eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 953/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-20
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 953/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 20 kwietnia 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3
kwietnia 2023 r. przez
wykonawcę A. S. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Printing Solutions and Service PRINTSOL A. S.
z/s we Wrocławiu
w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego – 45 Wojskowy Oddział Gospodarczym w Wędrzynie
przy udziale wykonawcy Office Service Printing Group W. M.
z siedzibą w Gdyni

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Printing Solutions and Service PRINTSOL A. S.
z/s we Wrocławiu
kwoty 6 750
zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt KIO 953/23
Uzasadnienie

Zamawiający: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczym w Wędrzynie prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są którego przedmiotem są:
„Usługi naprawy sprzętu informatycznego, peryferyjnego oraz sprzętu powszechnego użytku,
nr sprawy: 17/TP/
2023, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00098492/01

Odwołujący: A. S. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Printing Solutions and
Service PRINTSOL A. S. z/s we Wro
cławiu wniósł dnia 3 kwietnia 2023 r. odwołanie wobec
czynności Zamawiającego z dnia 27 marca 2023 r., tj. wobec czynności unieważnienia
Postępowania.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 255 pkt 3 Ustawy pzp przez unieważnienie Postępowania z powołaniem się na
okoliczność, iż oferta z najniższą ceną (niepodlegająca odrzuceniu) przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, pomimo braku podstaw
w tym zakresie.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania poprzez nakazanie
Zamawiającemu unieważnienia czynności z 27 marca 2023 roku w przedmiocie
unieważnienia Postępowania, i dokonania czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem
oferty Odwołującego,

Zamawiający: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania w całości,

Przystępujący do sprawy po stronie Zamawiającego wniósł o oddalenie odwołania.

Odwołujący dnia 18 kwietnia 2023 r. złożył oświadczenie, że cofa odwołanie, wnosi o
umorzenie postępowania odwoławczego i orzeczenie o kosztach postępowania
odwoławczego zgodnie z przepisami prawa tj. zwrot należnej części wniesionego wpisu.

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na podstawie art. 568 pkt 1 Ustawy z 11 września
2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wydała
postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie § 9 ust. 1
pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie