eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 681/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-23
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 681/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Małgorzata Matecka, Rafał Malinowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 23 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 marca 2023 r. przez wykonawcę: ZABERD Sp. z o.o.,
ul. Bystrzycka 24, 54-
215 Wrocław
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego:
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa,

przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum: BADER-
DROG Sp. z o. o. Sp. k., BUDiA-Standard Sp. z o.o., T. B.
prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą "B." Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa T. B., Łubowo
25a, 62-
260 Łubowo
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego w
sprawie o sygn. akt KIO 681/23 po stronie
zamawiającego,


postanawia:
1. umarza
postępowanie odwoławcze;

2. nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy: ZABERD Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 24, 54-
215 Wrocław
kwoty
13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
90% uiszczonego
wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie: ……………………………….

.………………………………Sygn. akt: KIO 681/23
Uzasadnienie


Zamawiający, Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z
siedzibą w Warszawie, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
przedmiocie:
„całoroczne kompleksowe (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych na
terenie Rejonu w Lesznie
”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 157-450549 w dniu 17 sierpnia 2022 r.

Wykonawca, ZABERD Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, w trybie ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 11710 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, wniósł w dniu 10 marca 2023 r. odwołanie wobec czynności
wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum: BADER-DROG Sp. z o.o. Sp. k., BUDiA-Standard
Sp. z o.o., T. B.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "B." Firma Produkcyjno-
Handlowo-
Usługowa T. B. z siedzibą w Łubowie, jako najkorzystniejszej, zarzucając
Zamawiającemu naruszenie:
I.
art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp oraz art. 226 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp,
przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum pomimo że cena
złożonej przez Konsorcjum oferty w odniesieniu do wskazanych niżej pozycji kształtuje się
p
oniżej kosztów realizacji zamówienia, a jednocześnie została skalkulowana niezgodnie z
warunkami zamówienia, z pominięciem kluczowych założeń co do sposobu realizacji
zamówienia, w wyniku czego świadczenie oferowane przez Wykonawcę nie może być
uznane za zgodne z wymaganiami SWZ:
1. TER GR. 1 poz. 4.1 i 4.2 -
Remont nawierzchni asfaltem lanym przy głębokości
wyboju do 4 cm; Remont nawierzchni asfaltem lanym
– za każdy dalszy 1cm różnicy,
2. TER GR. 1 poz. 16.1 i 16.2 Wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego
WMS o grubości 5cm; Wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego WMS - za
każdy dalszy 1 cm różnicy,
3. TER GR. 3 poz. 2.1 Humusowanie z dowozem ziemi i obsianiem trawą
4. TER GR. 3 poz. 3.1 Mechaniczne wykonanie wykopu u w gruncie z odwozem
urobku
5. TER GR. 3 TER poz. 4.1 i 4.2 Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem
kamiennym typ
u średniego (do 1 m3); Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem
kamiennym typu ciężkiego (powyżej 1 m3)
6. TER GR. 3 poz. 6.2 Uzupełnienie skarp korpusu drogi gruntem
7. TER GR. 3 poz. 8.1 Wykonanie umocnień koszami siatkowo – kamiennymi
8. TER GR. 3 p
oz. 9.1 Umocnienie skarp geokratą komórkową

9. TER GR. 3 poz. 11.1 Umocnienie skarp faszyną

TER GR. 3 poz. 12.1 i 12.2 Umocnienie skarp palisadą betonową na ławie betonowej do
wysokości 0,60m; Umocnienie skarp palisadą betonową na ławie betonowej do wysokości
powyżej 0,60 m;
10.
TER GR. 4 poz. 7.4, Oczyszczenie urządzeń odwadniających - odpady
n
iebezpieczne; Oczyszczanie urządzeń odwadniających - odpady inne niż niebezpieczne;
11. TER GR. 4 poz. 18.1 i 18.2 Wymiana / wykonanie umocnienia wylotu drenu /
ścieku / przykanalika do rowu / na skarpę; Wymiana / wykonanie betonowego łącznika
ścieku drogowego ze skarpowym;
12. TER GR.4 poz. 21.1, 21.2 i 21.3 Wymiana / wykonanie przykanalików / rur
kanalizacji o średnicy do 35 cm; Wymiana / wykonanie przykanalików / rur kanalizacji o
średnicy od 40 cm do 60cm; Wymiana / wykonanie rur kanalizacji powyżej średnicy 61 cm;
13. TER GR. 7 poz. 9.1 i 9.2 Wymiana / zamontowanie osłony zabezpieczającej w
postaci monobloku (typu U-
15b); Wymiana / zamontowanie osłony zabezpieczającej w
postaci monobloku (typu U-15a);
14. TER GR. 7 poz. 12.8 Wymiana / zamontowanie b
loku kotwiącego bariery linowej;
II.
art. 224 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie badania rażąco niskiej ceny w ofercie
Konsorcjum B.
w odniesieniu do części pozycji, które z uwagi na rozbieżność pomiędzy
cenami złożonych ofert, a ich wartością, jak również wartością szacunkową zamówienia
wskazują na brak możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentach zamówienia tj.:
TER GR.1 poz. 4.1, poz.4.2, poz. 16.2,
TER GR.3 poz. 2.1, poz.3.1, poz.4.1, poz.4.2, poz.8.1, poz.9.1, poz.11.1, poz.12.1,
poz.12.2;
TER GR.4 poz.7.4, poz.18.1, poz.18.2, poz.21.1, poz.21.2, poz.21.3;
TER GR.7 poz. 9.1, poz. 9.2, poz.12.8;

Odwołujący wniósł o:
a)
rozpatrzenie przez K
rajową Izbę Odwoławczą odwołania i jego uwzględnienie w
całości,
b)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentacji Postępowania oraz tych
opisanych szczegółowo w treści niniejszego odwołania, a także dowodów, które zostaną
przedstawione na rozpraw
ie przed Krajową Izbą Odwoławczą,
c)
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum jako
zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a jednocześnie
sporządzonej niezgodnie z warunkami zamówienia zarówno co do sposobu kalkulacji, jak i
przyjętych założeń merytorycznych, przez co nie jest możliwe
wykonanie przedmiotu

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia względnie
nakazanie Zamawiającemu wezwania Konsorcjum do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco
niskiej ceny w odniesieniu do pozycji TER wskazanyc
h w pkt II petitum odwołania;

W dniu 15 marca 2023 r. wykonawc
y wspólnie ubiegający się o zamówienie -
Konsorcjum: BADER-DROG Sp. z o.o. Sp. k., BUDiA-Standard Sp. z o.o., T. B.
prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą "B." Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa T. B. z
siedzibą w Łubowie zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego.

Pismem z dnia 22 marca 2023 r.,
przesłanym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w tym dniu, tj. przed otwarciem rozpra
wy w sprawie odwoławczej, Odwołujący złożył
oświadczenie, że cofa wniesione odwołanie.


W danym stanie faktycznym
Izba zważyła, co następuje:


Uwzględniając oświadczenie Odwołującego z dnia 22 marca 2023 r. o cofnięciu
wniesionego odwołania, Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 oraz art. 553 zdanie
drugie ustawy
Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz.U. poz. 2437), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty stanowiącej 90% uiszczonego przez
Odwołującego wpisu od odwołania.

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie: ……………………………….

.………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie