eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › DOSTAWA ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-02-03

Lublin: DOSTAWA ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW
Numer ogłoszenia: 40615 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie , ul. Kruczkowskiego 21, 20-468 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 531-42-02, faks (081) 744 14 64.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osk.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez stawu biodrowego, endoprotez stawu kolanowego, implantów do rekonstrukcji ACL, implantów do szycia łąkotek oraz implantów do zespolenia kości ręki, podzielona na zadania: ZADANIE 1 - endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe ZADANIE 2 - endoprotezy stawu biodrowego cementowe ZADANIE 3 - endoprotezy stawu biodrowego przynasadkowe ZADANIE 4 - endoproteza połowicze typu Austin - Moore ZADANIE 5 - endoprotezy stawu kolanowego ZADANIE 6 - implanty do rekonstrukcji ACL ZADANIE 7 - implanty do szycia łąkotek ZADANIE 8 - implanty do zespolenia kości ręki ZADANIE 9 - implanty do zespolenia kości długich - śródszpikowe oraz płytki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki Nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten spełnią Wykonawcy którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 2 zamówienia, które obejmowały dostawę tożsamą z przedmiotem zamówienia o wartości min. 80% wartości składanej oferty. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia/dokumenty, którymi Wykonawca powinien wykazać spełnianie tych warunków (na zasadzie spełnia / nie spełnia).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, w szczególności, że oferowane urządzenia spełniają wymogi określone przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 896) oraz warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski, a także posiadają aktualne świadectwa rejestracji, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: a) dokumenty potwierdzających dopuszczenie oferowanego produktu do obrotu na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych, tj.: - deklarację zgodności dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) - certyfikat jednostki notyfikującej (dot. klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III) - zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.04.2004r o wyrobach medycznych - w takim przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie) b) opisy techniczne oferowanych urządzeń (foldery, wyciągi z katalogów) określające szczegółowe parametry techniczne urządzeń, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załącznik Nr 1 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 2. Wypełniony i podpisany Załącznik Zestawienie asortymentowe - sporządzony na podstawie Załącznik Nr 3. Treść załącznika ma potwierdzać spełnienie warunków, parametrów granicznych. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy pzp

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że zmiany wynikają z: 1) okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub sa korzystne dla Zamawiającego, 2) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, 3) promocji obowiązujących u Wykonawcy na towar objęty przedmiotem umowy, 4) zmiany stawki podatku VAT. 3. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone. Przyjmuje się, że przytoczone powyżej zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osk.lublin.pl, www.ebip.lublin.pl/19/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ, ul. Kruczkowskiego 21, 20-468 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2011 godzina 13:00, miejsce: Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ, ul. Kruczkowskiego 21, 20-468 Lublin- SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE 1 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Trzpień bezcementowy modularny anatomiczny z rozróżnieniem prawy - lewy w różnych rozmiarach, ze stopu metalu, bezkołnierzowy, w części bliższej pokryty okładziną porowatą (tytan porowaty lub hydroksyapatyt) - 30 szt. 2. Panewka bezcementowa, typu press - fit wykonana ze stopu metalu, napylona tytanem porowatym lub hydroksyapatytem. Rozmiary panewek od 44 mm do maksymalnego posiadanego rozmiaru - 30 szt. 3. Wkład polietylenowy do panewki bezcementowej, asymetryczny, o średnicy wewnętrznej 32 mm - 30 szt. 4. Głowa metalowa o średnicy 32 mm, w minimum 3 rozmiarach - 30 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CEMENTOWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Trzpień cementowany, wykonany ze stopu metalu, gładki w 5 - 7 rozmiarach - 30 szt. 2. Panewka do protezy cementowej wykonana z polietylenu, dla głowy o średnicy wewnętrznej 32mm, średnica zewnętrzna od 44 mm do maksymalnego posiadanego rozmiaru - 30 szt 3. Głowa metalowa o średnicy 32 mm, w minimum 3 rozmiarach - 30 szt. 4. Panewka bipolarna dla głowy o średnicy wewnętrznej 32 mm, średnica zewnętrznej 44 do maksymalnego posiadanego rozmiaru, z konstrukcją zabezpieczającą przed zwichnięciem - 15 szt. 5. Cement kostny bez antybiotyku - 60 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE 3 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO PRZYNASADOWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Trzpień przynasadowy modularny w ilości 10 szt., składający się z dwóch części : a) część dalsza wykonana z litego stopu metalu, pokryta porowatym tytanem lub hydroksyapatytem dostępny w rożnych rozmiarach b) część bliższa wykonana ze stopu metalu, dostępna w różnych rozmiarach, różne kąty nachylenia szyjka - trzpień oraz rożne nachylenie szyjki ante-; 0-; retrotorsja 2. Głowa ceramiczna o średnicy 32mm w minimum 3 rozmiarach - 10 szt. 3. Wkład ceramiczny do panewki bezcementowej, dla głowy o średnicy 32 mm - 10 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE 4 ENDOPROTEZA POŁOWICZA TYPU AUSTIN MOORE..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Endoproteza połowicza Austin -Moore`a , dostępna w wersji standardowej oraz z wąskim trzpieniem; średnica głowy od 44 - 54mm. 2. Cement kostny bez antybiotyku - 20 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZADANIE 5 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Endoproteza stawu kolanowego cementowana, dwukłykciowa. 2. Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej ze stron. 3. Część piszczelowa uniwersalna, modularna, (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 5 rozmiarach. 4. Wkładka polietylenowa dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości, także w wersji ze stabilizacją tylną. 5. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. 6. Cement kostny z antybiotykiem - 20 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ZADANIE 6 IMPLANTY DO REKONSTRUKCJII ACL.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Udowe mocowanie przeszczepu - 30 szt. Implant wprowadzany kanałem udowym, wykonany w całości ze stopu tytanu, w kształcie tulei z podłużnym uchwytem pozwalającym na przewieszenie więzadła, wyposażony w zapadkę blokującą się w kanale udowym na kości korowej. Implant zapakowany sterylnie 2. Piszczelowe mocowanie przeszczepu - 30 szt. Tytanowa podkładka zaopatrzona w kilkanaście kolców korowych, śruba tytanowa, kompresująca podkładkę gąbczastą o długości 30-50 mm. System pozwalający na mocowanie przeszczepu na zewnątrz kanału piszczelowego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ZADANIE 7 IMPLANTY DO SZYCIA ŁĄKOTEK - 30 szt..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. System złożony z dwóch miękkich implantów wykonanych z poliestru, połączonych samozaciskającą się podwójną nicią 2. Implanty osadzone na podwójnym, jednorazowym podajniku z dźwigniami 3. Stosowany z metalowymi prowadnicami umożliwiającymi precyzyjne szycie pod różnym kątem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ZADANIE 8 IMPLANTY DO ZESPOLENIA KOŚCI RĘKI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Płytki do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej - 30 kpl Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe z otworami gwintowanymi i niegwintowanymi pozwalającymi na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/- 10-15°. Śruby z głowami bezgwintowymi i nagwintowane o różnej długości. 2. Płytki do zespolenia kości śródręcza - 20 kpl Płytki tytanowe, zwykłe , wielokształtne, wielootworowe z otworami pozwalającymi na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/- 10-15 stopni oraz z otworami gwintowanymi pozwalającymi na wprowadzenie śrub blokujących. Śruby z głowami bezgwintowymi i nagwintowane o różnej długości. 3. Płytki do zespolenia kości palców ręki - 20 kpl Płytki tytanowe, zwykłe, wielokształtne z otworami pozwalającymi na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-10-15° oraz z otworami gwintowanymi pozwalającymi na wprowadzenie śrub blokujących. Śruby z głowami bezgwintowymi i nagwintowane o różnej długości..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: ZADANIE 9 IMPLANTY DO ZESPALANIA KOŚCI DŁUGICH - ŚRÓDSZPIKOWE ORAZ PŁYTKI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Śródszpikowy gwóźdź blokowany do kości piszczelowej, stalowy, blokowany standardowo i rekonstrukcyjny, w części bliższej co najmniej 2 otwory, w tym 1 kompresyjny zapewniający opcję blokowania w co najmniej 2 różnych płaszczyznach, otwory w części dystalnej minimum 2 umożliwiające niskie blokowanie, jeden otwór dystalny - kompresyjny. Gwoździe lite i kaniulowane - po 10 szt. 2. Gwoździe blokowane do kości udowej stalowe, uniwersalne (możliwość blokowania doszyjkowego i przezkrętarzowego dwoma wkrętami), prawe i lewe, z możliwością zastosowania jako gwóźdź odkolanowy udowy - 10 szt. 3. Gwoździe blokowane do kości udowej tytanowe, kształtowane anatomicznie, prawe i lewe, wprowadzane od boku krętarza, mających różne możliwości blokowania (w tym doszyjkowe i poprzeczne) - 10 szt. 4. Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej stalowe, lite i kaniulowane - 10 szt. 5. Gwoździe śródszpikowe typu Gamma tytanowe, lite i kaniulowane, blokowane doszyjkowo jedną lub dwiema śrubami kaniulowanymi - 10 szt. 6. Gwoździe śródszpikowe typu Gamma, długie, lewe i prawe, tytanowe, lite i kaniulowane, blokowane doszyjkowo jedną lub dwiema śrubami kaniulowanymi - 10 szt. 7. Płytka tytanowa do bliższej nasady kości piszczelowej, anatomicznie ukształtowana, L-kształtna, lewa i prawa, również płytka kłykciowa piszczelowa gruba, anatomicznie kształtowana w wersji lewej i prawej - 10 szt. 8. Płytka tytanowa ramienna do bliższej nasady, z otworami umożliwiającymi blokowanie śrub w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu, oraz część trzonowa z ograniczonym kontaktem - 10 szt. 9. Płytki tytanowe piszczelowe do dalszej nasady różnokształtne, posiadające otwory blokowane i kompresyjne - 10 szt. 10. Płyta tytanowa gruba, udowa, kłykciowa, posiadająca otwór blokowany pod wkręt gąbczasty oraz towarzyszące otwory w części trzonowej posiadające oddzielne otwory blokowane i kompresyjne - 10 szt. 11. Płytka tytanowa kompresyjna wąska oraz kompresyjna szeroka prosta z ograniczonym kontaktem, posiadająca oddzielne otwory kompresyjne i blokowane - 10 szt. 12. Płytka tytanowa blokowana rekonstrukcyjna, posiadająca wcięcia ułatwiające doginanie, otwory blokowane i kompresyjne - 10 szt. 13. Wiertła kostne lite o różnych długościach i średnicach (zestaw)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.