eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-10

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych.
Numer ogłoszenia: 337868 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego , ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 662 87 87, faks 56 662 87 86.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zamówienie składa się z 2 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdą z poniższych części ( jako odrębne oferty). część 1. Prawo jazdy kat. B 4gr. x 10os; część 2. Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E 1gr. x 10os..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm. ), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego poprzez weryfikację wpisu do RIS w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli instytucja szkoleniowa będzie figurowała w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych jako instytucja aktywna w roku 2014. Posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, o których mowa a art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.) prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, o którym mowa a art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym( tj. Dz. U. z 2013 poz. 1414 z późn. zm.), prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego poprzez weryfikację wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał: w części 1 zamówienia: co najmniej 4 kursy dla minimum 10 osób każdy w zakresie Prawa jazdy kat. B; w części 2 zamówienia:co najmniej 1 kurs dla minimum 10 osób każdy w zakresie Prawa jazdy kat. C oraz co najmniej 1 kurs dla minimum 10 osób każdy w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej: blok programowy C1, C1+E, C, C+ E (pod uwagę będzie brane także szkolenie Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+ E) Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie poświadczeń lub oświadczeń określonych w niniejszej SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował: potencjałem technicznym ( sale wykładowe, wyposażenie, sprzęt, urządzenia, stanowiska komputerowe, stanowiska do zajęć praktycznych) umożliwiającym realizację zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował: osobami o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do realizacji zamówienia określonego w poz. III posiadającymi przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe w ostatnich 3 latach w przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia) określonych w zał. nr 1 do SWIZ Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Program szkolenia (wzór - zał. nr 6 do SIWZ). 2. Kalkulacja ceny szkolenia (wzór - zał. nr 7 do SIWZ). 3. Wzory zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji. 4. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 5. Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (jeśli dotyczy). 6. Oświadczenie (wzór - zał. nr 10 do SIWZ). 7. Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (wzór - zał. nr 12 do SIWZ). 8. Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO (o ile Wykonawca go posiada) wydany przez instytucje do tego uprawnione. 9. Akredytację Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i kursów w Toruniu (o ile Wykonawca ją posiada) wydaną przez instytucje do tego uprawnione. 10. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt VI SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VII. 2. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. VII 2b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości stosunku do niego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.30
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 0.20
 • 3 - Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 0.05
 • 4 - Dysponowanie w centrum Torunia bazą szkoleniową - 0.20
 • 5 - Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO oraz akredytacji Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i kursów w Toruniu - 0.25

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia wywołanej w szczególności nie skompletowaniem na czas pełnej grupy szkoleniowej lub przyczynami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej). 2. Zmiany w kadrze dydaktycznej, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań określonych w SIWZ. Jeżeli Zamawiający uzna, że przyczyna jest uzasadniona Wykonawca musi przedstawić nową kandydaturę o kwalifikacjach spełniających kryteria zawarte w SIWZ. 3. Zmiany miejsca realizacji zajęć, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w SIWZ. 4. Zmiany harmonogramu zajęć- w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego. 5. Zmiany ilości osób kierowanych na szkolenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupdlapowiatutorunskiego.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży, ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża, pok. nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży, ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża, pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prawo jazdy kat. B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość osób do przeszkolenia - 40 w czterech grupach szkoleniowych. Terminy realizacji poszczególnych grup: I grupa 03.11-05.12.2014; II grupa 03.11.-05.12.2014; III grupa 17.11.-17.12.2014; IV grupa 17.11.-17.12.2014 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 0.30
  • 2. Doświadczenie Wykonawcy - 0.20
  • 3. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 0.05
  • 4. Dysponowanie w centrum Torunia bazą szkoleniową - 0.20
  • 5. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO oraz akredytacji Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i kursów w Toruniu - 0.25

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+ E.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba osób do przeszkolenia - 10 w jednej grupie szkoleniowej w terminie 29.10.-17.12.2014 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 0.30
  • 2. Doświadczenie Wykonawcy - 0.20
  • 3. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 0.05
  • 4. Dysponowanie w centrum Torunia bazą szkoleniową - 0.20
  • 5. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO oraz akredytacji Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i kursów w Toruniu - 0.25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.