eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 243/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-02-09
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 243/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron w dniu 9 lutego 2022 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 stycznia 2022 r.
przez wykonawcę Konsorcjum w składzie: Intertrading Systems Technology sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (Lider) oraz TECHNOGROUP IT-SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Komendę Główną Policji z siedzibą
w Warszawie,

przy udziale Comtegra S.A.
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie Zamawiającegopostanawia:

1. umo
rzyć postępowania odwoławcze;

2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego Konsorcjum w składzie: Intertrading Systems Technology sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (Lider) oraz TECHNOGROUP IT-SERVICE sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………...........................Sygn. akt: KIO 243/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawia
jący – Komenda Główna Policji z siedzibą w Warszawie, dalej jako
„Zamawiający” – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup
usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla CPD oraz ZCPD",
dalej jako
„Postępowanie”.

W dniu 28 stycznia 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło
odwołanie Wykonawcy Konsorcjum w składzie: Intertrading Systems Technology sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (Lider) oraz TECHNOGROUP IT-SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, dalej jako
„Odwołujący”. Odwołujący wniósł odwołanie od niezgodnej z
przepisami ustawy Pzp czy
nności Zamawiającego polegającej na zaniechaniu odtajnienia
wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa,
pochodzących od Wykonawcy COMTEGRA S.A. z siedzibą w Warszawie, a w konsekwencji
dokonaniu wyboru ofert
y najkorzystniejszej złożonej przez ww. Wykonawcę z naruszeniem
przepisów ustawy Pzp.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z
art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie odtajnienia
w całości przedstawionych przez Wykonawcę COMTEGRA S.A. z siedzibą w Warszawie
wyjaśnień (wraz z załącznikami) dotyczących zaoferowanej ceny, zastrzeżonych przez ww.
Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Od
wołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia dokonanej przez Zamawiającego czynności oceny ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz odtajnien
ia w całości przedstawionych przez Wykonawcę
COMTEGRA S.A. z siedzibą w Warszawie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny
zastrzeżonych przez ww. Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa oraz dokonania
ponownej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszych ofe
rt w postępowaniu oraz o zasądzenie
od Zamawiaj
ącego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów
reprezentacji według przedstawionych na rozprawie rachunków.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił
Wykonawca
Comtegra S.A. z siedzibą w Warszawie – pismo zawierające przystąpienie
wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 lutego 2022 r. Izba postanowiła dopuścić

Wykonawcę Comtegra S.A. z siedzibą w Warszawie do postępowania odwoławczego w
charakterze
Uczestnika postępowania odwoławczego.

Izba ustaliła, że w dniu 8 lutego 2022 r. Odwołujący złożył pismo, w którym
oświadczył, że cofa odwołanie i wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego na
podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp.

Z uwagi na to
, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofn
ięcie, zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

Z tych wzg
lędów postanowiono jak w sentencji.

O koszt
ach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy
Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz.
2437).

Przewodniczący: ………...........................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie