eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1213/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-05-15
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1213/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska, Magdalena Rams, Małgorzata Rakowska

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2023 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym
bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
29 kwietnia 2023 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ENERIS Proeco Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65,
85-825 Bydgoszcz i M. P.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą M. P. FUH
EKO-
UTIL
z
siedzibą
w
Brodnicy,
ul.
Paderewskiego
nr
20A,
87-300 Brodnica (adres do korespondencji: ENERIS C
entrum Usług Wspólnych Sp.
z o.o. z siedzib
ą w Warszawie, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa)
w postępowaniu
prowadzonym
przez
zamawiającego
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot
z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ENERIS Proeco Sp.
z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz i M. P.
prowa
dząca działalność gospodarczą pod nazwą M. P. FUH EKO-UTIL
z siedzibą w Brodnicy, ul. Paderewskiego nr 20A, 87-300 Brodnica (adres do
korespondencji
: ENERIS Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa)
kwoty 15 0
00 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
, stanowiącej wniesiony wpis.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………..…....

………………………..

.
………………………..Sygn. akt KIO 1213/23

Uzasadnienie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwaną dalej „ustawą
Pzp”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na „Usługę sukcesywnego odbioru,
transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz dostawę plastikowych
zamykanych pojemników na odpady medyczne w tym niebezpieczne przez okres 24
miesięcy”.

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 14 lutego 2023 r. pod pozycją nr 2023/S 032-094374.
W dniu 29 kwietnia 2023 r. (pismem z tej samej d
aty) wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ENERIS Proeco Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
i M. P.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą M. P. FUH EKO-UTIL z siedzibą w
Brodnicy
, zwani dalej „Odwołującym”, wnieśli odwołanie wobec czynności i zaniechań
Zamawiającego, zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
Pzp:
1. art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp
w związku z art. 20 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. p
oz. 699 z późn. zm.) zwana dalej
„ustawą o odpadach” w związku ze wskazanymi w uzasadnieniu odwołania
postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, poprzez
dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty
wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Remondis Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej oraz Saba Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zwanych dalej „Konsorcjum
Remondis-Saba
”, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, bowiem
przewiduje, unieszko
dliwianie odpadów z naruszeniem ww. przepisów ustawy o
odpadach - tzn. w instalacji prowadzonej przez Saba Sp. z o.o.
z siedzibą w Płocku,
przy ul. Przemysłowej 34, położonej w innym województwie niż miejsce wytwarzania
odpadów (tj. szpital Zamawiającego we Włocławku), mimo, że zgodnie z ww.
przepisami ustawy o odpadach:
a.
zakazuje się przywozu zakaźnych odpadów medycznych (których dotyczy
z
amówienie) na obszar innego województwa, niż to w którym zostały
wytworzone (por. art. 20 ust. 4 ustawy o odpadach),
b. zak
azuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza
obszarem województwa, na którym zostały wytworzone, za wyjątkiem sytuacji,

w których w województwie, w którym wytworzono przedmiotowe odpady brak
jest instalacji uprawnionych do ich unieszkodliw
ienia lub też działające
instalacje nie mają wystarczających mocy przerobowych (por. art. 20 ust. 6
ustawy o odpadach), z czym nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie,
bowiem instalacja położona w Bydgoszczy (tj. na terenie województwa, w
którym wytwarzane będą zakaźne odpady medyczne będące przedmiotem
z
amówienia), należąca do ENERIS Proeco Sp. z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy
posiada wystarczające moce przerobowe,
2. art. 226 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp
w związku z art. 20 ust. 3, 4 i 6 ustawy o odpadach
w zw.
z art. 58 § 1 k.c. poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Konsorcjum Remondis-Saba
, która podlega odrzuceniu, bowiem zmierza do obejścia
opisanego powyżej (w ramach zarzutu nr 1) zakazu wywożenia i przetwarzania
zakaźnych odpadów medycznych poza województwem, na terenie którego zostały
wytworzone, co powoduje, że oferta Konsorcjum Remondis-Saba jest nieważna na
podstawie odrębnych przepisów, tj. ww. przepisów ustawy o odpadach w związku z
art. 58 § 1 k.c.,
3. art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej
oferty Konsorcjum Remondis-Saba
, mimo że wykonawca ten nie wniósł wadium lub
wniósł je w sposób nieprawidłowy z uwagi na błędne określenie w dokumencie
gwarancji bankowej, że wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia jest
spółka Remondis Medison sp. z o.o. a nie konsorcjum Remodnis-Saba,
4. art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp
w zw. z pkt 3.1. ust. 6 Rozdziału III SWZ w zw. z pkt
7 Rozdziału IX SWZ oraz załącznikiem nr 8 do SWZ poprzez dokonanie wyboru jako
najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Remondis-Saba
, mimo że przedmiotowa oferta
jest niezgodna z warunkami z
amówienia, zgodnie z którymi Zamawiający wymagał,
by instalacja, w której będą zagospodarowywane odpady posiadała wolne moce
przerobowe na poziomie nie mniejszym niż 25 000 kg miesięcznie, a w celu
wykazania posiadanego poziomu mocy przerobowych
zobowiązał wykonawców
ubiegających się o zamówienie do złożenia wraz z ofertą oświadczenia
sporządzonego w oparciu o Załącznik nr 8 do SWZ o ilości wolnych mocy
przerobowych, zaś wykonawca Konsorcjum Remondis-Saba wskazał te moce w
sposób niezgody z prawdą, oświadczając, że na potrzeby wykonania zamówienia
dysponować będzie mocami przerobowi równymi maksymalnej ilości odpadów
dopuszczonych do termicznego przetworzenia zgodnie z posiadanym przez Saba
pozwol
eniem zintegrowanym, podczas gdy z dostępnych publicznie informacji
wynika, że Saba zobowiązana jest przyjmować do zagospodarowania odpady na
podstawie innych obowiązujących ją umów o zamówienia publiczne, co oznacza, że

ww. oświadczenie jest niezgodne z prawdą, a przez to nie pozwalało Zmawiającemu
na zwe
ryfikowanie dostępnych mocy przerobowych instalacji Saba i powoduje, że
oferta Konsorcjum Remondis podlega odrzuceniu jako niezgodna z warunkami
z
amówienia,
5. art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp w zw. ze wskazanymi w uzasadnieniu o
dwołania
postanowieniami SWZ
(w tym z pkt 7 Rozdziału IX SWZ oraz załącznikiem nr 8 do
SWZ) poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum
Remondis-Saba
, mimo że przedmiotowa oferta jest niezgodna z warunkami
z
amówienia, zgodnie z którymi Zamawiający wymagał, by instalacja, w której będą
zagospodarowywane odpady posiadała wolne moce przerobowe na poziomie nie
mniejszym niż 25 000 kg miesięcznie, podczas gdy Saba nie dysponuje wolnymi
mocami przerobowymi na minimalny
m poziomie wymaganym przez Zamawiającego
w SWZ, co
oznacza, że oferta Konsorcjum Remondis-Saba podlega odrzuceniu jako
niezgodna z warunkami z
amówienia,
6.
naruszenie innych przepisów i norm prawnych wskazanych w treści uzasadnienia.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej - Konsorcjum Remondis-
Saba,
2. odrzucenie oferty Konsorcjum Remondis-Saba,
3.
dokonanie powtórnej czynności badania i oceny ofert oraz wybór oferty
Odwołującego jako najkorzystniejszej, jak również o zasądzenie na rzecz
Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego poniesionych z tytułu wpisu od
odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.
Informację o wniesionym odwołaniu została wraz z kopią odwołania przekazana
przez Zamawiającego dniu 2 maja 2023 r. za pośrednictwem platformy zakupowej.
Termin na zgłoszenie przystąpienia upływał w dniu 5 maja 2023 r. W tym terminie do
postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.
Zamawiający w dniu 12 maja 2023 r. (pismem z tej samej) złożył „Oświadczenie o
uwzględnieniu odwołania” w zakresie żądania:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej - konsorcjum Remondis -
Saba;
2) odrzucenia oferty konsorcjum Remondis-Saba;
3) dokonania
powtórnej czynności badania i oceny ofert.
Jednocześnie Zamawiający wniósł o umorzenie przedmiotowego postępowania
odwoławczego.

Wobec ustalenia, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione
w odwołaniu a do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie zgłosił
przystąpienia żaden wykonawca, gdyż tylko wykonawca zgłaszający przystąpienie do
postępowania odwoławczego - zgodnie z art. 522 ust. 2 ustawy Pzp - może wnieść sprzeciw
co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez
Zamawiającego, Izba stwierdziła, że zaszły przesłanki do umorzenia postępowania
odwoławczego zgodnie z art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie
art. 574 i art. 576 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710) oraz w oparciu o przepis
y § 5 pkt 1 i § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).

Przewodniczący: …………………..…....

………………………..

.
………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie