eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 38/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2017-01-30
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 38/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Sylwia Jankowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2017 roku, w Warszawie, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2017 roku przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. K. M. prowadzącego działalność
gospodarczą
pod
nazwą
Zakład
Usług
Leśnych
„Elitelas”
K.
M.
z siedzibą w Rozalinie (pełnomocnik) oraz J. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą J. P. Zakład Usług Leśnych z siedzibą w Głogowie Małopolskim oraz Usługi Leśne i
Ogrodnicze Elitelas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Durdach

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa – Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów w Głogowie Małopolskim

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia L. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą L. K. Firma Usługowo – Handlowo –
Produkcyjna z siedzibą w Zielonce (pełnomocnik) oraz Z. D. prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo – Handlowo – Produkcyjna Z&D Zakład Usług
Leśnych Z. D. z siedzibą w Przewrotnym zgłaszających swoje przystąpienie do postępoania
odwoławczego o sygn. akt KIO 38/17 po stronie Zamawiającego


orzeka
1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża
wykonawców
wspólnie ubiegających się
o
zamówienie
tj.
K.
M.
prowadzącego
działalność
gospodarczą
pod nazwą Zakład Usług Leśnych „Elitelas” K. M. z siedzibą w Rozalinie

(pełnomocnik)
oraz
J.
P.
prowadzącego
działalność
gospodarczą
pod nazwą J. P. Zakład Usług Leśnych z siedzibą w Głogowie Małopolskim oraz
Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Durdach i:
2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. K. M. prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Leśnych „Elitelas” K. M. z siedzibą w
Rozalinie (pełnomocnik) oraz J. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą J. P. Zakład Usług Leśnych z siedzibą w Głogowie Małopolskim oraz
Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Durdach tytułem wpisu od odwołania,
2.2 zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. K. M.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Leśnych
„Elitelas” K. M. z siedzibą w Rozalinie (pełnomocnik) oraz J. P. prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą J. P. Zakład Usług Leśnych z siedzibą w
Głogowie Małopolskim oraz Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Durdach na rzecz Zamawiającego
Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Głogów w Głogowie Małopolskim kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Przewodnicz
ący: ………………………..Sygn. akt: KIO 38/17

U Z A S A D N I E N I E

Zamawiający Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Głogów w Głogowie Małopolskim prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Wykonywanie
usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głogów w latach 2017-2018”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 2 listopada 2016 roku pod numerem 2016 S/211-384427.

2 stycznia 2017 roku działając na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami; dalej: „ustawa”
lub „Pzp”) Odwołujący wniósł odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
i zaniechań Zamawiającego w postępowaniu „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki
leśnej na terenie Nadleśnictwa Głogów w latach 2017-2018” w zakresie Pakietu nr 3, która
to czynność polegała na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy, którego oferta
powinna być odrzucona.

W związku z podjęta czynnością i zaniechaniami czynności przez Zamawiającego
w postępowaniu Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:

czynność wyboru dla Pakietu 3 ww. zamówienia publicznego oferty konsorcjum firm:
F.U.H.P. L. K., Zielonka 64, 36- 130 Raniżów i F.U.H.P. Z&D ZAKŁAD USŁUG
LEŚNYCH D. Z. 36-003 Przewrotne 245,

zaniechanie odrzucenia oferty dla Pakietu 3 zamówienia publicznego na
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głogów w
latach 2017-2018” jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum firm: F.U.H.P. L. K.,
Zielonka 64, 36- 130 Raniżów i F.U.H.P. Z&D ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH D. Z. 36-
003 Przewrotne 245, pomimo, iż oferta nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w zakresie zdolności zawodowej (strona 15 SIWZ ust.III lit. b)
w związku z pkt 6.5 strona 17 SIWZ), co do powtórzenia dla dwóch Pakietów (3 i 4)
niniejszego Zamówienia, jako osoby nadzorującej, tej samej osoby tj. Z. D., mimo
wyraźnego zakazu ze strony Zamawiającego,

zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty dla Pakietu 3

zamówienia publicznego na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na
terenie Nadleśnictwa Głogów w latach 2017-2018”.

Odwołujący wskazał na naruszenie następujących przepisów:

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez nieodrzucenie oferty konsorcjum firm: F.U.H.P. L. K.,
Zielonka 64, 36-130 Raniżów i F.U.H.P. Z&D ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH D. Z., 36-
003 Przewrotne 245, wbrew treści tego przepisów, choć wyraźnie niezgodnie z
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla realizacji Pakietów 3 i 4 wskazana
była ta sama osoba, Z. D., z wykształceniem leśnym do nadzoru, choć na stronie 17
w ust. 6.5 w/w Specyfikacji znajduje się literalny zakaz: Jeśli Wykonawca ubiega się o
udzielenie kilku Pakietów zamówienia to nie mo
że
celem wykazania spełnienia
warunków udziału w post
ępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia, tego
samego potencjału technicznego, tych samych osób skierowanych przez wykonawc
ę
do realizacji zamówienia,
ani tych samych
środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wi
ęcej niż jednym Pakiecie;

art. 91 ust. 1 ustawy przez to, iż Zamawiający nieprawidłowo wybrał jego zdaniem
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert nie uwzględniający
literalnego brzmienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ust 6.5. strona
17 SIWZ,

art. 91 ust. 1 poprzez to, iż nie wybrał zgodnie z brzmieniem tego przepisu oferty
Odwołującego, choć to ona była najkorzystniejsza i zgodna z SIWZ;

art.7 ust. 1 i 3 poprzez wybór oferty F.U.H.P. L. K., Zielonka 64, 36-130 Raniżów i
F.U.H.P. Z&D ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH D. Z. 36-003 Przewrotne 245 z
naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców oraz udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z
przepisami ustawy.

Odwołujący wniósł o:

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności badania i oceny ofert oraz
czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum firm: F.U.H.P. L. K.,
Zielonka 64, 36-130 Raniżów' i F.U.H.P. Z&D ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH D. Z. 36-
003 Przewrotne 245 na realizację Pakietu 3 w/w Zamówienia,

zastosowanie przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 91 ust. 1
ustawy i odrzucenie oferty konsorcjum firm: F.U.H.P. L. K., Zielonka 64, 36-130

Raniżów i F.U.H.P. Z&D ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH D. Z. 36-003 Przewrotne 245
ze względu na brak zgodności z SIWZ,

zbadanie i dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej dla Pakietu nr 3 w/w zamówienia
oferty Odwołującego;

zasądzenie kosztów postępowania na rzecz Odwołującego, w tym ewentualnych
kosztów zastępstwa procesowego a także uiszczonych kosztów odwołania;

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ze:

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności warunków
opisanych i dotyczących osób nadzorujących dla Pakietu 3 i 4 tj. ust. III lit.b) (stron
15), ust. IV lit.b) (strona 16) oraz zakazu zgłaszania tych samych osób w więcej niż
jednym Pakiecie tego zamówienia ust 6.5. (str. 17) na okoliczność, iż zamawiający w
swojej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał dla realizacji Pakietu 3
oraz Pakietu 4 w niniejszym zamówieniu do nadzoru po jednej osobie z
wykształceniem leśnym wyższym lub średnim i jednocześnie zastrzegł, że osoba ta
nie może być wskazywana w więcej niż w jednym Pakiecie,

Ofert zgłoszonych przez konsorcjum firm: F.U.H.P. L. K., Zielonka 64, 36-130
Raniżów i F.U.H.P. Z&D ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH D. Z. 36- 003 Przewrotne 245
na realizację Pakietu 3 oraz Pakietu 4 w/w Zamówienia w zakresie Części IV: Kryteria
kwalifikacji, gdzie zarówno dla Pakietu 3 jaki i Pakietu 4 zgłoszony został jako osoba
do nadzoru z odpowiednim wykształceniem Z. D. dla obu tych Pakietów na
okoliczność nieuwzględniania przez Zamawiającego, że zaistniała przesłanka do
odrzucenia oferty konsorcjum firm: F.U.H.P. L. K., Zielonka 64, 36-130 Raniżów i
F.U.H.P. Z&D ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH D. Z. 36-003 Przewrotne 245 na
realizację Pakietu 3 i Pakietu 4 w/w Zamówienia i dokonania nieprawidłowego
badania, oceny i wyboru oferty, która naruszała zarówno przepisy ustawy, jak i SIWZ,
w zakresie dopuszczenia dla realizacji każdego z nich Z. D., co jest niezgodne z
ust.6.5. SIWZ (strona 17);

Zawiadomienie Zamawiającego z dnia 23 grudnia 2016 r. dotyczące
rozstrzygnięcia przetargu na okoliczność wyłonienia dla realizacji Pakietu 3 i Pakietu
4 jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum firm: F.U.H.P. L. K., Zielonka 64, 36-130
Raniżów i F.U.H.P. Z&D ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH D. Z. 36- 003 Przewrotne 245
na realizację w/w Zamówienia i dokonania nieprawidłowego badania, oceny i wyboru
oferty, która naruszała zarówno przepisy ustawy, jak i SIWZ.

Odwołujący wskazał, że posiada interes w rozstrzygnięciu odwołania, wyjaśniając,
zgodnie z treścią art. 179 ust. 1 ustawy ma interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz
może ponieść szkodę na skutek naruszenia przez Zamawiającego. Podkreślenia wymaga,że oferta Odwołującego nie została odrzucona i była najkorzystniejsza wg. prawidłowo
stosowanych kryteriów wyboru określonych przez Zamawiającego w SIWZ dla Pakietu 3 nin.
zamówienia. Wymaga podkreślenia, że szkodą, jaką Odwołujący może ponieść jest możliwa
utracona korzyść z tytułu ewentualnego nie zawarcia umowy, przy czym oferta jego nie
została odrzucona, a różnica w punktacji między ofertą Odwołującego się a ofertą
wybranego konsorcjum firm: F.U.H.P. L. K., Zielonka 64, 36-130 Raniżów i F.U.H.P. Z&D
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH D. Z. 36-003 Przewrotne 245 wynosiła zaledwie 0,2 punktu na
100 możliwych

Odwołujący następująco uzasadnił przedstawione w odwołaniu zarzuty:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów
w trybie przetargu nieograniczonego dokonał rozstrzygnięcia w postępowaniu o zamówienie
publiczne na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa
Głogów w latach 2017- 2018” Pakiet l, Pakiet 2, Pakiet 3, Pakiet 4 i Pakiet S prowadzony w
trybie przetargu nieograniczonego (nr post.: SA.270.65.2016). W postępowaniu tym,
wyłącznie co do Pakietu 3, startował Odwołujący oraz konsorcjum firm: F.U.H.P. L. K.,
Zielonka 64, 36-130 Raniżów i F.U.H.P. Z&D ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH D. Z. 36-003
Przewrotne 245 co do Pakietu 3, Pakietu 4 i Pakietu S.
W dniu 23 grudnia 2016 r. Odwołujący uzyskał zawiadomienie o rozstrzygnięciu, gdzie
okazało się, że dla jego oferta była gorsza od oferty wybranej zaledwie o 0,2 punktu na 100
możliwych.
W dniu 28 grudnia 2016 r. po przejrzeniu całości akt postępowania okazało się, że
Zamawiający dokonał wyboru oferty konsorcjum firm: F.U.H.P. L. K., Zielonka 64, 36-130
Raniżów i F.U.H.P. Z&D ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH D. Z. 36-003 Przewrotne 245 pomimo,że podmiot ten zgłosił tę samą osobę – Z. D. - dla realizacji zadań z Pakietu 3 oraz
jednocześnie z Pakietu 4, co zostało wyraźnie zakazane na stronie 17 w ust. 6.5 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, gdzie znajduje się literalny zakaz co do tego typu praktyki:
Jeśli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to nie może
celem
wykazania spełnienia warunków udziału w post
ępowaniu, wskazać tego samego
do
świadczenia, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób skierowanych
przez wykonawc
ę do realizacji zamówienia,
ani tych samych
środków finansowych lub

zdolności kredytowej w więcej niż jednym Pakiecie.”. Zarówno dla Pakietu 3 (str. 15 SIWZ),
jak i dla Pakietu 4 (str. 16 SIWZ), Zamawiający wymagał osobno osoby z wykształceniem
leśnym wyższym lub średnim do sprawowania nadzoru nad realizacją zadań w ramach
każdego z tych Pakietów.
Konsorcjum firm: F.U.H.P. L. K., Zielonka 64, 36-130 Raniżów i F.U.H.P. Z&D ZAKŁAD
USŁUG LEŚNYCH D. Z. 36-003 Przewrotne 245 pomimo, że zgłosiło tę samą osobę – Z. D.
- dla realizacji zadań z Pakietu 3 oraz jednocześnie z Pakietu 4 w postępowaniu dla realizacji
obu tych Pakietów zostało wybrane jako podmiot z najlepszymi ofertami, mimo ewidentnego
i oczywistego naruszenia warunków, jakie stawiało SIWZ Zamawiającego.
W ocenie Odwołującego przeprowadzenie postępowania przez Zamawiającego nie tylko
naruszyło w bezpośredni sposób wyżej wskazane przepisy ustawy oraz warunki SIWZ, ale
godzi w zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników
postępowania realizowanego w trybie przetargu publicznego nieograniczonego.


Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron oraz uczestnika post
ępoania
odwoławczego na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz o
świadczeń i
stanowisk Stron Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zwa
żyła, co następuje:

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi
art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.;
dalej: „Pzp” lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało złożone
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 2 stycznia 2017 roku oraz została przekazana w
ustawowym terminie kopia odwołania Zamawiającemu, co Strony potwierdziły na
posiedzeniu z ich udziałem.

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki
ochrony prawnej okre
ślone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a tak
że innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub mo
że ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiaj
ącego przepisów niniejszej ustawy - to jest posiadania interesu w uzyskaniu
danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.

Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę
dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie przesłaną
przez Zamawiającego a także stanowiska i oświadczenia złożone ustnie do protokołu, jak
również zawarte w pismach.

Zamawiający, 16 stycznia 2017 roku przesłał do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
pismo z dnia 16 stycznia 2016 roku Odpowiedź na odwołanie wraz z załącznikami.
Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.

Uczestnik postępowania odwoławczego przesłał do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej 26 stycznia 2017 roku pismo z dnia 26 stycznia 2017 roku Pismo procesowe.
Uczestnik postępowania odwoławczego wniósł o oddalenie odwołania.

Odwołujący przesłał do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 30 stycznia 2017 roku
pismo z dnia 30 stycznia 2017 roku Pismo procesowe. Odwołujący podtrzymał odwołanie.


Izba ustaliła i zwa
żyła, co następuje:

I.

Na wstępie Izba działając zgodnie z art. 196 ust. 4 ustawy, podaje podstawy prawne
z przytoczeniem przepisów prawa odnośnie rozstrzygnięcia zarzutów odwołania
podnoszonych przez Odwołującego:

- art. 7 ust. 1 ustawy - Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie
o udzielenie zamówienia w sposób zapewniaj
ący zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno
ści i przejrzystości.

- art. 7 ust. 3 ustawy – Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z
przepisami ustawy.


- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) jej treść nie odpowiada
tre
ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 .

- art. 91 ust. 1 ustawy - Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert okre
ślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


II.
Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan
rzeczy ustalony w toku post
ępowania. Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy – Strony i
uczestnicy post
ępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody do stwierdzenia
faktów, z których wywodz
ą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub
odparcie twierdze
ń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą
przedstawia
ć aż do zamknięcia rozprawy. Przepis ten nakłada na Strony postępowania
obowiązek, który zarazem jest uprawnieniem Stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie
faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że postępowanie przez Izbą stanowi
postępowanie kontradyktoryjne, czyli sporne, a z istoty tego postępowania wynika, że spór
toczą Strony postępowania i to one mają obowiązek wykazywania dowodów, z których
wywodzą określone skutki prawne.

Powołując w tym miejscu regulację art. 14 ustawy do czynności podejmowanych
przez zamawiaj
ącego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
stosuje si
ę przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy
ustawy nie stanowi
ą inaczej przechodząc do art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia
faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne
należy wskazać, że
właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. Przepis art. 6 Kodeksu cywilnego
wyraża dwie ogólne reguły, a mianowicie wymaganie udowodnienia powoływanego przez
stronę faktu, powodującego powstanie określonych skutków prawnych oraz usytuowanie
ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z faktu tego wywodzi skutki prawne;
ei incubit probatio qui dicit non qui negat (na tym ciąży dowód kto twierdzi a nie na tym kto
zaprzecza)
.
Izba wskazuje, że postępowanie odwoławcze jest odrębnym od postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego postępowaniem, które ma na celu rozstrzygnięcie
powstałego pomiędzy Stronami sporu. W trakcie postępowania odwoławczego
to Odwołujący kwestionuje podjęte przez Zamawiającego decyzje w zakresie oceny ofert

i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza się z podjętymi czynnościami lub zaniechaniem
określonych działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym
ciąży ciężar dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe. Izba wskazuje
w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku sygn. akt
X Ga 32/09, w którym to orzeczeniu Sąd wskazał między innymi Ciężar udowodnienia
takiego twierdzenia spoczywa na tym uczestniku post
ępowania, który przytacza twierdzenie
o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu zaprzecza (…).

III.
Izba ustaliła:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w przedmiocie „Wykonywanie usług
z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głogów w latach 2017-2018”.
prowadzone jest przez Zamawiającego w częściach, z podziałem na pięć pakietów:
- Pakiet 1 – leśnictwa: Bratkowice, Krzywa;
- Pakiet 2 – leśnictwa: Budy, Czarna, Kłapówka;
- Pakiet 3 – leśnictwa: Bór, Wysoka;
- Pakiet 4 – leśnictwa: Hucisko, Turza;
- Pakiet S – szkółka Sokołów.

Odwołanie dotyczy czynności Zamawiającego podjętych w zakresie Pakietu nr 3.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny sprawy:

w dniu 23 grudnia 2016 roku Zamawiający ogłasza wynik postępowania również w
zakresie Pakietu nr 3,

w dniu 2 stycznia 2017 roku Odwołujący składa przedmiotowe odwołanie od
czynności i zaniechań Zamawiającego z dnia 23 grudnia 2016 roku. Odwołanie
podlegało uzupełnieniom braków formalnych.

w dniu 16 stycznia 2017 roku Zamawiający unieważnił czynność badania, oceny
i wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie
zamówienia publicznego w Pakiecie nr 3; o czynności tej Zamawiający powiadomił
wykonawców składających oferty w postępowaniu.

Odwołującego w trakcie posiedzenia z udziałem stron złożył oświadczenie: odwołanie
wniesione jest od czynno
ści wyboru oferty w dniu 23.12.2016 i zaniechania czynności
odrzucenia oferty, co znalazło wyraz w czynno
ści z dnia 23.12.2016 r.. Odwołujący
podtrzymał odwołanie w całości.

Izba zważyła:

Zgodnie z przepisem art. 191 ust. 2 ustawy, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia
odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub
może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Stosownie do
przepisu art. 191 ust. 2 ustawy, wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy
ustalony w toku postępowania.

Izba, mając na uwadze przywołany przepis art. 191 ust. 2 ustawy, wzięła pod uwagę
stan rzeczy ustalony w toku postępowania, a zatem na moment wyrokowania w sprawie.

Izba wskazuje, że kwestionowane przez Odwołującego w odwołaniu naruszenia
wynikające z podjętych czynności i zaniechań zostały zniesione przez Zamawiającego
czynnością z dnia 16 grudnia 2017 roku, gdzie Zamawiający unieważnił czynność badania,
oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu z dnia 23 grudnia
2016 roku – co oznacza, że nie tylko zarzucane w odniesieniu do tego wyboru naruszenia
przepisów prawa, ale przede wszystkim sama czynność kwestionowana w odwołaniu,
utraciły swój byt.

Izba podkreśla, że orzeczenie winno rozstrzygać o zarzutach żądaniach kierowanych
wobec kwestionowanych czynności, a wpływają na ocenę zarzutów stawianych w odwołaniu.
Podkreślenia wymaga, że Izba nie może pominąć w dniu wyrokowania tych czynności, które
wydarzyły się w postępowaniu o udzielenie zamówienia już po wniesieniu odwołania, a które
mają znaczenie dla jego prawidłowego rozpoznania i wyrokowania. W tej sprawie, na
moment wydania orzeczenia, kwestionowane w odwołaniu: czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej dla Pakietu 3; zaniechanie odrzucenia w Pakiecie nr 3 oferty wykonawcy
wybranego do realizacji zamówienia, pomimo że oferta ta nie odpowiada treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SWIZ) w zakresie zdolności zawodowej (strona 15

SIWZ ust.III lit. b) w związku z pkt 6.5 strona 17 SIWZ) z uwagi na wskazanie w Pakiecie 3 i
Pakiecie 4 jako osoby nadzorującej, tej samej osoby tj. Zbigniewa Dziubka, mimo wyraźnego
zakazu ze strony Zamawiającego; jak również zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej oferty dla Pakietu nie istnieją - zostały przez Zamawiającego
unieważnione.

Izba podkreśla z całą stanowczością, że wyeliminowanie czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty z dnia 23 grudnia 2016 r. czyni bezprzedmiotowymi wszystkie
zarzuty sformułowane wobec wyboru, badania oceny oferty wskazanego wykonawcy.
Izba podkreśla, że Zamawiający unieważnił w dniu 16 stycznia 2017 roku zarówno
czynność wyboru oferty najkorzystniejszej jak również poprzedzające je czynności badania
i oceny ofert złożonych w tym postępowaniu. Jednocześnie należy podkreślić,że Zamawiający nie uwzględnił odwołania z dnia 2 stycznia 2017 roku ani w całości ani
w części, co oświadczył w trakcie rozprawy. Nieuprawniona tym samym jest argumentacją
Odwołującego referująca do „uwzględnienia odwołania, jako niewyczerpującego wszystkich
zarzutów odwołania”. Obowiązujący przepis art. 186 ust. 2 oraz ust. 3a ustawy w sposób
jasny i precyzyjny określa, że Zamawiający może dokonać czynności uwzględnienia
odwołania w całości lub w części, jednakże czynności te muszą zostać dokonane przez
Zamawiającego, tj. musi został złożone przez Zamawiającego stosowne oświadczenie,
bowiem czynność taka Zamawiającego rodzi skutki w postępowaniu zarówno
dla Zamawiającego jak i wykonawców. Izba podkreśla, że Odwołujący nie wskazał jaki
to przepis zobowiązuje Zamawiającego do uwzględniania odwołania; Izba wskazuje,że nie istnieje taki przepis, a uwzględnienie zarzutów odwołanie jest prawem
Zamawiającego. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że na gruncie obowiązujących
przepisów, brak jest podstaw do przyjęcia, że złożenie odwołania zawiesza w jakikolwiek
sposób możliwość podejmowania przez Zamawiającego czynności w postępowaniu. Żaden
przepis nie stoi temu na przeszkodzie, a przeciwnie – ustawa wymaga przeprowadzenia
postępowania w sposób odpowiadający przepisom, co oznacza, że należy przyznać
Zamawiającemu prawo do podejmowania wszelkich działań podejmowanych w celu
naprawienia wadliwych czynności. Zamawiający w rozpoznawanej sprawie skorzystał
właśnie z takiej możliwości, podjął działania mające na celu eliminację z postępowania
o udzielenie zamówienia nieprawidłowości, które zostały ujawnione przez wniesienie
odwołania przez Odwołującego, jednakże zarzutów odwołania nie uwzględnił.

Izba wskazuje również, że w dniu 16 stycznia 2016 roku Zamawiający dokonał
również ponownie czynności badania i oceny ofert oraz dokonał wyboru oferty
najkorzystniejszej w postępowaniu; ten wybór oferty najkorzystniejszej jest nowym, innym
wyborem stanowi nową czynność Zamawiającego – niewątpliwie czynność, która nie była
objęta odwołaniem z dnia 2 stycznia 2016 roku.
Izba podkreśla, że rozstrzyganie o zarzutach dotyczących unieważnionej czynności
nie może wpłynąć w żaden sposób na wynik postępowania - który aktualnie wyraża się
w ponowionym wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 16 stycznia 2017 roku) – bowiem
podstawa wniesienia odwołania na dzień wyrokowania nie istnieje.
W tym miejscu Izba, za uzasadnieniem orzeczenia z 9 stycznia 2015 roku sygn. akt
KIO 2763/14, stawia pytanie, „jakie znaczenie i skutek oceny o zasadności zarzutów
kierowanych wobec uchylonej czynności, miałoby rozstrzygnięcie Krajowej Izby
Odwoławczej, jeśli jednocześnie już funkcjonuje w postępowaniu ponowiona czynność
Zamawiającego, zastępująca tę, o której rozstrzygnięto. Krajowa Izba Odwoławcza – w myśl
art. 192 ust. 7 ustawy – Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w
odwołaniu, a w myśl § 34 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca
2010 r. w sprawie regulaminu post
ępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. Nr 48 poz.
280 ze zm.),
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej zawiera w przypadku wyroku m.in.
rozstrzygnięcie o żądaniach odwołującego. Oznacza to zatem, że Krajowa Izba
Odwoławcza, rozstrzygając o zarzutach danego odwołania, kierowanego wobec uchylonej
na moment jego rozpoznania czynności, nie może w swym rozstrzygnięciu oceniać
czynności, wobec której nie postawiono zarzutów oraz odpowiadających im żądań.
Niezależnie zatem od rozstrzygnięcia o zarzutach dotyczących unieważnionej czynności,
ponowiona czynność, w razie jej niezakwestionowania, byłaby w takim wypadku ważną i
funkcjonującą obok wydanego rozstrzygnięcia. Należy zatem uznać, że także zasada
koncentracji środków ochrony prawnej przemawia za uznaniem, że jakakolwiek ocena
czynności i zaniechań Zamawiającego w danym postępowaniu winna odnosić się jedynie do
tych czynności, jakie istnieją na moment wydania orzeczenia. W innym wypadku mogłoby
dość do sytuacji, że w danym postępowaniu będą istniały równocześnie zdublowane
czynności, z których żadnej nie sposób będzie przyznać prymatu. Zasada koncentracjiśrodków ochrony prawnej przemawia zatem za uznaniem, że nie jest właściwą ocena
czynności już nieistniejącej, unieważnionej przez Zamawiającego, jeśli w postępowaniu
mamy do czynienia z ponowioną czynnością wyboru najkorzystniejszej oferty, poprzedzoną
badaniem i oceną ofert, w ramach której podjęto czynności uzupełnienia określonych

dokumentów a rezultat tych czynności oraz ich oceny nie może podlegać ocenie w tym
postępowaniu odwoławczym.”
W obliczu powyższego Izba wskazuje, że popieranie odwołania przez Odwołującego
było niezasadne. Uwzględniając powyżej przedstawione ustalenia i wywody Izby, Izba
odwołanie oddaliła.

Jedynie na marginesie Izba wskazuje, że inne regulacje ustawowe odnoszą się
do badania wykonawcy w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w oparciu o zawarte w SWIZ wymagania Zamawiającego, a innych okoliczności - instytucji
Prawa
zamówień
publicznych
dotyczy
podnoszenie
niezgodności
treści
oferty
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia czy też naruszenie przepisów dotyczących
kryteriów oceny ofert.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust.
9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust.
3 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysoko
ści i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zmianami).


Przewodnicz
ący:……………………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie

REKLAMA

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.