eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1313/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-05-24
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1313/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Maksym Smorczewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego
w dniu 24 maja 2022 r. w Warszawie o
dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 16 maja 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o
udzielenie zamówienia Prote - Technologie dla Środowiska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, "ALS Poland" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie oraz ALS Czech Republic s.r.o. z siedzibą
w Pradze
w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w Zielonej
Górze


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Prote - Technologie
dla
Środowiska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, "ALS
Poland"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie oraz ALS
Czech Republic s.r.o.
z siedzibą w Pradze kwoty 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych)
uiszczonej tytułem wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Prze
wodniczący:

………………………..

Sygn. akt: KIO 1313/22


Uzasadnienie

W dniu 16 maja 2022 r. wykonawc
y wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Prote - Technologie dla
Środowiska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu, "ALS Poland"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie
oraz ALS Czech Republic s.r.o.
z siedzibą w Pradze (dalej jako „Odwołujący”) wnieśli
odwołanie „od (…) zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Remea Sp. z o.o. na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 PZP
” oraz „wyboru jako
najkorzystniejszej oferty wykonawcy Remea Sp. z o.o.
” w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym przez Skarb Państwa - Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w Zielonej
Górze (dalej jako „Zamawiający”) pod nazwą „Remediacja
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie poligonu wojskowego Numer
referencyjny: 1/PN/WEN/2022
” (dalej jako „Postępowanie”).
W dniu 19
maja 2022 r. Zamawiający złożył pismo, w którym wskazał, że w dniu 13
maja 2022 r.
zawiadomił o unieważnieniu Postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy
z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „Pzp”).
Dokon
ując ustaleń w zakresie wniesienia odwołania na czynność unieważnienia
P
ostępowania z dnia 13 maja 2022 r. Izba nie stwierdziła, aby w terminie określonym w
art. 515 ust. 1 pkt 1) lit. a) Pzp, tj. do dnia 23 maja 2022 roku, do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wniesiono odwołanie na ww. czynność.
Zgodnie z art. 568 pkt 2
) Pzp, „Izba umarza postępowanie odwoławcze, w formie
postanowienia, w przypadku stwierdzenia,
że dalsze postępowanie stało się z innej
przyczyny zb
ędne lub niedopuszczalne”.
W ocenie Izby za zbędne należy uznać prowadzenie postępowania odwoławczego
w
ramach którego miałaby być oceniana zgodność z przepisami Pzp czynności i zaniechania
Zamawiającego w Postępowaniu w sytuacji, gdy Postępowanie zostało unieważnione,
skutkiem czego r
ozstrzygnięcie Izby nie będzie miało wpływu na wynik Postępowania. W tym
stanie rzeczy wobec spełnienia hipotezy normy wynikającej art. 568 pkt 2) Pzp zaszła
podstawa
do umorzenia postępowania, w związku z czym orzeczono jak w punkcie 1
postanowienia.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
Pzp oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. Zgodnie z art. 557 Pzp „w wyroku
oraz w postanowieniu k
ończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach
postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do art. 575 Pzp strony oraz uczestnik
postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku. § 9 ust. 2 rozporządzenia stanowi, iż „w przypadku
umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości ze względu na stwierdzenie,
że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne, zgodnie z
art. 568 pkt 2 ustawy, koszty znosi
się wzajemnie”, co przez art. 574 Pzp należy rozumieć
jako orzeczenie o dokonaniu zwrotu o
dwołującemu uiszczonego wpisu od odwołania.
Zgodnie z tymi przepisami w punkcie 2 postanowienia Izba nakazała dokonanie zwrotu
na rzecz O
dwołującego kwoty 15.000 złotych uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie