eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 394/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-04
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 394/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 4 marca 2022 r.
w Warszaw
ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
14 lutego 2022 r. przez IZAN+ Sp
. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków
w postępowaniu
prowadzonym przez
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032
Katowice

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: „ERA”
Sp. z o.o., ul. Katowicka 16B, 41-
500 Chorzów i NOVIA Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 34,
41-
500 Chorzów
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz IZAN+
Sp
. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 394/22
U z a s a d n i e n i e

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa
kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa
Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu
22 października 2021 r. pod pozycją 2021/S 206-537664.
W postępowaniu tym wykonawca IZAN+ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej:
„Odwołujący”) w dniu 14 lutego 2022 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
W dniu 21 lutego 2022 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: „ERA”
Sp. z o.o. i NOVIA Sp. z o.o.
z siedzibą w Chorzowie.
W dniu 3 marca 2022 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie