eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-19Ogłoszenie nr 514041-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.: ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Paderewskiego  5 , 37-100  Łańcut, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 240 231, e-mail szpital_lancut@wp.pl, faks 172 252 302.
Adres strony internetowej (URL): http://www.cm-lancut.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.cm-lancut.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://www.cm-lancut.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.cm-lancut.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
Numer referencyjny: SZP/380/8/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: "ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH" Opis części zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 2, tj. w załączniki od numeru 2. do numeru 2.11, czyli w formularze asortymentowo - cenowe (excel). Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 pakietów (zadań): PAKIET I - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NR 1 - Załącznik nr 2; PAKIET II - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NR 2 - Załącznik nr 2.1; PAKIET III - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NR 3 - Załącznik nr 2.2; PAKIET IV - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NR 4 - Załącznik nr 2.3; PAKIET V - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NR 5 - Załącznik nr 2.4; PAKIET VI - KOMPRESY - Załącznik nr 2.5; PAKIET VII - GAZY, KOMPRESY, OPASKI GIPSOWE, PODKŁADY PODGIPSOWE - Załącznik nr 2.6; PAKIET VIII - OPASKI (BANDAŻE), PODKLADY, OPATRUNKI - Załącznik nr 2.7; PAKIET IX - WATA, GAZA - Załącznik nr 2.8; PAKIET X - PIELUCHOMAJTKI, CHUSTECZKI HIGIENICZNE DLA NIEMOWLĄT - Załącznik nr 2.9; PAKIET XI- GAZIKI DO DEZYNFEKCJI SKÓRY - Załącznik nr 2.10; PAKIET XII - HEMOSTATYKI - Załącznik nr 2.11; Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na poszczególne pakiety (zadania). W poszczególnym pakiecie, czyli w każdym formularzu asortymentowo - cenowym muszą być uwzględnione wszystkie pozycje. Brak jakiejkolwiek pozycji asortymentowej w danym Załączniku Nr 2÷2.11 w spowoduje odrzucenie danej oferty przetargowej. Oferty można składać do jednej lub więcej części. 1.Zaoferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia ma spełniać wymagania opisane w formularzach asortymentowo - cenowych (w Załącznikach Nr 2÷2.11). 2.Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców, modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Podane przez Zamawiającego ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty, tzn. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, w danym pakiecie, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego towaru w każdym asortymencie w zależności od potrzeb i nieprzewidzianych sytuacji z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy. 4.Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowo - prawnych. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) Ustawy. 7.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców. 8.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a Ustawy (zatrudnienie na umowy o pracę). 9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 11Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 12Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na zrealizowanie dostaw będących przedmiotem zamówienia. Termin i realizacja zamówienia: 1.Dostawy przedmiotu zamówienia, czyli materiałów opatrunkowych - odbywać się będą stosownym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do "Centrum Medycznego w Łańcucie" Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, 37 - 100 Łańcut z dopiskiem "Apteka Szpitalna". 2.Dostawy przedmiotu zamówienia, czyli materiałów opatrunkowych - odbywać się będą przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. 3.Zamawiający ustala, że dniami roboczymi są to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz określonych ustawą świąt. 4.Minimalnym terminem dostawy przedmiotu zamówienia są dwa dni robocze, natomiast maksymalny termin dostawy to pięć dni roboczych. 5.Termin dostawy liczony jest w następnym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia. 6.Zamówienia będzie składał Kierownik Apteki Szpitalnej lub inna upoważniona osoba. 7.Dostawy asortymentu dla pakietu VIII poz. 13 i dla pakietu X poz. 7, 8 i 9 do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Handzlówce, 37-123 Handzlówka 262 w godzinach od 7.00 do 14.00 (odległość około 13 km od "Centrum Medycznego w Łańcucie" Sp. z o. o.). Dostawy towaru wraz dokumentem dostawy do ZOL w Handzlówce odbywać się będą raz na dwa tygodnie lub rzadziej w zależności od potrzeb. Odbiór towaru w ZOL w Handzlówce należy potwierdzić na dokumencie dostawy a potwierdzony dokument dostawy należy dostarczyć wraz z fakturą VAT do Apteki Szpitalnej "Centrum Medycznego w Łańcucie" Sp. z o. o. Szacunkowa ilość asortymentu dla ZOL w Handzlówce wynosi dla pakietu VIII poz. 13 około 27%, dla pakietu X poz. 7, 8, 9 około 32%. Termin płatności: 1.Płatność za realizację cząstkową, tj. za dostawę przedmiotu zamówienia będzie dokonywana przelewem w terminie do ... dni po dostawie towaru do "Centrum Medycznego w Łańcucie" Sp. z o. o. do Apteki Szpitalnej i przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 2.Minimalny termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni, natomiast maksymalny termin płatności nie może być dłuższy niż 60 dni.

II.5) Główny kod CPV: 33.14.11.10 - Opatrunki
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 701344,77
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b. Ustawy dotyczące: 1)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 2)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;3)Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, czy zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający w tym przypadku wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt A. ppkt 1 (Załącznik Nr 3).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b. Ustawy dotyczące: 1)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 2)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;3)Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, czy zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający w tym przypadku wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt A. ppkt 1 (Załącznik Nr 3).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b. Ustawy dotyczące: 1)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 2)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;3)Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, czy zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający w tym przypadku wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt A. ppkt 1 (Załącznik Nr 3).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

A. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 1.Zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych do oferty każdy z Wykonawców zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3, w którym Wykonawca wstępnie potwierdzi, że: 1)nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 12 - 22 Ustawy Pzp, 2)spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 - Ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o zamówienie. Złożone oświadczenie ma potwierdzić, spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawcy zmieścili informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. A. ppkt. 1. Specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 - 6 Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Specyfikacji, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej itp.) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy. 1.Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z sesji otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1. pkt 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4. Grupa kapitałowa - pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. B.Wykaz innych wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą, brak których spowoduje odrzucenie oferty: 1.Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty. 2.Wypełnione formularze asortymentowo - cenowe (excel) - Załączniki Nr 2÷2.11 do oferty. Do oferty przetargowej należy dołączyć tylko te formularze asortymentowo - cenowe, na które Wykonawca składa ofertę. Zaoferowane produkty muszą spełniać wymagania określone w formularzach asortymentowo - cenowych. 3.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 roku (Dz. U. z dnia 17 października 2018 r. poz. 1993) w celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia takich dokumentów - opisy lub fotografie lub inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. W dokumentach tych powinny być zawarte informacje potwierdzające jednoznacznie zgodność zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia określonych w formularzach asortymentowo - cenowych, czyli w Załącznikach Nr 2÷2.11 - Załączniki Nr 5 do oferty. Dokumenty wymienione w ppkt. 3 należy złożyć na nośnikach elektronicznych np. na płycie CD lub Pendrive lub itp., a sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 4.Oświadczenia w formie oryginału o posiadaniu aktualnych certyfikatów, potwierdzających, że zaoferowane przez Wykonawcę produkty są wyrobem medycznym i posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu i używania dla wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 2015 roku z późn. zmianami o wyrobach medycznych o wyrobach wraz z oświadczeniem, że przed i po podpisaniu umowy na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odpowiednie dokumenty - Załącznik Nr 6 do oferty. Wzór oświadczenia zawarty jest w niniejszej Specyfikacji. 5.Wypełniony załącznik nr 7 - "Wymagania techniczne bezwzględne dla pieluchomajtek dla dorosłych" (dotyczy Pakietu nr X pozycje 7, 8 i 9) w formie oryginału. 6.Pełnomocnictwa do podpisania oferty oraz składania wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie "za zgodność z oryginałem". Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone - Załącznik Nr 8 do oferty. (jeżeli dotyczy) 7.Wykazu części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom - - Załącznik Nr 9 do oferty (jeżeli dotyczy). Dokument ten Wykonawca zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie. Poświadczenia "za zgodność z oryginałem" dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie "za zgodność z oryginałem" powinno być w formie pisemnej. Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, a dokumenty załączone w formie kserokopii muszą być potwierdzone przez Wykonawcę "za zgodność z oryginałem". Składając dokumenty w formie kserokopii należy wpisać słowa np.: "poświadczam za zgodność z oryginałem" lub "za zgodność z oryginałem" - "data" i podpisać. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W istotnych postanowieniach dotyczy dostawy materiałów opatrunkowych w Załączniku nr 10 w paragrafie 7 ust. 2 Zamawiający przewidział następujący zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, cyt."2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy są następujące: 2.1W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu zaoferowanego w formularzu asortymentowo - cenowym będącego przedmiotem umowy dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej przedstawionej w ofercie w Załączniku Nr ... do umowy lub niższej po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym i pisemnym uzasadnieniu zamiany przez Wykonawcę oraz po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 2.2Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen po upływie okresu niezmienności cen (np. w wyniku zmian cen przez producenta), ale po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego wraz z przedstawieniem przez Wykonawcę stosownej kalkulacji zawierającej rachunkowe uzasadnienie nowych cen oraz stosownych dokumentów uwierzytelniających tą zmianę. 2.3Zmiana cen, o których mowa w pkt. 2 nie może być dokonywana częściej niż jeden raz na kwartał, a zwyżka cen w skali roku nie może przekroczyć 10 % cen jednostkowych netto zawartych w formularzu asortymentowo - cenowym. 2.4Zakaz zmian ceny w okresie niezmienności nie obejmuje urzędowych zmian ceny. 2.5Zmiana ceny, w przypadku określonym w pkt 4 następuje z dniem, z którym zmianę wprowadza stosowny akt prawny. 2.6Zmiana cen dokonana z naruszeniem w pkt 2.2 jest niedopuszczalna. 2.7Każda zmiana cen wymaga uzgodnienia obu Stron umowy i może nastąpić jedynie w formie pisemnej. 2.8Zmiana cen, o których mowa w pkt 2.2 może nastąpić nie wcześniej niż od 1 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Sprzedawca wystąpił z propozycją zmian i nie wcześniej niż od dnia podpisania stosownego dokumentu. 2.9Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.10Zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 2.11Zmiana cen polegająca na ich obniżeniu może być dokonana w każdym czasie. 2.12Każda zmiana cen wymaga uzgodnienia obu Stron umowy i może nastąpić jedynie w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2021-02-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: PAKIET I - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NR 1 - Załącznik nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2. Ilość pozycji 32 Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: PAKIET II - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NR 2 - Załącznik nr 2.1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2.1. Ilość pozycji 2 Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: PAKIET III - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NR 3 - Załącznik nr 2.2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2.2. Ilość pozycji 27 Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: PAKIET IV - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NR 4 - Załącznik nr 2.3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2.3. Ilość pozycji 20 Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: PAKIET V - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NR 5 - Załącznik nr 2.4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2.4. Ilość pozycji 26 Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: PAKIET VI - KOMPRESY - Załącznik nr 2.5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2.5. Ilość pozycji 10 Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: PAKIET VII - GAZY, KOMPRESY, OPASKI GIPSOWE, PODKŁADY PODGIPSOWE - Załącznik nr 2.6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2.6. Ilość pozycji 22 Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: PAKIET VIII - OPASKI (BANDAŻE), PODKLADY, OPATRUNKI - Załącznik nr 2.7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2.7 Ilość pozycji 22 Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: PAKIET IX - WATA, GAZA - Załącznik nr 2.8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2.8 Ilość pozycji 7 Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: PAKIET X - PIELUCHOMAJTKI, CHUSTECZKI HIGIENICZNE DLA NIEMOWLĄT - Załącznik nr 2.9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2.9 Ilość pozycji 9 Wartość zamówienia powyżej 30 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: PAKIET XI - GAZIKI DO DEZYNFEKCJI SKÓRY - Załącznik nr 2.10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2.10 Ilość pozycji 3 Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: PAKIET XII - HEMOSTATYKI - Załącznik nr 2.11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2.11 Ilość pozycji 2 Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres niezmienności cen10,00
Termin dostawy10,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.