eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 962/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-17
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 962/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 kwietnia 2023 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 kwietnia 2023 r.
przez wykonawc
ę P. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług
Komunalnych
Drogos
P.
K.,
ul.
Dębowa
18A,
44-145
Pilchowice

w
postępowaniu prowadzonym przez Park Śląski S.A., Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów
przy udziale wykonawcy Natezja Sp. z o.o. sp. k., ul. Raciborska 25G, 44-153 Trachy
zgłaszającego przystąpienie do postępowania po stronie odwołującego


postanawia:

1. umarza post
ępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy P. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług
Komunalnych Drogos P. K., ul.
Dębowa 18A, 44-145 Pilchowice
kwoty 7 500 zł
00 gr

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony
wpis o
d odwołania.

St
osownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izb
y Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnic
zący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 962/23
U z a s a d n i e n i e


Park Śląski S.A. (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie w trybie podstawowym bez
negocjacji
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usługi
w zakresie kompleksowego utrzymania czystości, utrzymania zimowego oraz grabienia liści
na terenie Parku Śląskiego”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.),
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
dniu 27 lutego 2023 r. w
Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 2023/BZP
00112142.

W dniu 4 kwietnia 2023 r. wykonawca P. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Zakład Usług Komunalnych Drogos P. K. (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa
Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie od:
1) niezgodnej z przepisami ustawy
Pzp czynności, podjętej w postępowaniu przez
Zamawiającego, polegającej na wyborze oferty Rom-Bruk Usługi Brukarskie i Budowlane R.
G., ul. Ogrodowa 12, 42-595 Twardowice (dalej:
„ROM-BRUK") jako najkorzystniejszej, w
sytuacji gdy ROM-
BRUK nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
2)
zaniechania przez Zamawiającego podjęcia czynności w postępowaniu, do której był
zobowiązany przepisami ustawy Pzp, tj. od:
- zaniechania wezwania ROM-
BRUK do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia
p
odmiotowych środków dowodowych, pomimo iż złożone w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp
podmiotowe środki dowodowe nie potwierdzają spełniania warunków udziału;
ewentualnie
- zaniechania uprzedniego wezwania ROM-
BRUK do wyjaśnień w zakresie podmiotowych
środków dowodowych.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa:
1) art. 128 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania ROM-BRUK
do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, pomimo iż
złożone w trybie art. 274 ust. 1 ustawy ustawy Pzp podmiotowe środki dowodowe nie

potwierdzają spełniania warunków udziału;
ewentualnie
2) art. 128 ust. 4 w zw. z art. 266 ustawy Pzp poprzez zaniechanie uprzedniego wezwania
ROM-
BRUK do złożenia wyjaśnień w zakresie podmiotowych środków dowodowych;
a w konsekwencji
3) naruszenie art. 239 ustawy ustawy Pzp poprzez wybranie jako najkorzystniejszej oferty
ROM-BRUK, pomimo
iż wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Pzp poprzez naruszenie naczelnych zasad
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;
2)
ponowienia czynności badania i oceny oferty ROM-BRUK, w tym wezwania ROM-BRUK
w trybie art. 128 ust. 1 ustawy
Pzp do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych
środków dowodowych, ewentualnie - uprzedniego wezwania ROM-BRUK w trybie art. 128
ust. 4 ustawy
Pzp do wyjaśnień dotyczących złożonych podmiotowych środków
dowodowych,
a także o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.
Pr
zystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zgłosił
wykonawca Natezja Sp. z o.o. sp. k.
Na podstawie akt postępowania Izba stwierdziła, że nie
zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

W dniu 13 kwietnia 2023 r. (pismem z dnia 12 kwietnia 2023 r.) Zamaw
iający złożył
oświadczenie, że uwzględnienia w całości odwołanie wniesione przez Odwołującego i wniósł
o umorzenie pos
tępowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz
uczestników postępowania.

Wobec
powyższych ustaleń, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą
przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na
podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp.

O k
osztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575

ustawy Pzp w zw. z
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 243
7), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodnicz
ący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie