eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kruszyna › Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-11-27Ogłoszenie nr 628459-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

Gmina Kruszyna: Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszyna, krajowy numer identyfikacyjny 15139805000000, ul. ul. Kmicica  5 , 42-282  Kruszyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 202 003, e-mail przetargi@kruszyna.pl, faks 343 202 054.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kruszyna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Publikowane są wyłącznie informacje i dokumenty, których wymóg publikacji wynika z ustawy Pzp.


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.kruszyna.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Kruszynie, ul. Andrzeja Kmicica 5, 42-282 Kruszyna


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I
Numer referencyjny: RGK.271.15.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I. W ramach zadania wykonana zostanie sieć grawitacyjna z przyłączami, przepompownia ścieków wraz z przyłączem elektroenergetycznym, kanał tłoczny, sieć wodociągowa oraz system zarządzania kanalizacją. 1. Drogi objęte pracami: ulica Nowa oraz ul. Długa stanowią drogi gminne, ulica Szkolna stanowi drogę powiatową nr 1116 S. Dla prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać stosowne decyzje zezwalające zajęcie pasa drogowego. 2. Długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach zadania: a) sieć grawitacyjna - 2579,5 m; b) sieć tłoczna - 1186,0 m; c) przyłącza - 881,0 m; d) sieć wodociągowa - 34,0 m. 3. Zakres robót w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje: a) roboty rozbiórkowe, ziemne, odtworzeniowe; b) kanały sanitarne z rur kanalizacyjnych PCV-U ze ścianką litą (jednowarstwowych), SDR 34, średnica 200/5,9 mm; c) studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 mm; d) przyłącza kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV-U ze ścianką litą (jednowarstwowych) średnica 160/4,7 mm; e) studzienki przyłączeniowe systemowe PP DN 425 mm; f) przepompownię ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym; g) kanał tłoczny z rur PE100 SDR 17 średnicy 90/5,4 mm; h) wodociąg z rur ciśnieniowych PE100 SDR 11 PN16 średnicy 110/10,0 mm; i) system zarządzania kanalizacją. 4. Szczegółowy zakres zamówienia określają: a) projekt budowlany stanowiący Załącznik nr 9, 10 i 11 do SIWZ; b) przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7, 8 do SIWZ; c) Opinia geotechniczna stanowiąca Załącznik nr 12 do SIWZ; d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca Załącznik nr 13 do SIWZ. 5. Zakres robót związany z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teklinów podzielono na etapy, z których etap I jest przedmiotem zamówienia. Przebieg sieci z etapu I zaznaczono kolorem na schemacie poglądowym stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ. 6. W ramach zamówienia należy wykonać system zarządzania kanalizacją obejmujący rozbudowę istniejącego systemu wizualizacji zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Widzowie o kolejne przepompownie ścieków tj. przepompownię przy ul. Kolejowej (istniejąca przepompownia ścieków do której nastąpi włączenie wybudowanej sieci kanalizacyjnej) oraz przepompownię przy ul. Długiej (przepompownia ścieków do wykonania w ramach etapu I). Komunikacja pomiędzy nowymi pompowniami (dodanymi do systemu) a dyspozytornią realizowana będzie poprzez łącze światłowodowe doprowadzone do szafki sterowniczej każdej przepompowni w której zostanie zainstalowany sterownik umożliwiający przekazywanie sygnałów bezpotencjałowych rejestrowanych i wizualizowanych parametrów. Zadaniem systemu zarządzania kanalizacją będzie zdalne monitorowanie obiektów polegające na bieżącym przekazywaniu informacji o: stanie pracy urządzeń, zaistniałych awariach, bezpieczeństwie obiektu, parametrach obiektu: poziom, przepływ, ciśnienie, temperatura, pH itp.; braku zasilania; oraz przedstawieniu jej w postaci graficznej: aktywnych schematów technologicznych, wykresów wartości mierzonych w czasie oraz raportów zbiorczych. 7. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub do niej załączonych: projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń będących przedmiotem zamówienia nie oznacza to obowiązku ich zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów oraz urządzeń równoważnych tj. wszelkich ich rynkowych odpowiedników o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę, który wraz z ofertą musi przedłożyć dokumenty potwierdzające ich równoważność. Zastosowanie innych materiałów należy przedstawić zgodnie z pkt VIII ppkt 2.7. SIWZ w wykazie. Wykonawca proponując urządzenia lub rozwiązania równoważne zobowiązany będzie w ramach realizacji umowy opracować projekt zamienny z podaniem typów proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, załączeniem ich kart katalogowych oraz z wrysowaniem proponowanych urządzeń równoważnych na rysunkach technologicznych.

II.5) Główny kod CPV: 45231100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45232440-8
45232423-3
45110000-1
45111000-8
45233000-9
45233120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2022-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wprowadza zastrzeżenie, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. narzuca obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Kluczowe części zamówienia obejmują wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami. Powierzenie kluczowych części zamówienia podwykonawcy będzie podstawą do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: a.1) jedno zamówienie, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami z wykorzystaniem rur PCV średnicy min. 200 mm o długości sieci co najmniej 2000,0 mb. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. a.2) jedno zamówienie, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości sieci co najmniej 800,0 mb. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. a.3) jedno zamówienie, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie przepompowni lub tłoczni ścieków. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. a.4) jedno zamówienie, polegające na odtworzeniu dróg z wykorzystaniem mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych na powierzchni minimum 4.000,00 m2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami) - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) a w szczególności: b.1) kierownikiem budowy - osoba która będzie pełnić niniejszą funkcję winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. b.2) kierownikiem robót elektrycznych - osoba która będzie pełnić niniejszą funkcję winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. b.3) kierownikiem robót drogowych - osoba która będzie pełnić niniejszą funkcję winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w wymaganym zakresie. Kierownik budowy i kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1117). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2272 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać zamówienie pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. d) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. e) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt VII ppkt 1.2.2 lit. a) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postepowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, warunek musi być spełniony minimum przez jednego Wykonawcę. b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w pkt VII ppkt 1.2.2 lit. b) SIWZ, w okresie nie wcześniejszym nić 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postepowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w informacja może być od jednego Wykonawcy lub kilku Wykonawców. Ważne jest aby łączna zdolność kredytowa bądź łączna wielkość środków finansowych spełniała określony warunek. c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju w tym długości i średnicy sieci, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca posiada doświadczenie wymagane przez Zamawiającego, wyszczególnione w pkt VII ppkt 1.2.3 lit. a) SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, doświadczenie wymagane przez Zamawiającego dla każdej pozycji z pkt VII ppkt 1.2.3 lit. a.1) lub a.2), a.3), a.4) musi posiadać minimum jeden Wykonawca. d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca dysponuje osobami wymaganymi przez Zamawiającego, wykazanymi w pkt VII ppkt 1.2.3 lit. b) SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wymagane osoby nie muszą być w dyspozycji u jednego Wykonawcy. Ważne jest aby razem dysponowali wymaganymi osobami w celu spełnienia określonego warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (załączyć jeżeli dotyczy). 3. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie o którym mowa w pkt VIII ppkt 8.1. SIWZ (załączyć jeżeli dotyczy). 4. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (załączyć jeżeli dotyczy). 5. dowód wpłaty wadium, lub jego kopia zgodnie z pkt X specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej sporządzony na podstawie przedmiaru robót, będącego załącznikiem nr 7, 8 do SIWZ. 7. wykaz materiałów i urządzeń - w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż te zaproponowane przez Zamawiającego - wraz z dokumentami uwiarygodniającymi te materiały i urządzenia, iż posiadają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji wykonawczej (załączyć jeżeli dotyczy). 8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Szczegóły w pkt X SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 15 do SIWZ.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. Szczegóły w pkt XVII SIWZ


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej umowy. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 2.1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 2.2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach niniejszego zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2.3. zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 7 ust. 1; 2.4. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 9.1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 2.5. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2.6. łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku: 3.1. zmiany terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. a) i b) w przypadku: a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 3.2. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, 3.3. zmiany osób stanowiących przedstawicieli o których mowa w § 3 umowy, 3.4. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1, w przypadku o którym mowa w § 7 ust. 6 umowy, 3.5. zmiany technologii wykonania robót lub wykonania robót zamiennych niepowodujących zwiększenia wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. 3.6. zmiany ilości faktur oraz terminów ich wystawiania, o których mowa w § 8 umowy, 3.7. zmiany numeru konta na który nastąpi zapłata należności z faktur, o których mowa w § 8 umowy. 4. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, formy prawnej, osób reprezentujących Wykonawcę, nr NIP, nr Regon i przedłoży dokumenty potwierdzające te zmiany. Powyższe udokumentowane zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-31, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym na komputerze lub nieścieralnym atramentem.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.