eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Domaniów › Budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie" w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-04-13Ogłoszenie nr 545151-N-2018 z dnia 2018-04-13 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Domaniowie: Budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie" w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii" - operacja typu: "Gospodarka wodno-ściekowa".

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Domaniowie, krajowy numer identyfikacyjny 364232731, ul. -  56 , 55-216  Domaniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713828139, e-mail zarzad@zgkdomaniow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 Domaniów.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie" w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: ZGK.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Bbudowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu : studni głębinowej zastępczej nr 2z za studnię nr 2 oraz likwidacja otworów głównych nr 2 i nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie. Prace projektowe i budowlane w tym prace przygotowawcze należy wykonać zgodnie i w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, wraz z załącznikami do PFU. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zakres działek w której zlokalizowana będzie inwestycja, lub na które oddziaływać będzie inwestycja może ulec zmianie. 3.1.1. W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi: a) Uzyskanie map/mapy do celów projektowych, opiniodawczych lub innych niezbędnych do wykonania zadania. b) Uzyskanie warunków przyłączenia dla studni (jeśli dotyczy). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego przyłącza elektroenergetycznego ze studni nr 2, jeśli warunki pozwolą na jego wykorzystanie, c) Uzyskanie pozwolenia na budowę, dla robót wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie braku sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia (jeśli dotyczy), d) Ułożenie linii kablowej zasilającej (jeśli dotyczy), e) Wykonanie skrzynki rozdzielczej (jeśli dotyczy), f) Wykonanie przyłącza doprowadzającego wodę surowa z projektowanej studni do budynku Stacji Uzdatniania Wody. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego rurociągu ze studni nr 2. jeśli warunki i jego stan techniczny pozwolą na jego wykorzystanie, g) Wykonanie badań i uzgodnień umożliwiających uruchomienie, h) Wykonanie aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzającej zasoby eksploatacyjne, i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką. 3.1.2. Przedmiot zamówienia został opisany i realizowany będzie w oparciu o opracowany przez Zamawiającego Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) stanowiący integralną część niniejszej SIWZ - Załącznik nr 7 do SIWZ oraz zgodnie z: a) Ostateczną decyzją nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego, sygnatura: DOW-G.I.7430.36.2016.BG zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2z za otwór nr 2 oraz likwidację otworów głównych nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie (Załącznik do PFU), b) Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa - Domaniów 2 (uchwalonego uchwałą nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2014 roku, zmieniony uchwałą nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma Wiatrowa- Domaniów 2". (ogłoszony w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57). Źródło: "http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/362062/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_farma_wiatrowa__d" 3.2. Klasyfikacja robót wg CPV : a) 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni b) 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej c) 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania d) 45000000-7 Roboty budowlane e) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne f) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 3.3. Zakres prac: 3.3.1. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem obejmuje w szczególności: a) zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, b) uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), c) ułożenie linii kablowych zasilających studnię (jeśli dotyczy) d) wykonanie skrzynki rozdzielczej (jeśli dotyczy), e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze) - w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego, opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką - w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane), g) wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji całego zakresu prac. 3.3.2. Zakres prac przygotowawczych obejmuje między innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym podstawowych założeń do projektowania i podstawowych rozwiązań technicznych. b) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z granicami aktualnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa - Domaniów 2 (uchwalonego uchwałą nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2014 roku., poz. 2693), zmieniony uchwałą nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma Wiatrowa- Domaniów 2". (ogłoszony w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57). w przypadku gdy zakres inwestycji wykracza poza granice MPZP, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli dotyczy). c) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z ostateczną decyzją nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego, sygnatura: DOW-G.I.7430.36.2016.BG zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2z za otwór nr 2 oraz likwidację otworów głównych nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie, ewentualne dokonanie zmiany decyzji lub uzyskanie nowej (jeśli dotyczy). d) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie opinii Zamawiającego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego (jeśli dotyczy). e) Zawarcie umów na korzystanie z gruntów pokrytych wodami w przypadku przejścia inwestycji przez takie grunty (jeżeli wymagane). f) Uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o przeniesieniu umożliwiających realizację inwestycji oraz ponoszenie opłat z tego tytułu do roku odbioru końcowego, w tym: - ostatecznych decyzji o zmianie przeznaczenia i wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i/lub leśnej, o ile zajdzie taka potrzeba, g) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiającego dotyczącej rozwiązań technicznych w nim zawartych (jeśli dotyczy). h) Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielającej pozwolenia na budowę (jeśli wymagane). i) Opracowanie projektu wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiającego (jeśli dotyczy), j) Uzyskanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wykonanie prac w sąsiedztwie linii kolejowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, itp., niezbędnych do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. k) Ponoszenie wszelkich opłat z tytułu pozyskanych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji do roku odbioru końcowego. l) Uzyskanie pisemnych uzgodnień z właścicielami posesji na które będzie oddziaływać inwestycja (jeśli dotyczy). 3.3.3. Przedmiot zamówienia w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 2. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych i wewnętrznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, 4. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.) 6. naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 7. pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 8. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 9. zgłoszenie do odbioru przez odpowiednie służby i organy oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane). 3.3.4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań dla właścicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji, w przedmiocie wejścia z robotami na teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych, spoczywa każdorazowo na Wykonawcy. 3.3.5. W zakresie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1. ochrony znajdującego się na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porządku, 6. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia. 3.3.6. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią integralne załączniki do SIWZ. 3.3.7 Wykonawca udzieli rękojmi na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na okres 60 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC w zw. z art. 46 § 1 KC). 3.3.8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na okres min. 60 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania - bez wad. 3.4. W zakresie prowadzonych robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia socjalne znajdujące się w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie, na czas realizacji robót przygotowawczych i budowlanych. c. uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowiązki wymienione w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. d. organizacja i zapewnienie dostępu do mediów (dostawy mediów), w tym wody i energii elektrycznej dla celów prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym związane, obciążają w całości Wykonawcę Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć odrębne umowy z dostawcami mediów dla celów budowlanych oraz zapewnić instalację liczników zużycia mediów. e. wycinka, karczowanie, usunięcie oraz zagospodarowanie istniejącego na placu budowy drzewostanu lub zakrzewień, pod nadzorem odpowiednich służb oraz Zamawiającego, w oparciu o stosowne zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę (jeżeli konieczne). Zamawiający zastrzega, iż pozostałości po wycince, obejmujące niepodlegające odzyskaniu części drzewostanu karpiny itp., winne zostać usunięte przez Wykonawcę, jako odpad - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty związane z usunięciem ww. odpadów, obciążają w całości Wykonawcę.; 3.4.1 Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie objętym wykonawstwem prac (bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy). 3.4.2 Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP. 3.5. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), osoby wykonujące wskazane poniżej czynności, w zakresie zgodnym z PFU, związane z: 3.5.1 Wykonanie prac wiertniczych wraz z zafiltrowaniem otworu nr 2z. 3.6. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ bądź innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Powyższe należy rozumieć, jako określenie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w SIWZ lub jej załącznikach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W powyższym zakresie Wykonawca powinien okazać się na każde żądanie Zamawiającego stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujące. 3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata za wykonane roboty nastąpi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy na który zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru robót, której dotyczy wystawiona faktura. 3.8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. 3.9. Załatwienie wszystkich formalności oraz wszelkie poniesione koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. 3.10. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45255110-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71322000-1
71320000-7
45000000-7
45111200-0
45232000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu studni wierconej przeznaczonej do poboru wody o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 7.9.1) i 7.9.2) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, złożonego przez Wykonawcę bez uprzedniego wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni liczonych od dnia publicznego ogłoszenia informacji z sesji otwarcia ofert (na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty określone w lit a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.9.1), 7.9.2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 7.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 7.9.1), 7.9.2) SIWZ , jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt 7.9.1), 7.9.2) SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone. 7.12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 7.9.1) i 7.9.2) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej; odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądał: a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.2.2. wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ b) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 7.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.9.1), 7.9.2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 7.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 7.9.1), 7.9.2) SIWZ , jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt 7.9.1), 7.9.2) SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest złożyć: a) formularz ofertowy (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. 1 do SIWZ) zgodnie ze wzorem formularza ofertowego należy podać ceny w rozbiciu na koszty prac projektowych i opracowań wyjściowych do projektowania oraz koszty robót budowlanych. Ocenie podlegać będzie cena łączna brutto za wykonanie całości zamówienia. b) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 7.5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. 11. 7.6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania robót30,00
Gwarancja10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: a. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Wykonawca a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, i akceptacji Zamawiającego. Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót. b. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, realizacja zadania według dokumentacji powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 2) Zmiany terminu zakończenia zamówienia podstawowego: a. Spowodowane klęskami żywiołowymi - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową; b. Spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, oraz dokonywanie odbiorów - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy i Inspektora Nadzoru. Dla robót nie wymagających prowadzenia dziennika budowy i obowiązku nadzorowania prac przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, potwierdzeniem zaistnienia warunków będzie sporządzenie i podpisanie protokołu przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. c. Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich ujawnienia na placu budowy gdy uniemożliwiają one prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania doprowadzenia warunków gruntowo - wodnych do stanu umożliwiającego kontynuowanie zamówienia, d. Spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych na przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków na kontynuowanie robót, e. Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypałów i niewybuchów 3) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, 4) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie dopuszczalne prawem zmiany umowy nastąpić mogą z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
17.1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17.2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Informacje ogólne. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia służące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 2) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 1 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 3) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy. 4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.275 z późn. zmn.). 5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oławie O/Domaniów nr 13 9585 0007 2006 0300 0149 0004 Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania: "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr.: ...................................... znak sprawy ZGK.271.2.2018" 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp. 7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp. 17.3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 2) Zamawiający zwróci: a) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni po upływie terminu wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi. 17.4. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.