eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 587/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-03-15
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 587/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz, Protokolantka:, Wiktoria Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2023 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 3 marca 2023 r. przez wykonawcę Jupiter-
Integration spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy
ul.
Żegańskiej 2A (04-713 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Filmot
ekę Narodową – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej
3/5 (02-739 Warszawa)

orzeka:
1. Oddala odwo
łanie.
2
. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Jupiter-Integration spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i zalicza na poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze
śnia 2019 r. Prawo
za
mówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok –
w terminie 1
4 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izb
y Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prze
wodniczący: …………………………….


Sygn. akt: KIO 587/23
U z a s a d n i e n i e

Filmoteka Narodowa
– Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, zwana dalej:
„zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
prze
pisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1710 ze zm.)
, zwanej dalej: „Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa, instalacja i rozruch linii technologicznej do procesu digitalizacji materia
łów
filmowych
o numerze referencyjnym: 10/22, zwane dalej
„postępowaniem”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 19
października 2022 r., pod numerem 2022/S 202-574242.
Sza
cunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, jest wyższa od
kwot wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.

W dniu 3 marca 2023 r. wykonawca Jupiter-Integration Sp. z o.o.
z siedzibą
w Warszawie (zwany
dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie od czynności i zaniechań
czynności w zakresie pierwszej części postępowania, do których zamawiający był
zobowiązany na podstawie Pzp, polegających na:
- odrzuceniu jego oferty
, powołując się na brak przedłożenia przez podmiot, na którego
zasobach polega
ł, to jest Digital Film Technology GmbH z siedzibą w Darmstadt (Republika
Federalna Niemiec), zwanego
dalej: „DFT”, oświadczenia na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: „JEDZ”), potwierdzającego spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powoływał się na jego zasoby,
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podczas gdy
forma podpisu kwalifikowanego zastrzeżona jest jedynie dla oferty i oświadczenia o braku
przyczyn
wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składanego przez wykonawcę,
nie zaś podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się wykonawca w postępowaniu;
- odrzuceniu jego oferty
, powołując się na brak przedłożenia oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 Pzp
sporządzonego na formularzu JEDZ, podczas gdy formularz taki,
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez przedstawiciela wykonawcy
został złożony w odpowiedzi na wezwanie do jego przedłożenia z dnia 14 stycznia 2023 r;
- odrzuceniu jego oferty
, powołując się na brak przedłożenia aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego dotycz
ącej wykonawcy, podczas gdy zamawiający w wezwaniu z dnia 14
stycznia 2023 r.
wezwał go do „uzupełnienia informacji z KRK”, nieopatrzonej kwalifikowanej
podpisem elektronicznym, a otrzymawszy od
taki dokument wystawiony z datą 30
października 2020 r. zaniechał wezwania do przedłożenia aktualnego dokumentu;
- zaniechaniu wezwania
odwołującego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
podmiotowych środków dowodowych, to jest wezwania do przedłożenia aktualnego
zaświadczenia z KRK dla wykonawcy, lecz nieopatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym wykonawcy;
-
unieważnieniu postępowania w związku z odrzuceniem jego oferty i brakiem innych
ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, podczas gdy nie wystąpiły przesłanki
do odrzucenia oferty
odwołującego, a w konsekwencji brak było podstaw do unieważnienia
postępowania.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 63 ust. 1 Pzp w zw.
z art. 125 ust. 1 i 5 Pzp oraz art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art. 78
1
§ 1 ustawy Kodeks cywilny,
przez odrzucenie przez z
amawiającego jego oferty, powołując się na brak przedłożenia
przez podmiot, n
a którego zasobach polegał, to jest DFT, oświadczenia na formularzu JEDZ,
potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
odwołujący powołał się na jego zasoby, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podczas gdy
forma podpisu kwalifikowanego zastrzeżona jest
jedynie dla oferty i oświadczenia o braku przyczyn wykluczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1 Pzp
składanego przez wykonawcę, nie zaś podmiotu trzeciego, na którego zasoby
powołuje się wykonawca w postępowaniu;
2) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp, przez odrzucenie przez z
amawiającego oferty
odwołującego, powołując się na brak przedłożenia przez odwołującego oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, sporządzonego na formularzu JEDZ, podczas gdy
formularz taki, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez przedstawiciela
w
ykonawcy, został złożony w odpowiedzi na wezwanie do jego przedłożenia z dnia 14
stycznia 2023 r.;
3) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp oraz
§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju,
pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz.U. poz. 2415
), a także postanowień rozdziału VII ust. 4 pkt 1 SWZ, przez odrzucenie
przez z
amawiającego oferty odwołującego, powołując się na brak przedłożenia aktualnej
informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej wykonawcy, podczas gdy zamawiający
w wezwaniu z dnia 14 stycznia 2023 r.
wezwał odwołującego do „uzupełnienia informacji
z KRK” nieopatrzonej kwalifikowanej podpisem elektronicznym, a otrzymawszy
od
odwołującego taki dokument wystawiony z datą 30 października 2020 r. zaniechał
wezwania do przed
łożenia aktualnego dokumentu;
4) art. 128 ust. 1 i 5 Pzp przez zaniechanie wezwania
odwołującego do złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków dowodowych, tj. zaświadczenia z KRK
dla w
ykonawcy złożonego dnia 23 stycznia 2023 r., podczas gdy zamawiający zobowiązany
był do wezwania wykonawcy w przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności
zaświadczenia;
5) art. 255 pkt 2 Pzp
przez unieważnienie postępowania, podczas gdy oferta złożona przez
odwołującego nie podlegała odrzuceniu.
O
dwołujący wniósł o:
-
uwzględnienie odwołania w całości;
- nakazanie z
amawiającemu unieważnienia decyzji o odrzuceniu oferty odwołującego oraz
o unieważnieniu postępowania;
- nakazanie z
amawiającemu powtórzenia czynności: badania i oceny oferty odwołującego
i wyboru oferty najkorzystniejszej.
W zakresie wykazania interes
u do wniesienia odwołania odwołujący wyjaśnił, że jest
przedsiębiorcą prowadzącym działalność usługową w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych. Odwołujący podniósł, że złożył w przedmiotowym postępowaniu ofertę,
a w
skazane w odwołaniu czynności i zaniechania zamawiającego, narażają go na szkodę
w postaci możliwości utraty zarobku — spodziewanego zysku z tytułu uzyskania i realizacji
zamówienia.
W uzasadnieniu dla zarzutu nr 1 odw
ołujący wskazał, że w pierwszej kolejności
należy wskazać, iż przepis art. 63 ust. 1 Pzp wyraźnie stanowi, że forma elektroniczna pod
rygorem nieważności zastrzeżona jest dla oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp. Zgodnie z art. 125 ust. 1 Pzp
„Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego.” Forma elektroniczna podpisu, w postaci kwalifikowanego podpisu
elektro
nicznego, złożonego pod takim oświadczeniem, zastrzeżona jest więc jedynie
do oświadczenia wykonawcy, załączanego do składanej przez niego oferty. Do opatrzenia
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia o braku podstaw wykluczenia nie są
natomias
t zobowiązane podmioty trzecie, udostępniające wykonawcy swoje zasoby. Takim
podmiotem jest DFT, która jako podmiot zewnętrzny nie ma przymiotu wykonawcy
w p
ostępowaniu, a jedynie udostępnia wykonawcy swoje zdolności techniczne i zawodowe.
Do podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby zastosowanie ma natomiast
przepis art. 125 ust. 5 Pzp
, zgodnie z którym „Wykonawca, w przypadku polegania
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby.” Ustawodawca nie zastrzegł jednak w tym
wypadku formy kwalifikowanej podpisu elektronicznego, a w konsekwencji przedmiotowe
oświadczenie może zostać podpisane przez przedstawiciela podmiotu trzeciego
udostępniającego zasoby na zasadach ogólnych. Ponadto, przepis § 7 ust. 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie wyraźnie wskazuje, że w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatruje się: „Podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których
mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz
pełnomocnictwo”. Ustawodawca w katalogu dokumentu nie wskazał natomiast oświadczeń
pod
miotu trzeciego, z których zamawiający korzysta, o których mowa w art. 125 ust. 5 Pzp.
Również przepis § 2 ust. 1 wskazanego rozporządzenia wskazuje, że sporządzone w postaci
elektronicznej w formatach danych okre
ślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne powinny zostać: „Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
konkursie, wni
oski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się
w postaci elektronicznej, (Dz. U. z 2020 r. poz.
346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.”
Odwołujący podkreślił, że dokumenty, dla których nie jest zastrzeżona forma kwalifikowana
po
dpisu, muszą spełniać jedynie wymogi ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, odnoszącej się do dokumentów elektronicznych.
Jednocześnie DFT jako podmiot trzeci przedłożyło do postępowania szereg dokumentów,
które były sporządzone w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym innym niż podpis
kwalifikowany, które nie zostały zakwestionowane przez zamawiającego.
Ponadto, w p
rzypadku powzięcia przez zamawiającego wątpliwości co do oświadczeń lub
podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z postanowieniami art. 128 ust. 5 Pzp
powinien zwrócić się bezpośrednio do podmiotu trzeciego — DFT – który jest w posiadaniu
informacji lub do
kumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia,
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. W wezwaniu z dnia 14 stycznia 2023 r.,
skierowanym do
odwołującego, zamawiający nie przedstawił zastrzeżeń do podpisu
złożonego na oświadczeniu JEDZ, a wątpliwości budziła sama treść dokumentu. Jeśli
za
mawiający powziął jakąkolwiek wątpliwość co do formy podpisu, powinien wyraźnie
wskazać ten fakt w przesłanym wezwaniu. Jednocześnie odwołujący podkreślił,
że orzecznictwo, na które powołał się zamawiający, mające stanowić podstawę dla
odrzucenia oferty
odwołującego z powodu braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego
pod oświadczeniem na formularzu JEDZ podmiotu udostępniającego DFT w całości odnosi
się do obowiązku opatrzenia takim kwalifikowanym podpisem oferty wykonawcy. Nie dotyczy
natomiast oświadczenia podmiotu trzeciego. Nie można zatem odnieść się
do przedstawionego przez z
amawiającego stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych
w kontekście oświadczenia podmiotu trzeciego, które nie dotyczy tego typu dokumentów.
Oświadczenie podmiotu trzeciego nie jest bowiem ofertą wykonawcy, lecz dokumentem
odrębnym, co skutkuje innymi wymaganiami formalnymi i wynika wprost z Pzp.
Podsumowując, odwołujący stwierdził, że odrzucenie przez zamawiającego jego oferty
z powołaniem na brak przedłożenia przez podmiot, na którego zasobach polegał, to jest
DFT, oświadczenia na formularzu JEDZ, opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym stanowi
ła czynność naruszającą zasady Pzp i powinna zostać przez
zamawiaj
ącego unieważniona.

W zakresie zarzutu nr 2
dotyczącego naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp,
poprzez odrzucenie przez z
amawiającego oferty odwołującego, powołując się na brak
przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, sporządzonego
na formularzu JEDZ,
odwołujący podkreślił, że formularz taki, podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez przedstawiciela
odwołującego, został złożony w odpowiedzi
na wezwanie do jego przedłożenia z dnia 14 stycznia 2023 r. Mając powyższe na uwadze,
wskazana przez z
amawiającego podstawa do odrzucenia oferty odwołującego jest w całości
chybiona, a konsekwencji czynność taka powinna zostać unieważniona.

W odniesieniu do zarzutów nr 3 i 4 odwołujący wskazał, że wezwaniem z dnia 14
stycznia 2023 r.
został zobowiązany do przedłożenia informacji z KRK dotyczącej
wykonawcy, nieopatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Odwołujący wyjaśnił,
że w odpowiedzi na powyższe wezwanie, przedstawił wskazany dokument, który zgodnie
z wezwaniem nie
zawierał podpisu kwalifikowanego. Jeśli natomiast zamawiający uznał, że
przedłożony przez niego dokument nie spełniał innego wymogu, a więc został wystawiony
wcześniej niż na 6 miesięcy przed jego przedłożeniem, powinien wezwać go do
przedstawienia takiego konkretnie dokumentu, ze wskazaniem wymaganego okresu
ważności zaświadczenia. Błąd dotyczący braku aktualności zaświadczenia jest bowiem
błędem innym, niż wskazany w wezwaniu z dnia 14 stycznia 2023 r., a więc błędem
dotyczącym opatrzenia informacji z KRK podpisem kwalifikowanym. Wykonawca nie może
ponosić konsekwencji nieprecyzyjnego wezwania skierowanego przez zamawiającego,
w wyniku którego zamawiający pozyskał inny dokument niż przez niego oczekiwany
w rzeczywistości – co w niniejszej sprawie skutkowało zaskarżoną czynnością, to jest
odrzuceniem oferty przez z
amawiającego.
Odwołujący podkreślił, że zamawiający zwolniony jest z obowiązku wezwania wykonawcy —
na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp
— do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia oświadczeń
lub dok
umentów wskazanych w tym przepisie jedynie w sytuacji, gdy zachodzą przesłanki
wymienione w pkt 1 i 2 wskazan
ego ustępu, a więc gdy wniosek wykonawcy i tak podlegałby
odrzuceniu albo gdy zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania — co, nie miało
miejsc
a. Przyjmuje się, że wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń
lub dokumentów, określonych w art. 128 ust. 1 Pzp, może być dokonywane tylko raz
w stosunku do tej samej nieprawidłowości dotyczącej określonego oświadczenia lub
dokumentu. Skoro z
amawiający wezwał odwołującego do przesłania informacji z KRK
niepoświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a taki dokument został mu
przedłożony — w przypadku dostrzeżenia innej nieprawidłowości powinien na podstawie art.
128 ust. 1 Pzp
wskazać uchybienie w postaci niepoprawnej daty wystawienia dokumentu
i wezwać do jego przedłożenia. W wyniku powyższego działania jak również zaniechania
z
amawiającego naruszony został art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp oraz art. 128 ust. 1 i 5 Pzp.
Jednoc
ześnie odwołujący wskazał, że dnia 9 lutego 2023 r. z ostrożności przesłał
z
amawiającemu również zaświadczenie z KRK dotyczące wykonawcy, wystawione dnia 19
października 2022 roku, nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Przedłożenie wskazanego dokumentu miało miejsce bez wezwania ze strony
z
amawiającego i to jeszcze przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty i unieważnieniu
Postępowania. W materiale dowodowym zgromadzonym przez zamawiającego znajdowała
się więc zarówno (1) informacja z KRK dotycząca wykonawcy sporządzona dnia 19
października 2022 r. z podpisem kwalifikowanym, (2) informacja z KRK niezawierająca
podpisu kwalifikowanego z dnia 30 października 2020 r. oraz kluczowa — (3) informacja
z K
RK sporządzona dnia 19 października 2022 r. niezawierająca podpisu kwalifikowanego.
Zamawiający w dacie podjęcia czynności polegającej na odrzuceniu oferty dysponował więc
właściwym dokumentem, w konsekwencji czynność odrzucenia oferty odwołującego, jego
zdaniem była niezgodna z Pzp i powinna zostać unieważniona.

W przypadku os
tatniego zarzutu odwołujący podniósł, że mając na uwadze
rozważania dotyczące zarzutów 1-4 odwołania należy podkreślić, że odrzucenie przez
z
amawiającego jego oferty było sprzeczne z Pzp. Konsekwencją powyższego, było
bezpodst
awne unieważnienie przetargu z powołaniem na przepis art. 255 pkt 2 Pzp,
podczas gdy oferta złożona przez odwołującego nie podlegała odrzuceniu. Gdyby
z
amawiający prawidłowo ocenił dowody przedłożone w postępowaniu oraz dopełnił
obowiązków ciążących na nim na podstawie art. 128 ust. 1 i 5 Pzp, przetarg nie zostałby
unieważniony.

W podsumowaniu odwołujący stwierdził, że czynność zamawiającego polegająca
na odrzuceniu jego oferty
oraz unieważnieniu przetargu była sprzeczna z Pzp i powinna
zostać unieważniona. W postępowaniu tylko jeden wykonawca — odwołujący — złożył
ofertę, która spełnia warunki określone w SWZ, technicznie jest zdolny do świadczenia usług
objętych
p
ostępowaniem,
dysponuje
wysoce
wyspecjalizowanymi
rozwiązaniami
technicznymi, k
tórych oczekuje zamawiający. Działania zamawiającego w toku
p
ostępowania były natomiast przykładem dalece posuniętego formalizmu i odbiegały
od powszechnie aprobowanej reguły rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść
w
ykonawcy. Co więcej, zamawiający dwukrotnie wzywał go do uzupełnienia dokumentacji
przedłożonej w postępowaniu (wezwanie z dnia 13 i 14 stycznia), a następnie dokonał
sprostowania wezwania pismem z dnia 20 stycznia, po czym ponownie wezwał
do przedłożenia dokumentów. Mając na uwadze znaczną ilość dowodów przedkładanych
w po
stępowaniu, jak również niepewność odwołującego co do przedmiotu wezwań
i sprostowania wezwania skierowanego przez z
amawiającego, jakiekolwiek wątpliwości
powinny być poprzedzone odpowiednim wezwaniem, tym bardziej że zamawiający
dyspono
wał materiałem dowodowym umożliwiającym pozytywną ocenę oferty złożonej przez
odwołującego. Zamawiający skupił się na drobnych formalnościach, które nie miały wpływu
na jakość oferty, a ponadto mając obowiązek uzupełnienia materiału dowodowego
na podstawie art. 128 ust 1 Pzp, nie u
czynił zadość temu wymaganiu.
W ramach
przedmiotowego postępowania odwoławczego nie zostały zgłoszone
przystąpienia.
W dniu 14 marca 2023 r. zamawi
ający złożył do akt sprawy odpowiedź na odwołanie,
w której przestawił argumentację dla wniosku o oddalenie odwołania w całości.
Na podstawie dokumentacji przedmiotowego
postępowania oraz biorąc pod
uwa
gę stanowiska stron, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba do
szła do przekonania, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
skut
kujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 528 Pzp i skierowała odwołanie
na rozpra
wę.
Izba uznała, że odwołujący wykazał, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, czym
wy
pełnił materialnoprawne przesłanki dopuszczalności odwołania, o których mowa w art.
505 ust. 1 Pzp.
Izba zalicz
yła na poczet materiału dowodowego:
1) dokumentacj
ę przekazaną w postaci elektronicznej, która została zapisana na nośniku
typu pendrive oraz
przesłana do akt sprawy przez zamawiającego w dniu 10 marca 2023 r.,
w tym w s
zczególności:
- spe
cyfikację warunków zamówienia (zwaną dalej nadal jako: „SWZ”) wraz z załącznikami;
-
ofertę złożoną przez odwołującego;
- wezwanie z dnia 13 stycznia 2023 r. skierowane do
odwołującego na podstawie art. 126
ust. 1 Pzp tj. w celu złożenia podmiotowych środków dowodowych;
-
dokumenty złożone przez odwołującego w odpowiedzi na powyższe wezwanie;
- wezwanie z dnia 14 stycznia 2023 r. skierowane do o
dwołującego na podstawie art. 128
ust. 1 Pzp tj. w celu
uzupełnienia JEDZ i podmiotowych środków dowodowych
-
dokumenty złożone przez odwołującego w odpowiedzi na powyższe wezwanie;
-
uzupełniony samodzielnie przez odwołującego dokument obejmujący informację z KRK
dotyczącą informacji o podmiocie zbiorowym;
-
informację o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w zakresie części 1
zamówienia z dnia 21 lutego 2023 r.;
2)
załączniki do odwołania, które pokrywały się z dokumentami przesłanymi przez
zamaw
iającego jako dokumentacja postępowania.
Izba ustal
iła co następuje.

Post
ępowanie składało się z dwóch części (zadań):
1)
Dostawa liniowego skanera filmowego 4K wraz z systemem sprzętowym do kontroli
technicznej;
2)
Dostawa systemu sprzętowego i oprogramowania do korekcji barwnej materiałów
filmowy
ch wraz z integracją i optymalizacją istniejących urządzeń FINA.
Odwołujący złożył ofertę w zakresie części 1 zamówienia. Wykonawca zamierzał
wykonać zamówienie przy wykorzystaniu zasobów podmiotu trzeciego, to jest Digital Film
Technology GmbH z si
edzibą w Darmstadt zwanego dalej nadal jako: „DFT”.
Odwołujący samodzielnie tj. bez wezwania złożył w swoim zakresie podmiotowe
środki dowodowe, w tym m. in. informacje z KRK.
Zamawiający pismem z dnia 13 stycznia 2023 r., na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp,
wezwał odwołującego do złożenia następujących dokumentów:
-
dowodów określających, czy dostawy wskazane w złożonym samodzielnie przez
Wykonawcę „Wykazie dostaw”, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na
rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powta
rzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich
3 mie
sięcy
;
-
Podmiotowych środków dowodowych dotyczących Digital Film Technology GmbH
z siedzibą w Darmstadt
.

Odwołujący w dniu 14 stycznia 2023 r. złożył dokumenty w odpowiedzi na powyższe
wezwanie. Przy czym z uwagi na czas oczekiwania na pozyskanie
niektórych dokumentów
wy
noszący 21 dni, odwołujący wniósł jednocześnie o przedłużenie terminu do przedłożenia
wskazanych zaświadczeń do dnia 8 lutego 2023 r.

Zamawiający pismem z dnia 14 stycznia 2023 r., na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp,
wezwał odwołującego do uzupełnienia m. in. następujących dokumentów:
1)
Oświadczenia złożonego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(„JEDZ”) przez Digital Film Technology GmbH z siedzibą w Darmstadt (inny podmiot
udostępniający zasoby — „DFT”) albowiem złożony wraz z ofertą JEDZ nie spełnia
następujących wymogów formalnych:
a)
nie został złożony w języku polskim,
b)
nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby,
c)
nie został złożony w formie elektronicznej tj. nie został podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela ww. podmiotu lub
upoważnionego pełnomocnika.
Ad. 1a)
Oświadczenie JEDZ DFT zostało sporządzone w języku angielskim, co pozostaje sprzeczne
z art. 20 ust. 2-4 us
tawy Pzp oraz postanowieniami SWZ, które nie dopuszczały możliwości
złożenia oferty i oświadczenia JEDZ w innym języku niż język polski.
Mając powyższe na względzie, Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia oświadczenia
JEDZ DFT w
języku polskim. (…)
Ad 1b)
Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
sp
ełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się
na jego zasoby.
Jak wynika z treści zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów innego
podmiotu, DFT zobowiązał się do oddania zasobów technicznych w postaci serwisanta do
skanerów filmowych.
W Części IV oświadczenia JEDZ DFT zaznaczono jedynie ogólne oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału (Sekcja a). Tymczasem, w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 lit. a) SWZ
Zamaw
iający wyraźnie wskazał, iż oświadczenie JEDZ powinno zawierać informację
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu informując, że w Części IV JEDZ nie
dopuszcza możliwości wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji a (alfa) — „ogólne
oświadczenie”.
Ty
m samym, Zamawiający wzywa do złożenia oświadczenia JEDZ, z którego będą wynikać
informacje potwierdzające spełnienie warunku udziału w Postepowaniu, o którym mowa
w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 lit. bi) SWZ, tj dysponowanie serwisantem do skanerów filmowych
z
2letnim doświadczeniem jako serwisant skanerów filmowych.
Ad. 1c)
Oświadczenie JEDZ zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem przez Pana G(
…) W(…) (reprezentanta podmiotu trzeciego). Następnie JEDZ
został zeskanowany i podpisany elektronicznie przez wykonawcę (A(…) J(…) P(…)).
W dalszej kolejności wykonawca przekazał tak poświadczony elektronicznie JEDZ przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej Zamawiającemu.
Z okoliczności wynika, iż wykonawca złożył w Postepowaniu poświadczoną przez siebie
kopię oświadczenia JEDZ innego podmiotu, który został sporządzony w formie pisemnej.
Na powyższe wskazuje także to, iż do oferty nie dołączono pełnomocnictwa dla Wykonawcy
do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu DFT, które mogłyby wskazywać, iż
Wykonawca złożył oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej w imieniu innego podmiotu.
Mając zatem powyższe na względzie, Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia JEDZ
opatrzonego
kwalifikowanym
podpisem
przez
przedstawiciela
innego
podmiotu
(upoważnionego członka lub członków organów zarządzających innego podmiotu) lub
w przypadku złożenia oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez upoważnionego pełnomocnika złożenia wraz z oświadczeniem JEDZ pełnomocnictwa
z którego wynikać będzie upoważnienie do składania oświadczeń wiedzy z imieniu innego
podmiotu (Podobnie: wyrok KIO z 26.11.2019 r. Sygn. KIO 2270/19)
Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia oświadczenia EJDZ DFT złożonego w formie
elektronicznej, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez oso

uprawnioną do złożenia oświadczenia wiedzy w imieniu DFT wraz z ewentualnym
pełnomocnictwem, jeśli oświadczenie składane jest przez pełnomocnika.
2)
Oświadczenia złożonego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(„JEDZ”) przez Wykonawcę w zakresie odnoszącym się do doświadczenia Wykonawcy
w realizacji trzech zamówień (Część IV Sekcja C JEDZ).
Wykonawca podał zbiorczą informację odnoszącą się do okresu i wartości trzech
realiz
owanych przez siebie zamówień (jednego na rzecz PZPN i dwóch na rzecz Orange),
podczas gdy formularz JEDZ wymaga, aby informacja o przedmiocie, okresie realizacji
i wartości poszczególnych zamówień była podawana odrębnie dla każdego zamówienia.
Mo
żliwość taka istnieje również w sytuacji, gdy Wykonawca korzysta z narzędzia eESPD
dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl , albowiem
narzędzie umożliwia dodawanie kolejnych pól do formularza w sytuacji, gdy Wykonawca
pow
ołuje się na większą ilość realizowanych zamówień.
(
…)
6) Informacja
z KRK dotycząca osoby i podmiotu zbiorowego.
Zgodnie z
§ 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych w przypadku gdy
podmiotowe
środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako
dokument elektroniczn
y, przekazuje się ten dokument.
W
ykonawca samodzielnie złożył Informację z Krajowego Rejestru Karnego w postaci dwóch
plików PDF podpisanych przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym
dotyczących niekaralności Pana A(…) P(…) oraz niekaralności podmiotu zbiorowego Jupiter
Integ
ration Sp. z o.o. Pliki te są wizualizacją dokumentów elektronicznych pobranych przez
wykonawcę bezpośrednio z e-Platformy Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jak wynika z powyższego, dokumenty te zostały wystawione przez upoważniony podmiot
jako dokumenty elekt
roniczne. Dokumenty te nie zostały przekazane w oryginale, lecz
podpisane przez Wykonawcę, co w skutkach oznacza przekazanie kopii dokumentu
elektronicznego podpisanego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Mając na względzie obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentu wystawionego
przez upoważniony podmiot jako dokument elektroniczny w oryginale, a nie kopii,
Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest wezwać
Wykona
wcę do uzupełnienia Informacji z KRK.
Zamawiający zaleca pobranie z e-Platformy Ministerstwa Sprawiedliwości dokumentów
poprzez kliknięcie w ikonę „Pobierz w formacie zip”. Na dysku twardym komputera
Wykonawcy zostanie zapisane archiwum w formacie zip zawi
erające plik xml z odpowiedzią,
plik z kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiedzi oraz wizualizacja odpowiedzi
w formacie pdf. Zamawiający zaleca przesłanie pobranego archiwum w formacie zip bez
ingerowania w treść przesyłanych dokumentów
.

W odpowied
zi na powyższe złożył dokumenty wraz z pismem przewodnim. W piśmie
tym
odwołujący wskazał, że uzupełnił następujące dokumenty:
1. O
świadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(
„JEDZ”) przez Digital Film Technology GmbH (dalej: DFT) z siedzibą w Darmstadt, w języku
polskim, potwierdzaj
ące spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powo
łuje się na jego zasoby, podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela
– zgodnie z KRS.
2. O
świadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(
„JEDZ”) przez Wykonawcę w zakresie odnoszącym się do doświadczenia Wykonawcy
w realizacji trzech zam
ówień odrębnie.
(
…)
6. Informacja z KRK, dotycz
ąca osoby i podmiotu zbiorowego w formie dwóch plików zip, bez
podpisu elektronicznego
.

W dniu 9 lutego 2023 r.
odwołujący samodzielnie tj. bez wezwania złożył informację
z KRK
dotyczącą informacji o podmiocie zbiorowym

W dniu 21 lutego 2023 r. zamawia
jący dokonał odrzucenia oferty odwołującego oraz
unieważnienia postępowania w zakresie części 1 zamówienia. W uzasadnieniu dla
powyższych czynności zamawiający wskazał:
1) Oświadczenie JEDZ DFT,
Wartość zamówienia jest wyższa od progów UE dla dostaw (215 000 euro).
Do Postępowania zastosowanie mają przepisy ZamPublU właściwe dla zamówień
klasycznych o wartości równej lub wyższej niż progi unijne.
(
…)
Tym samym, zgodnie z art. 63 ust. 1 ZamPublU
w zw. z art. 78(1) § 1 ustawy Kodeks
cywilny, wykonawcy w Postępowaniu zobowiązani zostali do złożenia oferty, pod rygorem jej
nieważności, w formie elektronicznej tj. złożenia jej w postaci elektronicznej i opatrzenia jej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej i opatrzenia jej podpisem zaufanym został
przewidziana jedynie w odn
iesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych o czym
stanowi jednoznacznie przepis art. 63 ust. 2 ZamPublU. Powyższe także świadczy o tym,
iż gdyby ustawodawca chciał dopuścić podpis zaufany również w postepowaniach o wartości
równej lub wyższej niż progi unijne lub traktował ten podpis na równi z podpisem
kwalifikowanym, wyraziłby w tym zakresie swą wolę w sposób jednoznaczny w przepisie art.
63 ust. 1 ZamPublU.
Wymogi ZamPublU zost
ały przywołane również w postanowieniach Rozdziału IX SWZ.
(
…)
Wy
konawca w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożył ofertę na którą składało się
także oświadczenie JEDZ podmiotu trzeciego (DFT)
Oświadczenie to zawierało szereg wad w związku z tym Zamawiający pismem z dnia
14.01.2022 r., działając na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp, wezwał Wykonawcę
do uzupełnienia oświadczenia JEDZ dotyczącego DFT. Złożony wraz z ofertą JEDZ nie
spełnia następujących wymogów formalnych:
a) nie został złożony w języku polskim,
b) nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby,
c) nie został złożony w formie elektronicznej tj. nie został podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela ww. podmiotu lub
up
oważnionego pełnomocnika.
W
odpowiedzi, Wykonawca złożył oświadczenie JEDZ DFT (podmiot trzeci) podpisane przez
Pana (
…), ale jak wynika z informacji z procesu walidacji podpisu, podpis ten nie jest
w kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Mając na względzie, iż Wykonawca nie złożył w Postepowaniu oferty w wymaganej przez art.
63 ust. 1 ZamPublU w zw. art. 8 ust. 1 ZamPublU oraz art. 78(1) § 1 ustawy Kodeks cywilny
formie tj. w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym), obowi
ązkiem Zamawiającego jest odrzucenie tej oferty
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ZamPublU jako niezgodnej z ww. przepisami ZamPublU.
(
…)
W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 2 lit. c) oraz pkt 3 ust
awy Pzp, tj. z uwagi na to, iż Wykonawca nie złożył oświadczenia,
o k
tórym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do innego podmiotu (DFT)
oraz jest niezgodna z art. 63 ust. 1 ZamPublU w zw. art. 8 ust. 1 ZamPublU oraz art. 78(1)
§ 1 ustawy Kodeks cywilny
2) Oświadczenie JEDZ Wykonawcy.
Wykonawca w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożył oświadczenie JEDZ.
Zamawiający pismem z dnia 14.01.2023 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia
oświadczenia JEDZ.
W odpowiedzi, Wykonawca nie złożył uzupełnionego oświadczenia JEDZ.
W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 2 lit. c) z uwagi na to, iż Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1 Pzp..
3) Informacja z KRK podmiotu zbiorowego
Wykonawca złożył Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczący podmiotu
zbiorowego Jupiter Integration Sp. z o.o. w postaci pliku PDF, który został podpisany przez
wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pliki ten był wizualizacją dokumentu
elektronicznego pobranego przez wykonawcę bezpośrednio z e-Platformy Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Jak wynika z powyższego, dokument ten został wystawiony przez upoważniony podmiot jako
dokument elektroniczny. Dokument ten nie zostały przekazane w oryginale, lecz podpisane
przez Wykonawcę, co w skutkach oznaczało przekazanie kopii dokumentu elektronicznego
podpisanego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodnie z § 6 ust. 1
rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych w przypadku gdy podmiotowe środki
dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasob
y lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
Mając na względzie obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentu wystawionego
przez upoważniony podmiot jako dokument elektroniczny w oryginale, a nie kopii,
Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał pismem z dnia 14.01.2023 r.
Wykonawcę do złożenia Informacji z KRK dotyczącej podmiotu zbiorowego.
W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca
złożył w dniu 23.01.2023 r. Informację z KRK
podmiotu zbiorowego wystawioną w dniu 30.10.2020 roku.
Złożony dokument jest nieaktualny, albowiem został wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy
przed jego złożeniem. Czynność Wykonawcy pozostaje niezgodna z wymogami Rozdziału
VII ust. 4 pkt 1 SWZ oraz
z §2 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.
poz. 2415),
które w sposób jednoznaczny wskazują, iż informacja z KRK powinna zostać
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Powyższy wymóg został
również wskazany w Rozdziale VII ust. 4 pkt 1 SWZ
W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 2 lit. c) z uwagi na to, iż Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw do wykluczania.
Zamawiający jednocześnie nie mógł wziąć pod uwagę Informacji z KRK złożonej w dniu
9 lutego
2023 r., a więc po upływie wyznaczonego terminu do uzupełninia Informacji z KRK.
3.
Z uwagi na to, iż wszystkie złożone w Postępowaniu w części 1 oferty podlegają
odrzuceniu, Zamawiaj
ący postanawia o unieważnieniu Postępowania.

T
reść przepisów dotyczących zarzutów:
- art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez
wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka
dowodowego, lub in
nych dokumentów lub oświadczeń
;
- art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami
ustawy
;
- art. 63 ust. 1 Pzp
W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości
równej lub przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art.
371 u
st. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej
.;
- art. 125 ust. 1 i 5 Pzp
1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
do oferty wykonawca d
ołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego.
(
…)
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryte
riów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby
.;
- art. 8 ust. 1 Pzp
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz
uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów
w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej
.;
- art. 78
1

§ 1 kodeksu cywilnego – Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej
wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym
.;
-
§2 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudn
ia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) – W celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający może
żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: (…) informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
;
- art. 255 pkt 2 Pzp
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały
odrzuceniu
.
Izba z
ważyła co następuje
Bi
orąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron
Izba u
znała, że odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.
Dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy kluczowe znaczenie miał zarzut określony
w pkt 1 petitum
odwołania, który dotyczył JEDZ złożonego przez podmiot trzeci. W pierwszej
kolejności skład orzekający uznał stanowisko odwołującego w zakresie przedmiotowego
zarzutu za spóźnione. W celu potwierdzenia powyższego stwierdzenia należało wskazać, że
odwołujący złożył wraz z ofertą JEDZ podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby, przy
czym za
mawiający badając ofertę odwołującego stwierdził, że dokument ten nie spełnia
wymogów formalnych ponieważ: nie został złożony w języku polskim, nie potwierdza
spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się
na jego zasoby oraz
nie został złożony w formie elektronicznej tj. nie został podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela ww.
podmiotu lub upoważnionego pełnomocnika. Efektem tego było wezwanie z dnia 14 stycznia
2023 r. skierowane do odwołującego w celu uzupełnienia m. in. JEDZ od podmiotu
udostępniającego zasoby. Wartym podkreślenia było to, że zamawiający w przedmiotowym
wezwani
u, nie tylko wskazał katalog dokumentów, które wymagały uzupełnienia, ale podał
uzasadnienie dla
konieczności uzupełnienia poszczególnych dokumentów. W kontekście
przedmiotowego zarzutu
skład orzekający zwrócił uwagę na pkt 1c) wezwania z 14 stycznia
2023 r.
, w którym zamawiający wyjaśnił powody wezwania do uzupełnienia JEDZ podmiotu
trzeciego,
zwracając uwagę na kwestię opatrzenia dokumentu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Ponadto w konkluzji dla tej
części opisu wezwania zamawiający wyraźnie
wskazał, że odwołujący powinien złożyć JEDZ dla podmiotu trzeciego w formie
elektronicznej, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pr
zez osobę
uprawnioną do złożenia oświadczenia wiedzy w imieniu DFT wraz z ewentualnym
pełnomocnictwem, jeśli oświadczenie składane jest przez pełnomocnika
.
W odpowiedzi na wezwanie z dnia 14 stycznia 2023 r.
odwołujący poinformował w piśmie
przewodnim
, do którego załączył uzupełnione dokumenty, że uzupełnił oświadczenie złożone
na formularzu JEDZ przez DFT w j
ęzyku polskim, potwierdzające spełnianie warunków
udzia
łu w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela

zgodnie z KRS.
Zamawiający dokonując walidacji podpisu elektronicznego pod uzupełnionym JEDZ dla
podmiotu trzeciego stwi
erdził, że podpis złożony pod tym dokumentem nie był
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
, co było jednym z powodów odrzucenia oferty
odwołującego.
Odwołujący dopiero przez wniesienie środka ochrony prawnej od czynności odrzucenia jego
oferty kw
estionował obowiązek podpisania JEDZ składanego przez podmiot trzeci
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na wc
ześniejszym etapie odwołujący tego
obowiązku nie kwestionował, tj. nie skarżył czynności wezwania z dnia 14 stycznia 2023 r.,
której powody dokonania zostały szczegółowo opisane w treści wezwania, przez
co
odwołujący nie mógł mieć wątpliwości co do tego, czego wymagał od niego zamawiający.
Poza t
ym odwołujący próbował zrealizować żądanie zamawiającego wynikające z wezwania
i dopiero jak mu się to nie udało, zaczął kwestionować zasadność stanowiska
zamawiającego. Z tych względów Izba uznała argumentację odwołującego za spóźnioną.
P
owinna być ona podnoszona już w stosunku do treści wezwania z dnia 14 stycznia 2023 r.,
przez co
, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, należało ją uznać za przygotowaną
wyłącznie na potrzeby wniesienia odwołania.
Ponadto w ocenie
składu orzekającego stanowisko odwołującego w zakresie zarzutu z pkt 1
było nie tylko spóźnione, ale także niezasadne. Jak wynika z treści art. 63 ust. 1 Pzp
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub
przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej. W art. 78
1

§ 1 k.c. określono odrębnie formę elektroniczną czynności
prawnej, stanowi
ąc, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza
z
łożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 73 k.c. zastrze
żenie formy elektronicznej w ustawie
powoduje niewa
żność czynności dokonanej bez zachowania zastrzeżonej formy tylko
i wy
łącznie wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności, natomiast art. 63 ust. 1 Pzp
przewiduje taki rygor. Tym samym pod rygorem niewa
żności w formie elektronicznej
w post
ępowaniach dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne składa
si
ę oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosek
stosowany w zam
ówieniach sektorowych, o którym mowa w art 371 ust 3 Pzp oraz JEDZ.
Przepis art. 63 ust. 1 Pzp wymienia
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
a nie oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, co należy odnosić
do JEDZ
niezależnie od tego jakiego podmiotu ma on dotyczyć. W związku z tym każdy
podmiot
zobowiązany do złożenia JEDZ czy jest to wykonawca, podwykonawca lub podmiot
trzeci
udostępniający zasoby, powinien złożyć JEDZ w formie przewidzianej w art. 63 ust. 1
Pzp i ze wszystkimi tego skutkami.
Odwołujący nie kwestionował dokonanej przez zamawiającego walidacji podpisu
elektron
icznego złożonego pod JEDZ podmiotu trzeciego, zatem bezspornym było,
że podpis ten nie był kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co zestawiając z zasadą
jednokrotnego wezwania
do uzupełnienia danego dokumentu, skutkowało koniecznością
odrzucenia oferty
odwołującego. Tym samym Izba nie dopatrzyła się naruszeń w czynności
zamawiającego w tym zakresie i oddaliła przedmiotowy zarzut.

Potwierdzenie
natomiast znalazł, w ocenie Izby, zarzut podniesiony w pkt 2 petitum
odwołania. Zamawiający pismem z dnia 14 stycznia 2023 r. wezwał odwołującego również
do uzupełnienia oświadczenia JEDZ wykonawcy. W treści wezwania zamawiający wyjaśnił,
że odwołujący podał zbiorczą informację odnoszącą się do okresu i wartości trzech
realizowanych przez siebie zamówień (jednego na rzecz PZPN i dwóch na rzecz Orange),
podczas gdy formularz JEDZ wymaga, aby informacja o przedmiocie, okresie realizacji
i wartości poszczególnych zamówień była podawana odrębnie dla każdego zamówienia.
W odpowiedzi na ww. wezwanie
odwołujący złożył JEDZ, w którym rozbił wymagane przez
zamawiającego informacje, zgodnie z opisem podanym w wezwaniu. Nie można było zatem
uznać, że odwołujący nie złożył JEDZ, przez co zamawiający niesłusznie odrzucił ofertę
odwołującego z tego powodu.
Zas
adność przedmiotowego zarzutu pozostawała jednak bez wpływu na wynik
postępowania, ponieważ przyczyna odrzucenia oferty odwołującego kwestionowana
w ramach zarzutu
z pkt 1 okazała się słuszna, co oznaczało, że oferta odwołującego i tak
podlegała odrzuceniu. Tym samym odwołanie nie mogło zostać uwzględnione.

Podobna sytuacja procesowa
miała miejsce w odniesieniu do zarzutów wskazanych
w pkt 3 i 4 petitum
odwołania. Przedmiotowe zarzuty okazały się zasadne, jednak
okoliczność ta nie miała wpływu na wynik postępowania, ponieważ inna z przyczyn
odrzucenia oferty
odwołującego okazała się zasadna.
Jak ustaliła Izba odwołujący złożył informacje z KRK w swoim zakresie samodzielnie tj. bez
wezwania. Zamaw
iający dopatrzył się uchybień formalnych w stosunku do tych dokumentów
i wez
wał odwołującego wezwaniem z dnia 14 stycznia 2023 r., na podstawie art. 128 ust. 1
Pzp, do ich uzupe
łnienia. W wyniku tego wezwania odwołujący złożył informację z KRK
w zakresie podmiotu zb
iorowego, która była nieaktualna tj. została sporządzona później niż
6 miesięcy przed jej złożeniem. Zamawiający uznał, że ww. dokument został złożony w
sposób wadliwy i odrzucił także z tego powodu ofertę odwołującego.
Izba stwierdziła, że czynność zamawiającego w tym zakresie była nieprawidłowa. Skoro
zamawiaj
ący dopatrzył się uchybień w stosunku do informacji z KRK, które zostały złożone
samodzielnie przez
odwołującego, to nie powinien w ogóle brać tych dokumentów pod
uwag
ę w procesie badania oferty i zachować się tak, jakby nie zostały one złożone. Tym
samym z
amawiający powinien najpierw wezwać odwołującego do złożenia tych dokumentów
na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, a
następnie ewentualnie do ich uzupełnienia w trybie art.
128 ust. 1 Pzp, g
dyby okazały się wadliwe. Tymczasem zamawiający od razu zastosował art.
128 ust. 1 Pzp w wyniku czego czynność odrzucenia oferty odwołującego z tego powodu
była co najmniej przedwczesna.
Jednakże, jak wskazano powyżej, potwierdzenie tych zarzutów nie miało wpływu na wynik
postepowania
, ponieważ oferta odwołującego i tak podlegała odrzuceniu z innych powodów.
Tym samym odwołanie nie mogło zostać uwzględnione.

W konsekwencji Izba oddal
iła także ostatni zarzut, ponieważ w ramach części 1
zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta (odwołującego), zatem jej odrzucenie skutkowało
uni
eważnieniem postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp.

W z
wiązku z powyższym Izba stwierdziła, że odwołanie podlegało oddaleniu
i na podstawie art. 553 zdanie pierwsze Pzp orzek
ła jak w sentencji.
O kosztach post
ępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku,
na podstawie art. 557 i 575 Pzp oraz
§ 5 pkt 1 w zw. z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Mini
strów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
ko
sztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
w
pisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), zaliczając na poczet niniejszego
postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania uiszczony przez odwołującego.

Przewodniczący: …………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie