eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI INSTALACJE SANITARNE W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z "LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTAOgłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560006169-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Myszków: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI INSTALACJE SANITARNE W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z "LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 631771-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500267571-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 151398497, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI INSTALACJE SANITARNE W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z "LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.60.2018.KK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności instalacje sanitarne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nad realizacją robót budowlanych związanych z "Likwidacją rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów w Myszkowie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa", w imieniu i na rzecz Gminy Myszków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, polskim Prawem budowlanym oraz obowiązkami wynikającymi ze wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Zakres robót budowlanych, podlegających nadzorowi inwestorskiemu w specjalności instalacje sanitarne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją robót budowlanych związanych z "Likwidacją rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów w Myszkowie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa" został wyczerpująco opisany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w dokumentacji do wykonania zadania inwestycyjnego, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: bip.miastomyszkow.pl w zakładce Przetargi/ogłoszenie o przetargach/ogłoszenie o przetargach (zamówieniach) - 2018r./ ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.53.2018.KK - Wykonanie robót budowlanych związanych z "Likwidacją rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów w Myszkowie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa". 4. Obowiązki Wykonawcy dotyczące wykonywania usługi zostały określone we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Rodzaj zamówienia: usługi. 6. Kody CPV: 1) Główny przedmiot: 71520000-9: usługi nadzoru budowlanego 2) Dodatkowe przedmioty: 71247000-1: nadzór nad robotami budowlanymi. 7. Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), z uwagi na to, iż czynności polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu w/w przepisu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 10. Zamawiający żąda wskazania w ofercie osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia, która będzie osobiście pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykazania w ofercie doświadczenia wskazanej osoby w tabeli formularza ofertowego. 11. Zamawiający nie dopuszcza do: a) składania ofert wariantowych, b) składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej; b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; d) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN)


II.4) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

71247000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 06.11.2018r. do dnia 30.11.2018r. Termin zakończenia realizacji umowy został zmieniony w dniu 08.11.2018r. na dzień 20.12.2018r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI INSTALACJE SANITARNE W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z "LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

P.P.H.U. DOM-EKO Jerzy Łękarski, jerzy.lekarski@op.pl, ul. Mickiewicza 1, 42-300, Myszków, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 480.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Rodzaj zmiany: zmianie ulega termin wykonywania przedmiotu umowy. Zakres zmiany: okres realizacji umowy zmienia się z 20.12.2018r. na 31.01.2019r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Sporządzenie aneksu nr 2 do umowy spowodowane jest zmianą terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy z 20.12.2018r. na 31.01.2019r. w następstwie wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.