eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 537/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-16
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 537/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Anna Kurowska, Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron w dniu 16 marca 2022 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
25 lutego 2022 r. przez
Skanska S.A., Aleja Solidarności 173; 00-877 Warszawa,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa,

przy udziale wykonawców:
1) Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9; 01-204 Warszawa,
2)
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o., ul. Okólna 10;
42-400 Zawiercie,

3) STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10; 05-8
00 Pruszków,

4) Swietelsky Rail Polska sp. z o.o., ul. Wielicka 250; 30-
663 Kraków,

5) TORPOL S.A.,
ul. Św. Michała 43; 61-119 Poznań,

z
głaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie odwołującego,


postanawia:

1. Umarza
postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot
z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Skanska
S.A., Aleja Solidarności 173; 00-877 Warszawa,
kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90 % kwoty uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przew
odniczący:

………………………

Członkowie:
………………………

………………………

sygn. akt KIO 537/22
U z a s a d n i e n i e
Przed otwarciem rozprawy,
oświadczeniem złożonym pismem z 14 marca 2022 r.
odwołujący Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie, cofnął odwołanie wniesione do Prezesa
Izby
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
na
zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa
i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E
od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892
(km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą
techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km
73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km ist.
87+700 do km ist. 90+345 oraz na st
acji Nowy Sącz” realizowanego w ramach projektu:
„Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz
modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” (numer referencyjny:
9090/IRZR1/02227/00595/22/P)

”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
dniu 15 lutego 2022 r. pod nr 2022/S 032-083026.
Izba na podstawie art. 568 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), (dalej
„ustawa Pzp”), umorzyła postępowanie
odwo
ławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 ustawy Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt
3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szcz
egółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego
wynika, że w sytuacji cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu
poprzedz
ającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu. W takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu
zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie