eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Morąg › Dostawa artykułów spożywczych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-12Ogłoszenie nr 511335-N-2020 z dnia 2020-02-12 r.

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa artykułów spożywczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 30655500000000, ul. ul. Dąbrowskiego  16 , 14-300  Morąg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 574 231, e-mail dzp@szpitalmorag.pl, faks 897 574 593.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalmorag.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.szpitalmorag.pl www.e-propublico.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.szpitalmorag.pl www.e-propublico.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://e-propublico.pl/


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych
Numer referencyjny: 5/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do magazynu kuchni Szpitala Miejskiego w Morągu. Zamawiający wymaga, aby artykuły były odpowiednio pakowane, muszą być świeże, o dobrym smaku, dostarczone w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. Opakowania muszą posiadać nadrukowaną informacje o nazwie artykułu spożywczego, składzie, nazwie producenta, wadze oraz dacie przydatności do spożycia (nie krótszym niż 6 miesięcy - dotyczy produktów trwałych). Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie partiami, a ich wielkość asortymentu i częstotliwość dostaw wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji przedstawicieli Zamawiającego, wyrażonych na piśmie, przesłanych e-mailem, faksem bądź uzgadnianych telefonicznie.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybraną jedną lub więcej części od 1 do 16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 15.80.00.00 - Różne produkty spożywcze
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 392463,94
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego (nr sprawy i rok), Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Szczegółowy wykaz składników użytych do produkcji oferowanych wyrobów, z wyszczególnieniem alergenów. Wskazane alergeny muszą być zgodne z rozporządzeniem UE nr 1169/2011 - nie dotyczy zadania 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Obowiązujący dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP. Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentu w jednej z następujących form: - certyfikat HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą; - zaświadczenie właściwego organu Państwowej inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Zaświadczenie winno potwierdzać, że wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP. Informację o wartości odżywczej w 100 g produktu, kolejno: energia w kcal, tłuszcze, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól - nie dotyczy zadania 5, 10, 11, 12, 15, 16 Decyzję o przystosowaniu środka transportu do przewożenia artykułów spożywczych Handlowy Dokument Identyfikacji - dotyczy wszystkich pakietów w których występują produkty pochodzenia zwierzęcego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy i cenowy - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
TERMIN DOSTAWY40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: a) Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. b) Zmiany wymienione w ppkt a) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów bez konieczności sporządzania aneksu. c) Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. d) Strony dopuszczają możliwość przedłużenia okresu trwania umowy w przypadku nie wykorzystania kwoty objętej umową.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca chce zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie "Oferta/Załączniki", w tabeli "Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa", za pomocą opcji "Załącz plik". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: PAKIET 1 PIECZYWO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chleb zwykły krojony 0,5 kg - kg 7300 Chleb razowy krojony 0,4 kg - kg 500 Chleb pełnoziarnisty krojony ok. 0,4 kg- kg 500 Bułka pszenna zwykła ok. 0,1 kg- szt.300 Bułka tarta kg- kg 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15811000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19364,37
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: PAKIET 2 MLEKO I JEGO PRZETWORY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mleko UHT 2% tłuszczu karton - .13000 Mleko bez laktozy 2% tłuszczu karton- l.50 Śmietana 18% tłuszczu (kubek 400 ml)- l.300 Śmietana 30% tłuszczu (kubek 200 ml)- l.150 Masło śmietankowe 82% tłuszczu- kg 600 Twaróg półtłusty -kg 900 Ser żółty pełnotłusty- kg 250 Ser topiony śmietankowy (trójkąt) 8 szt. po 25 gram w opakowaniu - op.1200 Ser topiony śmietankowy (plastry) 8 szt. w opakowaniu 120 gram - op.1200 Ser topiony kostka 100 gram- szt.1200 Margaryna roślinna o zmniejszonej zawartości tłuszczu z kwasami Omega3, bez laktozy, porcjowana po 10 g - szt.11000 Jogurt naturalny kubek 0,4 l - szt.1200 Mleko zsiadłe kubek 0,4l -szt.100 Rolada ustrzycka podwędzana- kg 250 Ser feta 240 g - szt. 400 Ser mozzarella kulka 125 g- szt.400
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15511000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 63572,28
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: PAKIET 3 PRODUKTY ZBOŻOWE I ICH PRZETWORY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mąka pszenna typ 500 - kg 600 Mąka ziemniaczana - kg 120 Mąka kukurydziana - kg 15 Mąka pszenna pełnoziarnista - kg 10 Mąka żytnia razowa - kg 10 Płatki owsiane zwykłe - kg 400 Płatki jęczmienne zwykłe - kg 400 Płatki kukurydziane - kg 100 Płatki ryżowe - kg 100 Ryż biały - kg 600 Ryż brązowy torebki po 100 g - kg 60 Makaron świderki - kg 360 Makaron rurka - kg 360 Makaron krajanka - kg 360 Makaron łazanka - kg 240 Makaron zacierka - kg 360 Makaron razowy penne lub pióra op. 0,4 kg - kg 60 Kasza kukurydziana - kg 100 Kasza manna - kg 480 Kasza jęczmienna - kg 480 Kasza jęczmienna pęczak - kg 80 Kasza bulgur torebki 100g - kg 30 Kasza kuskus torebki 100g - kg 30 Kasza gryczana - kg 150 Kleik ryżowy (170 g) - szt. 400 Kasza jaglana - kg 200 Otręby pszenne - kg 5 Otręby owsiane - kg 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15613300-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17317,24
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: PAKIET 4 TŁUSZCZE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Olej rzepakowy 1 l - szt. 500 Majonez na oleju rzepakowym poj. 260 ml - szt. 300
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15400000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3103,78
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: PAKIET 5 CUKIER
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cukier paczkowany -kg 1200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15830000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2663,89
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: PAKIET 6 WĘDLINA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Polędwica z warzywami- kg 300 Szynka drobiowa z fileta - kg 300 Mielonka wieprzowa - kg 300 Szynka wieprzowa wędzona - kg 300 Polędwica sopocka - kg 200 Luncheon - kg 300 Kiełbasa szynkowa - kg 300 Filet z kurczaka wędzony - kg 200 Pasztetowa - kg 150 Boczek surowy wędzony - kg 100 Salceson biały - kg 100 Salceson czarny - kg 100 Parówki cienkie - HOT-DOG - powyżej 80% mięsa - kg 400 Kiełbasa zwyczajna - kg 100 Pasztetowa pomidorowa - kg 150 Pasztet pieczony z indyka - kg 300 Szynka konserwowa - kg 300 Kiełbasa krakowska - kg 300 Boczek wędzony parzony -kg 100 Mortadela - kg 50 Serdelki wieprzowe - kg 100 Pieczeń rzymska - kg 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15131130-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50049,76
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: PAKIET 7 PRZYPRAWY I INNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sól warzona miałka op. 1 kg -kg 360 Kwasek cytrynowy 20 g -szt. 200 Przyprawa "jarzynka" bez glutaminianu sodu 200 g -szt. 400 Majeranek 20 g -szt. 120 Pieprz ziołowy 20 g -szt. 200 Pieprz naturalny mielony 20 g - szt. 300 Pieprz czarny ziarnisty 20 g - szt. 200 Przyprawa maggi w płynie bez glutaminianu sodu 1 l -szt. 200 Cukier waniliowy 16 g -szt. 150 Musztarda sarepska 190 ml -szt. 300 Kisiel różne smaki 40 g -szt. 3000 Ketchup w saszetkach 15g -szt. 3000 Musztarda w saszetkach 15 g -szt. 3000 Kawa zbożowa rozpuszczalna typu "Inka" 0,5 kg -szt. 400 Kawa zbożowa op. 0,5 kg -kg 200 Fasola biała drobna -kg 200 Groch połówki -kg 100 Herbata granulowana 100 g -kg 140 Herbata ekspresowa 100 szt. -op. 12 Liść laurowy 18 g -op. 200 Ziele angielskie 20 g -op. 200 Miód (jednorazowe opakowanie 25 g) - szt. 2400 Ocet 0,5 l - szt. 500 Kakao naturalne ciemne 100 g - szt. 10 Koper suszony (200 g) - kg 5 Pietruszka nać suszona (200 g) - kg 5 Woda mineralna gazowana 1,5 l - szt. 6000 Woda mineralna niegazowana 1,5 l - szt. 6000 Cynamon mielony (20 g) -szt. 50 Papryka słodka (20 g) - szt. 100 Żelatyna (50 g) - szt. 150 Budyń różne smaki (40 g) -szt. 200 Soczewica czerwona - kg 10 Chrupki kukurydziane (250 g) - szt. 300 Herbatniki paczkowane (100 g) -szt. 300 Płatki kukurydziane (1 kg) -szt. 200 Soczewica zielona - kg 10 Biszkopty okrągłe - kg 300 Zioła prowansalskie (10g) - szt. 60 Przyprawa do drobiu bez glutaminianu sodu 20 g - szt. 150 Czosnek granulowany (20 g) - szt. 100 Tymianek suszony (20 g) - szt. 100 Oregano suszone (20 g) - szt. 100 Bazylia suszona (20 g) - szt. 100 Rodzynki op. 0,5 kg - kg 30 Ziarno sezamu op. 0,5 kg kg 6 Słonecznik łuskany op. 0,5 kg - kg 10 Morela suszona op. 0,5 kg - kg 8 Żurawina suszona op. 0,2 kg - kg 10 Orzech włoski op. 0,5 kg -kg 30 Wiórki kokosowe op. 0,5 kg - kg 6 Pestki dyni op. 0,5 kg -kg 2 Siemię lniane op. 0,5 kg - kg 8 Ocet jabłkowy naturalnej fermentacji 400 ml -szt. 30 Oliwa z oliwek na zimno tłoczona -szklana butelka 1000 ml - szt. 50 Tuńczyk w sosie własnym poj. 170 g - szt. 300 Pomidory suszone w oliwie słoik poj. 300 ml -szt. 60
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15870000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33775,31
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: PAKIET 8 RYBY MROŻONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dorsz Czarniak- kg 250
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3923,20
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: PAKIET 9 MROŻONKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kalafior mrożony - kg 400 Fasolka szparagowa zielona cięta mrożona - kg 400 Fasolka szparagowa żółta - kg 200 Mieszanka warzywna 7 składnikowa - kg 400 Mieszanka kompotowa - kg 200 Brokuł mrożony - kg 400 Szpinak - kg 200 Marchew z groszkiem - kg 400 Truskawka cała - kg 150 Jagoda - kg 150 Groszek zielony - kg 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13040,69
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: PAKIET 10 MIĘSO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Łopatka wieprzowa b/k - kg 2000 Schab b/k - kg 600 Karkówka wieprzowa z kością - kg 600 Boczek surowy - kg 150 Żeberka paski- kg 400 Smalec wieprzowy kostka 0,25 kg - kg 50 Golonka - kg 200 Nóżki wieprzowe- kg 200 Szynka wieprzowa b/k - kg 400 Polędwica wieprzowa - kg 20 Udziec wołowy -kg 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15110000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 49033,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: PAKIET 11 DRÓB
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurczak świeży - kg 1000 Ćwiartka - kurczaka -kg 2000 Porcja rosołowa - kg 500 Wątróbka drobiowa z indyka - kg 150 Wątróbka drobiowa z kurczaka - kg 150 Filet z piersi kurczaka - kg 800 Udo kurczaka - kg 2000 Filet z indyka - kg 800
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 51011,89
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: PAKIET 12 WARZYWA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ziemniaki - kg 30000 Marchew - kg 1500 Seler - kg 500 Pietruszka - kg 500 Buraki ćwikłowe - kg 1400 Por - kg 240 Kapusta biała - kg 240 Jabłka - kg 3000 Cebula - kg 120 Kapusta pekińska - kg 400 Pieczarka - kg 200 Kapusta czerwona - kg 100 Czosnek główka -szt. 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 59228,63
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: PAKIET 13 WARZYWA KISZONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogórek kiszony- kg 150 Kapusta kiszona -kg 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 634,26
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: PAKIET 14 PRZETWORY OWOCOWE I WARZYWNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dżem poj. 260 g - szt. 300 Dżem (jednorazowe opakowanie 25 g)- szt. 2500 Groszek konserwowy 400 g - szt. 200 Kukurydza konserwowa 400 g- szt.600 Koncentrat pomidorowy 0,9 l - 30% -szt. 300 Koncentrat pomidorowy 180 g - 30% -szt. 300 Szczaw słoik 320 ml -szt. 200 Pomidory w puszce krojone poj. 420 g -szt. 600 Sałatka szwedzka poj. 900 ml - szt. 200 Ananas plastry w syropie poj. 570 ml - szt. 400 Brzoskwinia połówki w syropie poj. 820 ml - szt. 400 Oliwki zielone 880 g - szt. 30 Oliwki czarne 880 g - szt. 30 Ogórek konserwowy 900 ml 1000 - szt. 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15332100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9110,33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: PAKIET 15 JAJKA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jajka kat. M -szt. 30000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8900,06
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16Nazwa: PAKIET 16 WARZYWA RÓŻNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rukola 100 g - szt. 350 Roszponka 100 g - szt. 350 Mix sałat 150 g - szt. 350 Sałata lodowa - szt. 200 Szczypior pęczek - szt. 200 Nać pietruszki pęczek - szt. 300 Koper zielony pęczek - szt. 300 Ogórek zielony - kg 60 Pomidor - kg 100 Cukinia - kg 60 Papryka czerwona - kg 50 Papryka żółta - kg 20 Papryka zielona - kg 20 kiełki mix - szt. 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7733,88
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.