eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › druk i dostawa ulotek i wyklejek do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-02-17Ogłoszenie nr 513261-N-2020 z dnia 2020-02-17 r.

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej: druk i dostawa ulotek i wyklejek do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, krajowy numer identyfikacyjny 22045390300000, ul. ul. Sobótki  9 , 80-247  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-58 342-25-00, e-mail sekretariat@mzkzg.org, faks 0-58 342-24-99.
Adres strony internetowej (URL): www.mzkzg.org http://bip.mzkzg.org/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.mzkzg.org http://bip.mzkzg.org/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.mzkzg.org http://bip.mzkzg.org/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w siedzibie Zamawiającego .
Adres:
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej , ul.Sobótki 9, 80-247 Gdańsk , Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: druk i dostawa ulotek i wyklejek do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Numer referencyjny: MZKZG/ZP/N/2/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest druk i dostawa ulotek (łącznie 10 000 sztuk) i wyklejek (łącznie 4 390 sztuk) do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Ulotki: o nakład 2 (słownie: dwa) rodzaje: 1. 5 000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk; 2. 5 000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk. Wyklejki: o nakład 12 (słownie: dwanaście ) rodzajów: 1. 3 500 (słownie: trzy tysiące pięćset) sztuk; 2. 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk; 3. 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk; 4. 70 (słownie: siedemdziesiąt) sztuk; 5. 70 (słownie: siedemdziesiąt) sztuk; 6. 70 (słownie: siedemdziesiąt) sztuk; 7. 70 (słownie: siedemdziesiąt) sztuk; 8. 30 (słownie: trzydzieści) sztuk; 9. 30 (słownie: trzydzieści) sztuk; 10. 200 (słownie: dwieście) sztuk; 11. 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk 12. 25 (słownie: dwadzieścia pięć ) sztuk

II.5) Główny kod CPV: 79.82.30.00 - Usługi drukowania i dostawy
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: - dla GRUP: 1- 2 - 12 (słownie: dwanaście) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego proof. wykonanego przez Wykonawcę. Wykonawca deklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub obu części .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu dotyczących: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej .
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu dotyczących: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej .
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu dotyczących: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny w formie elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w formularzu oferty nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2) lit.a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. powyżej. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, badanie braku podstaw wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę papier (GRUPA 1), którego Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego: GRUPA 1: próbka papieru, którego Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu zamówienia (format próbki A4 lubA5) .

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz oferty (wzór formularza oferty stanowi załącznik numer 3 do SIWZ) . 2) Formularz cenowy (wzór formularza cenowego stanowi załącznik numer 3A do SIWZ). 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 4 do SIWZ). 4) Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że pomimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 - 20 oraz ust 5 pkt. 1) ustawy Pzp, podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 5) Dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w formie elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w formularzu oferty. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 6) Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin wykonania przedmiotu zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ( Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej , ul.Sobótki 9, 80-247 Gdańsk, Sekretariat) w dniu 25 lutego 2020 roku o godz.11:00. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w opisanych poniżej okolicznościach wskazanych art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj.: - w stosunku do którego do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655) - art. 24 ust.5 pkt.1) ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: druk i dostawa ulotek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa niżej opisanych ulotek do siedziby Zamawiającego: o format netto: A4, szerokość 297 mm x wysokość 210 mm; o spady: 3 mm; o falcowanie (łamanie) na 3 części w C do formatu 100 mm na 210 mm; o kolory CMYK 4/4; o papier dwustronnie, dwukrotnie powlekany; barwa biała; wykończenie: połysk; materiał bezdrzewny. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w pkt. IV formularza oferty (którego wzór stanowi załącznik numer 3 do SIWZ) nazwy papieru, którego użyje do realizacji przedmiotu Zamówienia oraz złożenia przez Wykonawcę próbki papieru, którego użyje do realizacji przedmiotu zamówienia (format próbki A4 lubA5); o gramatura papieru 150-170 g/m2; o zastosowany profil kolorów: np. CMYK - Europe ISO Coated FOGRA 39 lub inny (dostarczony przez Wykonawcę); o nakład 2 (słownie: dwa) rodzaje: 1. 5 000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk; 2. 5 000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk. 2. Wykonawca w odniesieniu do każdego nakładu ulotek wykona i doręczy Zamawiającemu, w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty przekazania przez Zamawiającego materiału do druku, wydruk próbny w skali 1:1: Proof (skalibrowany druk zgodny kolorystycznie z drukiem na maszynie offsetowej). Po otrzymaniu Proofa Zamawiający zastrzega możliwość naniesienia poprawek w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty otrzymania Proofa. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wykonania i dostarczenia Zamawiającemu jeszcze jednego wydruku próbnego: Proof. Zatwierdzony Proof przez Zamawiającego będzie podstawą do oceny zgodności druku z projektem. 3. Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnego przekazywania materiałów do druku w terminie do dnia 01 grudnia 2020 roku. 4. Projekt graficzny dostarczy Zamawiający w postaci plików .pdf (wygenerowanych z programu Adobe InDesign CC 2020 (lub późniejszym) z osadzonym w 100% zbiorem fontów). 5. Sposób pakowania ulotek: kartony po 500 (słownie: pięćset) sztuk/karton. 6. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 (słownie: dwanaście) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego proof. wykonanego przez Wykonawcę. Wykonawca deklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania przedmiotu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby następujące czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. prace drukarskie wykonane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w §6 wzoru umowy (załącznik numer 2 do SIWZ) .


Część nr: 2Nazwa: druk i dostawa wyklejek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa niżej opisanych wyklejek do siedziby Zamawiającego: a) Wyklejka 1 o format netto: A4, wysokość - 297 mm; szerokość - 210 mm; o pełen kolor 4/0; o folia samoprzylepna biała błyszcząca; o zabezpieczenie: folia połysk; o druk offsetowy, liniatura rastra 2400 lpi; o rozdzielczość minimum 300 dpi; o wyklejka przycięta do formatu A4; o zastosowany profil kolorów: np. CMYK - Europe ISO Coated FOGRA 39 lub inny (dostarczony przez Wykonawcę); o nakład 9 (słownie: dziewięć) rodzajów: 1. 3 500 (słownie: trzy tysiące pięćset) sztuk; 2. 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk; 3. 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk; 4. 70 (słownie: siedemdziesiąt) sztuk; 5. 70 (słownie: siedemdziesiąt) sztuk; 6. 70 (słownie: siedemdziesiąt) sztuk; 7. 70 (słownie: siedemdziesiąt) sztuk; 8. 30 (słownie: trzydzieści) sztuk; 9. 30 (słownie: trzydzieści) sztuk. o Wykonawca wykona i doręczy Zamawiającemu, w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty przekazania przez Zamawiającego materiału do druku, wydruk próbny w skali 1:1: Proof (skalibrowany druk zgodny kolorystycznie z drukiem na maszynie offsetowej). Po otrzymaniu Proofa Zamawiający zastrzega możliwość naniesienia poprawek w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty otrzymania Proofa. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wykonania i dostarczenia Zamawiającemu jeszcze jednego wydruku próbnego: Proof. Zatwierdzony Proof przez Zamawiającego będzie podstawą do oceny zgodności druku z projektem. o Zamawiający zobowiązuje się do przekazania materiałów do druku w dacie podpisania umowy. o Projekt graficzny dostarczy Zamawiający w postaci plików .pdf (wygenerowanych z programu Adobe InDesign CC 2020 (lub późniejszym) z osadzonym w 100% zbiorem fontów). o Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 (słownie: dwanaście) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego proof. wykonanego przez Wykonawcę. Wykonawca deklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie. b) Wyklejka 2 o zadruk: 1/0 - biała farba; o format netto: szerokość - 800 mm; wysokość - 150 mm; o bezbarwna folia samoprzylepna zabezpieczona laminatem (folią błysk 1/0); o zastosowany profil kolorów: np. CMYK - Europe ISO Coated FOGRA 39 lub inny (dostarczony przez Wykonawcę); o nakład: 200 (słownie: dwieście) sztuk. o Zamawiający zobowiązuje się do przekazania materiałów do druku w dacie podpisania umowy. o Wykonawca wykona i doręczy Zamawiającemu, w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty przekazania przez Zamawiającego materiału do druku, wydruk próbny w skali 1:1: Proof (skalibrowany druk zgodny kolorystycznie z drukiem na maszynie offsetowej). Po otrzymaniu Proofa Zamawiający zastrzega możliwość naniesienia poprawek w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty otrzymania Proofa. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wykonania i dostarczenia Zamawiającemu jeszcze jednego wydruku próbnego: Proof. Zatwierdzony Proof przez Zamawiającego będzie podstawą do oceny zgodności druku z projektem. o Projekt graficzny dostarczy Zamawiający w postaci plików .pdf (wygenerowanych z programu Adobe InDesign CC 2020 (lub późniejszym) z osadzonym w 100% zbiorem fontów). o Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 (słownie: dwanaście) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego proof. wykonanego przez Wykonawcę. Wykonawca deklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie. c) Wyklejka 3 o zadruk: 5/0 - pantony; o format netto: szerokość - 800 mm; wysokość - 150 mm; o folia samoprzylepna biała błyszcząca zabezpieczona laminatem (folią błysk 1/0); o zastosowany profil kolorów: np. CMYK - Europe ISO Coated FOGRA 39 lub inny (dostarczony przez Wykonawcę); o nakład: 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk. o Zamawiający zobowiązuje się do przekazania materiałów do druku w dacie podpisania umowy. o Wykonawca wykona i doręczy Zamawiającemu, w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty przekazania przez Zamawiającego materiału do druku, wydruk próbny w skali 1:1: Proof (skalibrowany druk zgodny kolorystycznie z drukiem na maszynie offsetowej). Po otrzymaniu Proofa Zamawiający zastrzega możliwość naniesienia poprawek w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty otrzymania Proofa. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wykonania i dostarczenia Zamawiającemu jeszcze jednego wydruku próbnego: Proof. Zatwierdzony Proof przez Zamawiającego będzie podstawą do oceny zgodności druku z projektem. o Projekt graficzny dostarczy Zamawiający w postaci plików .pdf (wygenerowanych z programu Adobe InDesign CC 2020 (lub późniejszym) z osadzonym w 100% zbiorem fontów). o Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 (słownie: dwanaście) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego proof. wykonanego przez Wykonawcę. Wykonawca deklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie. d) Wyklejka 4 o zadruk: 5/0 - pantony; o dodatkowo pod zadrukiem należy umieścić podkład bazowy koloru białego; o format netto: szerokość - 800 mm; wysokość - 150 mm; o bezbarwna folia samoprzylepna zabezpieczona laminatem (folią błysk 1/0); o zastosowany profil kolorów: np. CMYK - Europe ISO Coated FOGRA 39 lub inny (dostarczony przez Wykonawcę); o nakład: 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk. o Zamawiający zobowiązuje się do przekazania materiałów do druku w dacie podpisania umowy. o Wykonawca wykona i doręczy Zamawiającemu, w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty przekazania przez Zamawiającego materiału do druku, wydruk próbny w skali 1:1: Proof (skalibrowany druk zgodny kolorystycznie z drukiem na maszynie offsetowej). Po otrzymaniu Proofa Zamawiający zastrzega możliwość naniesienia poprawek w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty otrzymania Proofa. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wykonania i dostarczenia Zamawiającemu jeszcze jednego wydruku próbnego: Proof. Zatwierdzony Proof przez Zamawiającego będzie podstawą do oceny zgodności druku z projektem. o Projekt graficzny dostarczy Zamawiający w postaci plików .pdf (wygenerowanych z programu Adobe InDesign CC 2020 (lub późniejszym) z osadzonym w 100% zbiorem fontów). o Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 (słownie: dwanaście) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego proof. wykonanego przez Wykonawcę. Wykonawca deklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania przedmiotu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby następujące czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. prace drukarskie wykonane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w §6 wzoru umowy (załącznik numer 2 do SIWZ) .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.