eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁI PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU) CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-08-09Ogłoszenie nr 585025-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

Gmina Murowana Goślina: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁI PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU) CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich  9 , 62-095  Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście za pośrednictwem kuriera lub przesłać pocztą
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, pokój nr 3 (kancelaria)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁI PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU) CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Numer referencyjny: ZP.271.14.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Murowana Goślina na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia - zgodnie z określonymi poniżej wymogami - we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, począwszy od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wg VII części (zadań) przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia podzielony na VII (siedem) nw. wyodrębnionych części/ zadań, będzie realizowany na następujących trasach: 1) Zadanie nr I - Linia S1 a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Nieszawa - Uchorowo - Szkoła Podstawowa w Białężynie - 7 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa w Białężynie - Uchorowo - Nieszaw 2 * 7 km = 14 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 21 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 50 uczniów. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus. 2) Zadanie II - Linia S2 a) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Długiej Goślinie oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Zielonka - Huciska - Boduszewo - Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska - ul. Szkolna, - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mściszewska - 16 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa 1, ul. Msciszewska - ul. Szkolna - ul. Gnieźnieńska - Boduszewo - Huciska - Zielonka - 2 * 16 km = 32 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 48 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 30 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus. 3) Zadanie III - Linia S3 a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej im. Karola Marcinkowskiego nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10, oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Zielonka - Huciska - Boduszewo - Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska - ul. Szkolna, - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mściszewska - 11 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa 1, ul. Mściszewska - ul. Szkolna - ul. Gnieźnieńska - Boduszewo - Huciska - Zielonka - 2 * 11 km = 22 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 33 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 25 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus. 4) Zadanie IV - Linia S4 a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3 oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Pławno - Kamińsko - Rakownia - Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska - ul. Poznańska - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby - 11 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby - ul. Poznańska - ul. Gnieźnieńska - Rakownia - Kamińsko - Pławno - 2 * 11 km = 22 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 33 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 80 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus. 5) Zadanie V - Linia S5 a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3 oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Starczanowo - Mściszewo (remiza) - Złotoryjsko - Mściszewo - Raduszyn - Murowana Goślina, ul. Raduszyńska - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby - 11 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby - ul. Raduszyńska - Raduszyn - Mściszewo - Złotoryjsko - Mściszewo (remiza) Starczanowo - 11 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 22 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 20 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus. 6) Zadanie VI - Linia S6 a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej w Łopuchowie oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Głębocko - Głęboczek - Łopuchówko - osiedle Przy Puszczy - Szkoła Podstawowa w Łopuchowie - 10 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa w Łopuchowi osiedle Przy Puszczy - Łopuchówko - Głęboczek - Głębocko - 2 * 10 km = 20 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 30 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 25 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus. 7) Zadanie VII - Linia S7 a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej im. Karola Marcinkowskiego nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10, oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Trojanowo - Trojanowo (wieś) - Przebędowo - Murowana Goślina ul. Szkolna, - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mściszewska - 10 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa 1, ul. Mściszewska - ul. Szkolna - Przebędowo - Trojanowo (wieś) - Trojanowo 2 * 10 km = 20 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, a w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji) oraz wprowadzenie lub likwidacja kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 30 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 20 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8
60140000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-01   lub zakończenia: 2021-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-09-01 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadań), o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z podziałem na poniżej wskazanych siedem (VII) odrębnych części (zadań), tj.: a) zadanie I. - Linia S1, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), b) zadanie II. - Linia S2, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), c) zadanie III. - Linia S3, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), d) zadanie IV. - Linia S4, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), e) zadanie V. - Linia S5, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), f) zadanie VI. - Linia S6, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), g) zadanie VII. - Linia S7, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA). 2) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (zadań) jednocześnie lub na jedną z wybranych części (zadań) zamówienia. 3) Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdego z ww. zadań, dla którego została złożona. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego lub więcej Wykonawców. 4) Wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania zostanie dokonany odrębnie dla każdego z ww. zadań.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.). Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy według formuły spełnia - nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy według formuły spełnia - nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy Wykonawca wraz z ofertą, składa oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z udziału postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik do oferty. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców odrębnie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 i określonych w pkt. 8 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz ust. 5 i określonych w pkt. 8 SIWZ, zgodnie z pkt 9 SIWZ Wykonawca składa: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) aktualną na dzień składania ofert Licencję na przewóz osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej licencji/zezwolenia w okresie obejmującym termin wykonywania zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

ponadto, Wykonawca WRAZ Z OFERTĄ składa: a) dowód wniesienia wadium, b) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, c) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości - łącznie dla wszystkich części: 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), w tym: dla części I: 300,00 zł, (słownie: trzysta złotych 00/100); dla części II: 700,00 zł, (słownie: siedemset złotych 00/100); dla części III: 500,00 zł, (słownie: pięćset złotych 00/100); dla części IV: 500,00 zł, (słownie: pięćset złotych 00/100); dla części V: 500,00 zł, (słownie: pięćset złotych 00/100); dla części VI: 500,00 zł, (słownie: pięćset złotych 00/100). dla części VII: 500,00 zł, (słownie: pięćset złotych 00/100). 2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110). 4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) nieodwołalne i bezwarunkowe na pierwsze i każde następne pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 z dopiskiem "Wadium w przetargu - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murowana Goślina wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowozu dla części .........(wpisać odpowiednio) przedmiotu zamówienia".Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert - w siedzibie Zamawiającego oryginału dokumentu oraz załączenia do oferty kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem poniższych ppkt. 9) i 10). 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppktu 8), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto 1 km świadczenia usługi 60,00
rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy muszą nastąpić pisemnie, za zgodą stron. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą Stron i w sytuacji określonej w art. 144 Prawa zamówień publicznych. Zmiany, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogą dotyczyć: a) ustawowej zmianą stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia), e) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace; f) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, g) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, h) możliwych odstępstw od podanego harmonogramu przewozów uzależnionych od zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, zmiany trasy itp. , i) niewykorzystania maksymalnej nominalnej kwoty brutto przeznaczonej na realizacje zadania, j) wystąpienia utrudnień w ruchu z powodu robót drogowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, k) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, l) wystąpienia nieoczekiwanych trudności technicznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, m) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, n) zmiany nazwy lub adresu Stron umowy, zmian organizacyjno-prawnych działania Stron umowy, przekształcenia lub połączenia firmy Wykonawcy, przekształcenia, zmiany lokalizacji, połączenia, likwidacji lub wyodrębnienia, o) zmiany osób za pomocą których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, p) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p., nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKIM
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie nr I - Linia S1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr I - Linia S1 a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Nieszawa - Uchorowo - Szkoła Podstawowa w Białężynie - 7 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa w Białężynie - Uchorowo - Nieszaw 2 * 7 km = 14 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 21 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 50 uczniów. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8, 60140000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 1 km świadczenia usług60,00
rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie II - Linia S2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie II - Linia S2 a) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Długiej Goślinie oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Zielonka - Huciska - Boduszewo - Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska - ul. Szkolna, - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mściszewska - 16 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa 1, ul. Msciszewska - ul. Szkolna - ul. Gnieźnieńska - Boduszewo - Huciska - Zielonka - 2 * 16 km = 32 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 48 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 30 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8, 60140000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 1 km świadczenia usług60,00
rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie III - Linia S3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie III - Linia S3 a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej im. Karola Marcinkowskiego nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10, oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Zielonka - Huciska - Boduszewo - Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska - ul. Szkolna, - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mściszewska - 11 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa 1, ul. Mściszewska - ul. Szkolna - ul. Gnieźnieńska - Boduszewo - Huciska - Zielonka - 2 * 11 km = 22 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 33 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 25 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8, 60140000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 1 km świadczenia usług60,00
rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zadanie IV - Linia S4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie IV - Linia S4 a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3 oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Pławno - Kamińsko - Rakownia - Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska - ul. Poznańska - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby - 11 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby - ul. Poznańska - ul. Gnieźnieńska - Rakownia - Kamińsko - Pławno - 2 * 11 km = 22 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 33 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 80 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8, 60140000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 1 km świadczenia usług60,00
rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Zadanie V - Linia S5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie V - Linia S5 a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3 oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Starczanowo - Mściszewo (remiza) - Złotoryjsko - Mściszewo - Raduszyn - Murowana Goślina, ul. Raduszyńska - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby - 11 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby - ul. Raduszyńska - Raduszyn - Mściszewo - Złotoryjsko - Mściszewo (remiza) Starczanowo - 11 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 22 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 20 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8, 60140000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 1 km świadczenia usług60,00
rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Zadanie VI - Linia S6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie VI - Linia S6 a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej w Łopuchowie oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Głębocko - Głęboczek - Łopuchówko - osiedle Przy Puszczy - Szkoła Podstawowa w Łopuchowie - 10 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa w Łopuchowi osiedle Przy Puszczy - Łopuchówko - Głęboczek - Głębocko - 2 * 10 km = 20 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 30 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 25 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8, 60140000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 1 km świadczenia usług60,00
rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Zadanie VII - Linia S7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie VII - Linia S7 a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej im. Karola Marcinkowskiego nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10, oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: dowóz uczniów Trojanowo - Trojanowo (wieś) - Przebędowo - Murowana Goślina ul. Szkolna, - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mściszewska - 10 km powrót uczniów Szkoła Podstawowa 1, ul. Mściszewska - ul. Szkolna - Przebędowo - Trojanowo (wieś) - Trojanowo 2 * 10 km = 20 km b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, a w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół (zmiany w planie lekcji) oraz wprowadzenie lub likwidacja kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 30 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 20 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8, 60140000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 1 km świadczenia usług60,00
rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.