eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań realizowanych na terenie Gminy Limanowa

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-04-16Ogłoszenie nr 545920-N-2018 z dnia 2018-04-16 r.

Gmina Limanowa: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań realizowanych na terenie Gminy Limanowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Limanowa, krajowy numer identyfikacyjny 491892363, ul. ul. Matki Boskiej Bolesnej  18 B , 34-600   Limanowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 337 22 52, e-mail sekretariat@gminalimanowa.pl, faks +48 18 337 13 37.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.malopolska.pl/uglimanowa
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.malopolska.pl/uglimanowa


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Gmina Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań realizowanych na terenie Gminy Limanowa
Numer referencyjny: Or.271.13.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań realizowanych w Gminie Limanowa. Obowiązki inspektora nadzoru: 1. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach, przedmiarami robót), dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem. 2. Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy. 3. Sprawdzenie wytyczenia przez wykonawcę robót, sprawdzenie innych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych. 4. Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę. 5. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP. 6. Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy. 7. Akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia odległości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu. 8. Prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych - w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę. 9. Kontrola zgodności receptur i technologii z wymaganiami specyfikacji technicznych. 10. Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz. 11. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i zamontowanych urządzeń oraz wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacją i zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 12. Egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych - w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy. 13. Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót. 14. Dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia. 15. Uczestnictwo w czynnościach odbioru częściowego (etapowego) i odbioru ostatecznego. 16. Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów. 17. Sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach. 18. Potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości do odbioru robót. 19. Powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót. 20. Potwierdzenie wykonanych prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót, oraz usunięci ich w ramach przeglądów okresowych w okresie rękojmi/gwarancji. 21. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. 22. Rozstrzygnięcie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. 23. Ilość pobytów na budowie minimum 2 razy w tygodniu (lub więcej - zgodnie z ofertą). Częstsze pobyty na budowie w zależności od potrzeb, na wniosek Inwestora lub Kierownika budowy. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestnictwa i nadzorowania istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego. 24. Składanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót. 25. Nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy. 26. Rozliczanie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia. 27. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy sprawdzanie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót. 28. Dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji zadania w dokumentacji projektowej i przekazanie zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego. 29. W przypadku dokonywania ustaleń ustnych związanych z realizacją robót, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest w terminie 2 dni do sporządzenia protokołu w formie pisemnej i uzyskanie podpisów uczestników ustaleń. 30. Składanie bieżących informacji Inwestorowi o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót. 31. Wszelkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wymaga zgody Zamawiającego przed ich wykonaniem przez Wykonawcę zamówienia. 32. Wykonanie robót przekraczających zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji projektowej wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wykonaniem. 33. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do udziału w Komisji wykonującej coroczne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi i gwarancji z udziałem Inwestora i Wykonawcy zrealizowanego zadania. 34. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i poświadczenia ich wykonania. 35. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi/gwarancji. 36.Przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców zadane w czasie prowadzenia postępowań przetargowych na roboty budowlane objęte nadzorem. UWAGA: Dodatkowe obowiązki dla inspektora nadzoru - Przebudowa, modernizacja i remonty dróg oraz obiektów mostowych zostały zawarte w punkcie II. POZOSTAŁE INFORMACJE, podpunkt 7 siwz. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych - liczba części - 8. POZOSTAŁE INFORMACJE: 1. Zadanie nr 1 . Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa wodociągu z przyłączami w sołectwie Nowe Rybie i Stare Rybie wraz z budową zbiornika na wodę. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 3.400.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 30.05.2020 r. 2. Zadanie nr 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Stara Wieś Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 8.000.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 30.10.2020 r. 3. Zadanie nr 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 7.000.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 30.10.2020 r. 4. Zadanie nr 4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zachodniej części Gminy Limanowa - etap II Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 17.000.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 30.10.2020 r. 5. Zadanie nr 5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mordarce Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 1.000.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 15.09.2018 r. 6. Zadanie nr 6. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Rozbudowa wodociągu w Wysokiem oraz w m. Stara Wieś 1 - Zakopane - ujęcia wody Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 370.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 28.12.2018 r. 7. Zadanie nr 7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Przebudowa, modernizacja i remonty dróg oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Limanowa. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 7.200.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 28.12.2018 r. Dodatkowe obowiązki Inspektora Nadzoru: 1. Opracowanie kosztorysowe dróg gminnych i osiedlowych, zawierające pomiary terenowe, kosztorys inwestorski, przedmiary robót i kosztorysy ślepe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przekroje poprzeczne (wymienione dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej), przygotowanie czterech kompletów załączników niezbędnych do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami oraz udział w komisji odbioru pogwarancyjnego. 2. Przygotowanie opracowania kosztorysowego przebudowy drogi gminnej lub osiedlowej, zawierające pomiary terenowe, kosztorys inwestorski, przedmiary robót i kosztorysy ślepe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przekroje poprzeczne - należy wykonać w terminie 30 dni od daty zlecenia takiego opracowania przez Wójta Gminy. 8. Zadanie nr 8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowej Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 1.400.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 30.06.2019 r. Zamawiający zaleca, aby wykonawcy dokonali wizji w terenie, w celu dokładnego przygotowania oferty. Koszty związane z dokonaniem wizji w terenie ponosi w całości wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-05-30
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-30
2018-09-15
2018-12-28
2018-12-28
2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: 1. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 50.000,00 zł. 1) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 50.000,00 zł. (dokumentem tym może być przykładowo: polisa OC lub inny, równoważny dokument). W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 2) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, Zamawiający za podstawę przeliczenia przyjmuje średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonał: 1). Dla Zadania nr 1 . Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa wodociągu z przyłączami w sołectwie Nowe Rybie i Stare Rybie wraz z budową zbiornika na wodę. 1.1) Jedną usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy zbiornika na wodę o poj. min. V=100 m3. 1.2) Jedną usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej gdzie wartość brutto tej usługi wyniosła co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 1.3) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca złoży "Wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ)", w którym przedstawi, że usługi te były wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów o właściwym, terminowym, rzetelnym i fachowym wykonaniu usługi, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykonawca wykonał usługę na rzecz Gminy Limanowa - nie ma obowiązku składania dowodów, którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Gminę Limanowa. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 1.4) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących wartości usług zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 2). Dla Zadania nr 2 . Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Stara Wieś 2.1) Jedną usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 400 m3/dobę. 2.2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca złoży "Wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ)", w którym przedstawi, że usługi te były wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów o właściwym, terminowym, rzetelnym i fachowym wykonaniu usługi, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykonawca wykonał usługę na rzecz Gminy Limanowa - nie ma obowiązku składania dowodów, którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Gminę Limanowa. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 2.3) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących wartości usług zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 3). Dla Zadanie nr 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś 3.1) Jedną usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy/rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 3,5 km. 3.2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca złoży "Wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ)", w którym przedstawi, że usługi te były wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów o właściwym, terminowym, rzetelnym i fachowym wykonaniu usługi, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykonawca wykonał usługę na rzecz Gminy Limanowa - nie ma obowiązku składania dowodów, którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Gminę Limanowa. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 3.3) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących wartości usług zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 4). Zadanie nr 4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zachodniej części Gminy Limanowa - etap II 4.1) Jedną usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy/rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 5,0 km. 4.2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca złoży "Wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ)", w którym przedstawi, że usługi te były wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów o właściwym, terminowym, rzetelnym i fachowym wykonaniu usługi, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykonawca wykonał usługę na rzecz Gminy Limanowa - nie ma obowiązku składania dowodów, którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Gminę Limanowa. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 4.3) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących wartości usług zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 5). Zadanie nr 5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mordarce 5.1) Jedną usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy/rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 1,0 km. 5.2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca złoży "Wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ)", w którym przedstawi, że usługi te były wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów o właściwym, terminowym, rzetelnym i fachowym wykonaniu usługi, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykonawca wykonał usługę na rzecz Gminy Limanowa - nie ma obowiązku składania dowodów, którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Gminę Limanowa. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 5.3) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących wartości usług zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 6). Zadanie nr 6. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Rozbudowa wodociągu w Wysokiem oraz w m. Stara Wieś 1 - Zakopane - ujęcia wody 6.1) Jedną usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej gdzie wartość brutto tej usługi wyniosła co najmniej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 6.2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca złoży "Wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ)", w którym przedstawi, że usługi te były wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów o właściwym, terminowym, rzetelnym i fachowym wykonaniu usługi, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykonawca wykonał usługę na rzecz Gminy Limanowa - nie ma obowiązku składania dowodów, którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Gminę Limanowa. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 6.3) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących wartości usług zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 7). Zadanie nr 7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Przebudowa i modernizacja i remonty dróg oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Limanowa. 7.1) Jedną usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy, przebudowy, modernizacji dróg gdzie wartość brutto tej usługi wyniosła co najmniej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 7.2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca złoży "Wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ)", w którym przedstawi, że usługi te były wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów o właściwym, terminowym, rzetelnym i fachowym wykonaniu usługi, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykonawca wykonał usługę na rzecz Gminy Limanowa - nie ma obowiązku składania dowodów, którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Gminę Limanowa. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 7.3) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących wartości usług zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 8). Zadanie nr 8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowej 8.1) Jedną usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji obiektu kubaturowego gdzie wartość brutto tej usługi wyniosła co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 8.2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca złoży "Wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ)", w którym przedstawi, że usługi te były wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów o właściwym, terminowym, rzetelnym i fachowym wykonaniu usługi, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykonawca wykonał usługę na rzecz Gminy Limanowa - nie ma obowiązku składania dowodów, którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Gminę Limanowa. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 8.3) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących wartości usług zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 2. Potwierdzi, że są mu dostępne/będą dostępne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia: 1). Dla Zadania nr 1 . Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa wodociągu z przyłączami w sołectwie Nowe Rybie i Stare Rybie wraz z budową zbiornika na wodę. 1.2) jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 1.2) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 1.3) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 2. Zadanie nr 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Stara Wieś. 2.1) jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 2.2) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 2.3) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 2.4) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 3. Zadanie nr 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś. 3.1) jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 3.2) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 3.3) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 4. Zadanie nr 4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zachodniej części Gminy Limanowa - etap II 4.1) jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 4.2) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 4.4) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 5. Zadanie nr 5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mordarce 5.1) jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 5.2) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 5.3) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 6. Zadanie nr 6. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Rozbudowa wodociągu w Wysokiem oraz w m. Stara Wieś 1 - Zakopane - ujęcia wody 4.1) jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 7. Zadanie nr 7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Przebudowa i modernizacja i remonty dróg oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Limanowa. 4.4) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 4.4) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 4.4) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 4.4) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 8. Zadanie nr 8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowej 4.1) jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 4.2) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 4.3) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 4.4) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 9) Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę więcej niż jednej funkcji w przypadku posiadania stosownych uprawnień. 10) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży "Wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ)", skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 11) W przypadku wykonawców zagranicznych, ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm., dalej zwana: "ustawa PB"), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm. - dalej "ustawa o uznawaniu kwalifikacji"). Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wymagania Zamawiającego w tym zakresie nie sumują się.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, a) dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, b) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), c) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa (tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. d) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. e) w przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) dokument ten składa odrębnie każdy z uczestników konsorcjum.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 2) Wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia 3) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 50.000,00 zł. (dokumentem tym może być polisa OC lub inny, równoważny dokument). Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, Zamawiający za podstawę przeliczenia przyjmuje średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zamawiający żąda od WSZYSTKICH WYKONAWCÓW złożenia wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) następujących dokumentów: 1) Wstępne oświadczenie wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, a) wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ w celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, b) wstępne oświadczenie wykonawcy należy starannie i czytelnie wypełnić, każdą stronę parafować, a na ostatniej złożyć czytelny podpis, opatrzony pieczęcią osoby upoważnionej, c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wstępne oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp). 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, tylko jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego: a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, b) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, c) zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5, d) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, e) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, f) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. g) zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, i który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ppkt a-f, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. - dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, - wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), - w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa (tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. - w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3) Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie notarialnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. WSZYSCY WYKONAWCY przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, pod adresem: www.bip.malopolska.pl/uglimanowa w miejscu: "Wykaz złożonych ofert" informacji z otwarcia ofert, wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z nich. 3) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4) Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi wzór wymaganego oświadczenia. 5) Oświadczenie składa się w oryginalne w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie (pokój nr I na piętrze) Urzędu Gminy Limanowa znajdującego się pod adresem: 34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
STAWKA PROCENTOWA BRUTTO80,00
LICZBA NADZORU NA PLACU BUDOWY W CIĄGU TYGODNIA20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczeń określony w SIWZ Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy: 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, w tym jego przedłużenia, w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej lub gazu - termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż wynikający z okresu wystąpienia zjawiska b) wystąpienia okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: - niesprzyjające warunki atmosferyczne, odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie usługi tj. (powyżej 7 dni kalendarzowych), - termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż wynikający z okresu wystąpienia ww. okoliczności, c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usługi przez Zamawiającego - przesunięcie terminu o okres nie dłuższy niż: czas wstrzymania usługi przez zamawiającego, 2) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ i innych osób kluczowych dla realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony, b) zmiana w zakresie podwykonawcy, w tym przypadku jeśli dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ustawie Pzp, pod warunkiem wskazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez zamawiającego, c) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, d) zmianie uległy stawki podatku VAT, e) zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę), f) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, h) zmiany w kolejności terminów wykonywania nadzorowanych robót budowlanych. 5. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa wodociągu z przyłączami w sołectwie Nowe Rybie i Stare Rybie wraz z budową zbiornika na wodę
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólne obowiązki inspektora nadzoru zostały podane w SEKCJI II.4) Przedmiotu zamówienia. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 3.400.000 zł.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
STAWKA PROCENTOWA BRUTTO80,00
LICZBA NADZORU NA PLACU BUDOWY W CIĄGU TYGODNIA20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Stara Wieś.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólne obowiązki inspektora nadzoru zostały podane w SEKCJI II.4) Przedmiotu zamówienia. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 8.000.000 zł.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
STAWKA PROCENTOWA BRUTTO80,00
LICZBA NADZORU NA PLACU BUDOWY W CIĄGU TYGODNIA20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólne obowiązki inspektora nadzoru zostały podane w SEKCJI II.4) Przedmiotu zamówienia. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 7.000.000 zł.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
STAWKA PROCENTOWA BRUTTO80,00
LICZBA NADZORU NA PLACU BUDOWY W CIĄGU TYGODNIA20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zachodniej części Gminy Limanowa - etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólne obowiązki inspektora nadzoru zostały podane w SEKCJI II.4) Przedmiotu zamówienia. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 17.000.000 zł.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
STAWKA PROCENTOWA BRUTTO80,00
LICZBA NADZORU NA PLACU BUDOWY W CIĄGU TYGODNIA20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mordarce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólne obowiązki inspektora nadzoru zostały podane w SEKCJI II.4) Przedmiotu zamówienia. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 1.000.000 zł.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
STAWKA PROCENTOWA BRUTTO80,00
LICZBA NADZORU NA PLACU BUDOWY W CIĄGU TYGODNIA20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Rozbudowa wodociągu w Wysokiem oraz w m. Stara Wieś 1 - Zakopane - ujęcia wody
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólne obowiązki inspektora nadzoru zostały podane w SEKCJI II.4) Przedmiotu zamówienia. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 370.000 zł.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
LICZBA NADZORU NA PLACU BUDOWY W CIĄGU TYGODNIA20,00
STAWKA PROCENTOWA BRUTTO80,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Przebudowa, modernizacja i remonty dróg oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Limanowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólne obowiązki inspektora nadzoru zostały podane w SEKCJI II.4) Przedmiotu zamówienia. Dodatkowe obowiązki Inspektora Nadzoru: 1. Opracowanie kosztorysowe dróg gminnych i osiedlowych, zawierające pomiary terenowe, kosztorys inwestorski, przedmiary robót i kosztorysy ślepe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przekroje poprzeczne (wymienione dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej), przygotowanie czterech kompletów załączników niezbędnych do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami oraz udział w komisji odbioru pogwarancyjnego. 2. Przygotowanie opracowania kosztorysowego przebudowy drogi gminnej lub osiedlowej, zawierające pomiary terenowe, kosztorys inwestorski, przedmiary robót i kosztorysy ślepe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przekroje poprzeczne - należy wykonać w terminie 30 dni od daty zlecenia takiego opracowania przez Wójta Gminy. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 7.200.000 zł.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
STAWKA PROCENTOWA BRUTTO80,00
LICZBA NADZORU NA PLACU BUDOWY W CIĄGU TYGODNIA20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólne obowiązki inspektora nadzoru zostały podane w SEKCJI II.4) Przedmiotu zamówienia. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 1.400.000 zł.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
STAWKA PROCENTOWA BRUTTO80,00
LICZBA NADZORU NA PLACU BUDOWY W CIĄGU TYGODNIA20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.