eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, odpadów w postaci piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Powroźniku oraz skratek z oczyszczalni w Polanach

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-12-20

Krynica-Zdrój: Transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, odpadów w postaci piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Powroźniku oraz skratek z oczyszczalni w Polanach
Numer ogłoszenia: 521578 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju , ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 472 52 76, faks 018 472 52 73.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik-krynica.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, odpadów w postaci piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Powroźniku oraz skratek z oczyszczalni w Polanach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w postaci piasku (zawartość piaskowników) w ilości 300 Mg oraz skratek w ilości 120 Mg z oczyszczalni ścieków w Powroźniku i oczyszczalni ścieków w Polanach gm. Krynica-Zdrój. Warunki zamówienia: a) Szacowana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 300 Mg - piasek oraz 120 Mg - skratki. Wskazane ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania są wielkościami orientacyjnymi przyjętymi dla celu skalkulowania ceny oferty, porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi w wielkości podanej przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że minimalna ilość odpadów, jaką wykonawca będzie zobowiązany odebrać i zagospodarować wynosi 120 Mg - piasek oraz 60 Mg - skratki (prawo opcji). b) Rodzaj wytworzonych odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206z późn. zm.): zawartość piaskowników - kod 19 08 02 oraz skratki - kod 19 08 01. c) Wykonawca podstawi Zamawiającemu 4 kontenery metalowe o poj. 3 m3 każdy do selektywnego gromadzenia odpadów. d) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w Powroźniku oraz skratek z oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach. e) Zamówienie musi być realizowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Ustawa o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). 2) Usługa polegająca na transporcie i odzysku poprzez kompostowanie (proces odzysku - R3) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w Powroźniku. Warunki zamówienia: a) Szacowana ilość osadu do transportu i odzysku wynosi 3 100 Mg. Wskazana ilość osadu do transportu i odzysku jest wielkością orientacyjną, przyjętą dla celu porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi w wielkości podanej przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że minimalna ilość osadów jaką Wykonawca będzie zobowiązany odebrać i zagospodarować wynosi 1 750 Mg (prawo opcji). b) Rodzaj wytworzonych odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie katalogu odpadów (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206): - ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie - 19 08 05. c) Średnie uwodnienie osadu mieści się w przedziale 80%-90%. d) Skład osadów - wyniki z analizy osadów ściekowych stanowią załączniki nr 6 i nr 7 do niniejszej specyfikacji. Badania zostały wykonywane przez Petrogeo Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 11, 05-200 Wołomin Oddział Laboratorium w Jaśle ul. Przemysłowa 11. e) Załadunek osadu będzie dokonywany przez Zamawiającego koparko-ładowarką JCB 3CX lub inną w uzgodnieniu z Wykonawcą. 2. Za transport i odzysk odpadów odebranych z oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach odpowiada Wykonawca. Środki transportu użyte przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi muszą być: szczelne (nie powodować wycieków); stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostawanie się poza pojazd) oraz mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji. 3. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów, dokonał wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach. 4. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszelką odpowiedzialność za sprawy związane z transportem i odzyskiem odpadów. Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu odpadów z miejsca ich wytworzenia (tj. oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach) do miejsca odzysku odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę sukcesywnie, własnym środkiem transportu, w terminie do 3 dni od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby odbioru odpadów. 5. Wykonawca zapewni transport i odzysk odpadów zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - O odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw. 6. Każdorazowo odbiór odpadów będzie potwierdzany przez Wykonawcę na Karcie Przekazania Odpadów. 7. Podstawą do rozliczeń będzie dokument zważenia danej partii odpadu na wadze certyfikowanej dostarczonej przez Wykonawcę. Dokument ważenia będzie podstawą do wystawienia zbiorczych miesięcznych kart przekazania odpadu, które będą podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności podczas ważenia osadu na wadze.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 90.51.37.00 - Usługi transportu osadów 90.51.38.00 - Usługi obróbki osadów 90.51.40.00 - Usługi recyklingu odpadów .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i transportu odpadów w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik-krynica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, pokój nr 17, piętro 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.