eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 643/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-05-28
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 643/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
bez udziału stron w dniu 28 maja 2020 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2020 r.
przez
wykonawcę Komtur Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Med. Eleonory Reicher,

przy udziale wykonawcy
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy
Komtur Polska Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie kwoty 13 500
,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy
) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..……


Sygn. akt: KIO 643/20

U z a s a d n i e n i e


W dniu 25 marca
2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy
Komtur Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący”)
zarzucając zamawiającemu Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. Med. Eleonory Reicher
(dalej „Zamawiający”) naruszenie w postępowaniu
pn.
„Dostawa leków biologicznych do Apteki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w podziale na zadania - dotyczy zadania 2., ti. dostawy Adalimumab
” (dalej
Postępowanie”): (i) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
złożonej w Postępowaniu ofertowym w zadaniu drugim przez Fresenius na dostawę
Adalimumab w postaci leku Idacio 40 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce (kod
Ean 04052682034213), podczas gdy lek ten nie znajdował się na dzień składania ofert we
właściwym wykazie leków refundowanych (Programie lekowym); (ii) art. 91 ust. 1 PZP
poprzez dokonanie wyboru oferty podlegającej odrzuceniu jako niezgodnej z treścią SIWZ na
dzień składania ofert, tj. 28 lutego 2020 r. oraz zaniechanie wyboru w zadaniu drugim oferty
Komtur Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dostawę Adalimumab w postaci leku
Imraldi 40 mg/ 0.8 ml x 2 roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, jako oferty naj
korzystniejszej.

Odwołujący wniósł o nakazania Zamawiającemu: (i) unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 2
– Adalimumab; (ii) powtórzenia czynności badania
ofert wykonawców w zakresie zadania nr 2 – Adalimumab; (iii) odrzucenia oferty złożonej w
P
ostępowaniu ofertowym w zadaniu drugim przez Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie na dostawę Adalimumab w postaci leku Idacio 40 mg roztwór do
wstrzykiwań w ampułkostrzykawce (kod Ean 04052682034213); (iv) dokonania wyboru w
zadaniu drugim jako oferty najkorzystniejszej oferty Komtur Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie na
dostawę Adalimumab w postaci leku Imraldi 40 mg/ 0,8 ml x 2 roztwór do
wstrzykiwań w ampułkostrzykawce; (v) dopuszczenie dowodów wskazanych w odwołaniu na
okoliczności w nim wskazane.

W dniu 27 maja 2020 r. do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo prawidłowo
umocowanego pełnomocnika Odwołującego, w którym oświadczył, że cofa, w imieniu
Odwołującego, wniesione odwołanie.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy,
jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp –
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi
e § 5 ust. 1 pkt 3
lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 500,00 zł.

Przewodniczący: ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie