eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 127/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-01-31
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 127/22

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Monika Kawa-Ogorzałek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron postępowania w dniu 31
stycznia 2022 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 17 stycznia 2022 r. przez wykonawcę GISS sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Zamówień Publicznych przy
Ministrze Zdrowia


postanawia:


1. Um
orzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz GISS sp.
z o.o.
z siedzibą w Warszawie
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Od
woławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:
…………………………

Sygn. akt: KIO 127/22


U Z A S A D N I E N I E
Zamawiający – Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, prowadzi
postępowanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.;
dalej: „Pzp”) o udzielenie zamówienia
publicznego
, którego przedmiotem zamówienia jest: „Zakup mobilnych punktów pobierania
krwi na bazie autob
usów dla RCKiK w Olsztynie (1 pojazd) i Raciborzu (1 pojazd).
Części 1-2”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 5 stycznia 2022 r., pod numerem 2022/S003-004421.
W dniu 17 stycznia 2022 r. wykonawca
GISS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie wobec postanowień specyfikacji warunków
zamówienia.
W dniu 28 stycznia 2022
r. wpłynęło pismo procesowe Odwołującego o cofnięciu
odwołania oznaczonego sygn. akt KIO 127/22.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:


Izba
działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553 ust. 1 zdanie drugie
Pzp postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Złożenie
oświadczenia przez Odwołującego co do wycofania wniesionego odwołania, warunkuje
za
kończenie postępowania odwoławczego bez konieczności rozpoznawania zarzutów i
merytorycznego sta
nowiska Izby. Odwołujący podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym
zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).


Przewodniczący:
…………………….………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie