eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługi sprzątania terenów zewnętrznych oraz prace wykonywane w ramach "akcji zima" przy dobudowanej nowej części budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego - Instytutu Informatyki na Kampusie w OliwieOgłoszenie z dnia 2019-12-09

Ogłoszenie nr 550268691-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.

Gdańsk: Usługi sprzątania terenów zewnętrznych oraz prace wykonywane w ramach "akcji zima" przy dobudowanej nowej części budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego - Instytutu Informatyki na Kampusie w Oliwie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, faks 58 523 31 10.
Adres strony internetowej (url): www.ug.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania terenów zewnętrznych oraz prace wykonywane w ramach "akcji zima" przy dobudowanej nowej części budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego - Instytutu Informatyki na Kampusie w Oliwie
Numer referencyjny A120-211-146/19/MB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie zamówienia polega na sprzątaniu i pielęgnacji terenów zewnętrznych otaczających obiekt Instututu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Kampusie Oliwa, oraz prac wykonywanych w ramach "akcji zima" dotychczasowemu Wykonawcy przedmiotowych usług.

II.5) Główny Kod CPV: 98300000-6

Dodatkowe kody CPV:

77314100-5,

90620000-9,

90914000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. tj. udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług: sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych otaczających obiekt Instututu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Kampusie Oliwa, oraz prac wykonywanych w ramach "akcji zima" dotychczasowemu Wykonawcy przedmiotowych usług. Zamówienie stanowi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego - dotyczy postępowania nr A120-211-56/19/MB - część IX na usługę: Usługa sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych na Kampusie UG w Oliwie oraz prace wykonywane w ramach "akcji zima". Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Hombre Service Sp. z o.o., , ul. Chmielewskiego 5b, 81-721, Sopot, kraj/woj. pomorskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.