eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU) CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-09-20

Ogłoszenie nr 510199168-N-2019 z dnia 20-09-2019 r.

Gmina Murowana Goślina: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU) CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585025-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540167564-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU) CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Murowana Goślina na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia - zgodnie z określonymi poniżej wymogami - we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, począwszy od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wg VII części (zadań) przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9


Dodatkowe kody CPV: 60130000-8, 60140000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zadanie I - linia S1

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

1)Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 19 sierpnia 2019 r., godz. 12.00, w zakresie Część/Zadania nr I, w terminie złożono 1 ofertę, którą oznaczono nr 1. Przedmiotowa oferta została złożona przez Wykonawcę: Przewozy Pasażerskie KRYSTIAN LUDWICZAK, z siedzibą: Cieśle, ul. Krańcowa 1/14, 64-610 Rogoźno. W dniu 19 sierpnia 2019 roku o godz. 14.00 Zamawiający dokonał otwarcia oferty ww. Wykonawcy. Z treści oferty wynikało, że ww. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za stawkę - cenę za 1 km świadczenia usługi brutto 28,30 PLN. Jednocześnie, bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Części/Zadania nr I przedmiotu zamówienia, tj. kwotę brutto 70 761,60 PLN. W wyniku dokonania przemnożenia ceny jednostkowej przez zakres oraz ilość dni świadczonej usługi cena najniższej a jednocześnie jedynej oferty złożonej w tej części przedmiotu zamówienia, w okresie objętym zamówieniem, tj. od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, łącznie wynosi 231 777,00 PLN. W związku z faktem, iż oferta z najniższą ceną łączną wynoszącą 231 777,00 PLN brutto, będąca jednocześnie jedyną ofertą złożoną w tej części przedmiotu zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie Części/Zadania nr I przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie ww. części przedmiotu zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie zostało unieważnione. 2)Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) Prawa zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zadanie II - linia S2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 149760.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TELE BUS Przewozy Okazjonalne i Turystyczne Paulina Frąckowiak
Email wykonawcy: tele.bus@wp.pl
Adres pocztowy: Długa Goślina 5a
Kod pocztowy: 62-095
Miejscowość: Murowana Goślina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 196676.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196676.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196676.81
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zadanie III - linia S3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 102960.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO I TRANSPORTU ELKOTUR-BIS Elżbieta Kopczyńska
Email wykonawcy: elkotur@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Przesmyk 6/1
Kod pocztowy: 62-095
Miejscowość: Murowana Goślina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 136857.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136857.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 136857.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Zadanie IV - linia S4

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

1)Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 19 sierpnia 2019 r., godz. 12.00, w zakresie Część/Zadania nr IV nie została złożona żadna oferta, dlatego też postępowanie w tej części zostało unieważnione. 2)Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Zadanie V - linia S5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 102960.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: FIRMA TURYSTYCZNO-TRANSPORTOWA ELKOTUR TADEUSZ KOPCZYŃSKI
Email wykonawcy: elkotur@tlen.pl
Adres pocztowy: ul.Przesmyk 6/1
Kod pocztowy: 62-095
Miejscowość: Murowana Goślina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 100362.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100362.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100362.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Zadanie VI - linia S6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 93600.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TELE BUS Przewozy Okazjonalne i Turystyczne Paulina Frąckowiak
Email wykonawcy: tele.bus@wp.pl
Adres pocztowy: Długa Goślina 5a
Kod pocztowy: 62-095
Miejscowość: Murowana Goślina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 127650.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 127650.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 127650.82
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Zadanie VII - linia S7

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

1)Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 19 sierpnia 2019 r., godz. 12.00, w zakresie Część/Zadania nr VII nie została złożona żadna oferta, dlatego też postępowanie w tej części zostało unieważnione. 2)Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.