eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, odpadów w postaci piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Powroźniku oraz skratek z oczyszczalni w Polanach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2013-02-01

Krynica-Zdrój: Transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, odpadów w postaci piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Powroźniku oraz skratek z oczyszczalni w Polanach
Numer ogłoszenia: 44240 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 521578 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 472 52 76, faks 018 472 52 73.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, odpadów w postaci piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Powroźniku oraz skratek z oczyszczalni w Polanach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w postaci piasku (zawartość piaskowników) w ilości 300 Mg oraz skratek w ilości 120 Mg z oczyszczalni ścieków w Powroźniku i oczyszczalni ścieków w Polanach gm. Krynica-Zdrój. Warunki zamówienia: a) Szacowana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 300 Mg - piasek oraz 120 Mg - skratki. Wskazane ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania są wielkościami orientacyjnymi przyjętymi dla celu skalkulowania ceny oferty, porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi w wielkości podanej przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że minimalna ilość odpadów, jaką wykonawca będzie zobowiązany odebrać i zagospodarować wynosi 120 Mg - piasek oraz 60 Mg - skratki (prawo opcji). b) Rodzaj wytworzonych odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206z późn. zm.): zawartość piaskowników - kod 19 08 02 oraz skratki - kod 19 08 01. c) Wykonawca podstawi Zamawiającemu 4 kontenery metalowe o poj. 3 m3 każdy do selektywnego gromadzenia odpadów. d) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w Powroźniku oraz skratek z oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach. e) Zamówienie musi być realizowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Ustawa o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). 2) Usługa polegająca na transporcie i odzysku poprzez kompostowanie (proces odzysku - R3) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w Powroźniku. Warunki zamówienia: a) Szacowana ilość osadu do transportu i odzysku wynosi 3 100 Mg. Wskazana ilość osadu do transportu i odzysku jest wielkością orientacyjną, przyjętą dla celu porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi w wielkości podanej przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że minimalna ilość osadów jaką Wykonawca będzie zobowiązany odebrać i zagospodarować wynosi 1 750 Mg (prawo opcji). b) Rodzaj wytworzonych odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie katalogu odpadów (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206): - ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie - 19 08 05. c) Średnie uwodnienie osadu mieści się w przedziale 80%-90%. d) Skład osadów - wyniki z analizy osadów ściekowych stanowią załączniki nr 6 i nr 7 do niniejszej specyfikacji. Badania zostały wykonywane przez Petrogeo Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 11, 05-200 Wołomin Oddział Laboratorium w Jaśle ul. Przemysłowa 11. e) Załadunek osadu będzie dokonywany przez Zamawiającego koparko-ładowarką JCB 3CX lub inną w uzgodnieniu z Wykonawcą. 2. Za transport i odzysk odpadów odebranych z oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach odpowiada Wykonawca. Środki transportu użyte przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi muszą być: szczelne (nie powodować wycieków); stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostawanie się poza pojazd) oraz mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji. 3. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów, dokonał wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach. 4. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszelką odpowiedzialność za sprawy związane z transportem i odzyskiem odpadów. Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu odpadów z miejsca ich wytworzenia (tj. oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach) do miejsca odzysku odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę sukcesywnie, własnym środkiem transportu, w terminie do 3 dni od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby odbioru odpadów. 5. Wykonawca zapewni transport i odzysk odpadów zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - O odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw. 6. Każdorazowo odbiór odpadów będzie potwierdzany przez Wykonawcę na Karcie Przekazania Odpadów. 7. Podstawą do rozliczeń będzie dokument zważenia danej partii odpadu na wadze certyfikowanej dostarczonej przez Wykonawcę. Dokument ważenia będzie podstawą do wystawienia zbiorczych miesięcznych kart przekazania odpadu, które będą podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności podczas ważenia osadu na wadze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 90.51.37.00 - Usługi transportu osadów 90.51.38.00 - Usługi obróbki osadów 90.51.40.00 - Usługi recyklingu odpadów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 542424,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 578394,00

  • Oferta z najniższą ceną: 507816,00 / Oferta z najwyższą ceną: 578394,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.