eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1876/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-09-30
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1876/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Irmina Pawlik

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron w Warszawie w dniu 30 września
2020 r.
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 sierpnia
2020
r. przez wykonawcę Ekotrade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Jednostkę Wojskową
nr
2063 z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy
Basma Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w
Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Ekotrade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
kwoty 15 000
zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem
wpisu od
odwołania.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7
dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….………


Sygn. akt: KIO 1876/20
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Jednostka Wojskowa nr 2063 z siedzibą w Warszawie prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dozór i ochrona mienia siedziby
Wojskowego Biura Emerytalnego przy ul. Złotej 5 oraz Centralnego Wojskowego Ośrodka
Meteorologii przy ul. Radiowej 2 w
Warszawie”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 15 maja 2020 r. pod numerem
2020/S 0950227173.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019
r., poz.
1843, dalej „ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W
dniu
7 sierpnia
2020
r.
wykonawca
Ekotrade Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Odwołujący”) wniósł do Prezesa
Krajowej
Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego podjętych w ramach
części I zamówienia polegających na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy
Basma Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i uznaniu,
że spełnia on warunki udziału w postępowaniu, zaniechaniu wezwania ww. wykonawcy do
uzupełnienia dokumentu koncesji mimo, iż wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku
udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. w zakresie posiadania
aktualnej kon
cesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia
wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a także wobec podejmowania czynności
w
postępowaniu w sposób naruszający zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania wy
konawców, co doprowadziło do sytuacji, że jako ofertę najkorzystniejszą
wybrano ofertę wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 26 ust. 3 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania
wykonawcy Basma do uzupełnienia dokumentu koncesji mimo, iż wykonawca ten nie
wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu;
2.
art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp poprzez ustalenie wyników oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu, które doprowadziło do wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty
wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej oraz wezwania wykonawcy Basma do
uzupełnienia dokumentu koncesji nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny
ofert oraz ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, a także zasądzenie kosztów

postępowania odwoławczego według norm przepisanych.
Wobec spełnienia wymogów wynikających z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, Izba dopuściła
do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze Uczestnika postępowania
wykonawcę Basma Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w
Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego
.
.
Z
amawiający w dniu 22 września 2020 r. (data wpływu oryginału) złożył pismo, w którym
oświadczył, iż uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, unieważnia czynność
wyboru oferty najkorzystniejszej i przystępuje do powtórnej oceny złożonych ofert. Mając
powyższe na względzie, postanowieniem z dnia 23 września 2020 r. Izba wezwała wykonawcę
Basma Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który
przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, do złożenia
oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego
w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu w terminie 3 dni od dnia otrzymania
wezwania pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego. W ww. terminie
Przystępujący po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec czynności
uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów odwołania w całości.
Uwzględniając powyższe Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią tego
przepisu j
eżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie,
a
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Oznacza to, że oświadczenie
zamawiającego o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania oraz okoliczność braku
wniesienia sprzeciwu co do tej czynności przez uczestnika postępowania odwoławczego, który
przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego wyczerpuje dyspozycję art. 186 ust. 3
ustawy Pzp i obliguje Izbę do umorzenia postępowania odwoławczego.
Taka
sytuacja zaistniała w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym. Oświadczenie
Z
amawiającego o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania oraz brak zgłoszenia przez
Przystępującego po stronie Zamawiającego (tj. wykonawcę Basma Security Spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie) w wyznaczonym terminie
sprzeciwu co
do tej czynności, wyczerpuje dyspozycję art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, powodując
konieczność umorzenia postępowania odwoławczego i jego zakończenie bez merytorycznego
rozpoznania zarzutów odwołania. Dalsze czynności, które Zamawiający podejmie w celu
uczynie
nia zadość żądaniom odwołania, pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia

zaistnienia przesłanki umorzenia postępowania odwoławczego. Zgodnie z dyspozycją art. 186
ust. 3 in fine ustawy Pzp
ustawodawca nałożył na Zamawiającego obowiązek wykonania,
powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp
umorzyła
p
ostępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie
drugie ustawy Pzp.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uznała, że ponieważ
uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, z mocy art.
186 ust. 6 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp koszty te znoszą się wzajemnie. Jednocześnie Izba nakazała
dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania,
zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010
r. w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ……………………………….………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie