eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 36/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2017-01-27
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 36/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Sylwia Jankowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2017 r. w Warszawie odwołania
wniesionego w dniu 2 stycznia 2017 r. przez
wykonawcę Control Process S. A. z siedzibą
w Krakowie
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku


orzeka:

1. Umarza postępowanie odwoławcze w części co do zarzutu dotyczącego warunku
wiedzy i do
świadczenia – wykonania projektu technologicznego instalacji do
sortowania w oparciu, o które zostały zrealizowane funkcjonuj
ące od co najmniej
12 miesi
ęcy min. dwie instalacje (rozdział V pkt. 2.3 lit A pkt 1 SIWZ), co do zarzutu
co do wymogu dysponowania osob
ą pełniącą funkcję kierownika montażu
(rozdział V pkt 2.3) lit. B ppkt 4 SIWZ), co do zarzutu w zakresie dysponowania
osob
ą pełniącą funkcję Projektanta konstruktora (rozdział V pkt 2.3) lit. B ppkt 2
SIWZ), co do zarzutu dotycz
ącego warunku dysponowania osobą pełniącą funkcję
Specjalisty ds. rozruchów technologicznych (rozdział V pkt 2.3) lit. B ppkt 6 SIWZ),
co do zarzutu w zakresie dysponowania osob
ą pełniącą funkcję Specjalisty ds.
serwisu linii technologicznej (rozdział V pkt 2.3) lit. B ppkt 7 SIWZ)
2. Uwzgl
ędnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu zmianę postanowień SIWZ, t.j.
wymogu dotycz
ącego znajomości języka, wymogu dotyczącego łączenia funkcji
Kierownika monta
żu oraz Specjalisty ds. rozruchów technologicznych, wymogu
dotycz
ącego zastrzeżenia wymagań co do zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę, wymogu przedłożenia oświadczeń zarówno producentów jak i dostawców
wyposa
żenia wchodzącego w skład instalacji do sortowania oraz wymogów
dotycz
ących oferty technicznej wykonawcy co do składu morfologicznego i
granulometrycznego
3. W pozostałym zakresie oddala odwołanie
4.
Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku
w wysokości 62,5% zaś
Odwołującego: Control Process S. A. z siedzibą w Krakowie w wysokości 37,5% i:

1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę
15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez
wykonawcę
Control Process S. A. z siedzib
ą w Krakowie tytułem wpisu od odwołania;
2) zasądza od
Zamawiającego: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku
na rzecz Odwołującego: Control Process
S. A. z siedzib
ą w Krakowie kwotę 10.275, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
dwieście siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione
koszty strony poniesione z tytułu wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego we
Włocławku.

Przewodnicz
ący:
……………………Sygn. akt KIO 36/17
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we
Włocławku prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
(zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Zaprojektowanie oraz dostawę i montaż technologii zautomatyzowanego sortowania
odpadów komunalnych w ramach modernizacji istniej
ącej linii sortowniczej w Regionalnym
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brze
ść Kujawski".


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w dniu 21 grudnia 2016 r. oraz opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 grudnia 2016 r. pod numerem 2016/S 248-454560.


Wykonawca Control Process S. A. z siedzibą w Krakowie (zwany dalej:
Odwołującym”) w dniu 2 stycznia 2017 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej) złożył odwołanie na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej zwana również: „SIWZ”).

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu w odwołaniu naruszenie następujących
przepisów:
1. naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 22 ust. 1a ustawy Pzp w
związku z art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, poprzez wadliwe określenie warunków udziału w
postępowaniu, które narusza zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania
wykonawców, nie jest związane z przedmiotem zamówienia i nie jest proporcjonalne do
przedmiotu zamówienia;
2. naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w
związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy Pzp poprzez sporządzenie Opisu Przedmiotu
Zamówienia w sposób ograniczający uczciwą konkurencję z uwagi na zastrzeżenie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, u których zakres wykonywanych czynności
w ramach wykonywania zamówienia nie spełnia przesłanek z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
3. naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy Pzp w
związku z naruszeniem art. 29 ust, 1 ustawy Pzp poprzez sporządzenie Opisu Przedmiotu
Zamówienia, który ogranicza uczciwą konkurencję i przewiduje zbyt krótki termin na
przygotowanie rozbudowanej oferty technicznej w Postępowaniu,

4. naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy Pzp
poprzez sporządzenie Opisu Przedmiotu Zamówienia naruszającego uczciwą konkurencję i
wymaganie przedłożenia oświadczeń zarówno producentów jak i dostawców wyposażenia
wchodzącego w skład instalacji do sortowania,
5. naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy Pzp w
związku z naruszeniem art. 29 ust. 1 Ustawy poprzez sporządzenie niejednoznacznego i nie
wyczerpującego Opisu Przedmiotu Zamówienia,
6. naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy Pzp w
związku z naruszeniem art. 29 ust. 1 ustawy Pzp poprzez sporządzenie Opisu Przedmiotu
Zamówienia, który ogranicza uczciwą konkurencję i stanowi dodatkowy oraz ukryty warunek
udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania i
nakazanie Zamawiającemu m. in. zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania.
Odwołujący przedstawił szczegółowe uzasadnienie przedstawionych przez siebie zarzutów,
w następujący sposób:

1.

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Ustawy w związku z naruszeniem art. 22 ust. 1a
Ustawy w związku z ' art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy, poprzez wadliwe określenie warunków
udziału w postępowaniu, które narusza zasadę uczciwej konkurencji ł zasadę równego
traktowania wykonawców, nie jest – według Odwołującego - związane z przedmiotem
zamówienia i nie jest proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, t.j. Wiedza i doświadczenie
- wykonanie projektu technologicznego Instalacji do sortowania w oparciu, o które zostały
zrealizowane funkcjonujące od co najmniej 12 miesięcy min. dwie instalacje.
Zamawiający w treści SIWZ (pkt. 2.3. A ppkt 1) wskazał, że warunkiem udziału w
postępowaniu jest zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat dwóch zamówień, których
przedmiotem byio: „wykonanie projektu technologicznego instalacji do sortowania w oparciu,
o które zostały zrealizowane funkcjonujące od co najmniej 12 miesięcy min, dwie instalacje
do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Linie technologiczne winny
charakteryzowa
ć się wysoką wydajnością i efektywnością, pozwalającą na:
D przetwarzanie co najmniej 20 Mg/godz, i co najmniej 60.000 Mg/rok zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej 4 Mg/godz. i co najmniej 6.000 Mg/rok suchej frakcji
odpadów komunalnych,

0 wydzielanie automatyczne, tj. za pomocą separatorów, jednorodnych frakcji surowcowych
kierowanych do odzysku, tj. minimum
6 frakcji surowcowych, takich Jak: papier mieszany,
folia PE, PET, PE/PP, metale
żelazne oraz metale nieżelazne,

0

kontrol
ę jakości i doczyszczanie wszystkich frakcji surowcowych wydzielanych
automatycznie, tj. za pomoc
ą separatorów, kierowanych do odzysku (zapewnienie
doczyszczania i mo
żliwości rozdzielania w kabinach sortowniczych manualnych co najmniej
takich frakcji surowcowych wydzielonych automatycznie przez separatory, jak: papier, folia
PE, PET, PE/PP, metale
żelazne, metale nieżelazne),
1

na których zastosowano co najmniej nast
ępujące urządzenia:
O Rozrywarka worków-min. 1 urządzenie
D Kabina wstępnego sortowania - min. 1 urządzenie
0 Sito bębnowe do kwalifikacji odpadów, w tym wydzielenia frakcji do biologicznej stabilizacji
- min. 1 urz
ądzenie o średnicy bębna min. 3,0 m oraz długości siewnej min. 10,0m,
D Nadtaśmowe separatory metali żelaznych - min. 2 szt,
U Separator meta!! nieżelaznych - min. 1 szt,
0 Separator optyczny do wydzielenia z odpadów zmieszanych mieszaniny tworzyw
sztucznych
- min. 1. urządzenie o szerokości roboczej min. 2800 mm,
0 Separator balistyczny zastosowany do rozdzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych po Ich
wydzieleniu optopneumatycznym z odpadów zmieszanych - min. 1 urz
ądzenie,
O
Separator optyczny dedykowany do wydzielenia papieru z odpadów - min. 1
urządzenie o szerokości roboczej min.
O Separatory optyczne do automatycznego sortowania tworzyw sztucznych po separacji
balistycznej tworzyw sztucznych
~ min, 3 urządzenia,
O Separator optyczny do wydzielania zdefiniowanej frakcji tworzywowej wysokokalorycznej z
mo
żliwością skierowania tej frakcji do separacji balistycznej tworzyw oraz rewersyjnie do
urz
ądzenia magazynującego frakcję wysokokaloryczną-min. 1 urządzenie,
ii Prasa belująca umożliwiająca prasowanie frakcji materiałowych kierowanych do odzysku -
min
. 1 urządzenie,
D Stacja sprężonego powietrza wyposażona w min. dwie sprężarki i osuszacz - min. 1
stacja,

0

Automatyczna stacja załadunku balastu - min. 1 stacja".
W ocenie Odwołującego Zamawiający konkretyzując wymogi ustawowe, samodzielnie ustala
w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu - jaką wiedzą i doświadczeniem winien legitymować się
wykonawca, aby mógł zostać dopuszczony do konkretnego postępowania. Przepis art. 22
ust. 1a Ustawy, ustanawia jednak barierę dla zbyt wygórowanych wymagań zamawiającego,
a więc niepożądanych z punktu widzenia otwarcia zamówień publicznych na konkurencję,
stanowiąc, że Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od
wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

W odniesieniu do ilości wymaganych przez Zamawiającego wykonanych projektów
technologicznych w zupełności wystarczające jest wymaganie wykonania jednego takiego
projektu. Zaprojektowanie i wykonanie jednej instalacji, w sposób rzetelny i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej potwierdza zdolność wykonawców do wykonanie przedmiotu
zamówienia. Jeśli chodzi o kontrolę jakości I doczyszczanie wszystkich frakcji surowcowych
wydzielanych • automatycznie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wskazać należy, że
brak jest uzasadnienia dla stawiania wymogu doczyszczania metali przy tak małym
strumieniu odpadów metali i przy zastosowaniu separatorów o skuteczności wydzielania na
poziomie 85% jest technicznie nieuzasadnione. W odniesieniu do nadtaśmowego separatora
metali żelaznych wskazać należy, że w zupełności potwierdzające zdolność wykonawcy do
realizacji przedmiotu zamówienia Jest wymaganie zastosowanie Jedynie takiego urządzenia.
Co się tyczy separatora balistycznego zastosowanego do rozdzielenia mieszaniny tworzyw
sztucznych po ich wydzieleniu optopneumatycznym z odpadów zmieszanych nie ma
znaczenia technologicznego czy separator balistyczny jest umiejscowiony po separatorze
optycznym czy przed, nim, co więcej jak jest umiejscowiony przed nim to pracuje na
większym strumieniu opadów i ma więcej do wyselekcjonowania, niż po nim, w żaden
sposób nie wpływa to na jego wydajności czy warunki pracy. W zakresie wymogu co do
separatorów optycznych do automatycznego sortowania tworzyw sztucznych po separacji
balistycznej tworzyw sztucznych - min. 3 urządzenia wskazać należy, że przedmiot
zamówienia obejmuje Jedynie 2 takie urządzenia. Tym samym wymaganie od wykonawcy
wykazania się przygotowaniem projektu technologicznego instalacji do sortowania w oparciu,
o które zostały zrealizowane funkcjonujące od co najmniej 12 miesięcy min. dwie instalacje,
w których funkcjonują co najmniej 3 takie urządzenia, uznać należy za nadmierne w
stosunku do przedmiotu zamówienia. Co się tyczy separatora optycznego do
automatycznego sortowania tworzyw sztucznych po separacji balistycznej tworzyw
sztucznych wskazać należy, że w zupełności potwierdzające zdolność wykonawcy do
realizacji przedmiotu zamówienia jest wymaganie zastosowanie Jedynie 1 takiego
urządzenia. W odniesieniu do wymogu skierowania frakcji do separacji balistycznej tworzyw
oraz rewersyjnie do urządzenia magazynującego frakcję wysokokaloryczną wskazać należy,że wymóg ten nie dotyczy urządzenia jako takiego tylko sposobu odprowadzenia
wysortowanej frakcji albo do separatora balistycznego albo do urządzenia i może być
zaprojektowane jak sobie wymaga zamawiający i nie jest to jakieś specjalistyczne
rozwiązanie tylko odpowiedni układ przenośników. Tym samym brak jest uzasadnienia w
ramach warunku udziału w Postępowaniu powyższych wymogów. Jednocześnie taki wymóg
jest technicznie nieuzasadniony i nakierowany na konkretnego wykonawcę, który dostarczy! i
zamontował zespól urządzeń w tak specyficznym układzie. Mając na uwadze powyższe
Odwołujący wniósł, aby w odniesieniu do wymaganej wiedzy i doświadczenia Izba nakazała

Zamawiającemu dokonanie zmiany Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w następujący
sposób: zamiast:
„wykonanie projektu technologicznego instalacji do sortowania w oparciu, o które zostały
zrealizowane funkcjonuj
ące od co najmniej 12 miesięcy min. dwie instalacje do sortowania
zmieszanych odpadów komunalnych. Linie technologiczne winny charakteryzowa
ć się
wysok
ą wydajnością i efektywnością, pozwalającą na:
D przetwarzanie co najmniej 20 Mg/godz. / co najmniej 60.000 Mg/rok zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej 4 Mg/godz. i co najmniej 6,000 Mg/rok suchej frakcji
odpadów komunalnych,
ii wydzielanie automatyczne, tj. za pomocą separatorów,
jednorodnych frakcji surowcowych kierowanych do odzysku, tj, minimum 6 frakcji
surowcowych, takich jak: papier mieszany, folia PE, PET, PE/PP, metale
żelazne oraz
metale nie
żelazne,
0

kontrol
ę jakości i doczyszczanie wszystkich frakcji surowcowych wydzielanych
automatycznie, tj. za pomoc
ą separatorów, kierowanych do odzysku (zapewnienie
doczyszczania i mo
żliwości rozdzielania w kabinach sortowniczych manualnych co najmniej
takich frakcji surowcowych wydzielonych automatycznie przez separatory, jak: papier, folia
PE, PET, PE/PP, metale
żelazne, metale nieżelazne),
1

na których zastosowano co najmniej nast
ępujące urządzenia: Rozrywarka worków-
min. 1 urządzenie
D Kabina wstępnego sortowania - min. 1 urządzenie
0 Sito bębnowe do kwalifikacji odpadów, w tym wydzielenia frakcji do biologicznej stabilizacji
- min. 1 urządzenie o średnicy bębna min. 3,0 m oraz długości siewnej min.10,0 m,
D Nadtaśmowe separatory metali żelaznych - min. 2 szf„

O Separator metali nieżelaznych * min. 1 szt,
O Separator optyczny do wydzielenia z odpadów zmieszanych mieszaniny tworzyw
sztucznych - min. 1 urz
ądzenie o szerokości roboczej min. 2800 mm,
n Separator balistyczny zastosowany do rozdzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych po ich
wydzieleniu optopneumafycznym z odpadów zmieszanych - min. 1 urz
ądzenie>
D Separator optyczny dedykowany do wydzielenia papieru z odpadów - min. 1 urządzenie o
szeroko
ści roboczej min. 2000 mm
tl Separatory optyczne do automatycznego sortowania tworzyw sztucznych po separacji
balistycznej tworzyw sztucznych
- min. 3 urządzenia,
o Separator optyczny do wydzielania zdefiniowanej frakcji tworzywowej wysokokalorycznej z
mo
żliwością skierowania tej frakcji do separacji balistycznej tworzyw oraz rewersyjne do
urz
ądzenia magazynującego frakcję wysokokaloryczną - min. 1 urządzenie,
A Prasa belująca umożliwiająca prasowanie frakcji materiałowych kierowanych do odzysku -

min. 1 urządzenie, o Stacja sprężonego powietrza wyposażona w min. dwie sprężarki i
osuszacz
~ mim i stacja,
O Automatyczna stacja załadunku balastu - min. 1 stacja“.
powinno być:
„wykonanie projektu technologicznego instalacji do sortowania w oparciu, o które zostały
zrealizowane funkcjonuj
ące od co najmniej 12 miesięcy min. jedna instalacja do sortowania
zmieszanych odpadów komunalnych. Unie technologiczne winny charakteryzowa
ć się
wysok
ą wydajnością f efektywnością, pozwalającą na:
A przetwarzanie co najmniej 20 Mg/godz. I co najmniej 60.000 Mg/rok zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej 4 Mg/godz. i co najmniej 6, OOO Mg/rok suchej
frakcji odpadów komunalnych,

0 wydzielanie automatyczne, tj. za pomocą separatorów, jednorodnych frakcji surowcowych
kierowanych do odzysku, tj. minimum 6 frakcji surowcowych, takich Jak: papier mieszany,
folia PB, PET, PE/PP, metale
żelazne oraz metale nieżelazne,
0

kontrol
ę jakości / doczyszczanie wszystkich frakcji surowcowych wydzielanych
automatycznie, tj. za pomoc
ą separatorów, kierowanych do odzysku (zapewnienie
doczyszczania
/ możliwości rozdzielania w kabinach sortowniczych manualnych co najmniej
takich frakcji surowcowych wydzielonych automatycznie przez separatory, jak: papier, folia
PE, PET, PE/PP),

1

na których zastosowano co najmniej nast
ępujące urządzenia: e Rozrywarka worków
- min. 1 urządzenie
D Kabina wstępnego sortowania ~ min. 1 urządzenie
0 Sito bębnowe do kwalifikacji odpadów, w tym wydzielenia frakcji do biologicznej stabilizacji
- min. 1 urz
ądzenie o średnicy bębna min. 3,0 m oraz długości siewnej min. 10,0 m,
A Nadtaśmowe separatory metali żelaznych * min. 1 szt,
O Separator optyczny do wydzielenia z odpadów zmieszanych mieszaniny tworzyw
sztucznych - .min. 1 urz
ądzenie o szerokości roboczej min. 2800 mm,


Separator balistyczny zastosowany do rozdzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych -
min: 1 urządzenie,
D Separator optyczny dedykowany do wydzielenia papieru z odpadów - min. 1 urządzenie o
szeroko
ści roboczej min. 2000 mm
D Separatory optyczne do automatycznego sortowania tworzyw sztucznych po separacji
balistycznej tworzyw sztucznych
- min. 1 urządzenia,


Separator
optyczny
do
wydzielania
zdefiniowanej
frakcji
tworzywowej
wysokokalorycznej
- min. 1 urządzenie,
O Prasa belująca umożliwiająca prasowanie frakcji materiałowych kierowanych do odzysku -
min. 1 urz
ądzenie,

O Stacja sprężonego powietrza wyposażona w min. dwie sprężarki i osuszacz - min. 1
stacja,
ii Automatyczna stacja załadunku balastu - min. 1 stacja" Co do zasady Zamawiający
konkretyzując wymogi ustawowe, samodzielnie ustala w SIWZ I w ogłoszeniu o zamówieniu
- jaką wiedzą i doświadczeniem winien legitymować się wykonawca, aby mógł zostać
dopuszczony do konkretnego postępowania, Przepis art. 22 ust. 1a Ustawy, ustanawia
jednak barierę dla zbyt wygórowanych wymagań zamawiającego, a więc niepożądanych z
punktu widzenia otwarcia zamówień publicznych na konkurencję, stanowiąc, że
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawcówśrodki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający
ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Jeśli zatem w pkt pkt 2.3. A ppkt 1 SIWZ
Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem projektu technologicznego instalacji do
sortowania w oparciu, o które zostały zrealizowane funkcjonujące od co najmniej 12 miesięcy
instalacje do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych* to brak jest uzasadnienia dla
wymagania szczegółowych wymagań w odniesieniu do wykonania modernizacji istniejącej
instalacji przy użyciu urządzeń będących w posiadaniu i wcześniejszym użytkowaniu przez
zamawiającego. Należy podkreślić, Iż zadanie polegające na modernizacji linii sortowniczej
nie różni się od zadania budowy nowej linii sortowniczej. W obydwu przypadkach
Wykonawca opierając się na wymaganiach Zamawiającego (m.in. co do składu i ilości
odpadów) oraz mniej lub bardziej szczegółowego opisu wymagań dot. poszczególnych
urządzeń mających wejść w skład linii sortowania dokonuje jej zaprojektowania, dostawy,
montażu i uruchomienia. Zadanie modernizacji jest o tyle ograniczone, iż część urządzeń nie
jest dostarczana przez Wykonawcę, gdyż są one już w posiadaniu Zamawiającego.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł, aby w odniesieniu do wymaganej wiedzy I
doświadczenia w pkt. 2.3, A ppkt. 2 Izba nakazała-Zamawiającemu wykreślenie
kwestionowanego zapisu, ewentualnie poprzez nadanie brzmienia „wykonanie projektu
technologicznego modernizacji I rozbudowy części mechanicznej Instalacji do sortowania
odpadów oraz wykonanie takiej modernizacji 1 rozbudowy z uwzględnieniem I
wykorzystaniem (przy rozbudowie i modernizacji, jak 1 wykonaniu nowej instalacji) urządzeń
będących w posiadaniu I wcześniejszym użytkowaniu przez zamawiającego (tj. w
szczególności kabin sortowniczych, przenośników, separatorów metali żelaznych) albo
wykonanie projektu technologicznego i budowa części mechanicznej instalacji do sortowania
odpadów z uwzględnieniem I wykorzystaniem urządzeń będących w posiadaniu I
wcześniejszym użytkowaniu przez Zamawiającego, Przedmiot zamówienia winien
obejmować ponadto: opracowanie I wydanie wytycznych technologicznych dotyczących
wykonania robót w zakresie budowy lub dostosowania hali sortowni, wykonanie, dostawę,
montaż i uruchomienie kompletnej linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych.

Wymaga się, aby zakres dostaw dla każdego zamówienia obejmował co najmniej:
rozrywarka worków, separator optyczny tworzyw sztucznych, separator optyczny papieru,
separator balistyczny sortowania tworzyw sztucznych wydzielonych przez separator
optyczny tworzyw sztucznych, kabinę doczyszczania papieru, komplet przenośników
taśmowych, sortowniczych, podających, przyspieszających do separatorów optycznych oraz
sito bębnowe. Wymaga się, aby wartość zamówienia, o którym mowa powyżej, wynosiła co
najmniej 8 min PLN netto, a ponadto aby wykonana instalacja do sortowania zapewniała
sortowanie co najmniej 20 Mg/godz. zmieszanych odpadów komunalnych i co najmniej
60,000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 4 Mg/godz, i co
najmniej 6,000 Mg/rok suchej frakcji odpadów komunalnych,
Wymaga się, aby linia technologiczna po jej ukończeniu wyposażona była co w najmniej
następujące urządzenia:
D Urządzenie do rozrywania worków ■ min. 1 urządzenie o wydajności min, 20 Mg/godz, dla
odpadów zmieszanych o gęstości 250 kg/m3,
0 Urządzenie do odsiewania odpadów, w tym co najmniej jedno sito bębnowe - min. 1
urządzenie o średnicy bębna min. 3,0 m oraz długości siewnej min. 10,0 m,
U Separator optyczny dedykowany do wydzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych ze
strumienia podawanych odpadów - min. 1 urządzenie o szerokości roboczej działania min.
2800 mm,
D Separator balistyczny zastosowany do rozdzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych po jej
wydzieleniu poprzez separator optyczny mieszaniny tworzyw sztucznych - min. 1 urządzenie
bez wspomagania powietrznego,
D Separator optyczny dedykowany do wydzielenia papieru ■ min. 1 urządzenie o szerokości
roboczej działania min. 2000 mm,
0 Kabina sortownicza do doczyszczania papieru wydzielonego przez separator optyczny
papieru - min. 1 kabina,
O Kabina sortowania frakcji grubej >300/340 mm po wydzieleniu w sicie bębnowym - min. 1
kabina,
D Kabina sortowania metali po wydzieleniu przez separatory metali żelaznych - min. 1
kabina,
i] Prasa belująca umożliwiająca prasowanie frakcji materiałowych kierowanych do recyklingu
- min. 1
urządzenie,
0 Stacja sprężonego powietrza wyposażona w min. dwie sprężarki i osuszacz - min. 1 stacja,
D Automatyczna dwukontenerowa stacja załadunku balastu - min. 1 stacja"
Wymóg w zakresie znajomości języka
Zamawiający w treści SIWZ (pkt. 2.3. B ppkt 3,5,7) wskazał, że warunkiem udziału w

postępowaniu jest wykazanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- Kierownikiem projektu, Specjalistą ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu
separatorów optycznych oraz Specjalistą ds. serwisu linii technologicznej, które winny
posiadać: „znajomość języka: władanie językiem polskim wmówię i piśmie, stopień
znajomo
ści bardzo dobry - również w odniesieniu do języka technicznego. W przypadku
osób nieposiadaj
ących obywatelstwa polskiego wymagane jest załączenie certyfikatu/ świadectwa potwierdzającego znajomość języka na poziomie zaawansowanym tzw. C2
wydanym przez Pa
ństwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
Obcego (http;/A/ww,ceriyfikatpolski.pl/) lub innej instytucji jednak
że audytowanej ALTE
(Associaiion for Language Testers In Europ
ę)
t
potwierdzaj
ącej zgodność egzaminów z
j
ęzyka polskiego jako obcego z wytycznymi Rady Europy
n
.

Odwołujący wskazał, że postawienie wymogu, aby osoby zdolne do wykonania
przedmiotu zamówienia dodatkowo wykazały posiadanie certyfikatu/zaświadczenie na
poziomie zaawansowanym tzw. C2 wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub Innej Instytucji jednakże audytowanej ALTE,
w Istotny sposób ogranicza uczciwą konkurencję I nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia.
Nie ma konieczności, aby osoby wykonujące czynności techniczne dysponowały taką
znajomością języka polskiego. Pozostawienie wymogu w takiej formie oznaczałoby de facto,że Zamawiający ogranicza udział w niniejszym Postępowaniu jedynie do firm polskich bądź
zatrudniających osoby posiadające obywatelstwo polskie albo dysponujące szczególnym
certyfikatem. Oczywistym dla Odwołującego jest, że osoby wykonujące przedmiot
zamówienia muszą mleć możliwość bezpośredniego porozumiewania się chociażby z
pracownikami Zamawiającego, jednak Istnieje możliwość zapewnienia kontaktu na
odpowiednim poziomie w sposób nieograniczający konkurencji oraz proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia. W zupełności wystarczającym w ocenie Odwołującego byłby
wymóg zapewnienia dla osób nieposługujących się biegle językiem polskim tłumacza. Tego
typu warunek spełniałby zapotrzebowanie Zamawiającego a jednocześnie otwierałby
konkurencję z uwagi na możliwość skorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia z
najlepszych europejskich specjalistów.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł aby w odniesieniu do Kierownika projektu*
Specjalisty ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu separatorów optycznych
oraz Specjalisty ds. serwisu Unii technologicznej Izba nakazała Zamawiającemu dokonanie
zmiany Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w następujący sposób:
zamiast:
„znajomość języka: władanie językiem polskim w mowie i piśmie, stopień znajomości bardzo
dobry - równie
ż w odniesieniu do języka technicznego. W przypadku osób nieposiadających
obywatelstwa polskiego wymagane jest zał
ączenie certyfikatu/ świadectwa potwierdzającego

znajomość języka na poziomie zaawansowanym tzw. C2 wydanym przez Państwową
Komisj
ę
Po
świadczania
Znajomo
ści
J
ęzyka
Polskiego
jako
Obcego
(htip://www,ceriyfikatpolski.pl/) lub innej instytucji jednak
że audytowanej ALTE (Association
for Language Testers in Europe), potwierdzaj
ącej zgodność egzaminów z języka polskiego
jako obcego z wytycznymi Rady Europy
"
powinno być;
„znajomość języka: władanie językiem polskim wmówię i piśmie, stopień znajomości bardzo
dobry - równie
ż w odniesieniu do języka technicznego. W przypadku osób nieposługujących
si
ę biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego
tłumaczenia".

Osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika montażu
Zamawiający w treści SIWZ (pkt. 2,3. B ppkt 4) wskazał, że warunkiem udziału w
postępowaniu jest wykazanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
m.in. Kierownikiem montażu, posiadającym: „szczególne doświadczenie zawodowe, tj.
do
świadczenie w kierowaniu montażem co najmniej jednej instalacji do sortowania odpadów
komunalnych o
przepustowość/ nie mniejszej niż 60.000 Mg na rok odpadów komunalnych
zmieszanych która była wyposa
żona co najmniej w; urządzenie do rozrywania worków, sito
b
ębnowe do klasyfikacji odpadów, układ separatorów optycznych wykorzystanych do
wysortowania co najmniej 5 frakcji materiałowych”.
Co do zasady Zamawiający
konkretyzując wymogi ustawowe, samodzielnie ustala w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu -
dysponowaniem jakimi osobami winien legitymować się wykonawca, aby mógł zostać
dopuszczony do konkretnego postępowania. Przepis art, 22 ust. 1a Ustawy, ustanawia
jednak barierę dla zbyt wygórowanych wymagań zamawiającego, a więc niepożądanych z
punktu widzenia otwarcia zamówień publicznych na konkurencję, stanowiąc, że
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawcówśrodki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający
ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
Odwołujący podkreślił, że inwestycja u Zamawiającego zostanie wykonana w dwóch
etapach, a przedmiotem niniejszego Postępowania jest jedynie l etap inwestycji. Co
najistotniejsze, w niniejszym Postępowaniu dostarczana technologia zautomatyzowanego
sortowania odpadów komunalnych obejmuje technologię wysortowania jedynie 2 frakcji
materiałowych. Mając na uwadze powyższe nieproporcjonalne jest wymaganie od
Wykonawcy, aby osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika montażu brała udział w
wykonaniu co najmniej jednej instalacji do sortowania odpadów komunalnych o
przepustowości nie mniejszej niż 60.000 Mg na rok odpadów komunalnych zmieszanych
która była wyposażona co najmniej w: urządzenie do rozrywania worków, sito bębnowe do

klasyfikacji odpadów, układ separatorów optycznych wykorzystanych do wysortowania co
najmniej 5 frakcji materiałowych.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł aby w odniesieniu do Kierownika
montażu Izba nakazała Zamawiającemu dokonanie zmiany Ogłoszenia o zamówieniu oraz
SIWZ w następujący sposób: zamiast:
„szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w kierowaniu montażem co
najmniej jednej instalacji do sortowania odpadów komunalnych o
przepustowość/ nie
mniejszej ni
ż 60.000 Mg na rok odpadów komunalnych zmieszanych która była wyposażona
co najmniej w: urz
ądzenie do rozrywania worków, sito bębnowe do klasyfikacji odpadów,
układ separatorów optycznych wykorzystanych do wysortowania co najmniej 5 frakcji
materiałowych
' powinno być:
»szczególne do
świadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w kierowaniu montażem co
najmniej jednej instalacji do sortowania odpadów komunalnych o przepustowo
ści nie
mniejszej ni
ż 60.000 Mg na rok odpadów komunalnych zmieszanych która była wyposażona
co najmniej w: urz
ądzenie do rozrywania worków, sito bębnowe do klasyfikacji odpadów,
układ separatorów optycznych wykorzystanych do wysortowania co najmniej 2 frakcji
materiałowych
0
.

Osoba przewidziana do pełnienia funkcji Projektanta - konstruktora budowy maszyn i urządzeń
A) Uprawnienia projektanta w branży projektant-konstruktor:
Zamawiający w treści SIWZ (pkt. 2.3. B ppkt 2) wskazał, że warunkiem udziału w
postępowaniu jest wykazanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
m.in. Projektantem - konstruktorem budowy maszyn I urządzeń, posiadającym: „uprawnienia
projektanta w branży projektant-konstruktor".
Co do zasady Zamawiający konkretyzując wymogi ustawowe, samodzielnie ustala w
SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu - dysponowaniem jakimi osobami winien legitymować się
wykonawca, aby mógł zostać dopuszczony do konkretnego postępowania. Przepis art. 22
ust. 1a Ustawy, ustanawia jednak barierę dla zbyt wygórowanych wymagań zamawiającego,
a więc niepożądanych z punktu widzenia otwarcia zamówień publicznych na konkurencję,
stanowiąc, że Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od
wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności wyrażając je Jako minimalne poziomy zdolności.
Odwołujący wskazał, że czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie
wymagają
posiadania
jakichkolwiek
szczególnych
uprawnień.
Brak
jest
zatem
Jakiegokolwiek uzasadnienia, aby w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymagał
posiadania przez osobę wyznaczoną do pełnienia wskazanej powyżej funkcji uprawnień
projektanta w branży projektant - konstruktor. Powyższy wymóg Jako niejednoznaczny nie

pozwala na ocenę na jakie wymagane uprawnienia Zamawiający wskazuje, Jeśli w ocenie
Zamawiającego powyższe uprawnienia projektanta mają być uprawnieniami z ustawy Prawo
budowlane,, to ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszego przedmiotu zamówienia, a
wymóg taki winien zostać wykreślony.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł aby w odniesieniu do wymaganych
uprawnień projektanta w pkt 2.3. B ppkt. 2 Izba nakazała Zamawiającemu wykreślenie
kwestionowanego zapisu.
B) Szczególne doświadczenie zawodowe:
Zamawiający w treści SIWZ (pkt. 2.3. B ppkt 2) wskazał, że warunkiem udziału w
postępowaniu jest wykazanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
m.in. Projektantem - konstruktorem budowy maszyn i urządzeń, posiadającym: „szczególne
do
świadczenie zawodowe, tj. udział w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji
projektowych urz
ądzeń w szczególności: przenośników, konstrukcji stalowych, przesypów,
wchodzących w skład instalacji do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i
odpadów selektywnie zbieranych pochodz
ących z gospodarstw domowych o przepustowości
nie mniejszej ni
ż 60.000 Mg na rok odpadów komunalnych zmieszanych która była
wyposażona co najmniej w: urządzenie do rozrywania worków, sito bębnowe do klasyfikacji
odpadów, układ separatorów optycznych wykorzystanych do sortowania co najmniej 5 frakcji
materiałowych",
Co do zasady. Zamawiający konkretyzując wymogi ustawowe, samodzielnie ustala w
SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu - dysponowaniem jakimi osobami winien legitymować się
wykonawca, aby mógł zostać dopuszczony do konkretnego postępowania. Przepis art. 22
ust. 1a Ustawy, ustanawia jednak barierę dla zbyt wygórowanych wymagań zamawiającego,
a więc niepożądanych z punktu widzenia otwarcia zamówień publicznych na konkurencję,
stanowiąc, że Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od
wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
Odwołujący podkreślił, że Inwestycja u Zamawiającego zostanie wykonana w dwóch
etapach, a przedmiotem niniejszego Postępowania jest jedynie I etap inwestycji. Co
najistotniejsze, w niniejszym Postępowaniu dostarczana technologia zautomatyzowanego
sortowania odpadów komunalnych obejmuje technologię wysortowania jedynie 2 frakcji
materiałowych. Mając na uwadze powyższe nieproporcjonalne jest wymaganie od
Wykonawcy, aby osoba przewidziana do pełnienia funkcji Projektanta - konstruktora budowy
maszyn i urządzeń brała udział w wykonaniu' co najmniej dwóch dokumentacji projektowych
urządzeń wchodzących w skład instalacji do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych
i odpadów, wyposażonej co najmniej w układ separatorów optycznych wykorzystanych do

wysortowania co najmniej 5 frakcji materiałowych.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł aby w odniesieniu do Projektanta -
konstruktora budowy maszyn I urządzeń Izba nakazała Zamawiającemu dokonanie zmiany
Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w następujący sposób: zamiast:
„szczególne doświadczenie zawodowe, tj. udział w wykonaniu co najmniej dwóch
dokumentacji projektowych
urz
ądzeń w szczególności: przenośników, konstrukcji stalowych, przesypów, wchodzących w
skład instalacji do
sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych
pochodz
ących z gospodarstw domowych o przepustowości nie mniejszej niż 60,000 Mg na
rok odpadów komunalnych zmieszanych która była
wyposażona co najmniej w: urządzenie
do rozrywania worków, sito b
ębnowa do klasyfikacji odpadów, układ separatorów optycznych
wykorzystanych do wysortowania co najmniej 5 frakcji materiałowych“
powinno być:
„szczególne do
świadczenie zawodowe, tj. udział w wykonaniu co najmniej dwóch
dokumentacji projektowych urz
ądzeń w szczególności: przenośników, konstrukcji stalowych,
przesypów, wchodz
ących w skład Instalacji do sortowania zmieszanych odpadów
komunalnych} odpadów selektywnie zbieranych pochodz
ących z gospodarstw domowych o
przepustowo
ści nie mniejszej niż 60.000 Mg na rok odpadów komunalnych zmieszanych
która była wyposa
żona co najmniej w: urządzenie do rozrywania worków, sito bębnowe do
klasyfikacji odpadów, układ separatorów optycznych wykorzystanych do wysortowania co
najmniej 2 frakcji materiałowych".

Osoba przewidziana do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozruchów technologicznych dla
sortowni
Zamawiający w treści SIWZ (pkt. 2.3. B ppkt 6) wskazał, że warunkiem udziału w
postępowaniu jest wykazanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
m.in. Specjalistą ds* rozruchów technologicznych dla sortowni, posiadającym: „szczególne
do
świadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w prowadzeniu rozruchów co najmniej Jednej
Instalacji do sortowania odpadów komunalnych o
przepustowość/ nie mniejszej niż 60.000
Mg na rok odpadów komunalnych zmieszanych, która była wyposa
żona co najmniej w:
urz
ądzenie do rozrywania worków, sito bębnowe do klasyfikacji odpadów, układ separatorów
optycznych wykorzystanych do wysortowania
co najmniej 5 frakcji materiałowych".
Co do zasady Zamawiający konkretyzując wymogi ustawowe, samodzielnie ustala w
SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu - dysponowaniem jakimi osobami winien legitymować się
wykonawca, aby mógł zostać dopuszczony do konkretnego postępowania. Przepis art. 22
ust. 1a Ustawy, ustanawia jednak barierę dla zbyt wygórowanych wymagań zamawiającego,
a więc niepożądanych z punktu widzenia otwarcia zamówień publicznych na konkurencję,
stanowiąc, że Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od

wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
Odwołujący pokreślił, że Inwestycja u Zamawiającego zostanie wykonana w dwóch etapach,
a przedmiotem niniejszego Postępowania jest jedynie I etap inwestycji. Co najistotniejsze, w
niniejszym Postępowaniu dostarczana technologia zautomatyzowanego sortowania
odpadów komunalnych obejmuje technologię wysortowania jedynie 2 frakcji materiałowych.
Mając na uwadze powyższe nieproporcjonalne jest wymaganie od Wykonawcy aby osoba
przewidziana do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozruchów technologicznych posiadała
doświadczenie w prowadzeniu rozruchów co najmniej Jednej instalacji do sortowania
odpadów komunalnych, która była wyposażona co najmniej w układ separatorów optycznych
wykorzystanych do wysortowania co najmniej 5 frakcji materiałowych.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł aby w odniesieniu do Specjalisty ds.
rozruchów technologicznych- dla sortowni Izba nakazała Zamawiającemu dokonanie zmiany
Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w następujący sposób: zamiast:
„szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w prowadzeniu rozruchów co
najmniej jednej Instalacji do sortowania
odpadów komunalnych o przepustowości nie
mniejszej ni
ż 60.000 Mg na rok odpadów komunalnych zmieszanych, która była wyposażona
co najmniej w: urz
ądzenie, do rozrywania worków, sito bębnowe do klasyfikacji odpadów,
układ separatorów optycznych wykorzystanych do wysortowania
co najmniej 5 frakcji
materiałowych"
powinno być:
„szczególne do
świadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w prowadzeniu rozruchów co
najmniej jednej instalacji do sortowania odpadów komunalnych o przepustowo
ści nie
mniejszej ni
ż 60.000 Mg na rok odpadów komunalnych zmieszanych, która była wyposażona
co najmniej
w: urządzenie do rozrywania worków, sito bębnowe do klasyfikacji odpadów,
układ separatorów optycznych wykorzystanych do wysortowania co najmniej 2 frakcji
materiałowych”.

Dwie osoby przewidziane do pełnienia funkcji Specjalista ds. serwisu linii technologicznej A)
Kwalifikacje
Zamawiający w treści SIWZ (pkt. 2.3. B ppkt 7) wskazał, że warunkiem udziału w
postępowaniu jest wykazanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
m.in. dwoma Specjalistami ds. serwisu linii technologicznej, posiadającymi każdy:
„wykształcenie wy
ższe techniczne
0
.

Co do zasady Zamawiający konkretyzując wymogi ustawowe, samodzielnie ustala w
SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu - dysponowaniem Jakimi osobami winien legitymować się
wykonawca, aby mógł zostać dopuszczony do konkretnego postępowania. Przepis art 22
ust. 1a Ustawy, ustanawia jednak barierę dla zbyt wygórowanych wymagań zamawiającego,

a więc niepożądanych z punktu widzenia otwarcia zamówień publicznych na konkurencję,
stanowiąc, że Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od
wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolność! wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
Odwołujący wskazał, że brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla wymagania, aby
Specjalista ds. serwisu linii technologicznej posiadał wykształcenie wyższe techniczne. Do
serwisu urządzeń wystarczające jest posiadanie wykształcenia zawodowego oraz
przeszkolenia w obsłudze i serwisie konkretnych urządzeń. Mając zatem na uwadze, że
Zamawiający wymaga w odniesieniu do tych specjalistów odpowiedniego doświadczenie
zawodowego, brak jest konieczności posiadania wyższego wykształcenia technicznego.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł aby w odniesieniu do wymaganych
kwalifikacji w pkt. 2.3. B ppkt. 7 Izba nakazała Zamawiającemu wykreślenie
kwestionowanego zapisu.
B) Doświadczenie zawodowe
Zamawiający w treści SIWZ (pkt. 2.3. B ppkt 7) wskazał, że warunkiem udziału w
postępowaniu jest wykazanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
m.in. dwoma Specjalistami ds. serwisu linii technologicznej, posiadającymi każdy;
poświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych przez okres min. 3 (trzech) lat i
w tym okresie zapewnianie obsługi serwisowej dla co najmniej 3 linii technologicznych
sortowania
odpadów wyposażonych (dla każdej linii technologicznej) w: urządzenie do
rozrywania worków, sito b
ębnowe do klasyfikacji odpadów, układ przenośników do
transportu odpadów,
układ min. 4 separatorów optycznych wykorzystanych do wysortowania
co najmniej takich frakcji materiałowych jak: papier, mieszanina ' tworzyw sztucznych,
opakowania PET l opakowania PP/PE, separator balistyczny rozdzielaj
ący tworzywa
sztuczne wydzielone przez separator optyczny tworzyw, separatory metali
żelaznych l
nie
żelaznych, doczyszczanie w kabinach sortowniczych manualnych frakcji materiałowych
automatycznie wydzielonych przez separatory optyczne;“.

Co do zasady Zamawiający konkretyzując wymogi ustawowe, samodzielnie ustala w
SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu - dysponowaniem jakimi osobami winien legitymować się
wykonawca, aby mógł zostać dopuszczony do konkretnego postępowania. Przepis art. 22
ust. la Ustawy, ustanawia jednak barierę dla zbyt wygórowanych wymagań zamawiającego,
a więc niepożądanych z punktu widzenia otwarcia zamówień publicznych na konkurencję,
stanowiąc, że Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od
wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności wyrażając Je jako minimalne poziomy zdolności.

Odwołujący podkreślił, że Inwestycja u Zamawiającego zostanie wykonana w dwóch
etapach, a przedmiotem niniejszego Postępowania jest jedynie 1 etap inwestycji. Co
najistotniejsze w niniejszym Postępowaniu dostarczana technologia zautomatyzowanego
sortowania odpadów komunalnych obejmuje jedynie 2 separatory optyczne wykorzystywane
do wysortowania odpowiednich frakcji materiałowych. Mając na uwadze powyższe
nieproporcjonalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby osoba przewidziana do pełnienia
funkcji Specjalisty ds. rozruchów technologicznych posiadała doświadczenie prowadzeniu
prac serwisowych linii technologicznych sortowania odpadów wyposażonych m.in. w układ
min. 4 separatorów optycznych.
W odniesieniu do wymaganej ilości obsługiwanych linii to w zupełności wystarczające
jest wykazanie się zapewnieniem obsługi serwisowej dla co najmniej 1 linii technologicznej.
Jednocześnie zapis o separatorze balistycznym zawęża możliwość wykazania się
doświadczeniem w obsłudze tego typu urządzenia tylko do takich układów technologicznych,
gdzie występuje on po separatorze optycznym tworzyw. Może się okazać, że tego typu
układy technologiczne były dostarczane tylko przez jednego producenta w Polsce albo nawet
na świecie, co wyklucza innych dostawców, gdzie np. separator balistyczny by! użyty do
odpadów zmieszanych (co jest dużo trudniejszym materiałem) lub do papieru albo tworzyw
zbieranych selektywnie (co też stawia przed separatorem balistycznym dużo większe
wymogi niż rozdział samych tylko tworzyw).
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł, aby w odniesieniu do Specjalisty ds.
serwisu linii technologicznej Izba nakazała Zamawiającemu dokonania zmiany Ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ w następujący sposób zamiast:
„doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych przez okres min. 3 (trzech) lat i
w tym okresie zapewnianie obsługi serwisowej dla
co najmniej 3 linii technologicznych
sortowania odpadów wyposa
żonych (dla każdej Unii technologicznej) w: urządzenie do
rozrywania worków, sito b
ębnowe do klasyfikacji odpadów, układ przenośników do
transportu odpadów, układ min. 4 separatorów optycznych wykorzystanych do sortowania co
najmniej takich frakcji materiałowych jak: papier, mieszanina tworzyw sztucznych,
opakowania PET
/ opakowania PP/PE, separator balistyczny rozdzielający tworzywa
sztuczne wydzielone przez separator optyczny tworzyw, separatory metali
żelaznych i
nie
żelaznych, doczyszczanie w kabinach sortowniczych manualnych frakcji materiałowych
automatycznie wydzielonych przez separatory optyczne;"
powinno być:
„do
świadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych przez okres min. 3 (trzech) łat I
w tym okresie zapewnianie obsługi serwisowej dla co najmniej 1 Unii technologicznej
sortowania odpadów wyposa
żonych w: urządzenie do rozrywania worków, sito bębnowe do
klasyfikacji
odpadów, układ przenośników do transportu odpadów, układ min. 2 separatorów
optycznych wykorzystanych do wysortowania co najmniej takich frakcji materiałowych jak:


papier, mieszanina tworzyw sztucznych, separator balistyczny, separatory metali żelaznych i
nie
żelaznych, doczyszczanie w kabinach sortowniczych manualnych frakcji materiałowych
automatycznie wydzielonych przez separatory optyczne",
Jednocześnie Odwołujący wskazał, że w treści SIWZ (pkt. 2.3, B ppkt 7) wskazał, że
warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowaniem osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, m.in. dwoma Specjalistami ds. serwisu linii technologicznej,
posiadającymi każdy: „doświadczenie w zakresie świadczenia serwisu producenta
podstawowego wyposażenia Unii technologicznej sortowania odpadów komunalnych - co
najmniej: 50 przenośników specjalistycznych taśmowych do transportu odpadów, 10
przeno
śników przyspieszających do separatorów optycznych, 5 separatorów Jba/zstycznyc/j,
po przekazaniu do użytku/ podpisaniu protokołu odbioru w okresie ostatnich co najmniej 3
lat
0
.

Odwołujący podkreślił, że Inwestycja u Zamawiającego zostanie wykonana w dwóch
etapach, a przedmiotem niniejszego Postępowania Jest Jedynie I etap inwestycji. Co
najistotniejsze w niniejszym Postępowaniu dostarczana technologia zautomatyzowanego
sortowania odpadów komunalnych obejmuje jedynie 2 przenośniki przyspieszające do
separatorów optycznych oraz jeden separator balistyczny.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł, aby w odniesieniu do Specjalisty ds.
serwisu linii technologicznej izba nakazała Zamawiającemu dokonania zmiany Ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ w następujący sposób: zamiast:
„doświadczenie w zakresie świadczenia serwisu producenta podstawowego wyposażenia
linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych
- co najmniej; 50 przenośników
specjalistycznych ta
śmowych do transportu odpadów, 10 przenośników przyspieszających
do separatorów optycznych, 5 separatorów balistycznych, po przekazaniu do
u
żytku/podpisaniu protokołu odbioru w okresie ostatnich co najmniej 3 lat.
11

powinno być:
po
świadczenie w zakresie świadczenia serwisu producenta podstawowego
wyposa
żenia linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych - co najmniej: 50
przeno
śników specjalistycznych taśmowych do transportu odpadów, 2 przenośników
przyspieszaj
ących do separatorów optycznych, jeden separator balistyczny, po przekazaniu
do u
żytku/podpisaniu protokołu odbioru w okresie ostatnich co najmniej 3 lat”.
Łączenie funkcji Kierownika montażu oraz Specjalisty ds., rozruchów technologicznego
Odwołujący wniósł, aby funkcję Kierownika montażu oraz Specjalisty ds., rozruchów
technologicznych można było łączyć. W praktyce wykonywania inwestycji analogicznych do
przedmiotu zamówienia jest to zawsze ta sama osoba, która najpierw nadzoruje montaż, a
następnie nadzoruje rozruch zmontowanych przez siebie urządzeń; Rozruch nie wymaga
większej wiedzy niż montaż, zwłaszcza że większość urządzeń podlega rozruchowi jeszcze
w trakcie wykonywania czynności montażu,

Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł, aby Izba nakazała Zamawiającemu
dokonania zmiany Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ poprzez dopuszczenie możliwości
łączenia wskazanych powyżej funkcji.
2.

Zarzut naruszenia art. 7 ust, 1 Ustawy w związku z naruszeniem art. 29 ust, 3a
Ustawy w związku z naruszeniem art., 29 ust. 2 Ustawy poprzez sporządzenie Opisu
Przedmiotu Zamówienia w sposób ograniczający uczciwą konkurencję z uwagi na
zastrzeżenie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, u których zakres
wykonywanych czynności w ramach wykonywania zamówienia nie spełnia przesłanek z art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Zgodnie z treścią art. 29 ust, 3a Ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu
zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, leżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 6 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz, U. z 2014 r, poz. 1502, z póżn, zm.). Przez pracę (na podstawie
umowy o pracę) rozumieć należy sytuację, gdy pracownik zobowiązuje się do wykonywania
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy I pod Jego kierownictwem oraz w miejscu i
czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem. Jako konieczne przesłanki stosunku pracy wskazać należy co najmniej: 1)
wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy, 2) pod kierownictwem pracodawcy, 3) w miejscu i
czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
W ocenie Odwołującego wymaganie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę nie
znajduje uzasadnienia w odniesieniu do Kierownika projektu, Kierownika montażu oraz
Specjalisty ds. rozruchów technologicznych. Osoby pełniące tak specjalistyczne funkcje de
facto nie wykonują czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia pod
kierownictwem pracodawcy z uwagi na wyspecjalizowany charakter wykonywania
określonych czynności. Co więcej, im większe Jest doświadczenie tego typu osób tym nie
chętniej skłonne są one do zawarcia umowy o pracę, a wolą pracować na zasadzie wolnej
współpracy z wieloma wykonawcami na rynku.
Z tych też względów w przypadku inwestycji analogicznych do przedmiotu
zamówienia Zamawiający w żadnym wypadku nie powinien żądać zatrudniania osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne na podstawie umowy o pracę. Stawianie takich
warunków stawia w uprzywilejowanej sytuacji największych wykonawców, którzy z uwagi na
skalę prowadzonej działalności mają możliwość zatrudniania takich osób na podstawie
umowy o pracę.
W niniejszym postępowaniu postawienie powyższego wymogu Jest jednocześnie
sprzeczne z zasadą zachowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z zapisami SIWZ (pkt. XIII ust. 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach;
1.

„Łączna cena ofertowa brutto'’ - 60%
2.

„Opieka posprzedażna" - 20%
3.

„Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia" -20%
przy czym ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia'’ dokonana zostanie na podstawie oceny dodatkowego doświadczenia osób
wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na stanowisku Projektanta
technologa, Kierownika Projektu, Kierownika montażu. Zamawiający przyzna po 1 punkcie
za każde dodatkowe zadanie, które byto zrealizowane pod kierownictwem w/w osób w
zakresie realizacji Instalacji do sortowania odpadów komunalnych wyposażonych w co
najmniej dwa separatory optyczne oraz separator balistyczny tworzyw sztucznych
wydzielonych uprzednio przez separator optyczny tworzyw. Tym samym w ramach
niniejszego postępowania w uprzywilejowanej sytuacji Zamawiający postawił największych
wykonawców, którzy mają możliwość zatrudnienia na wyłączność specjalistów z
największym doświadczeniem na rynku oraz uniemożliwi udział najlepszych specjalistów,
którzy nie są zainteresowani zatrudnieniem jedynie u jednego konkretnego wykonawcy.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł aby w odniesieniu do obowiązku
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Kierownika projektu, Kierownika montażu oraz
Specjalisty ds. rozruchów technologicznych Izba nakazała Zamawiającemu wykreślenie
kwestionowanego zapisu.
3.

Zarzut naruszenia art. 7 ust 1 Ustawy w związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 Ustawy w
związku z naruszeniem art. 29 ust. 1 Ustawy poprzez sporządzenie Opisu Przedmiotu
Zamówienia, który ogranicza uczciwą konkurencję I przewiduje zbyt krótki termin na
przygotowanie rozbudowanej oferty technicznej w Postępowaniu
Zgodnie z pkt. XI ust, 1 SIWZ ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Komunalnej 4 w Sekretariacie - do dnia 27.01,2017 r., do godziny 10:00 i zaadresować
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ, Ponadto w pkt. X ust. 1 ppkt g)
SIWZ oferta musi zawierać ofertę techniczna wraz z wymaganymi w ofercie załącznikami
(załącznik nr 11 do SIWZ). Przygotowanie tak rozbudowanej oferty technicznej oraz
odpowiednie jej skalkulowanie wymaga współpracy wielu pionów zajmujących się
poszczególnymi zagadnieniami w procesie projektowania i ofertowania, Z tych też względów
uzgodnienie szczegółowych elementów wymaga zapewnienia wykonawcy odpowiedniej
Ilości czasu na przygotowanie oferty, W ocenie Odwołującego nie możne bezrefleksyjnie
zakładać, że terminy wskazane w Ustawie w każdym przypadku zapewniają zachowanie
uczciwej konkurencji. Z tych też względów Odwołujący wnosi o przesunięcie terminu
składania ofert co najmniej do dnia 28 lutego 2017 r.

Jednocześnie Odwołujący wskazał, że zawartość oferty technicznej jest
nieproporcjonalna do terminu przewidzianego przez Zamawiającego, który wymaga
wykonanie dwóch koncepcji, gdyż Wykonawca musi dostarczyć dokumentację dla dwóch
etapów rozbudowy zakładu. Powyższe wymaga wykonania podwójnej liczby rysunków,
obliczeń oraz opisów, co powoduje że termin jest nieproporcjonalny do wymagań
Zamawiającego.
4.

Zarzut naruszenia art, 7 ust. 1 Ustawy w związku z naruszeniem art. 29 ust. 2
Ustawy poprzez sporządzenie Opisu Przedmiotu Zamówienia naruszającego uczciwą
konkurencję I wymaganie przedłożenia oświadczeń zarówno producentów Jak i dostawców
wyposażenia wchodzącego w skład instalacji do sortowania
W treści SIWZ {Formularz Oferty Technicznej stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, pkt A ust,
9) Zamawiający wymaga aby wykonawca przedstawił ofertę techniczną obejmującą:
„Oświadczenia producentów I dostawców wyposażenia wchodzącego w skład Instalacji do
sortowania:

a.

separatorów optycznych,

b.

sita b
ębnowego,
c.

separatora balistycznego,

d.

prasy do belowania
o gotowo
ści do realizacji dostaw i montażu w przypadku zlecenia im tego zakresu prac przez
oferenta/ dostawc
ę instalacji do sortowania, Jak / potwierdzających spełnienie przez
oferowane przez nich wyposa
żenie wymagań stawianych w SIWZ, OPZ. Oświadczenia
producentów i dostawców winny zawiera
ć nazwę / adres danego producenta czy dostawcy
Powy
ższy wymóg w istotny sposób narusza uczciwą konkurencję ponieważ wymaga
przedło
żenia dla konkretnych urządzeń zarówno oświadczenia producenta jak l
o
świadczenia dostawy o gotowości do realizacji dostaw i montażu w przypadku zlecenia im
tego zakresu prac przez wykonawc
ę, jak I potwierdzających spełnienie przez oferowane
przez nich wyposa
żenie wymagań stawianych w SIWZ, OPZ
Odwołującego w zupełności wystarczające jest aby oświadczenie o treści wymaganej przez
Zamawiającego przedłożył albo producent albo dostawca.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł, aby w odniesieniu do powyższego
wymogu Izba nakazała Zamawiającemu dokonania zmiany w następujący sposób: zamiast:
„Oświadczenia producentów 1 dostawców wyposażenia wchodzącego w skład instalacji do
sortowania:

a.

separatorów optycznych,

b.

sita b
ębnowego,
c.

separatora balistycznego,

d.

prasy do belowania


o gotowości do realizacji dostaw i montażu w przypadku zlecenia im tego zakresu prac przez
oferenta/ dostawc
ę instalacji do sortowania, jak i potwierdzających spełnienie przez
oferowana przez nich wyposa
żenie wymagań stawianych w SIWZ, OPZ. Oświadczenia
producentów i dostawców winny zawiera
ć nazwę i adres danego producenta czy dostawca
powinno być:
»O
świadczenia producentów albo dostawców wyposażenia wchodzącego w skład instalacji
do sortowania:

a.

separatorów optycznych,

b.

sita b
ębnowego,
c.

separatora balistycznego,

d.

prasy do belowania
o gotowo
ści do realizacji dostaw i montażu w przypadku zlecenia im tego zakresu prac przez
oferenta/
dostawcę instalacji do sortowania, jak I potwierdzających spełnienie przez
oferowane przez nich wyposa
żenie wymagań stawianych w SIWZ, OPZ. Oświadczenia
producentów albo dostawców winny zawiera
ć nazwę i adres danego producenta albo
dostawców.

5.

Zarzut naruszenia art, 7 ust. 1 Ustawy w związku z naruszeniem art. 29 ust. 2
Ustawy w związku z naruszeniem art. 29 ust. 1 Ustawy poprzez sporządzenie
niejednoznacznego i niewyczerpującego Opisu Przedmiotu Zamówienia
Wskazać należy, że w treści SIWZ (pkt. 2.1. Załącznika nr 1 do SIWZ) Zamawiający wskazał,że: „Przedstawiony szacunkowy skład morfologiczny odpadów należy traktować jako
pogl
ądowy,; Wykonawca winien przeprowadzić analizę składu morfologicznego i
granulometrycznego
w oparciu o dostępne informacje d/a regionu, w którym jest
zlokalizowany zakład. Analiza taka powinna by
ć podstawą przeprowadzenia obliczeń
bilansowych i oszacowania efektów/produktów procesu sortowania w wyniku proponowanej
technologii, które nale
ży przedstawić w ofercie. Wykonawca przedstawi w ofercie technicznej
obliczenia bilansowe na podstawie danych własnych, posiadanych
komunalnych zmieszanych I zbieranych selektywnie, na których zastosował wszystkie
równowa
żne do wymaganych w niniejszym postępowaniu rozwiązania technologiczne, przez
które rozumie si
ę w szczególności zastosowane rozwiązania tego rodzaju, jak: separatory
optyczne tworzyw sztucznych i papieru, separator balistyczny do rozdziału tworzyw
sztucznych uprzednio wydzielonych z odpadów przez separator optyczny, kabiny
sortownicze itp. w wyniku których nast
ępuje rozdział kierowanych do nich strumieni odpadów
komunalnych zmieszanych. Wykonawca wska
że w ofercie instalacje, w których zastosował
w/w rozwi
ązania technologiczne i z których pobrał dane niezbędne do przeprowadzenia
oblicze
ń
9

W ocenie Odwołujący to Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenie

jednoznacznego i wyczerpującego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Powyższe wymogi
narzucone przez Zamawiającego stanowią de facto przerzucenie na wykonawców
obowiązku takiego sporządzenie Opisu Przedmiotu Zamówienia. Co więcej Opis Przedmiotu
Zamówienia stanowi podstawę dokonania wyceny oferty, tym samym nie może dojść do
sytuacji jak w niniejszym postępowaniu, że różni wykonawcy, przyjmując różne dane do
wykonania obliczeń, o których mowa powyżej złożoną oferty, które będą nieporównywalne w
zakresie ich zgodności z treścią S1WZ i dokonanej wyceny.
Odwołujący podkreślił, że obliczenia bilansowe wykonuje się w oparciu o dane na
wejściu, czyli to co wchodzi na linię sortowniczą a nie to co z niej wychodzi. To co wychodzi
oblicza się na podstawie zamontowanych maszyn i urządzeń, Ich wydajności i sprawności.
Każda linia sortownicza charakteryzuje się innym układem urządzeń, pracuje na Innym
strumieniu odpadów I korzystanie z obliczeń wzięty z innych linii technologicznych może być
niewiarygodne. Po trzecie wymóg przeprowadzenia obliczeń z 3 różnych instalacji jest
nadmierny, a już szczególnie pokazywanie z obliczeń dla jakich instalacji korzysta
Wykonawca, nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia w przedmiocie zamówienia.
Mając na uwadze powyższe odwołujący wniósł aby w odniesieniu do wskazanych
powyżej zapisów Izba nakazała Zamawiającemu Ich wykreślenie I zastąpienie Ich danymi
przygotowanymi przez Zamawiającego, które pozwolą wykonawcom na złożenie
porównywalnych ofert.
6.

Zarzut naruszenia art. 7 ust 1 Ustawy w związku z naruszeniem art. 29 ust 2
Ustawy w związku z naruszeniem art. 29 ust 1 Ustawy poprzez sporządzenie Opisu
Przedmiotu Zamówienia, który ogranicza uczciwą konkurencję I stanowi dodatkowy warunek
udziału w Postępowaniu nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty. Ponadto w myśl art. 29 ust. 2 Ustawy przedmiotu zamówienia nie można opisywać w
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Niezrozumiałe jest, że Zamawiający w treści SIWZ wskazał, że wyklucza możliwość
zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych I
technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowych, niewykonanych lub
niezastosowanych w przeszłości, o tyle wymaganie, aby Wykonawca wskazał miejsce
zabudowy, lokalizację instalacji, gdzie zastosowano oferowane rozwiązania na podobnym
strumieniu odpadów jest sprzeczne z art. 29 ust. 2 Ustawy, ponieważ utrudnia uczciwą
konkurencję. Zamawiający całkowicie pomija fakt, ze' charakterystyczną cechą inwestycji
analogicznych do przedmiotu zamówienia jest dostosowywanie rozwiązań technologicznych
do potrzeb konkretnych Zamawiających tak, aby w pełni wykorzystać posiadany potencjał.

Co więcej przy projektowaniu konkretnego rozwiązania wykonawcy korzystają z maszyn i
urządzeń producentów działających na rynku. Jeśli zatem wykonawca oferuje standardowe
urządzenia oferowane przez danego producenta, to oczywistym jest, że nie są to elementy
mające charakter prototypowych, niewykonanych lub niezastosowanych w przeszłości.
Mając na uwadze powyższe, wymóg wskazania miejsc zabudowy, lokalizacji
instalacji, gdzie zastosowano oferowane rozwiązania na podobnym strumieniu odpadów
stanowi de facto dodatkowy warunek udziału w postępowaniu, który jest nieproporcjonalny
do przedmiotu zamówienia. Zamawiający ogłaszając niniejsze postępowanie wskazał, że
Jego
przedmiotem
jest
Zaprojektowanie
oraz
dostawa
i
montaż
technologii
zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych ramach modernizacji istniejącej linii
sortowniczej. Jeśli zatem technologia ma zostać zaprojektowana konkretnie pod wymogi
Zamawiającego, to nie może On wymagać, aby wykonawca wykazał miejsce gdzie
wykonano analogiczne rozwiązanie technologiczne. Po to Zamawiający wymaga wykazania
się określonym doświadczeniem oraz ustanawia szczegółowe wymagania dla osób zdolnych
do wykonania zamówienia, aby mieć pewność, że wykonawca prawidłowo zaprojektuje t
wykona określone rozwiązanie technologiczne. Ponadto w odniesieniu do wymogu
przygotowanie wytycznych budowlanych - w ocenie Odwołującego powinien, to przygotować
wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po podpisaniu umowy, a
nie na etapie składania ofert.

Pismem z dnia 13 stycznia 2017 r. Zamawiający odpowiedział na odwołanie, w części
uwzględniając niniejsze odwołanie.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególno
ści treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia oraz wyja
śnienia SIWZ, jak również oświadczenia i stanowiska stron
post
ępowania złożone w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co
nast
ępuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu.

Ponadto Izba ustaliła, że Odwołujący przekazał Zamawiającemu kopię niniejszego
odwołania.
Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania po stronie Zamawiającego
nie zgłosił przystąpienia – w terminie przewidzianym w ustawie – żaden wykonawca.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zwa
żyła, co następuje:

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i stanowiska stron postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba uznała, iż
odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie zarzuty zasługują
na uwzględnienie. Izba spośród ośmiu zarzutów, które ostały się - wobec uwzględnienia w
części przez Zamawiającego zarzutów – uwzględniła pięć zarzutów Odwołującego (stosunek
ułamkowy: 5/8)

- wymóg dotyczący znajomości języka

Zarzut w części zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający wymagał, aby
Kierownik projektu, Specjalista ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu
separatorów optycznych oraz Specjalista ds. serwisu linii technologicznej posiadali:
„znajomość języka: władanie językiem polskim w mowie i piśmie, stopień znajomości bardzo
dobry - również w odniesieniu do języka technicznego. W przypadku osób nieposiadających
obywatelstwa polskiego wymagane jest załączenie certyfikatu/ świadectwa potwierdzającego
znajomość języka na poziomie zaawansowanym tzw. C2 wydanym przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego
jako
Obcego
(http://www.certyfikatpolski.pl/) lub innej instytucji jednakże audytowanej ALTE (Association
for Language Testers in Europę), potwierdzającej zgodność egzaminów z języka polskiego
jako obcego z wytycznymi Rady Europy. W ocenie Izby zgodzić należy się z Odwołującym,że stawianie tego typu warunku eliminuje z udziału w postępowaniu zagranicznych
specjalistów, którzy posiadają rozbudowaną wiedzę w zakresie stosowanych technologii i
zapewnić mogą Zamawiającemu wykonanie przedmiotu zamówienia na bardzo wysokim
poziomie. W szczególności w ocenie Izby narusza zasadę równości i uczciwej konkurencji
wymóg posiadania stosownego certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę, co w
ocenie Izby jest zbyt daleko idącym wymogiem. Owszem zgodzić należy się z
Zamawiającym, że co do współpracy Zamawiającego z wykonawcą i jego specjalistami,
którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego, koniecznym jest – przy bezpośrednim
kontakcie – koniecznym jest władanie językiem polskim, jednak postawienie wymogu
konieczności dysponowania odpowiednim certyfikatem, wystawionym przez konkretną
jednostkę akredytowaną jest zbyt daleko idące, prowadzące do złamania zasady równości i
uczciwej konkurencji.

- wymóg dotyczący łączenia funkcji Kierownika montażu oraz Specjalisty ds.
rozruchów technologicznych


Zarzut zasługuje na uwzględnienie. Zgodzić należy się z Odwołującym, że w praktyce
wykonywania inwestycji analogicznych do przedmiotu zamówienia ta sama osoba może
pełnić funkcję Kierownika montażu oraz Specjalisty ds. rozruchów technologicznych, dzięki
czemu najpierw nadzoruje montaż, a następnie nadzoruje rozruch zmontowanych przez
siebie urządzeń. Specjalista ds. rozruchu jest wymagany po zakończeniu montażu, a zatem
osoba która nadzorowała montaż może po zakończeniu montażu zająć się rozruchem.
Zgodzić należy się z Odwołującym, że brak jest zatem w niniejszym stanie faktycznym
jakiegokolwiek uzasadnienia dla braku zgody ze strony Zamawiającego na łączenie
powyższych funkcji. Ponadto – co wydaje się istotne - montaż i rozruch nie są to czynności
przebiegające równolegle, ale następujące jedna po drugiej, więc nie ma potrzeby, aby dla
każdej z nich zapewniona była inna osoba. Jeśli Wykonawca dysponuje osobą, która ma
doświadczenie zarówno w montażu, jak i w rozruchu to winien móc skorzystać z usług takiej
osoby, co w żaden sposób nie przełoży się negatywnie na realizację przedmiotu
zamówienia.

- wymóg dotyczący zastrzeżenia wymagań co do zatrudnienia na podstawie umowy o
prac
ę
Zarzut zasługuje na uwzględnienie. Zgodzić należy się z Odwołującym, że podstawą
prawną
do
określenia,
czy
czynności
wykonywane
przez
pracowników
wykonawcy/podwykonawcy polegają na wykonywaniu pracy, stanowi art. 22 § 1 Kodeksu
pracy. Przepis art. 22 § 1 Kodeksu pracy określa konstytutywne cechy stosunku pracy: a)
wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, b) wykonywanie pracy pod
kierownictwem pracodawcy, c) w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, d) i w czasie
przez niego wyznaczonym, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Jeśli realizacja czynności w ramach udzielanego zamówienia polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy to zamawiający musi określić w opisie przedmiotu
zamówienia wymóg zatrudnienia, a

wykonawca lub podwykonawca mają obowiązek
zatrudniać osoby wykonujące czynności objęte tym wymogiem. Jak zauważył Odwołujący
nie w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający będzie
określał wymagania dotyczące zatrudniania na umowę o pracę. Obowiązek ten nie dotyczy
dostaw, także w sytuacji gdy wchodzą one w zakres danego zamówienia, w tym w
szczególności zamówienia na roboty budowlane. Ponadto w zamówieniach na usługi i roboty
budowlane, do których wprost odwołuje się art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, taki obowiązek będzie
dotyczył tylko tych zamówień publicznych, w których wykonywanie czynności w ramach jego
realizacji będzie polegało na wykonywaniu pracy zgodnie z brzmieniem art. 22 § 1 Kodeksu

pracy. W każdym postępowaniu na usługi lub roboty

budowlane na zamawiającym będzie
spoczywał ciężar ustalenia, czy takie czynności

będą wchodziły w realizację zamówienia. W
tym stanie faktycznym – Odwołujący słusznie powołał się na opinię Urzędu Zamówień
Publicznych, z której wynika, że: „w ocenie Urzędu czynności wykonywane przez
kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełni
ące
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegaj
ą na
wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonuj
ące te czynności są
samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działaj
ą samodzielnie, także w tym
rozumieniu,
że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują. Do rozważenia
pozostaj
ą kwestie związane ze świadczeniem niektórych usług informatycznych (np.:
świadczonych przez programistów, integratorów systemów etc), w szczególności, gdy

są to
osoby o wysokim poziomie kompetencji, posiadaj
ące rzadkie specjalizacje i niezbędne
certyfikaty potwierdzaj
ące fachowość (i których zaangażowanie do realizacji przedmiotu
zamówienia jest wymagane ju
ż na etapie składania ofert, czy wniosków o dopuszczenie do
udziału w post
ępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
post
ępowaniu). Wydaje się, że czynności wykonywane przez te osoby nie polegają na świadczeniu pracy".

Zgodzić należy się z Odwołującym, że

w odniesieniu do Kierownika
projektu, Kierownika montażu oraz Specjalisty ds. rozruchów technologicznych, osoby
pełniące tak specjalistyczne funkcje de facto nie wykonują czynności w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia pod kierownictwem pracodawcy, z uwagi na wyspecjalizowany
charakter wykonywania określonych czynności. Tym samym brak jest spełnienia jednej z
przesłanek łącznych wynikających z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, a stawianie tego typu
wymagań w powiązaniu z kryterium oceny ofert istotnie promuje największe firmy, które mają
możliwość zatrudnienia na umowę o pracę wysokiej klasy specjalistów, podczas gdy małe iśrednie przedsiębiorstwa korzystają zazwyczaj z usług tego typu specjalistów w ramach
innych stosunków prawnych. Izba przychyliła się do stanowiska Odwołującego, że
postawienie powyższego wymogu przez Zamawiającego w istotny sposób ogranicza
konkurencję w tym postępowaniu i w sposób całkowicie nieuprawniony dyskryminuje małe iśrednie przedsiębiorstwa.


- wymóg przedłożenia oświadczeń zarówno producentów jak i dostawców
wyposa
żenia wchodzącego w skład instalacji do sortowania
Zarzut zasługuje na uwzględnienie. Zgodzić należy się z Odwołującym, że dokonana
przez Zamawiającego zmiana w dalszym ciągu nie rozwiązuje problemu naruszenia zasad
uczciwej konkurencji. Zmiana dokonana przez Zamawiającego poprzez wymaganie obecnie
oświadczenia jedynie od producentów powoduje, że Wykonawcy biorący udział w

postępowaniu nie mogą korzystać z usług dostawców, a jedynie producentów. Izba
przychyliła się do stanowiska Odwołującego, że konieczność zapewnienia zachowania zasad
uczciwej konkurencji wymaga umożliwienia wykonawcom przedstawienia wymaganego
oświadczenia od dostawcy a nie jedynie od producenta.

- wymóg przedłożenia oświadczeń zarówno producentów jak i dostawców
wyposa
żenia wchodzącego w skład instalacji do sortowania
Izba zgodziła się z Odwołującym, że to Zamawiający zobligowany jest do
sporządzenia jednoznacznego i wyczerpującego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Nie
można zgodzić się aby Zamawiający przerzucał istotne obowiązki na wykonawcę. Zgodzić
należy się z Odwołującym, że skutkiem kwestionowanych zapisów, może być niemożliwość
porównania złożonych ofert, w sytuacji gdy Wykonawcy za podstawę dokonanych wyliczeń,
a tym samym podstawę wyliczenia ceny ofertowej przyjmą całkowicie inne dane. Przy tego
typu realizacji, to Zamawiający winien przeprowadzić analizę składu morfologicznego i
granulometrycznego w oparciu o dostępne Zamawiającemu dane, dzięki czemu
Wykonawcy biorący udział w Postępowaniu będą mieli możliwość przeprowadzenia
stosownych obliczeń bilansowych i oszacowania efektów/produktów procesu sortowania w
wyniku proponowanej technologii, które będą możliwe do porównania. Jak zauważył
Odwołujący obliczenia bilansowe opracowuje się w oparciu o założenia wstępne (skład
odpadów morfologiczny i granulometryczny) - czyli tego co zostanie dostarczone do zakładu,
a następnie w oparciu o układ/konfiguracje projektowanych urządzeń z uwzględnieniem
zasad ich działania i założonych parametrów pracy. Zgodzić należy się również z
Odwołującym, że nakaz Zamawiającego opracowania własnych założeń przez
Wykonawców, co do składu morfologicznego i granulometrycznego odpadów z całą
pewnością doprowadzi do niemożności porównania złożonych ofert. Wobec powyższego
Zamawiający zobowiązany jest zmiany postanowień SIWZ dotyczących tego wymagania
poprzez ich wykreślenie i zastąpienie Ich danymi przygotowanymi przez Zamawiającego,
które pozwolą wykonawcom na złożenie porównywalnych ofert.


W pozostałym zakresie – t.j. trzech zarzutów (3/8) – Izba oddalił odwołanie uznając
stanowisko Zamawiającego i przedstawioną przez niego argumentację za słuszną i zasadną.
Izba nie dopatrzyła się w tym zakresie naruszenia wskazanych przez Odwołującego
przepisów.

W konsekwencji Izba w niniejszej sprawie postanowiła umorzyć postępowanie
odwoławcze w części co do zarzutu dotyczącego warunku wiedzy i doświadczenia –
wykonania projektu technologicznego instalacji do sortowania w oparciu, o które zostały

zrealizowane funkcjonujące od co najmniej 12 miesięcy min. dwie instalacje (rozdział V pkt.
2.3 lit A pkt 1 SIWZ), co do zarzutu co do wymogu dysponowania osobą pełniącą funkcję
kierownika montażu (rozdział V pkt 2.3) lit. B ppkt 4 SIWZ), co do zarzutu w zakresie
dysponowania osobą pełniącą funkcję Projektanta konstruktora (rozdział V pkt 2.3) lit. B ppkt
2 SIWZ), co do zarzutu dotyczącego warunku dysponowania osobą pełniącą funkcję
Specjalisty ds. rozruchów technologicznych (rozdział V pkt 2.3) lit. B ppkt 6 SIWZ), co do
zarzutu w zakresie dysponowania osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. serwisu linii
technologicznej (rozdział V pkt 2.3) lit. B ppkt 7 SIWZ). Zamawiający w omawianym zakresie
uwzględnił zarzuty odwołania, a po jego stronie do postępowania odwoławczego nie
przystąpił w terminie żaden wykonawca. Zgodnie z art. 186 ust. 4a ustawy Pzp, W przypadku
uwzgl
ędnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do
post
ępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie
wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.

Jak wynika z powyższego, obowiązujące przepisy w takiej sytuacji uzależniają rozpoznanie
odwołania od przystąpienia wykonawcy do postępowania odwoławczego, co – w niniejszym
stanie faktycznym - nie miało miejsca. Biorąc powyższe pod uwagę, Izba rozpoznała
odwołanie jedynie w pozostałym zakresie i stwierdziła, że w rozpoznawanym zakresie co do
pięciu z zarzutów podlega ono uwzględnieniu, zaś co do trzech zarzutów odwołanie podlega
oddaleniu. Ponadto zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu
ko
ńczącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania
odwoławczego.
Z kolei w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty
post
ępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6. Jak
wskazuje się w piśmiennictwie, reguła ponoszenia przez strony kosztów postępowania
odwoławczego stosownie do wyników postępowania odwoławczego oznacza, że
obowiązuje w nim, analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za wynik
procesu, według której koszty post
ępowania obciążają ostatecznie stronę „przegrywającą
spraw
ę (por. art. 98 § 1 k.p.c.)” Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.192 ustawy - Prawo
zamówie
ń publicznych, w: Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M. Prawo
zamówie
ń publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.
Zatem użyty w art. 192 ust. 10 ustawy Pzp zwrot stosownie do jego wyniku należy
rozumieć analogicznie jak w procesie cywilnym. Jak wynika z postanowienia SN z dnia 31
stycznia 1991 r. II CZ 255/90, LEX nr 5314 stosunkowe rozdzielenie kosztów polega na
rozdzielenie kosztów mi
ędzy stronami stosownie do wyniku postępowania i do wysokości w
jakiej zostały poniesione. Stosunkowy podział kosztów procesu (100 k.p.c.) dotyczy ich
cało
ści co oznacza przyjęcie za podstawę obliczeń sumy należności obu stron, ustalonej
stosownie do zasad z art. 98 § 2 i 3 k.p.c. (oraz art. 99 k.p.c. w przypadkach tam
wskazanych). Sum
ę tę dzieli się proporcjonalnie do stosunku w jakim strony utrzymały się ze

swymi roszczeniami lub obroną, otrzymując w wyniku kwoty, stanowiące ich udziały w
cało
ści kosztów. Jeżeli poniesione przez stronę koszty przewyższają obciążający ją udział
zas
ądzeniu na jej rzecz podlega różnica.

Ponadto jak wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016
r. sygn. akt X Ga 280/16 – w przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania zostaje
oddalona, zaś część uwzględniona, zasada odpowiedzialności za wynik postępowania
odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego rozdzielenia kosztów postępowania
odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie odniosło skutek. Identyczny pogląd
wyrażono w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 stycznia 2016 r. sygn. akt XXIII
Ga 1992/15 oraz w postanowieniu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 3 października
2013 r. sygn. akt X Ga 286/13.
Z kolei, jak wynika z art. 186 ust. 6 pkt 4 Pzp, koszty postępowania odwoławczego, w
okolicznościach, o których mowa w ust. 4a, ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił,
zostało oddalone rzez Izbę,
b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił,
zostało uwzględnione przez Izbę.
W tej sytuacji Izba, kierując się zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania
wynikającą z art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, obciążyła kosztami postępowania odwoławczego
Zamawiającego i Odwołującego, w wysokości 62,5% (5/8) oraz 37,5% (3/8) odpowiednio
każdego z nich. Ponieważ na koszty postępowania odwoławczego składał się wpis w
wysokości 15.000 zł uiszczony przez Odwołującego oraz koszty stron poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocników w łącznej kwocie 7.200 zł, Izba zasądziła od Zamawiającego
na rzecz Odwołującego kwotę 10.275 zł, tytułem zwrotu poniesionych kosztów. Biorąc
powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku
postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10, art. 186 ust. 6 pkt 4 lit. a i b ustawy Pzp
oraz w oparciu o przepis § 5 ust. 4 w zw. z § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41 poz. 238).

Przewodniczący:

……………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie

REKLAMA

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.