eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2427/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-12-16
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2427/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Cegłowski, Piotr

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 grudnia 2019 r. przez odwołującego: Zakład
Usługowy Instalacji WOD-KAN I CO H. P.
(ul. 3 Maja 12a/31, 22-500 Hrubieszów) w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Werbkowice (ul. Zamojska 1, 22-
550 Werbkowice),

przy udziale wykonawcy: "WOD-
GAZ” G. M., L. K., W. Z., A. S., T. D. Spółka Jawna
(22-600
Tomaszów Lubelski, ul. M. C. Skłodowskiej 69) - zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1. Oddala
odwołanie;
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego: Zakład Usługowy
Instalacji WOD-KAN I CO H. P.
(ul. 3 Maja 12a/31, 22-
500 Hrubieszów) i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr (słownie:
dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od
odwołania;
2.2.
zasądza na rzecz zamawiającego: Gmina Werbkowice (ul. Zamojska 1 22-550
Werbkowice)
od odwołującego: Zakład Usługowy Instalacji WOD-KAN I CO H. P. (ul. 3
Maja 12a/31, 22-
500 Hrubieszów) kwotę 3.826,72 zł (słownie: trzy tysiące osiemset
dwadzieścia sześć złotych, siedemdziesiąt dwa grosze) tytułem wynagrodzenia
pełnomocnika w kwocie 3.600 zł 00 gr, kosztów dojazdu w kwocie 209 zł 72 gr, opłaty
skarbo
wej w kwocie 17 zł 00 gr.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Zamościu.

……………………………
Sygn. akt KIO 2427/19
Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), [ustawa Pzp lub Pzp] przez
zamawiającego: Gminę Werbkowice, którego przedmiotem jest „Budowa sieci wodociągowej
dla miejscowości Dobromierzyce - etap III (Zadanie 1) oraz budowa sieci wodociągowej dla
miejscowości Wilków (Zadanie 2)”. Numer referencyjny: RIP.271.7.2019.AN, Numer
ogłoszenia: 607749-N-2019; data zamieszczenia - 09.10.2019.
Odwołujący - Zakład Usługowy Instalacji WOD-KAN i CO H. P., Hrubieszów wniósł
odwołanie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu 2. Wykonawca stwierdził, że
s
kładając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, miał interes w uzyskaniu zamówienia w
rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp
oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Gdyby Zamawiający, w zakresie zadania nr 2, dokonał
wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami ustawy Pzp
oraz zapisów SIWZ oferta
Odwołującego, przedstawiałaby najlepszy bilans punktowy wg kryteriów określonych przez
Zamawiającego, i zajęłaby pierwsze miejsce w rankingu ofert, a on uzyskałby przedmiotowe
zamówienie. Odwołujący został narażony na szkodę w postaci poniesionych kosztów
przygotowania i złożenia oferty oraz utraty możliwości uzyskania kontraktu pozwalającego na
prowadzenie
działalności z zyskiem. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający niezgodnie z
przepisami dokona
ł czynności: odrzucenie jego oferty oraz wyboru, jako najkorzystniejszej,
oferty firmy WOG-GAZ M.; L. K.; W. Z.; A. S.; T. D.
Spółka Jawna z Tomaszowa Lubelskiego
i zaniecha
ł wyboru, jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego. Opisane czynności, których
dokonał Zamawiający lub których dokonania zaniechał, naruszają przepisy ustawy Pzp oraz
postanowienia
SIWZ, a w szczególności dyspozycje art. 7 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 90
ust. 3 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru
jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy WOG-GAZ M.; L. K.; W. Z.; A. S.; T. D.
Spółka
Jawna,
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, dokonania ponownej oceny
złożonych ofert, ewentualnie ponowny wybór oferty najkorzystniejszej. W uzasadnieniu
zarzutów podał:
W trakcie procedur
y badania i oceny ofert, Zamawiający pismem z dnia 12 listopada 2019 r.
oraz pismem z dnia 19 listopada 2019 r.
wzywał Odwołującego, działając na podstawie art. 90
ust. 1a pkt. 1 ustawy Pzp
, do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny zaproponowanej w złożonej
przez Odwołującego ofercie. Odwołujący dwukrotnie, tj. pismami z dnia 16 listopada 2019 r.
oraz 20 listopada 2
019 r. złożył wyjaśnienia, w których w wyczerpujący sposób uzasadnił
zaproponowaną cenę odnosząc się do poszczególnych zagadnień wskazanych przez

Zamawiającego w piśmie wzywającym do wyjaśnień. W dniu 21 listopada 2019 r. Zamawiający
dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie poinformował Odwołującego o
odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp
. Podstawą odrzucenia był
fakt uznania jego oferty jako oferty zawierającej rażąco niską cenę.
Zgodnie z pkt. 15 SIWZ, Zamawiający zastosował w przedmiotowym postępowaniu
wynagrodzenie rycza
łtowe. Zgodnie z pkt. 15.4, wynagrodzenie określone przez Wykonawcę
będzie nie zmieniane przez cały okres trwania umowy. Zgodnie z piet. 15.1, przedmiary
dołączone o SIWZ, miały charakter pomocniczy. Na etapie składania ofert Zamawiający nie
żądał złożenia kosztorysów. Zgodnie z pkt. 5 oraz 20.3 SIWZ, kosztorysy ofertowe miały być
złożone w dniu podpisania umowy. Charakter ryczałtowy wynagrodzenia wynika również z pkt.
2 formularza ofertowego.
W toku procedury przetargowej, Zamawiający odpowiadał na pytania
przesłane przez wykonawców oraz dokonał pewnych zmian, również w sposobie wykonania
przedmiotu zamówienia. W odpowiedziach z dnia 16 października 2019 r., Zamawiający
dopuścił zmianę sposobu wykonania sieci wodociągowej z zastosowaniem metody przewiertu
s
terowanego. W kolejnych wyjaśnieniach, z dnia 22 października 2019 r., Zamawiający w pkt.
1 przedmiotowego pisma odpowiedział na pytanie jednego z wykonawców, które miało na celu
wyjaśnienie sposobu sporządzenia oferty oraz sposobu rozliczania wykonanych prac w
sytuacji zastosowania przewiertu sterowanego. Wykonawca w zadanym pytaniu wnioskował
o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wynagrodzenie w przedmiotowym postępowaniu
ma charakter ryczałtowy, cena nie ulegnie zmianie w zależności od metody wykonania jak
również, że w związku z przyjętą inną metodą wykonania wodociągu, wykonawca ma prawo
do sporządzenia wyceny prac w oparciu o własną kalkulację kosztów i własny zmodyfikowany
przedmiar. Na tak zadane pytanie Zamawiający odpowiedział, iż wynagrodzenie ma charakter
ryczałtowy, że w związku z dopuszczeniem zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,
wykonawca, który przyjął sposób przewiertu sterowanego powinien dokonać kalkulacji ceny w
oparciu o modyfikację przedmiaru robót. Odwołujący wskazał, że wezwania (dwukrotne) do
złożenia wyjaśnień zaproponowanej ceny dotyczyły zarówno zadania 1 jak i zadania 2. W
wezwaniu z dnia 12
listopada Zamawiający, cytując art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał
Odwołującego do złożenia kosztorysu ofertowego jak również dowodów świadczących o tym,
że ceny materiałów - rur, podane przez Odwołującego w kosztorysie ofertowym są cenami
realnymi. Odwołujący wraz z wyjaśnieniami złożył kosztorys ofertowy oraz oferty pochodzące
od dostawców materiałów - rur. W zakresie kosztów pracy, Odwołujący złożył kosztorys
ofertowy oraz wyjaśnił ile osób będzie brało udział w wykonaniu zamówienia. Z kolei wezwanie
z dnia 19 listopada 2019 r.
dotyczyło złożenia uzupełniających wyjaśnień w zakresie
zaproponowanej ceny. Zamawiający bowiem stwierdził, że ze złożonych przez Odwołującego
kosztorysów wynika, że wynagrodzenie zastosowane w stosunku do osób świadczących dla
Odwołującego pracę, jest nie zgodne z obowiązującymi przepisami. Zamawiający stwierdził,

iż dokonując przeliczenia kosztów pracy przez ilość godzin pracy wg. norm przyjętych przez
Zamawiającego w przedmiarach robót, wynagrodzenie to wynosi odpowiednio dla zadania nr
15,1723 zł za godzinę a dla zadania nr 24,3444 zł za godzinę. W związku z powyższym wezwał
Odwołującego do złożenia wyjaśnień z podaniem stawki roboczogodziny (dalej r-g), ceny
robocizny, ceny materiałów i sprzętu, wysokości kosztów pośrednich oraz zysku i złożenie
tabeli elementów scalonych. W odpowiedzi na to wezwanie Odwołujący w dniu 20 listopada
złożył wyjaśnienia. Odwołujący po raz kolejny potwierdził, że zarówno cena za zadanie nr. 1
jaki i nr. 2 są wartościami realnymi. Wyjaśnił on, że w pierwszych wyjaśnieniach nastąpiło
omyłkowe podanie wartości kosztów pracy i prawidłowe są te wskazane w tych wyjaśnieniach
tj. 54 875,82 z
ł za zadanie nr. 1 oraz 63 228,06 zł za zadanie nr. 2. Odwołujący potwierdził, iż
do kalkulacji kosztów pracy przyjął stawkę za jedną r-g na poziomie 15,00 zł w zadaniu nr. 1
oraz 15,20 zł w zadaniu nr. 2. Podane wielkości wynikały ze złożonych kosztorysów, tabeli
elementów scalonych, zestawienia robocizny. Ponadto Odwołujący wskazał, że Zamawiający
posługuje się błędną ilością r-g, gdyż w przypadku zastosowania przewiertu sterowanego,
ilość ta będzie znacznie mniejsza. W dalszej kolejności Odwołujący wyjaśnił kosztów
materiałów, kosztów sprzętu oraz poziom zysku. Do wyjaśnień dołączył tabelę elementów
scalonych, zestawienie robocizny, zestawienie sprzętu, zestawienie materiałów oraz
podsumowanie kosztorysów.
Zamawiający w dniu 27 listopada 2019 r. poinformował Odwołującego o dokonaniu
odrzucenia jego oferty, w zakresie Zadania nr 2, opierając się na trzech podstawach
faktycznych tj.:
1.
Zastosowanie przez Odwołującego stawki roboczogodziny nie zgodnej z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie.
2. Brak
uwzględnienia przez Odwołującego w złożonej ofercie wszystkich materiałów
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.
Brak uwzględnienia przez Odwołującego kosztów pracy wszystkich sprzętów niezbędnych
do wykonania zamówienia.
Ad. 1. Koszty pracy
Anali
zując uzasadnienie faktyczne dotyczące podstawy uznania ceny za rażąco niską w
związku z regulacjami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia, Zamawiający w sposób
bardzo zawiły i niejasny podaje podstawy faktyczne dokonanej czynności. Zamawiający sam
stwierd
za, że w uzupełnionych wyjaśnieniach Odwołujący przedstawił stawkę zł, jedną r-g w
wysokości 15,20 zł w zadaniu nr. 2. Finalnie, w uzasadnieniu odrzucenia oferty, Zamawiający
nie dokonuje stwierdzenia, że do kalkulacji ceny przyjęta została niewłaściwa stawka r-g.
Jedynym zarzutem w zakresie kosztów pracy, który można w sposób jasny zinterpretować,
j
est twierdzenie Zamawiającego, że Odwołujący w żaden sposób nie udowodnił, że będzie
wykonywał wodociąg przy użyciu przewiertu sterowanego. Wg. Zamawiającego, Odwołujący

zobowiązany był do dokonania modyfikacji przedmiarów w zakresie ilości r-g. Twierdzenia
Zamawiającego o zastosowaniu przez Odwołującego stawki niezgodnej z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie, są nie prawdziwe. Na podstawie całości złożonych przez
Odwołującego dokumentów (oferta, kosztorysy wraz z załącznikami, wyjaśnienia) należy
stwierdzić, że argumentacja Zamawiającego nie znajduje uzasadnienia. Przedstawione przez
Odwołującego koszty pracy, wynikające z dokumentacji złożonej w ramach składanych
wyjaśnień wskazują, że przyjęta stawka za 1 r-g spełnienia wymagania płacy minimalnej. W
zakresie zastosowania przewiertu sterowanego należy stwierdzić, że Zamawiający nie
wymagał wskazywania w ofercie zastosowania takiego rozwiązania. W modyfikacji SIWZ oraz
w przedstawionych odpowiedziach na zadane pytania, Zamawiający dopuścił takie
rozwiązanie i zaznaczył, że Wykonawca je stosujący zobowiązany jest dokonać kalkulacji ceny
przy modyfikacji przedmiarów. Jednocześnie Zamawiający nie dokonał żadnych zmian w
dokumentacji technicznej.
Zamawiający sam ustalał warunki postępowania, w tym
wynagrodzenie oraz sposób kalkulacji ceny. Zamawiający nie miał podstaw do sformułowania
zarzutu rażąco niskiej ceny w oparciu o brak złożenia przez Odwołującego dowodów, iż będzie
on wykonywał przedmiot umowy z użycie przewiertu sterowanego. Ponad to Odwołujący w
złożonych kosztorysach oraz pozostałych dokumentach dokonał zmiany ilości r-g,
dostosowując je do zmienionego sposobu wykonania robót. Ponadto, zarówno w zakresie
zadania nr 1 oraz nr 2 cena jego
oferty była niższa od średniej arytmetycznej pozostałych ofert
o odpowiednio 27,15% oraz o 28,71%. Odwołujący te same podstawy kalkulacji ceny, w tym
koszty robocizny, przyjął on w zadaniu nr. 1 jak i w zadaniu nr. 2. Oferta Odwołującego nie
została odrzucona w zadaniu nr. 1 pomimo, iż sposób kalkulacji jak i wyjaśnienia
zaproponowanej ceny były takie same jak w zadaniu nr. 2. Zamawiający w zadaniu nr. 1 wybrał
ofertę z niższą ceną iż cena Odwołującego. Zachodzi więc pytanie dlaczego Zamawiający
uznał prawidłowość wyjaśnień Odwołującego w zadaniu nr. 1 a w zadaniu nr. 2 już nie. Biorąc
pod uwagę okoliczność, że Odwołujący przyjął taki sam sposób kalkulacji ceny w obu
zadaniach, takie postępowanie Zamawiającego świadczy, iż wyjaśnienia Odwołującego były
przekonujące i zarzut rażąco niskiej ceny nie potwierdził się.
Ad. 2.
Koszty materiałów
Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego w zadaniu nr. 2 wskazał, że
Odwołujący nie zawarł w swojej ofercie wszystkich niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy, materiałów. Materiały te, wymienił Zamawiający w uzasadnieniu.
1. Pkt 1 tabeli -
brak rury z polietylenu PEHD ośr. zewnętrznej 110x6,6mm SDR 17 PN 10.
Podana przez Odwołującego ilość, wynika z pkt. 5,2.a (Część 2) SIWZ , gdzie sam
Zamawiający dla pozycji PE100RC SDR17PN10 fi 110 mm określił ilość 3394,82 m.b. Taka
sama ilość przedmiotowej rury wynika z załączonych przez Zamawiającego przedmiarów-.
Informacja w kolumnie drugiej pod nazwą Ilość materiałów zgodnie z projektem

budowlanym i przedmiarem robót z uwzględnieniem odpadu zgodnie z normą, nie odnosi
się do rur PE, które są zgrzewane i produkowane w odcinkach 12 metrowych, gdzie odpady
nie istnieją. Kosztorys Odwołującego zakłada nadmiar rur tego rodzaju, gdyż Zamawiający
nie uwzględnił, iż w długość sieci wchodzą również węzły, a te długości nie zostały
zminusowane w przedmiarach. Należy podkreślić, iż norma z ubytkami odnosi się do rur
PVC, gdzie połączenie polega na wprowadzaniu jednej rury w kielich drugiej i to powoduje
występowanie ubytków.
2. Pkt 2 tabeli -
Rury przewodowe z PCW . Projekt budowlany nie zakłada stosowania rur
PCW w ilości 8,32 m. Sieć wodociągowa ma być wykonana z rur PEHD 100 SDR 17 RC
PN 10 z dodatkowym płaszczem ochronnym z PE oraz z wkładką detekcyjną. Z analizy
postępowania Zamawiającego wynika, iż wyrywkowo wyłapuje on z kosztorysu
Inwestorskiego elementy które pochodzą ze starych katalogów, i z faktu, że Odwołujący nie
przyjmuje do kalkulacji ceny, zbędnych elementów, które w ogóle nie mają zastopowania w
przedmiotowej inwestycji , stawia zarzut niezgodności z SIWZ. Ponadto nic wiadomo o jaką
rurę chodzi. Czy ma to być rura ciśnieniowa czy inna, oraz jakiej średnicy. Jest to dowód
na braki w kosztorysie Inwestorskim.
3. Pkt 3 tabeli-Rury stalowe gw
intowane ocynkowane śr 50 mm. Pozycja ta jest opisana w
kosztorysie Inwestorskim pozycja nr 20 i 21 sieć wodociągowa oraz pozycja 16 i 17
przyłącza. Zamawiający opisał te pozycje jako materiał przeznaczony do wykonania próby
i przeprowadzenia dezynfekcji s
ieci. Jest to również nakład ze starego katalogu, który to
katalog zawiera 11 innych pozycji z okresu gdy nie było nowych materiałów Jest to błąd
Zamawiającego niedostosowania opisu do aktualnych rozwiązań technicznych. Odwołujący
oświadcza, iż pozycja ta zostało wyceniona jako „zestaw do próby” do wielokrotnego
zastosowania (pozycja nr 51 zestawienia materiałów). Rura stalowa dn 50 mm jest
zastąpiona materiałem o nazwie „zestaw do próby”.
4. Pkt 4 tabeli -
Rury do wody na ciśnienie 1.0 MPa. Zamawiający nie określa również średnicy
rury. Element te
n Odwołujący wycenił w pozycji nr 14 zestawienia materiałów, rura do wody
na ciśnienie MPa dn 32 Zamawiający w pkt. 5.2.b (Część 2) SIWZ, w zakresie przyłączy
wodociągowych określa zakres do wykonania z rury PE 100 RC SDR17PN10 FI 32 mm na
549,89 m.b. Potw
ierdza to również załączony przez Zamawiającego przedmiar w pozycji nr
10 kosztorysu przyłącza wodociągowe, gdzie wskazana jest ilość 549,89 m.b. Wycena
Odwołującego uwzględnia w pozycji nr 14 zestawienia materiałów 588,38 m.b. rury PEHD
100 RC DN 32 co za
pewnia wykonanie zakresu określonego projektem budowlanym.
5. Pkt 5 tabeli -
Skrzynki uliczne do zasuw wodnych. Zestawienie materiałów przesłane
Inwestorowi, w pozycjach: nr 36 zawiera 21 szt., nr 41 zawiera 17 szt., nr 55 zawiera 6 szt.,
nr 63 zawiera 3 szt
., nr 67 zawiera 1 szt. skrzynek . Razem daje to ilość 48 szt. Taką ilość
Zamawiający wskazuje jako niezbędne do wykonania przedmiotu zadania.

6. Pkt 6 tabeli -
Tablice informacyjne do znakowania rurociągów. Zestawienie materiałów
przesłane Zamawiającemu w pozycji nr 47 zawiera 40 szt. Kosztorys inwestorski zakłada
zamontowanie: pozycja nr 17 montaż 6 zasuw, pozycja nr 18 montaż 3 zasuw, pozycja nr
19 montaż 17 hydrantów oraz zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego nr 3 z dnia 22
października, wykonawca ma wycenić 21 kompletów zasuw z żywicy pom Łącznie daje
nam to liczbę 47 elementów wodociągu koniecznych do oznakowania. Węzły na sieci
zawierają zgodnie ze schematami załączonymi do projektu dwa lub trzy elementy do
oznakowania na jednym słupku znacznikowym których ilość została kreślona w
przedmiarze pozycja nr 24 sieć wodociągowa na 40 sztuk co wskazuje na ilość 40 tabliczek.
Zamawiający błędnie oszacował ilość oznakowania. Wnikliwa analiza przedmiaru i
porównanie go do projektu budowlanego, dokonana przez Odwołującego wskazała ns. błąd
popełniony przez Zamawiającego.
7. Pkt 7 tabeli -
Zasuwy klinowe owalne żeliwne na ciśnienie 1,0 Mpa oraz Pkt 8 Zasuwy do
przyłączy domowych z żywicy POM z obustronnym złączem do rur PE o średnicy min dn
40. Wskazane pozycje muszą być wyjaśnione łącznie, gdyż kolejny błąd Zamawiającego
utrudnił wyjaśnienie tych pozycji gdyż w pkt 7 tabeli, brak jest określenia średnicy.

Przedmiar kosztorysu inwestorskiego sieć wodociągowa, poz. nr 17, zawiera wymóg
wyceny 6 szt. zasuw dn 100. Zestawie
nie przesiane Zamawiającemu w pozycji nr 12
zawiera 6 szt. zasuw dn 100.

Przedmiar kosztorysu inwestorskiego sieć wodociągowa poz. nr 18 zawiera wymóg wyceny
3 szt. zasuw z żywicy POM. Zestawienie przesłane Zamawiającemu w pozycji nr 19 zawiera
3 szt.
 Prze
dmiar kosztorysu inwestorskiego poz. nr 19 zawiera wymóg wyceny 17 szt. zasuw dn
80 do hydrantów. Zestawienie przesłane Zamawiającemu w pozycji nr 7 zawiera 17 szt.
zasuw dn 80.

Przedmiar kosztorysu inwestorskiego poz. nr 14 zawiera wymóg wyceny - zasuwy oraz
pozycja nr 15 wymóg wyceny 21 zasuw, zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 3 do zapytań
SIWZ z dnia 19.10.2019 r. Zestawienie przesiane Zamawiającemu w pozycji nr 4 zawiera
21 szt. zasuw z żywicy pom oraz pozycja nr 50 zawiera 1 szt. zasuwy z żywicy pom.
Razem zostało wycenione 25 zasuw z żywicy pom i tyle zamawiający określił w przedmiarach.
8. Pkt 9 tabeli -
Obejmy gwintowane do nawiercania montowane na rurociągach o średnicy
110 mm z
przyłączem gwintowanym
1”. Obejmy do nawiercania i montowania na
rurociągach, są elementami niezbędnymi do zamontowania zasuw na odejściach na
przyłączach, więc analogicznie do wyjaśnień z pkt 7 i 8 będzie to:

Przedmiar kosztorysu inwestorskiego sieć wodociągowa, poz. nr 12 zawiera wymóg
wyceny 3 szt. obejm DN 110x25 do
zasuw z żywicy pom. Pozycja nr 11 kosztorysu zawiera

wymóg 17 szt. obejm 110x25. Pozycja nr 12 zawiera 1 szt. obejm 110x11/2 oraz pozycja
nr 13 zawiera 4 szt. obejm dn 50x25

Zestawienie przesłane Zamawiającemu w pozycji nr 11 zawiera 17 szt. obejm 110x11/4,
pozycja nr 35 zawiera obejmę dn 50x25 4 szt., pozycja nr 38 zawiera obejmę do
nawiercania 110x11/4 -
3 szt., pozycja nr 53 zawiera obejmę do nawiercania dn 110*11/2
1 szt.
Reasumując, Zamawiający w przedmiarach w pozycjach nr 11, 12, 13, przyłącza
wodo
ciągowe, wymaga zamontowania 25 szt. Obejm do nawiercania na rurociągach, a
zestawienie materiałów przesłane Zamawiającemu zawiera w pozycjach nr 11,35, 38, 53
również 25 szt. obejm do nawiercania.
9. Pkt 10 tabeli -
Trójnik żeliwny kołnierzowy dn 100. Przedmiar kosztorysu inwestorskiego
sieć wodociągowa, poz. nr 1 zawiera wymóg wyceny 2 szt. trójników DN 100 orjiz pozycja
nr 16 wymaga wyceny 17 szt. trójników dn 100x80. Zestawienie materiałów przesłane
Zamawiającemu pozycja nr 8 zawiera trójnik 100x80 szt. 17 oraz pozycja nr 34 trójnik dn
100 zawiera szt. 2 . Razem spełnia to wymogi postawione przez Zamawiającego.
Ad. 3.
Koszty pracy sprzętu
1.
Zarzut nie uwzględnienia pracy sprzętu dla wszystkich wymaganych jednostek sprzętowych
jest bezpodstawny. Zgodnie z waru
nkami jakie sam określił Zamawiający, każdy z
wykonawców miał prawo do samodzielnego kalkulowania kosztów inwestycji, zgodnie z
przyjętym sposobem wykonania zleconych robót. Kosztorys Inwestorski pełnił funkcję
pomocniczą. W trakcie analizy dokumentacji, Odwołujący doszedł do wniosku, iż
Zamawiając} przyjął do wyceny również prace zbędnych jednostek sprzętowych, które nie
mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu, np. żurawia samochodowego.
Odwołujący zastąpił jego wycenę wyceną jednostek sprzętowych zamiennych. Kosztorys
inwestorski sieć wodociągowa, zakładał w pozycji nr 9, przy montażu rur PE dn 110,
stosowanie żurawia samochodowego w ilości 124,92 mg, oraz w pozycji nr 4 szalowanie
ścian wykopów wymiar pracy dla żurawia samochodowego w ilości 600,69 mg. Nasze
doświadczenie wskazuje, ii przy montażu rur PE nie wymagana jest praca żurawia
samochodowego. Jednocześnie Zamawiający określa, iż szalowanie ma odbywać się za
pomocą obudowy typu box. Odwołujący przyjął sposób wykonania, pozwalający na
zastąpienie pracy żurawia samochodowego pracą koparki, która podczas przemieszczania
się podczas wykonywania wykopu przemieszcza obudowę. Zestawienie ilości
oszacowanych w naszej wycenie mg pracy koparki jest zawarte w pozycji nr 1 zestawienia
sprzętu które Zamawiający otrzymał.
2.
Praca zgrzewarki do rur. Zarzut odnośnie nie wycenienia odpowiedniej ilości r-g, pracy
zgrzewarki do rur nie znajduje uzasadnienia, gdyż zestawienie sprzętu w pozycji nr 28,
zawiera 195 r-g pracy zgrzewarki, co wystarcza do wykonania 300 po
łączeń. Ilość połączeń

wynika z faktu, iż rury są w odcinkach 12 metrowych , a przez zgrzewanie łączy się tylko
rury dn 110. Zamawiający w pozycji nr 11, na takim poziomie określa zakres pracy tego
urządzenia. Praca zgrzewarki jest kalkulowana razem z pracą agregatu prądotwórczego.
3.
Praca koparki i spycharki. Praca koparki i spycharki została określona w zestawieniu
sprzętu przekazanego Zamawiającemu odpowiednio koparka w pozycji nr 1 tego
zestawienia w ilości 226,9637 r-g oraz spycharka gąsienicowa 55 kW w pozycji nr 23 w
nakładzie 56,3256 r-g. Argumentacja Zamawiającego, iż praca koparki i spycharki nie
została, przyjęta w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych nie znajduje
uzasadnienia w faktach. Kosztorys przedstawiony Zamawiającemu obejmuje łącznie dwa
kosztorysy inwestorskie wg. wymagań Zamawiającego tj. dotyczący sieci oraz przyłączy
wodociągowych, i zawiera zbiorcze zestawienie sprzętu na całość zamówienia.
Odwołujący podniósł również, że zarzuty dotyczące materiałów oraz pracy sprzętu, nie są
wskazywane przez Zamawiającego jako element uzasadnienia zaistnienia przesłanki rażąco
niskiej ceny. Zamawiający przytacza te argumenty bez nadania im znaczenia prawnego. Tak
naprawdę nie wiadomo, czy ma to na celu wykazanie niezgodności treści SIWZ z treścią oferty
czy może jest to podstawa dla Zamawiającego do uznania ceny za rażąco niską. W opinii
Odwołującego czynności dokonane przez Zamawiającego są sprzeczne z przepisami ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Zarówno złożona przez Odwołującego oferta jak i wyjaśnienia,
były zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz w wezwaniach do wyjaśnień
zaproponowanej ceny. Fakt występującej różnicy pomiędzy cenami poszczególnych
wykonawców oraz pomiędzy kwotą przeznaczoną przez Zamawiającego na wykonanie
przedmiotowego zamówienia, nie dają podstaw do automatycznego uznania oferty
Odwołującego, za zawierającą rażąco niską cenę. W opinii Odwołującego, Zamawiający nie
dołożył należytej staranności w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia i znacznie
zawyżył jego wartość w stosunku do realnych kosztów przedmiotowej inwestycji. Odwołujący
wykazał, iż oszacowany przez niego koszt prac objętych przedmiotowym zamówieniem został
skalkulowany w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
przystąpienie zgłosił
"WOD-
GAZ” G. M., L. K., W. Z., A. S., T. D. Spółka Jawna z Tomaszowa Lubelskiego wnosząc
o oddalenie odwołania. Wskazał m.in. że cena w ofercie Odwołującego jest rażąco niska a
oferta niezgodna ze SIWZ.
Stwierdził, że zaproponowane ceny nie są realne i nie gwarantują
wykonania zamówienia. W przedstawionym przez odwołującego się kosztorysie nie
przedstawiono stawki roboczogodziny, kosztów pośrednich i zysku. Na postawie wyjaśnień
złożonych przez Odwołującego, stawka roboczogodziny jest zaniżona w stosunku do obecnie
obowiązującej stawki minimalnej. Wskazał ponadto, że firma przystępującego prowadzi
działalność gospodarczą od 1994r., ma duże doświadczenie w wykonywaniu tego typu

zamówień i dlatego uważa, że cena zaoferowana poniżej ceny wskazanej w naszej ofercie nie
jest realna i nie jest ekonomicznie uzasadniona. Taka cena realna to ta zaoferowana w jego
ofercie,
gwarantująca należyte wykonanie zadania według załączonej specyfikacji, projektu
technicznego oraz przedmiaru robót.

Zam
awiający w odpowiedzi na odwołanie
wnosząc o oddalenie odwołania w całości,
oraz
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych w treści pisma na
okoliczności tam podane podniósł m.in. następujące okoliczności:
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie ryczałtowe. Wskazał punkt 15 SIWZ, w tym m.in. na jego pkt 15.1: „Cena oferty
zostanie wyliczona przez Wykonawcę dla części 2 zadania w oparciu o projekt budowlany.
Dokumentem pomocnym do obliczenia ceny ofe
rty może być przedmiar robót dołączony do
SIWZ. Ponadto Wykonawca przy obliczaniu ceny uwzględnia koszty zorganizowania zaplecza,
obsługi geodezyjnej. opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, Itp.”

Odnosząc się do ceny oferty Odwołującego podniósł:
1)
co do kosztów pracy sprzętu:
Na
część 2 zadania, oferty złożyło dziewięciu Wykonawców, przy czym oferta Odwołującego
przedstawiała najniższą cenę wykonania zamówienia publicznego i była niższa o 67 92 % od
wart
ości oszacowanej przez Zamawiającego. W wezwaniu z dnia 12 listopada 2019 r.
Zamawiający oprócz wymogów z art. 90 ust. 1 Pzp, zażądał od Odwołującego przedłożenia
kosztorysu ofertowego w oparciu o przedmiar robót, który został opublikowany przez
Zamawiającego Jako załącznik SIWZ, a więc kosztorysu, do którego przedłożenia jest
zobowiązany Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty do realizacji zamówienia.
a)
Wyjaśnienia Odwołującego z dnia 18 listopada 2019 r.
W dniu 18 listopada 2019 r. Odwołujący złożył wyjaśnienia wraz z kosztorysem ofertowym oraz
dowodami w postaci dwóch ofert dostawców materiałów, tj. Neptun Hurtownia instalacyjna w
Lublinie oraz Pipel
ife Polska S.A. w Krotoszynie. Co Istotne, złożony przez Odwołującego
kosztorys ofertowy został sporządzony przez Odwołującego w formie uproszczonej bez
wskazania stawki roboczo-
godziny, bez zestawienia cen materiałów I sprzętu. Przedmiotowy
kosztorys ofertowy Odwołujący sporządził w oparciu o normy ilościowe roboczogodzin, ilości
poszczególnych materiałów i sprzętu określone w KNNR i KNR tożsame z normami w oparciu
o które Zamawiający sporządził kosztorys inwestorski. Z kolei kosztorys ofertowy
Odwołującego przedstawiał wykonanie robót budowy sieci wodociągowej I budowy przyłączy
w formie wykopu otwartego za
pomocą koparki. Tym bardziej zdumiewające jest, że w treści
wyjaśnień Odwołujący stwierdza, że część robót wykona metodą przewiertu kontrolowanego
za pomocą wiertnicy. Zamawiający dopuścił taką metodę wykonania przedmiotu zamówienia,
lecz w wyjaśnieniach SIWZ przed otwarciem ofert zaznaczył, że w takim przypadku należy

skorygować dołączony do SIWZ przedmiar robót. Odwołujący pomimo oświadczenia, że część
prac w celu oszczędności wykona metodą przewiertu, nie dokonał jednak korekty przedmiaru
robót. W dalszej części wyjaśnień z dnia 18 listopada 2019 r. Odwołujący oświadczył, że
war
tość robocizny dla części 2 zadania wynosi 39528,14 zł, przy założeniu zatrudnienia 2 osób
na stanowisku montera instalacji
sanitarnych przez okres 2 miesięcy oraz 1 osoby — jako
operatora koparki przez okres 1,5 mi
esiąca. W tym miejscu zaznaczył, że przy tak małej liczbie
planowanych przez Odwołującego osób do zatrudnienia przez okres wskazany do realizacji
nie j
est możliwe do wykonania zadanie objęte przedmiotem zamówienia. Dowodem na to jest
norma r-
g dla poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot zamówienia
opublikowana w katalogach stanowiących dla Odwołującego podstawę wyceny robót, t.j w
KNNR lub KNR. Noma katalogowa roboczogodzi
n dla tego asortymentu robót I ilości objętej
przedmiotem zamówienia wynosi - 9 098,7199 Jednostek z czego dla sieci wodociągowej -
7257,3440 Jednostek I dla przyłączy wodociągowych - 1838,7159 jednostek. Co istotne, w
oparciu o
te normy został sporządzony kosztorys inwestorski Zamawiającego I kosztorys
ofertowy Odwołującego, jak również Przystępującego po stronie Zamawiającego który
uwzględnił prawidłowo w swojej cenie oferty normę 9 098,7199 Jednostek r-g. Dokonując
obliczenia I
lości r-g dla osób wskazanych przez Odwołującego w wyjaśnieniach z dnia 18
listopada 2019 r. uznać należy, że: 1) 2 osoby (montażyści) x 50 dni (ilość dni roboczych przez
okres 2 miesięcy) x 10 godzin dziennie - 1.000 r-g.; 2) 1 osoba jako operator koparki x 38 dni
(1,5 miesiąca) x 10 godzin dziennie 380 r-g co daje łącznie 1380 r-g, co oznacza, że
Odwołujący w w/w wyjaśnieniach wykazał Jedynie 1380 rg zamiast 9098,7199 normy
roboczogodzin.
Dodatkowo, Odwołujący w wyjaśnieniach nie wskazuje pracowników do
o
bsługi samochodów dostawczych, żurawia samochodowego, ubijaka spalinowego czy
operatora spycharki.
W oparciu o otrzymane od Odwołującego dane oraz o ilość r-g wg norm
opublikowanych w katalogach KNNR KNR, Zamawiający obliczył stawkę 1 roboczo-godziny
Odwołującego, która wyniosła 4,3444 zł. Powyższa wartość 1 roboczo-godziny została
obliczon
a przez Zamawiającego w następujący sposób: 39 528,14 zł (cena robocizny podana
przez Odwołującego w wyjaśnieniach z dnia 18 listopada 2019 r.): 9 098,7199 Jednostek
(norma roboczo-
godzin dla wymaganej ilości robót w oparciu o KNNR i KNR, na które powołał
się Odwołujący). Tak dokonane obliczenie pozwoliło Zamawiającemu stwierdzić, że podana
przez O
dwołującego cena robocizny nie jest zgodna z rozporządzeniem w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019
r. i wynosi:
1) minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 250 zł, 2) minimalna stawka
godzinowa -
14,70 zł. W tym stanie rzeczy, w oparciu o przedłożone przez Odwołującego
dokumenty przy braku wykazu zestawienia pracy, sprzętu, braku wykazu ilości I cen
materiałów - Zamawiający nie mógł ocenić czy cena oferty może zawierać rażąco niską cenę.
Z tych te
ż względów, w dniu 19 listopada 2019 r. Zamawiający ponownie wezwał

Odwołującego do złożenia dodatkowych wyjaśnień, jak również dowodów w postaci
zestawienia materiałów, zestawienia pracy sprzętu oraz tabeli elementów scalonych.
b)
Wyjaśnienia Odwołującego z dnia 21 listopada 2019 r.
W dniu 21 listopada 2019 r.
Odwołujący złożył dodatkowe wyjaśnienia I przedłożył kolejne
dokumenty
wraz z załącznikami. W powtórnych wyjaśnieniach Odwołujący oświadczył, że
stawka roboczogodziny wynosi 15,20 zł, a cena robocizny 63 228,06 zł, a wlec 0 23 699,92 zł
wi
ęcej niż kwota robocizny wskazana przez Odwołującego w pierwotnych wyjaśnieniach, tj.
tych złożonych Zamawiającemu w dniu 18 listopada 2019 r. Zwrócił uwagę, że przyjęta przez
Odwołującego w w/w wyjaśnieniach Ilość roboczo-godzin wyniosła 4159,7425 Jednostek, a
więc mniej o 4938,9774 Jednostek niż wykazują normy w kosztorysie ofertowym
sporządzonym przez Odwołującego. Zamawiający stwierdził, że jeżeli założeniem
Odwołującego było zmniejszenie Ilości r-g przez wprowadzanie Innej technologii wykonania
robót zamieniając wykop otwarty I montaż urządzeń w otwartym wykopie na przewiert
sterowany za pomocą wiertnicy to Odwołujący powinien w zestawieniu materiałów wskazać
taki
sprzęt z wyliczeniem ilości Jednostek pracy sprzętu oraz ceny. Odwołujący nie wykazał
pracy tego sprzętu, tj. wiertnicy, a jednocześnie zmniejszył Ilość m-g pracy koparki 0 35,6863
m-g.
W zestawieniu sprzętu Odwołujący nie wykazał również pracy żurawia w Ilości 835,4958
m-
g, a w odwołaniu wyjaśnił, że wszystkie czynności wykazane do wykonania za pomocą
żurawia wykona za pomocą koparki. Przedłożone dowody stanowiące załącznik do wyjaśnień
z dnia 18 listopada 2019 r. w postaci „zestawienia sprzętu” w żaden sposób tego nie dowodzą.
Jeżeli Odwołujący przyjął takle rozwiązanie powinien on zatem zwiększyć Ilość pracy koparki
o m-g
żurawia. Przy takim wyjaśnieniu cena koparki ujęta w poz. 1 „zestawienia sprzętu” nie
wynosiłaby 12.128,79 zł, lecz 56.777,69 zł. Wykonawca również nie uwzględnił ceny pracy
kopar
ki do wykonania przyłączy wodociągowych. Wykonanie przyłączy bez zastosowania
sprzętu w postaci koparki Jest zadaniem niemożliwym do wykonania. Analizując ceny pracy
sprzętu oraz biorąc pod uwagę opisaną przez Odwołującego oszczędność wykonania I
zmniejszania Ilości roboczo-godzin o 4938,9774 Jednostek, Odwołujący powinien wykazał
cenę pracy wiertnicy do przewiertów kontrolowanych i zakres prac, jaki będzie wykonywany
przy pomocy tego sprzętu. Dodatkowo, zaznaczył, że Odwołujący oświadczył, iż sprzęt ten
będzie wykorzystany na zasadach wynajmu. Podkreślił, że cena pracy wiertnicy stanowi
znaczny koszt, który został pominięty przez Odwołującego w cenie oferty. Odwołujący
zwiększa w drugim wyjaśnieniu koszty pracy 0 23.699,92 zł wskazując liczbę r-g na
44159,7425 Jednostek (podczas gdy norma roboczo- godzin dla wymaganej
Ilości robót w
oparciu o KNNR I KNR wynosi 9098,7199 Jednostek) bez wskazania liczby
pracowników i ich
zakresu pracy, co w żaden sposób nie udowadnia, że wskazany nakład pracy Jest
wy
starczający do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonując oceny
materiału dowodowego złożonego przez Odwołującego dotyczącego wyjaśnienia ceny oferty,

w oparciu o przedłożone dowody, zobowiązany byt stwierdzić, że Odwołujący - wyłącznie w
zakresie ceny roboci
zny oraz sprzętu - zaniżył cenę oferty 0 168.757,76 zł wraz z podatkiem
VAT. Kwota ta obejmuje nie uwzględnioną przez Odwołującego cenę robocizny oraz sprzętu i
została wyliczona w następujący sposób: 1) 4938,9774 (Ilość Jednostek r-g nie uwzględniona
przez Odwołującego) x 15,20 zł (cena 1 rg podana przez Odwołującego w wyjaśnieniach z
dnia 20.11.2019 r.) 75072,46 zł x 1,23 92339,13 zł; 2) braki wykazu cen pracy sprzętu na
kwotę 76418,63 zł. Powyższa kwota w wysokości 168.757,76 zł nie uwzględnia braków w
zakresie materiałów, których Odwołujący nie wycenił w swoich wyjaśnieniach. Zamawiający
jednocześnie przyznał, że w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27
listopada 2019 r. nieprawidłowo zarzucił Odwołującemu brak wyceny zgrzewarki do rur PE,
PEHD w ilości 195,00 m-g, której koszt pracy Odwołujący wycenił na łączną kwotę 975 zł w
„zestawieniu sprzętu” stanowiącego załącznik do wyjaśnień z dnia 21 listopada 2019 r.
Powyższy koszt w kwocie 975 zł nie ma jednak wpływu na ocenę ceny oferty Odwołującego,
gdyż nie jest elementem istotnie cenotwórczym.
2) koszty materiałów:
Odwołujący sporządził zestawienie materiałów dla Sieci wodociągowej I dla przyłączy
wodociągowych w jednym zestawieniu, pomimo że załączone do SIWZ przedmiary robót
obejmowały dwa odrębne opracowania. Odwołujący w przedmiotowym zestawieniu
materiałów użył nazw materiałów utrudniających Zamawiającemu ocenę co do właściwości
zastosowanego materiału. Odwołujący w wycenie materiałów zastosował niższe ceny
materiałów niż w dołączonych dowodach, tj. w ofertach firmy Plpellfe Polska S.A oraz NEPTUN
Sp. z o.o. Dla przykładu podać należy cenę rury PE 100 RC17 110/6,6, jako głównego
składnika cenotwórczego w zakresie materiałów. Przy założeniu wykonania sieci
wodoci
ągowej za pomocą przewiertu kontrolowanego (sterowanego) Odwołujący nie może
utyć Innego materiału niż zaproponowany przez firmę Neptun Sp. z o.o., tj.. rury z płaszczem
zewnętrznym I wbudowaną taśmą do zlokalizowania wodociągu w cenie 28,46 zł netto za 1
mb, co oznacza, że Odwołujący w tym postępowaniu wyceniając ten materiał na kwotę 26,55
zł za 1 mb, zaniżył tym samym jego cenę w stosunku do przedstawionej oferty. Odnosząc się
szczegółowo do zarzutów Odwołującego we wniesionym odwołaniu pod nazwą „Koszty
materiałów” stwierdził, że:
1.
Długość rury z polietylenu PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 x 6,6 mm SDR 17 PN 10
powinna być przyjęta do wyceny w Ilości 3462,716 m, gdyż wynika to z zasad
przedmiarowania robót. Wyjaśnienia wymaga, że norma katalogowa dla tej rury wynosi
1,02m/1m, a określa to NORMA PRO — rozdział 10 — sieci wodociągowe, założenia
szczegółowe — tablica 1009 — Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) — kolumna
04-21
— długość rurociągów z PCV, PE,PEHD należy mierzy' łącznie z kształtkami w osł

rurociągu. Wszelkie odmienne twierdzenia Odwołującego w tym zakresie zawarte w
odwołaniu należy uznać zatem za bezzasadne.
2.
Rury przewodowe z pCW długości 8,32 m – w kosztorysie ofertowym i zestawieniu
materiałów Odwołującego nie zostały ujęte. Rury te zostały przedstawione do wyceny w
pozycjach:
26 1 27 przedmiaru robót - odpowiednio w poz. 26 — Jako ułożenie
dwudzielnych rur ochronnych o śr. 160 mm (o dł. 2 m przy każdym skrzyżowaniu) -
zabezpieczenie skrzyżowań z elektroenergetycznymi liniami kablowymi obmiar 3.000 m; z
wzgl. normy 1.04m/m 3,12 m oraz w poz. 27
— Jako ułożenie dwudzielnych rur ochronnych
o śr. 110mm (o dł. 1 m przy każdym skrzyżowaniu) - zabezpieczenie skrzyżowań z liniami
telekomunikacyjnymi obmiar 5.000 m; z wzgl. normy 1,04m/m 5,20 m (łącznie 8.32 m).
3.
Wykazany przez Odwołującego w odwołaniu zestaw do próby, Zamawiający uznaje
zamiennie za opisane w przedmiarze rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50 mm.
4.
W kosztorysie ofertowym nie zostały ujęte przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE
Rurociągi o średnicy 50 x 3,0mm w Ilości 11.810 m, z uwzględnieniem normy 1,07m/m
12,6367 m, które występują w poz. nr 8 przedmiaru robót.
5.
Skrzynki żeliwne do zasuw wodnych wymagane przez Zamawiającego w ilości 48 szt., z
czego na sieć wodociągową - 26 szt. na przyłącza - 22 szt.
6.
W odwołaniu Odwołujący usiłuje wykazać, że materiał ten został przez niego wyceniony w
załączniku do wyjaśnień z dnia 21 listopada 2019 r. zatytułowanym „Zestawienie
materiałów” w poz. 36, 41, 55, 63, 67, co należy uznać za całkowicie bezzasadne z uwagi
na to, że Odwołujący już w samym opisie materiałów użyl rożnych nazw, tj. raz skrzynki
żeliwne do zasuw, a w Innych pozycjach skrzynki żeliwne do zaworów. O różnorodności
tych materiałów dowodzą również zastosowane przez Odwołującego różne ceny
Jednostkowe, tj. materiał ujęty w poz. 36 Odwołujący wycenił na kwotę 14,00 zł, w poz. 41
-
20,00 zł, w poz. 55 - 15,00 zł, w poz. 63 - 20 zł, w poz. 67 - 50,00 zł.
7.
W węzłach hydrantowych stosuje się oznakowania tabliczkami hydranty oraz odrębnie
zasuwy, stąd liczba tabliczek dla węzłów hydrantowych 34 szt., a nie Jak wskazał
Odwołujący w odwołaniu 17 szt.
8.
Wyjaśnienia Odwołującego w punktach 7, 8 i 9 odwołania można uznać za zgodne z
wymogami Zamawiaj
ącego, jednakże koszt tych materiałów nie ma wpływu na ocenę ceny
oferty Odwołującego, gdyż nie jest elementem istotnie cenotwórczym.

Reasumując stwierdził, że złożone przez Odwołującego wyjaśnienia zarówno w dniu 18
listopada 2019 r., j
ak również w dniu 21 listopada 2019 r. były niespójne, a wręcz sprzeczne z
przedłożonymi przez Odwołującego dowodami w zakresie kosztów pracy, Jak I Ilości cen
materiałów I sprzętu. Dokonana przez Zamawiającego szczegółowa analiza dokumentów
przed
łożonych przez Odwołującego jednoznacznie wskazuje, że Odwołujący, po informacji

Zamawiającego odnośnie obowiązującej wysokości stawki roboczogodziny zawartej w piśmie
z dnia 19 li
stopada 2019 r. dopasował ilości i ceny sprzętu oraz niektórych materiałów w
powtórnych wyjaśnieniach z dnia 21 listopada 2019 r., aby „wyjść” na cenę oferty. Wobec
powyższego, oferta, jak również dwukrotne wyjaśnienia Odwołującego zawierały wiele
niezgodności, a w szczególności:
1) zmniej
szoną liczbę Jednostek r-g, bez udowodnienia przez Odwołującego oszczędności
metody wykonania,
2) braki
Ilościowe I wyceny niezbędnego sprzętu do realizacji zamówienia,
3) zmniejszenie lub braki
Ilości materiałów,
4)
cena głównych materiałów nie odpowiadała cenie ofert dostawców, na które wskazywał
Odwołujący.
W związku z tym przedłożone wyjaśnienia były niekompletne, zawierały braki I błędy, a
przedłożone dowody nie potwierdziły realnych cen nawet na poziomie minimalnym. Co Istotne,
ustawowy obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu
spoczywa na wykonawcy. (art. 90 ust. 2 Ustawy Pzp).
Z tych też przyczyn - w oparciu o w/w
dowody - Zam
awiający uznał, że oferta Odwołującego nie zapewni należytego wykonania, a
cena oferty Jest ceną rażąco niską. Powołał się na orzecznictwo KIO (sygn. akt: KIO 2507/17,
akt KIO 1036/15) oraz na cytowany w wyrokach,
w szczególności w art. 69 ust. 3 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego I Rady 2014)24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18NE, który wskazuje, że zamawiający może
odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku, gdy (w ramach ww. wyjaśnień) dowody nie
uzasadni
ają w zadawalającym stopniu niskiego poziomu proponowanej ceny lub
proponowanych kosztów.

Izba mając na uwadze ustalony stan faktyczny zważyła, co następuje:


Odwołanie podlega oddaleniu.

Zarzuty podniesione w odwołaniu dotyczą naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, a mianowicie art. 7 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 90 ust. 3 tej ustawy z uwagi
na (1) niezgodne z przepisami
(zdaniem Odwołującego) odrzucenie jego oferty oraz (2) wybór
jako najkorzystniejszej, oferty firmy WOG-GAZ M.; L. K.; W. Z.; A. S.; T. D.
Spółka Jawna z
Tomaszowa Lubelskiego i (3) zaniechanie wyboru, jako najkorzystniejszej oferty
Odwołującego.
Rozstrzygając o zarzutach we wskazanym zakresie Izba miała na uwadze regułę
ustaloną przepisem art. 191 ust.2 ustawy Pzp, zgodnie z którą: „Wydając wyrok, Izba bierze
za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania”. Stan rzeczy stosownie do ust. 1

tego przepisu ustalany jest po przeprowadzeniu pos
tępowania dowodowego w postępowaniu
przed Izbą i dostatecznym wyjaśnieniu tych okoliczności, na których oparto w odwołaniu
zarzuty.
Zgodnie ze wskazanym w odwołaniu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Z przepisem tym skorelowany jest przepis art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, w myśl
którego zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień (wymaganych
art. 90 ust. 1 tej ustawy) lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Niewątpliwie z powyższych przepisów wynika, że kwestia odrzucenia
oferty jako zawierającej rażąco niską cenę związana jest przede wszystkim nie z
koniecznością udowodnienia tej okoliczności przez zamawiającego, lecz dokonaną przez
zamawiającego oceną okoliczności wskazywanych w wyjaśnieniach przez wykonawcę, a
zatem oce
ną warunkowaną udzielonymi wyjaśnieniami, które zamawiający ocenia zarówno
pod kątem ich poprawności, jak i wiarygodności. Na takie stanowisko wskazuje (co jest
podkreślane w doktrynie i orzecznictwie) m.in. w szczególności art. 69 ust. 3 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, który stanowi, że zamawiający może odrzucić
ofertę wyłącznie w przypadku, (…) gdy dostarczone (w ramach wyjaśnień) dowody nie
uzas
adniają w zadowalającym stopniu niskiego poziomu proponowanej ceny lub
proponowanych kosztów (…).
Udzielane wyjaśnienia mogą mieć dowolną formę i w pierwszej
kolejności decyduje o tym wykonawca mając na uwadze dokumentację, która będzie
użyteczna w danej sytuacji i, której treść (zawartość) będzie dla zamawiającego przekonująca.
Nie ma też przeszkód, aby zamawiający wskazał wykonawcy, dla uzyskania oczekiwanych
informacji i w konsekwencji oceny wyjaśnień, formę lub zakres dokumentu, który uzna za
najbardziej użyteczny lub przekonujący, np. w odniesieniu do robót budowlanych - kosztorys
– jakkolwiek niedochowanie tej formy (o ile taki dokument nie był wprost wymagany w SIWZ)
nie jest przeszkodą formalną do dokonania pozytywnej oceny wyjaśnień. Izba zwraca uwagę,
że w niniejszej sprawie kosztorys ofertowy (aczkolwiek na późniejszym etapie – etapie
zawierania umowy)
byłby wymagany od wykonawcy.
W ocenie Izby, uwzględniając treść oferty Odwołującego oraz dokumentacji jaką
dysponował Zamawiający na dzień 27 listopada 2019 r., a którą uzyskał od wykonawcy,
decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty wnoszącego odwołanie na podstawie art. 89 ust.1
pkt 4 ustawy Pzp w związku z art. 90 ust.3 tej ustawy była zasadna. W tym przypadku Izba
miała na uwadze wyjaśnienia Odwołującego z dnia 18 listopada 2019 r. które są niespójne z
wyjaśnieniami z 21 listopada 2019 r., a przedłożone jako dowody kosztorysy ofertowe

spor
ządzone w oparciu o przedmiar robót dołączony do SIWZ z wyszczególnieniem cen m.in.
materiałów, robocizny i sprzętu nie dowodzą tego, że wykonawca będzie wykonywał roboty
przewiertem sterowanym w zmniejszonej
ilości roboczo-godzin. W tym przypadku
dopuszczalna zmiana
sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z metody wykopem
otwartym na przewiert sterowany (w odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 16/10/2019
Zamawiający dopuścił taką alternatywną metodę) powodowała, że wykonawca, który
zamierza
ł wykonywać roboty budowlane metodą przewiertu sterowanego zobowiązany był (w
związku z odpowiedzią z dnia 22.10.2019 r. na pytanie 1) do dokonania kalkulacji ceny oferty
w oparciu o przeprowadzoną przez wykonawcę (nie zamawiającego) modyfikację przedmiaru
robót. Odwołujący takiej modyfikacji kalkulacji nie przedstawił. Dowody przedkładane są
oparte na przedmiarach bazowych
udostępnionych wykonawcom wraz z SIWZ. Wykonawca
nie dokonał nawet zmiany w opisie typu rur, które musiałyby być użyte przy zastosowaniu
zmienionej technologii. W kluczowych kolumnach brak jest jakichkolwiek opisów czy
odnośników do pisemnych wyjaśnień. Izba także miała na uwadze, że w wyjaśnieniach z dnia
18/11/2019 wykonawca (jak prawidłowo ustalił Zamawiający) podał, że koszty pracy dla części
2 zadania
— Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilków wynoszą 39 528,14 zł. przy
założeniu zatrudnienia 2 osób na stanowiskach montera instalacji sanitarnej przez okres 2
miesięcy i 1 operatora koparki przez okres 1,5 miesiąca. Wykonawca w złożonym wyjaśnieniu
oświadczył, że wszystkie prace - całość inwestycji zrealizuje we własnym zakresie bez udziału
podwy
konawców. Z kolei w wyjaśnieniach z dnia 21/11/2019 (dodatkowych) dołączając
elementy kosztorysu ofertowego tj. tabele elementów scalonych, zestawienie robocizny,
zestawienie sprzętu, zestawienie materiałów wskazał na inną cenę, a mianowicie oświadczył,
że cena robocizny za pracę na zadaniu nr 2 wynosi: 63 228,06 zł wg stawki r-g 15,20 zł przy
nakładach ilości godzin wg indywidualnej kalkulacji która wynosi — 4159,7425 jednostek.
Wskazał zatem na cenę wyższą o 23 699,20 zł niż w pierwotnym wyjaśnieniu z dnia
16/11/2019
. Wskazując ponadto, że część robót ziemnych będzie wykonywał za pomocą
przewiertu kontrolowanego, która ma obniżyć ilość r-g w stosunku do przedłożonego
kosztorysu ofertowego (
sporządzonego w zakresie robót ziemnych wykonanych za pomocą
koparki i spycharki) wykonawca nie wykaz
ał tego sprzętu w „zestawieniu sprzętu" do realizacji
zamówienia. W tym przypadku Izba zgodziła się z Zamawiającym, że wyjaśnienia z dnia 21
listopada 2019 r. nie stanowią uzupełnienia wcześniejszych wyjaśnień lecz przedstawiają inne
dane
zarówno w zakresie ilości roboczo-godzin jak i stawki roboczo-godzin materiałów i
sprzętu, a przede wszystkim (co wymaga ponownie podkreślenia) złożone przez wykonawcę
dowody
w żaden sposób nie dowodziły tego, że wykonawca będzie wykonywał roboty
przewiertem sterowanym ze zmniejszającą się ilością roboczo-godzin. Reasumując Izba
podzieliła stanowisko Zamawiającego wyrażone w odpowiedzi na odwołanie, że wyjaśnienia
wykonawcy zarówno w dniu 18 listopada 2019 r., jak również w dniu 21 listopada 2019 r. są

niesp
ójne, z przedłożonymi przez Odwołującego dowodami w zakresie kosztów pracy, jak i
i
lości cen materiałów I sprzętu. Niewątpliwie oferta, jak również dwukrotne wyjaśnienia
Odwołującego zawierały niezgodności, (m.in. zmniejszoną liczbę jednostek r-g oraz
zwiększenie wartości) bez udowodnienia przez wykonawcę oszczędności metody wykonania
(i wskazania jakiego zakresu prac taka metoda mogłaby dotyczyć), braki Ilościowe co do
n
iezbędnego sprzętu do realizacji zamówienia oraz jego wyceny. Tym samym przedłożone
wyjaśnienia i dowody nie potwierdziły realności ceny, albowiem Zamawiający prawidłowo
uznał, że przedstawione kalkulacje odnoszą się do standardowej technologii, a nie
alternatywnej i cena oferty
Odwołującego nie zapewnia należytego wykonania, a tym samym
jest ceną rażąco niską. Izba ponownie wskazuje na cytowany art. 69 ust. 3 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego I Rady 2014)24/UE, który wymaga, aby zamawiający odrzucił
ofertę w przypadku, gdy (w ramach ww. wyjaśnień) dowody przedłożone przez wykonawcę nie
uzasadn
iają w zadawalającym stopniu niskiego poziomu proponowanej ceny lub
proponowanych kosztów.

Izba t
akże miała na uwadze regułę z art. 192 ust.2 ustawy Pzp w myśl której KIO
uwzględnia odwołanie: „jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub
może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia”. Powyższe odnosi
się do przyznanej przez Zamawiającego okoliczności w odpowiedzi na odwołanie, a
mianowicie, że:
 (....) w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27 listopada 2019 r.
nieprawidłowo zarzucił Odwołującemu brak wyceny zgrzewarki do rur PE, PEHD w ilości
195,00 m-
g, której koszt pracy Odwołujący wycenił na łączną kwotę 975 zł w „zestawieniu
sprzętu” stanowiącego załącznik do wyjaśnień z dnia 21 listopada 2019 r.

Wyjaśnienia Odwołującego w punktach 7, 8 i 9 odwołania można uznać za zgodne z
wymogami Zamawiającego.
Jednakże wskazane koszty (odpowiednio roboczogodzin i materiałów) nie są elementem
istotni
e cenotwórczym i tym samym nie miały wpływu na ocenę ceny oferty Odwołującego.

Ustalenia powyższe w zakresie zarzutów i argumentacji podnoszonej w odwołaniu nie
potwierdziły także zarzutu naruszenia art. 7 ust.1 i 3 ustawy Pzp, który to zarzut dotyczył
wadliwej (podjętej z naruszeniem art. 89 ust.1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust.3 ustawy Pzp) oferty
Odwołującego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
stosownie do wyniku sprawy uwzględniając także przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).


………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie