśnieniach wykonawcy ZUL.
Oznacza to, że wykonawca, podając konkretne przykłady, powinien je dokładnie opisać
i wskazać, jak wpływają one na obniżenie ceny oferty oraz dołączyć do wyjaśnień dowody,
które potwierdzają możliwość zastosowania oferowanych cen.
Wykonawca nie tylko musi podać przykłady wskazanych niskich cen, nie tylko wyjaśnić,
jakim sposobem on właśnie ma możliwość zaoferowania takich cen. Istotne jest, aby także
dostarczył dowody na poparcie swoich wyjaśnień.
Tymczasem wykonawca ZUL w swych wyjaśnieniach pisze niezwykle ogólnikowo np.
str. 6 wyjaśnień: „W oferowanej cenie uwzględniłem czasochłonność opierając się na
rzeczywistym czasie...”, „... przyjęta kwota jest w pewnej mierze uogólnieniem...”, „...
wykonanie usługi przez pracowników sezonowych (...) wiąże się z obniżeniem kosztów
pracy”, „Wykonawca posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności (...) jest
wstanie osiągnąć wysoką wydajność”.

Wykonawca wielokrotnie wskazuje na swoje doświadczenie i doświadczenie swoich
pracowników, jako czynnik obniżający cenę.
Zamawiający kosztorysując zamówienie stosował się do zarządzenia nr 99 Dyrektora
Generalnego LP z dnia 21 listopada 2003 roku, które wprowadziło do stosowania katalogi
norm czasu dla prac leśnych wykonywanych:
1) w zagospodarowaniu lasu,
2) w pozyskaniu drewna,
3) przy zrywce drewna środkami mechanicznymi,
4) na składnicach manipulacyjno-spedycyjnych.
Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 99 katalogi norm czasu należy stosować przy
opracowywaniu planów finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych LP, prognoz
w tym zakresie, w kosztorysowaniu wykonawstwa prac przez własnych pracowników.
Katalogi norm czasu można stosować również do kształtowania cen na usługi wykonywane
przez podmioty zewnętrzne.
Zamawiający oszacował wartość przedmiotu zamówienia – pakiet nr IV – na kwotę
1 302 542,82 zł brutto natomiast wykonawca ZUL zaoferował wykonanie zamówienia za
cenę 918 494,38 zł brutto. Wynika z tego, że wykonawca ZUL zaniżył cenę w ofercie
o 29,48% w stosunku do wartości zamówienia oszacowanej przez zamawiającego.
Wykonawca ZUL zatrudnia obecnie 40 osób, w 2017 r. najniższe wynagrodzenie wynosi
2000 zł brutto, podając stan zatrudnienia można przyjąć, że wykonawca ZUL w związku
z przekroczeniem 25 etatów jest zobowiązany do zapłaty składki na PFRON w wysokości
98,90 zł za każdego pracownika.
W związku z tym całkowity koszt pracodawcy (w 2017 r. – 2.000 zł brutto)
zatrudniającego pracownika na umowę o pracę to 2449,00 zł + 98,90 zł (PFRON) – 2547,90
zł/pracownik/miesięcznie, natomiast godzina pracy w 2017 r. kosztuje 15,29 zł/godzina
(166,67 godzin średnio w miesiącu).
Wykonawca ZUL jest użytkownikiem zestawu maszyn leśnych John Deere, harwestera
1170E oraz forwardera 1110E. Urządzenia te użytkuje jako leasingobiorca tym samym jest
zobowiązany spłacać wcale niemałe raty leasingowe za użytkowanie sprzętu. Z uwagi na to,że transakcja była przeprowadzona w 2016 r. (dealer marki John Deere w Polsce, firma
FOREX POLSKA Sp. z o.o.) to już w 2017 r. wykonawca ZUL musi w kosztach swojej
działalności uwzględnić i ten koszt, o którym nie ma ani słowa w wyjaśnieniach.
Wykonawca ZUL wskazując na doświadczenie Panów P. M. – operator harwestera jak i
Pana J. M. – operator forwardera pomija milczeniem, że to doświadczenie jest raptem
kilkumiesięczne.
Na stronie 11 wyjaśnień, wykonawca ZUL, deklaruje, że cena jest wiarygodna z uwagi
na to, że realizował już prace na podobnym poziomie.

Zdaniem odwołującego wykonawca ZUL prace z pozycji 2, 7, 12 kosztorysu ofertowego
nie wykonuje na rzecz nadleśnictwa Zdrojowa Góra w zbliżonej cenie. Dowodem na to jest
tabela porównująca ceny realizacji wykonawcy ZUL w poprzednich latach do ceny
zaoferowanej w postępowaniu będącym przedmiotem odwołania w Nadleśnictwie Płytnica.
Odwołujący przedstawił w odwołaniu tabelę z wykazaniem wartości poszczególnych
czynności z ofert wykonawcy ZUL w latach 2012-2015 i 2017.
Zdaniem odwołującego błędne jest również założenie wykonawcy ZUL, że 1 ha
wycinania podszytu może wykonać jeden pilarz w trakcie 8 h pracy. Wynagrodzenie
minimalne ustawowe: 1 pracownik x 8 h x 15,29 zł stawka dla najniższego ustawowego
wynagrodzenia wynosi 122,32 zł.
Nawet przy takim założeniu stawka proponowana przez wykonawcę ZUL 100,00 zł jest
niewystarczająca na wykonanie takiego zlecenia, nie wspominając oczywiście o braku w tej
kalkulacji innych ważnych kosztów pracy (koszt użycia pilarki spalinowej, amortyzacja, BHP,
transport i inne).
Analiza złożonych wyjaśnień, nie pozwala na stwierdzenie, że wykonawca ZUL wyjaśnił
w sposób rzetelny jakie czynniki (dla niego indywidulane) wpłynęły na zaoferowanie ceny.
W ocenie odwołującego wyjaśnienia są bardzo ogólnikowe i lakoniczne, nie zawierają
szczegółowej kalkulacji cenowej, nie wskazują jakie elementy wpłynęły na obniżenie ceny.
Biorąc pod uwagę specyfikę zamówienia, wykonawca ZUL mógł wskazać jak w jego
przypadku została skalkulowana cena i dostarczyć dowody, że jest ona realna i opiera się na
faktach.
W związku z powyższym, zdaniem odwołującego wykonawca ZUL nie wykazał
dostatecznie, czy zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską, co stanowi
podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3
Pzp.

2. W drugiej kolejności odwołujący wskazał, że dla pakietu IV, już na moment składania
odwołania można wykazać, że wykonawca: Konsorcjum Usługi Leśne, W. G., Kłębowiec 11,
78-600 Wałcz i Usługi Leśne, J. B., ul. Pluskota 2/3, 78-600 Wałcz (dalej wykonawca UL),
którego oferta jest kolejną w tym pakiecie nie posiada wymagalnych zdolności z uwagi na
zaangażowanie
zasobów
technicznych
lub
zawodowych
wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy co może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia (podstawa prawna art. 22d ust. 2 Pzp).
Wykonawca UL wykorzystał już swój potencjał wymagalnych zdolności z uwagi na
zaangażowanie technicznych, zawodowych i osobowych w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy, co może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawca UL zasoby, które wykazuje w postępowaniu będącym przedmiotem odwołania

zaangażował już w Nadleśnictwie Wałcz pakiet III. Wykonawca UL zaangażował tam ten
sam sprzęt, co w Nadleśnictwie Płytnica to jest harwester JD 1070D, ciągnik LKT 80 nr
A000124. Także dotyczy to potencjału osobowego, a mianowicie pilarza Pana M. Ż. oraz
nadzoru leśnego – Pana S. H. (dowód w załączeniu, JEDZ W. G., Nadleśnictwo Wałcz,
pakiet III).
Ponadto w Nadleśnictwie Płytnica wykonawca UL celem spełnienia warunku udziału
w postępowaniu wskazuje osobę Pana W. G. jako operatora harwestera z upr. UDT w
pakiecie nr IV, tym samym w pakiecie nr V w Nadleśnictwie Płytnica Pan W. G. wskazuje się
jako kierowca ciągnika, a także jako osoba pełniąca dyżur ppoż. (dyżurowanie ciągnika z
pługiem w okresie zagrożenia pożarowego).
Zamawiający jednoznacznie postanowił w pkt 6.5 SIWZ: „Jeżeli wykonawca ubiega się
o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to nie może celem wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału
technicznego, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego
potencjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie...”.
Ta sytuacja co najmniej wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania w zakresie
art. 22a ust. 3 Pzp, a w konsekwencji zastosowanie art. 22d ust. 2 Pzp.
Z ostrożności procesowej wydaje się także konieczność badania powyższej sytuacji
z punktu widzenia art. 24 ust. 16 i 17 Pzp. Zdaniem odwołującego podanie w ofercie sprzętu
oraz osób, które są zaangażowane w inne przedsięwzięcia gospodarcze, jeśli nie jest
zamierzonym działaniem to przynajmniej jest to lekkomyślność lub niedbałość wykonawcy.
Takim działaniem wykonawca wprowadza zmawiającego w błąd i to w zakresie, który ma
istotny wpływ na jego decyzję, to jest wybór oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający – zgodnie z pkt 2.3 SIWZ – poinformował potencjalnych wykonawców, że
postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów
zamawiający najpierw mógł dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Tym samym zamawiający nie musi (choć może)
skontrolować inne oferty pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Celem umożliwienia wykazania, że to oferta odwołującego w końcowej fazie okaże się
najkorzystniejsza koniecznym jest nie tylko odrzucenie oferty wykonawcy ZUL, ale także
niezbędna jest ponowna ocena ofert.
Z uwagi na fakt, że nie wszyscy zamawiający, którzy dysponują dowodami do tej sprawy
w sposób niezwłoczny przekazują dokumenty w ramach dostępu do informacji publicznej,
odwołujący zastrzega sobie prawo dostarczenia kolejnych dowodów jak tylko je otrzyma.
Dzięki temu jeszcze bardziej jednoznacznie zostanie wykazany fakt rażąco niskiej ceny oraz

braku spełnienia warunków udziału przez wykonawców, których oferty poprzedzają ofertę
odwołującego.

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 9.01.2017 r. (art. 180
ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 9.01.2017 r.
(art. 185 ust. 1 in initio Pzp).

12.01.2017 r. wykonawca Zakład Usług Leśnych S. M., Ługi Ujskie 63, 64-850 Ujście
złożył (1) Prezesowi KIO, z kopiami dla (2) zamawiającego i (3) odwołującego, pismo o
zgłoszeniu przystąpienia po stronie zamawiającego do postępowania toczącego się w wy-
niku wniesienia odwołania (art. 185 ust. 2 Pzp).

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron, na podstawie dokumentacji
post
ępowania, wyjaśnień oraz stanowisk stron zaprezentowanych podczas rozprawy –
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zwa
żyła, co następuje:

Skład orzekający Izby stwierdził, że odwołanie nie jest zasadne.

W ocenie Izby zostały wypełnione łącznie przesłanki zawarte w art. 179 ust. 1 Pzp, to
jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz wystąpienia możliwości
poniesienia szkody przez odwołującego, na co odwołujący w skazał w pkt 4 zarzutów i wy-
kazania faktycznych naruszeń przepisów.

Izba ustaliła, że stan faktyczny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje zawarte w ogło-
szeniu o zamówieniu) nie jest sporny.

Izba postanowiła dopuścić, jako dowód, dokumentację postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przekazaną przez zamawiającego, potwierdzoną za zgodność
z oryginałem.

Izba wzięła pod uwagę dowody złożone podczas rozprawy przez strony i uczestnika
postępowania:
1) dowód nr 1, złożony przez odwołującego, plik dokumentów:

a) tabele z zestawieniami danych dowodzących, że przystępujący złożył w wyjaś-
nieniach i w ofercie nieprawdziwe informacje stwierdzające, że przystępujący
stosuje ceny podobne np. do cen oferowanych w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra,
a ceny ofertowe odbiegają od nich i odbiegają znacznie od średnich cen innych
wykonawców,
b) zestawienie minimalnych kosztów wykonawcy biorące pod uwagę płacę
minimalną 2.000 zł brutto w 2017 r. – odwołujący zaznaczył w dowodzie dane
dot. panów P. i J. M. w Nadleśnictwie Płytnica,
c) wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie w Nadleśnictwie Zdrojowa
Góra, które to zamówienie jest obecnie realizowane,
d) informacja o oddaniu do dyspozycji pana J. M. przez pana P. M. panu S. M. i
wskazanie na str. 27 do realizacji zadania w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra,
e) Informacja na temat postępowania o udzielenie zamówienia w Wałczu i wyko-
rzystania potencjału zawodowego i technicznego przez pana Wiesława
Gołębiewskiego jest dla pakietu 3 w Nadleśnictwie Wałcz i pakietu 4 także;
2) dowód nr 2, złożony przez zamawiającego, informację z Nadleśnictwa Wałcz o nie
najkorzystniejszej ofercie pana W. G. w organizowanym tam przetargu;
3) dowód nr 3, złożony przez przystępującego, odnoszący się do tabeli ze str. 9
odwołania „wykonanie usług w roku 2016-2017”. Podkreśla, że ubiegłoroczne ceny
były bardzo podobne w stosunku do obecnie zaoferowanych oprócz poz. 1 gdzie
zamiast 440 zł została zaoferowana stawka 100 zł obecnie ale odnosi się to tylko do
7 h czyli kontrowersyjna stawka dot. około 2000 zł, co przy ogólnej kwocie 322.675
zł netto jest wartością marginalną (kwota ta jest częścią zysku jaki zamierza
osiągnąć wykonawca S. M.);
4) dowód nr 4, złożony przez przystępującego, świadectwa uprawnień panów J.
i P. M. na wykazanie, że osoby te posiadają uprawnienia od 2012 i od 2014 roku.

W ocenie Izby, zarzut pierwszy – zaniechania odrzucenia na podstawie 89 ust. 1 pkt 4
Pzp oferty wykonawcy ZUL – nie zasługuje na uwzględnienie.
Mimo, że cena zaoferowana przez wykonawcę ZUL nie była niższa o 30% od wartości
szacunkowej powiększonej o VAT, u zamawiającego zrodziły się wątpliwości do ceny
zaoferowanej przez wykonawcę ZUL i dlatego zamawiający wezwał wykonawcę ZUL do
udzielenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 i art. 90 ust. 1 Pzp.
Przepis art. 87 ust. 1 zdanie pierwsze Pzp brzmi »W toku badania i oceny ofert
zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert«
i przepis art. 90 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia Pzp brzmi »Jeżeli zaoferowana cena lub
koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu

zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: [...]«.
Wykonawca ZUL w wyznaczonym terminie, 15.12.2016 r., złożył wyjaśnienia oraz
dowód – referencje z blisko położonego od zamawiającego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.
W wyjaśnieniach wykonawca ZUL scharakteryzował ogólnie swoją strategię biznesową
podkreślając zwłaszcza, że zatrudnia 40 osób i posiada dosyć bogaty park maszynowy.
Ponadto wykonawca ZUL posiada zawartą umowę z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra, która to
umowa pozwala na bardziej elastyczne oferowanie przez wykonawcę ZUL swoich usług
innym zamawiającym. Dalej wykonawca ZUL opisał oszczędności na zatrudnieniu swoich
synów i innych wykwalifikowanych osób. Wykonawca ZUL dodał, że posiada nowy sprzęt,
który nie jest obciążony spłatami. Ponadto niewielka odległość między miejscemświadczenia usług w rozpoznawanym przetargu i bazą wykonawcy ZUL generują kolejne
oszczędności, tak jak prowadzenie firmy rodzinnej bez posiłkowania się podwykonawcami
czy składania oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Następnie wykonawca ZUL wyjaśnił
poszczególne szczegółowo ceny i zapewnił o uzyskaniu zysku. Wykonawca ZUL wykazał
także że zaoferował cenę niższą o ok. 20% od średniej ceny wszystkich ofert, co wszystko
razem wskazuje na zaoferowanie ceny nie będącej rażąco niską.
Taką argumentacją wykonawca ZUL rozwiał wątpliwości zamawiającego i dlatego
zamawiający uznał, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty wykonawcy ZUL.
W związku z tym Izba musi uznać, że zamawiający zasadnie wybrał ofertę wykonawcy ZUL
jako najkorzystniejszą.
Argumenty i dowody przedstawione przez odwołującego nie mogły zaważyć na
stanowisku zamawiającego ani Izby. Odnośnie dowodu nr 1 przedstawionego przez odwołu-
jącego na rozprawie Izba stwierdza, że przystępujący nie twierdził, że złożył ofertę z takimi
samymi wartościami w rozpoznawanym postępowaniu zamówieniowym i w postępowaniu
w Zdrojowej Górze. Oferty te różniły się, ale nie było między nimi daleko odbiegających
wartości i dlatego wykonawca ZUL mógł twierdzić, że oferty te zawierają podobne ceny.
Ponadto ceny oferty wykonawcy ZUL nie odbiegają znacznie od cen zaoferowanych w roz-
poznawanym postępowaniu przez innych wykonawców.
Odwołujący zarzucił, że wykonawca ZUL w obliczeniach ofertowych obracał się blisko
płacy minimalnej 2.000 zł brutto, zamiast około 2.400 zł, natomiast przystępujący w ostatnim
akapicie od góry na str. 4 wyjaśnień przedstawił, że brał pod uwagę kwotę 2.400 zł.
Ponadto zamawiający nie dopatrzył się niezgodności treści oferty wykonawcy ZUL
z treścią specyfikacji w wykazach zatrudnienia, szczególnie wobec panów J. i P. M., co
sugerował odwołujący. Także Izba musiała wziąć pod uwagę dowód nr 4 przedstawiony

przez przystępującego na wykazanie kilkuletniego doświadczenia ww. operatorów
specjalistycznego sprzętu, podczas gdy odwołujący zarzucał brak dostatecznego
doświadczenia tych osób.
Także na stanowisko Izby miał wpływ dowód nr 3 przedstawiony przez przystępującego
odnoszący się do wykazania podobieństwa cen oferowanych w niedalekim Nadleśnictwie
Zdrojowa Góra, gdzie tylko w jednej pozycji ceny były około czterokrotnie wyższe, jednak
dotyczyły jedynie sumarycznej kwoty około 2.500 zł na około 320.000 zł całej kwoty
oferowanej za wykonanie zamówienia.
Wreszcie odwołujący nie wykazał jakie koszty leasingu będzie ponosił w trakcie
wykonywania zamówienia wykonawca ZUL ani nawet nie wykazał czy wykonawca ZUL
będzie musiał ponosić jakieś koszty na ten cel.
Biorąc te wszystkie okoliczności pod uwagę Izba stwierdza, że zarzut pierwszy
zaniechania odrzucenia na podstawie 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oferty wykonawcy ZUL – nie może
zostać uwzględniony.

W ocenie Izby, zarzut drugi – zaniechania dokonania prawidłowej oceny oferty złożonej
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Usługi Leśne, W.
G., Kłębowiec 11, 78-600 Wałcz [pełnomocnik] i [2] Usługi Leśne, J. B., ul. Piuskota 2/3, 78-
600 Wałcz – nie może zostać uwzględniony, zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp. Przepis art. 192
ust. 2 Pzp brzmi »Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy,
które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia«.
Izba stwierdza, że zamawiający w specyfikacji poinformował, że będzie się stosować do
art. 24aa ust. 1 Pzp, który brzmi »Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w try-
bie przetargu nieograniczonego, najpierw [2 i 3] dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, [1] nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została
przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówie-
niu«.
Wobec tego zamawiający nie dokonywał w pełnym zakresie wszystkich czynności
zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp, który to przepis brzmi »Komisja przetargowa jest zespołem
pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do [1] oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do [2]
badania i [3] oceny ofert«. Jako że postępowanie było prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego i zamawiający zaanonsował, że zastosuje art. 24aa Pzp, zamawiający
dokonał najpierw oceny ofert i stwierdzając, że wykonawca ZUL, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegała wykluczeniu – zamawiający mógł zaniechać

[1] oceny spełniania przez wszystkich wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz
[2] badania i [3] oceny pozostałych ofert.
Izba stwierdza, że dokonanie przez zamawiającego [1] oceny spełniania przez
wszystkich wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz [2] badania i [3] oceny
pozostałych ofert nie będzie miało wpływu na wynik rozpoznawanego postępowania
zamówieniowego. Dlatego Izba nie może uwzględnić odwołania w zakresie zarzutu drugiego
zaniechania przez zamawiającego dokonania prawidłowej oceny oferty złożonej przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Usługi Leśne, W. G.,
Kłębowiec 11, 78-600 Wałcz [pełnomocnik] i [2] Usługi Leśne, J. B., ul. Piuskota 2/3, 78-600
Wałcz. W związku z tym nie mają znaczenia dowód 1 lit. e złożony przez odwołującego i
dowód nr 2 złożony przez zamawiającego.

W ocenie Izby, zarzut trzeci – prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasady
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przez nie
respektowania przepisów Pzp – nie zasługuje na uwzględnienie. Odwołujący nie wykazał, że
zamawiający nie respektował przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych i także nie wykazał, że zamawiający prowadził postępowanie w spo-
sób naruszający zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania, co zostało
wykazane wyżej.
Z tego względu w ocenie Izby, zarzut trzeci – prowadzenie postępowania w sposób
naruszający zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
przez nie respektowania przepisów Pzp – nie może być uwzględniony.

Zamawiający – podczas prowadzenia postępowania – nie naruszył wskazanych przez
odwołującego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Z powyższych względów oddalono odwołanie, jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania uznając za uzasadnione koszty
wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3 600,00 zł zgodnie z § 3 pkt 1 i pkt
2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie

REKLAMA

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.