eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1593/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-18
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1593/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 czerwca 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 maja 2021 r. przez
wykonawcę KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań
w postępowaniu prowadzonym przez Miasto i Gminę Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje
zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k., ul.
Migdałowa 60, 61-612 Poznań
kwoty
6 75
0 zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy)
st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1593/21
U z a s a d n i e n i e

Miasto i Gmina Buk
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na doposażenie szkół w ramach projektu pt. „Matematyka
i informatyka motorem do rozwoju oświaty w Mieście i Gminie Buk”. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 9 marca 2021 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych
pod pozycją 2021/BZP 00015297/01.
W postępowaniu tym wykonawca KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Poznaniu (dalej:
„Odwołujący”) w dniu 26 maja 2021 r. złożył odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 18 czerwca 2021 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie
w całości.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Przewodniczący : ………………………………





Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie