eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 3035/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-10-26
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 3035/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz, Krzysztof Sroczyński, Ryszard Tetzlaff Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestnika postępowania w dniu
2
6 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 13
października 2023 r. przez Odwołującego - wykonawcę Fundacja Dziedzictwa
Archeologicznego
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 36/6, 50-239 Wrocław,

w postępowaniu w którym zamawiającym jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i
Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 52 (00-874 Warszawa), a prowadzącym
postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie z siedzibą
w Lublinie przy ul. Ogrodowej 21 (20-075 Lublin),

przy udziale wykonawcy M. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Archeologiczny
Serwis Konsultacyjno
– Badawczy M. K. w m. Małkówka 97, 38-114 Niebylec, zgłaszającego
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego;


postanawia:

1. umarza pos
tępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Ur
zędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego
kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), tytułem zwrotu 90%
uiszczonego wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrz
eśnia 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od
dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
S
ądu Okręgowego w Warszawie.Pr
zewodniczący: ……………….………………

……………….………………

……………….………………

Sygn. akt: KIO 3035/23

U z a s a d n i e n i e


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, działając na rzecz Skarbu
Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie zwanego dalej
„Zamawiającym”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej
dalej: „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie archeologicznych
ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników tych badań na stanowiskach
archeologicznych k
olidujących z planowanymi inwestycjami pn.: Budowa S19 Lublin - Lubartów,
Budowa S19 Białystok – Lubartów odc. Kock (początek obwodnicy) – Lubartów
w. „Lubartów Północ”, z podziałem na trzy części
”, o numerze: O.LU.D-3.2420.1.2023.mc, zwane dalej:
„postępowaniem”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
nr 2023/S 126-399100 w dniu 4 lipca 2023 r.
Wykonawca -
Fundacja Dziedzictwa Archeologicznego z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej
„Odwołującym”, w dniu 13 października 2023 r. wniósł w przedmiotowym postępowaniu odwołanie
czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu, polegających na odrzuceniu oferty
O
dwołującego mimo, że nie zachodziły przesłanki (wykluczenia) odrzucenia i w konsekwencji
dokonania z naruszeniem
przepisów Pzp czynności polegających na nieprawidłowym wyborze oferty
złożonej przez wykonawcę Archeologiczny Serwis Konsultacyjno – Badawczy M. K. (Małówka 97, 38 –
114 Niebylec).

Odwo
łujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 16 ustawy PZP poprzez
odrzucenie oferty Odwołującego ze względu na uznanie, iż Odwołujący podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP pomimo, że Odwołujący
nie przedstawił informacji wprowadzających w błąd oraz dochował należytej staranności przy
weryfikacji przedstawianych Zamawiającemu informacji,
przez co został naruszony
2) art. 239 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy
Archeologiczny Serwis Konsultacyjno
– Badawczy M. K., który w rankingu złożonych ofert uzyskał
mniejszą liczbę punktów w ramach kryteriów wskazanych w SWZ niż Odwołujący,
3) art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp poprzez nie uznanie działania Odwołującego jak oczywistej omyłki
pisarskiej do jakiej był zobligowany.
W konsekwencji tak postawionych zarzutów odwołania Odwołujący wnosił o uwzględnienie
odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej

przez Archeologiczny Serwis Konsultacyjno
– Badawczy M. K. (Małówka 97, 38 – 114 Niebylec),
dokonania czynności ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego oraz
dokonania wyboru oferty zgodnie z Pzp oraz
zasądzenia od Zamawiającego na rzecz Odwołującego
kosztów postępowania odwoławczego.
W dniu
25 października 2023 r., przed otwarciem rozprawy, Odwołujący złożył oświadczenie
o co
fnięciu odwołania.

Krajowa Izba Od
woławcza zważyła, co następuje.


Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy.
Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy Pzp,
Izba umarza postępowanie odwoławcze, w formie
postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.
W myśl § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez
Krajow
ą Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453), skład orzekający dokonuje czynności
formalnoprawnych i sprawdzających, o których mowa w § 1, na posiedzeniu niejawnym, i w zależności
od poczynionych ustaleń wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego
w przypadkach, o których mowa w art. 568 pkt 1 lub 3 ustawy Pzp.

O
dwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie odwołania.
Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 520 ust. 1 ustawy
Pzp, art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia postanowiła umorzyć
postępowanie odwoławcze w tej sprawie.
Stosownie do przepisu
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437),
w przypadku umorzenia pos
tępowania odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia
odwołania przed otwarciem rozprawy, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został
wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników postępowania
odwoławczego – odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu
z
wrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu w wysokości stanowiącej
90% jego wartości.

Mając na uwadze fakt, że Odwołujący cofnął odwołanie wcześniej niż w dniu wyznaczonego
terminu posiedzenia Izby, Izba na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) powołanego rozporządzenia,
postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych
kwoty 13.500,00
zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodn
iczący: ……………….………………

……………….………………

……………….………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie