eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2396/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-12-09
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2396/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie 9 grudnia 2019 r. w Warszawie
w sprawie odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 25 listopada 2019 r. przez wykonawcę
Geotik S
półka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu
prowadzonym przez z
amawiającego: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


orzeka:

1. O
ddala odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania
kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


…………………………..……………Sygn. akt KIO 2396/19
U z a s a d n i e n i e

Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Zamawiający) prowadzi
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej: Pzp)
postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą: „Pozyskanie systemu
zarządzania i ewidencji floty”, numer referencyjny: PI.PZ.2600.051.2019, zwane dalej
Postępowaniem. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 16 lipca 2019 r. pod numerem 2019/S 135-333879
. Wartość
zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
W dniu 25 listopada 2019 r. wykonawca Geotik S
półka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (dalej Odwołujący), wniósł odwołanie, w którym zaskarżył niezgodne
z przepisami cz
ynności i zaniechania Zamawiającego, zarzucając mu naruszenie:
1. art. 10b Pzp
przez brak zapewnienia dostępu Odwołującemu do dokumentów
przesyłanych do niego w toku postępowania, w szczególności wezwań, o których
mowa w art. 26 ust. 1 i 3 Pzp,
w związku z czym właściwości techniczne środków
komunikacji z
Odwołującymi były dyskryminujące;
2. art. 24 ust. 1 Pzp
przez jego zastosowanie i uznanie, że Odwołujący podlegał
wykluczeniu z postępowania, podczas gdy powołane przepisy w zakresie pkt 1 – pkt
11 zostały uchylone i nie obowiązywały w chwili wszczęcia postępowania
o zamówienie oraz w chwili podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wykluczeniu
Odwołującego. W odniesieniu do pkt 12 – pkt 23 Zamawiający nie wykazał
w uzasadnieniu wykluczenia Geotik z postępowania, wypełnienia przesłanek
określonych w ww. przepisach w zaistniałym stanie faktycznym;
3. art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp przez jego zastosowanie i uznanie,
że Odwołujący podlegał
wykluczeniu z postępowania, podczas gdy złożył on wraz z ofertą odpis z KRS spółki
Geotik Sp.
z o.o. aktualny na dzień 24 września 2019 r., wykazując, że nie znajduje
się w stanie upadłości, potwierdzając tym samym spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w szczególności,
że Zamawiający mógł uzyskać ww. odpis KRS za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590);

4. art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp przez jego zastosowanie i uznanie,
że Odwołujący podlegał
wykluczeniu z postępowania, podczas gdy złożył on wraz z ofertą aktualne na dzień
31 lipca 2019 r.
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach
lub stwierdzające stan zaległości, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu
składek aktualne na dzień 31 lipca 2019 r. oraz oświadczenie o niezaleganiu
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych aktualne na dzień 26 września 2019 r.,
wykazując brak naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, potwierdzając tym samym
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
5. art. 26 ust. 1 Pzp przez wezwa
nie Odwołującego, który wykazał, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu, w tym brak podstaw do wykluczenia, do złożenia
dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Dalej:
SIWZ), zamiast zażądać potwierdzenia aktualności złożonych dokumentów;
6. art. 26 ust. 3 Pzp
przez wezwanie Odwołującego, który wykazał, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu, w tym brak podstaw do wykluczenia, do uzupełnienia
dokumentów określonych w SIWZ, zamiast żądania potwierdzenia aktualności
złożonych przez Odwołującego dokumentów;
7. art. 26 ust. 2f Pzp
przez brak zastosowania tego przepisu wobec Odwołującego
i wezwanie go do ponownego złożenia oświadczeń i dokumentów, zamiast wezwania
d
o potwierdzenia ich aktualności;
8. art. 26 ust. 6 Pzp
przez brak zastosowania tego przepisu wobec Odwołującego, który
wykazał potwierdzenie spełniania warunków, w tym brak podstaw do wykluczenia
do złożenia dokumentów określonych w SIWZ, w sytuacji, gdy Zamawiający posiadał
już aktualne oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 (określone w SIWZ) dotyczące Odwołującego;
9. art. 46 ust. 4a Pzp
przez zatrzymanie wadium wniesionego przez Odwołującego,
który wykazał potwierdzenie spełniania warunków, w tym brak podstaw
do wykluczenia, a w związku z tym nie był zobowiązany do złożenia dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania ponieważ dokumenty
były kompletne, nie zawierały błędów i nie budziły wątpliwości, dlatego Odwołujący
nie był uprawniony ani zobowiązany do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia,
a względnie do udzielania wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
10. art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp p
rzez brak podstaw do odrzucenia oferty Odwołującego,
w stanie faktycznym, w
którym oferta Odwołującego nie podlegała wykluczeniu,

a ponadto wskazana przesłanka nie znajdowała zastosowania, ponieważ przesłanka
ta
określona w art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp dotyczy postępowań wieloetapowych;
11. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp p
rzez unieważnienie postępowania, w którym złożono ważną
i nie podlegająca odrzuceniu ofertę;
12. art. 7 ust. 1 Pzp
przez naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji, równego
traktowania i proporc
jonalności w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania,
w szczególności ze względu na wskazane powyżej naruszenia.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności odrzucenia oferty i wykluczenia Odwołującego oraz
unieważnienia postępowania,
2.
unieważnienia czynności zatrzymania wadium,
3.
powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu
właściwych obiektywnie kryteriów oceny oferty złożonej w postępowaniu,
a w konsekwencji - dokonania c
zynności wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej.
Ponadto Odwołujący wniósł zasądzenie od Zamawiającego zwrotu kosztów postępowania,
w tym zwrotu
kosztów zastępstwa prawnego.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.:
Przedmiotem zamówienia było udostępnienie Zamawiającemu Systemu Zarządzania
i Ewidencji Floty w modelu SaaS -
software as a service, dostawa, montaż, demontaż
u
rządzeń monitorujących, przeprowadzenie instruktażu oraz świadczenia usług wsparcia
i rozwoju na rzecz Zamawia
jącego. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 Pzp
przy użyciu środka
komunikacji elektronicznej
– Platformy SmartPZP (dalej: Platforma) pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pocztapolska.
Zgodnie
z
SIWZ
Odwołujący obowiązany
był dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ przy użyciu Platformy, za pomocą formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Oświadczenie to stanowiło
wstępne potwierdzenie, że Odwołujący nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Termin składania ofert za pośrednictwem Platformy wyznaczony został
na 19 sierpnia 2019 r.
Zgodnie z Rozdziałem VI ust. 4 SIWZ, Zamawiający przed
udzieleniem zam
ówienia zobowiązany był wezwać wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, w tym,
w szczególności dokumentów potwierdzających

okoliczności w zakresie braku podstaw do wykluczenia (Rozdział VI ust. 4 SIWZ pkt 1), tj.:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
2.
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
3.
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Odwołujący nie zalega z opłacaniem podatków (…),
4.
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek (…),
5.
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (…),
6.
oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (…),
7.
oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
(…).
Na potrzeby wykazania
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej (Rozdział VI ust. 4 pkt 2 SIWZ):
8.
wykazu usług wykonanych (…) oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami
o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane,
Na potrzeby wykazania
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej (Rozdział VI ust. 4 pkt 3 SIWZ):
9.
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wymaganą SIWZ wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy (…) lub innego dokumentu, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego warunku udziału w postępowaniu.
Odwołujący w dniu 26 września 2019 r. złożył ofertę wraz z wszystkimi ww. dokumentami.
W trakcie postępowania doszło do sytuacji, w której sposób funkcjonowania zastosowanych
przez Zamawiającego narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do komunikacji
z wykonawcami
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości
techniczne spowodowały, że Odwołującemu nie zostały skutecznie doręczone wezwania
wysłane przez Zamawiającego przez Platformę (wezwanie z dnia 11 października 2019 r.
oraz z dnia 24 października 2019 r.). Powiadomienia, które otrzymał Odwołujący przez
Platformę, po przekierowaniu, nie prowadziły do miejsca, w którym znajdowały się

dokumenty związane z postępowaniem, stąd Odwołujący nie posiadał wiedzy
o wpływających wezwaniach od Zamawiającego, w czasie umożliwiającym odpowiednią
reakcję. Platforma stworzona na zlecenie Zamawiającego, nie była jednoznaczna
w obsłudze. Ponadto Zamawiającego miała charakter przejściowy (etap testowy) i podlegała
bi
eżącym modernizacjom (pojawiały się nowe funkcjonalności, znikały poprzednie).
W szczególności brak było jasno widocznych dokumentów, które zostały wysłane
do wykonawców przez Zamawiającego. Odwołujący, mimo dołożenia wszelkich starań, nie
był zatem w stanie powziąć wiadomości o pojawiających się pismach. W efekcie, z przyczyn
komunikacyjnych,
doszło ze strony Odwołującego do przeoczenia. Odwołujący nie odebrał
i nie odczytał wezwań wysłanych przez Zamawiającego w systemie.
Odwołujący działał w dobrej wierze i z należytą starannością - regularnie monitorował
system, a także podejmował liczne próby uzyskania informacji telefonicznej na temat
toczącego się postępowania, dowodem czego był rejestr połączeń telefonicznych
wykonywanych w dniach 2-
11 października 2019 r. W dniu 11 października 2019 r.
po pojawieniu się pierwszego komunikatu na Platformie o dodaniu dokumentu, Odwołujący
podjął próbę jego odnalezienia. Na stronie głównej Zamawiającego pojawiała się ogólna
informacja, że komunikacja jest możliwa wyłącznie przez Platformę. W związku
z powyższym, Odwołujący uznał, że pojawiające się komunikaty były rezultatem błędu
systemowego po stronie Zamawiającego. Link znajdujący się w e-mail’u, który stanowił
powiadomienie o dodaniu dokumentu do Platformy prowadz
ił tylko na stronę postępowania.
W dokumentach
postępowania nie pojawiły się nowe informacje. Odwołujący
w międzyczasie wielokrotnie telefonicznie kontaktował się z Zamawiającym w celu uzyskania
informacji dotyczących postępowania oraz przygotowywał zasoby firmy oraz prowadził
rekrutację pod kątem realizacji umowy z Zamawiającym. W związku ze znacznym upływem
czasu, 15 listopada 2019 r.
Odwołujący ponownie zadzwonił do Zamawiającego i został
poinformowany
, że wszystkie informacje znajdują się na platformie, w treści SIWZ oraz
zasadach komunikacji. Po ponownym przeczytaniu dokumentów, przeanalizowaniu instrukcji
oraz e-learningu
Odwołujący odnalazł miejsce, które umożliwiało wysłanie dokumentów,
jednak w dalszym ciągu nie posiadał wiedzy o dodanych tam dokumentach, ponieważ nie
miały one oznaczonego żadnego statusu, takiego jak np. „nieprzeczytane”. W tym samym
dniu
Odwołujący skierował do Zamawiającego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu
spotkania oraz dodatkowe referencje, po czym otrzymał informację od Zamawiającego
o wykluczeniu z postępowania i zatrzymaniu wpłaconego wadium w wysokości 120 000 zł
z powodu braku reakcji
Odwołującego na ww. wezwania. Jako podstawę prawną
wykluczenia, Zamawiający wskazał art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, a odrzucenia jego
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 Pzp.
Zdaniem Zamawiającego,

Odwołujący złożył dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, ale w sposób
niezgodny z art. 26 ust. 1 Pzp oraz postanowieniami
SIWZ, według których w sytuacji, kiedy
wykonawca
złożył ww. dokumenty wraz z ofertą, Zamawiający nie miał obowiązku ich
badania.
Zgodnie z opisem zamieszczonym w Instrukcji dla Wykonawcy: „W celu odebrania
zawiadomienia, wezwania lub informacji przekazywanej przez Zamawiającego należy
po wybraniu postępowania, którego dotyczy zawiadomienie, wezwanie lub informacja,
na stronie postępowania nacisnąć „Oferty", zaznaczyć ofertę i nacisnąć „Korespondencja",
a następnie w części „Korespondencja oferty" należy zaznaczyć plik zawierający
zawiadomienie, wezwa
nie lub informację, i nacisnąć Pobierz". W skrzynce odbiorczej
Odwołującego nie było jednak możliwości „zaznaczenia” oferty. Zaznaczenie wymaga
widoczności tzw. checkboxa. W obecnej formie należy skierować kursor na ofertę
i po jej podświetleniu kliknąć na nią jak na link, co potwierdzało nagranie Odwołującego:
https://www.youtube.com/watch?v=JOYW1D2RQxU&feature=youtu.be oraz zrzuty ekranowe
ww. strony załączone do odwołania. Materiał wideo opisujący dostęp miejsca publikacji
dokumentów został opublikowany dopiero w dniu 22 października 2019 r. pod następującym
linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=AjnWoKnfYFM
Platforma zakupowa
, która została stworzona na zlecenie Zamawiającego, mogła
powodować błędy w obsłudze po stronie wykonawców. Miała ona charakter przejściowy
(etap testowy) i podlega
ła bieżącym modernizacjom (pojawiały się nowe funkcjonalności,
znikały poprzednie). W szczególności brak było w systemie jasno widocznych dokumentów,
które zostały wysłane przez Zamawiającego do wykonawców. Z tego względu Odwołujący,
mimo dołożenia wszelkich starań, nie był w stanie powziąć wiadomości o wezwaniach
z października 2019 r. Odwołujący działał w dobrej wierze, ponieważ regularnie monitorował
system, a także podejmował liczne próby uzyskania informacji telefonicznych na temat
toczącego się postępowania, dowodem czego był rejestr połączeń telefonicznych z 2-11
października 2019 r. wykonywanych przez pracownika Odwołującego do osoby prowadzącej
postępowanie. Odwołujący wielokrotnie próbował skontaktować się z Zamawiającym drogą
telefoniczną. Zamawiający jednak nie udzielił jakiejkolwiek odpowiedzi i uchylał
się do komunikacji telefonicznej.
W ocenie Odwołującego powyższy opis stanu faktycznego potwierdza naruszenie przez
Zamawiającego art. 10b Pzp. Podstawową zasadą zamówień publicznych jest brak
dyskryminacji i zasada równego traktowania. Tymczasem narzędzia i urządzenia
wykorzystywane do komunikacji z
Odwołującymi przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej oraz ich właściwości techniczne były dyskryminujące, a przez to naruszające
zasadę równego traktowania.

Zarzut 2
Samo z
aistnienie jednej z przesłanek nie powinno skutkować automatycznym wykluczeniem
wykonawcy z postępowania. Może on bowiem przedstawić dowody potwierdzające,
że podjęte przez niego środki były wystarczające do wykazania jego rzetelności. Możliwe jest
to w odniesieniu do przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 Pzp.
Zamawiający nie wskazał precyzyjnej podstawy prawnej wykluczenia. Przepisy art. 24 ust. 1
pkt 1 do 11 Pzp
zostały uchylone znacznie wcześniej przed wszczęciem postępowania.
Tym samym nie mogły zostać zastosowane. Z kolei przesłanki wykluczenia wykonawców
z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 Pzp znacząco się od siebie różnią
i są od siebie niezależne. W uzasadnieniu decyzji o wykluczeniu Odwołującego Zamawiający
ograniczył się m.in. do zdania, że „Odwołujący nie wykazał braku podstaw wykluczenia
z postępowania”, bez odniesienia do konkretnego punktu wskazanego przepisu. W ocenie
Odwołującego nie zachodziły wobec niego żadne przesłanki do wykluczenia
go z postępowania, wobec czego podjęta przez Zamawiającego czynność była bezprawna.
Zarzut 3
Zgodnie z
§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dalej: Rozporządzenie) na potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia w związku z omawianą okolicznością Odwołujący zobowiązany był złożyć
odpi
s z właściwego rejestru lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.
Odwołujący złożył odpis z KRS spółki aktualny na dzień 24 września 2019 r.
wraz z ofertą, wobec czego spełnił zarówno przesłanki wynikające z Rozdziału VI ust. 4 pkt 1
lit. b SIWZ, jak i
przesłanki z ww. Rozporządzenia. Tym samym nie było podstaw
do wykluczenia
Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
Ponadt
o Zamawiający mógł uzyskać aktualny odpis z KRS za pomocą bezpłatnych
i og
ólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590);
Zarzut 4
Odwołujący wraz z ofertą złożył aktualne na dzień 31 lipca 2019 r. zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zaświadczenie
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek aktualne na dzień
31 lipca 2019 r.
oraz oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych aktualne
na dzień 26 września 2019 r. Tym samym Odwołujący spełnił wymogi wskazane
w Rozdziale VI ust. 4 pkt 1 lit. c, d i g SIWZ oraz w
Rozporządzeniu, co dowodziło

bezzasadności wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.
Ponadto
Zamawiający nie stwierdził, że Odwołujący naruszył obowiązki w zakresie płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia, a jedynie stwierdził brak reakcji
Odwołującego na wezwanie do złożenia dokumentów.
Zarzut 5 i 6
Odwołujący wraz z ofertą złożył wszelkie konieczne i wymagane oświadczenia i dokumenty
potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Oświadczenia i dokumenty
były kompletne, nie zawierały błędów, ani nie budziły wątpliwości.
W tych okolicznościach wezwanie Odwołującego do złożenia ww. dokumentów było
całkowicie bezpodstawne i nastąpiło z naruszeniem art. 26 ust. 1 Pzp. Zamawiający mógł
ewentualnie co najwyżej zażądać potwierdzenia aktualności złożonych dokumentów. Biorąc
pod uwagę powyższe, wykluczenie Odwołującego nastąpiło z rażącym naruszeniem art. 26
ust. 3 Pzp.
Zarzut 7 i 8
Wezwani
e Odwołującego do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3
było bezprzedmiotowe, bo Zamawiający już posiadał te dokumenty. Zatem
bezskuteczny upływ terminów do wykonania wezwań nie mógł rodzić po stronie
Odwołującego negatywnych skutków, w szczególności wykluczenia go z postępowania
i zatrzymania wadium. Jeżeli Zamawiający powziął wątpliwość, co do aktualności
któregokolwiek z ww. dokumentów to powinien wezwać Odwołującego do złożenia,
precyzyjnie wskazanych, aktualnych dokumentów, czego zaniechał.
Zarzut 9
Zatrzymanie przez Zamawiającego wadium było bezprawne i nastąpiło z rażącym
naruszeniem art. 46 ust. 4a Pzp, gdyż w sprawie nie zachodziły podstawowe przesłanki
do zastosowania tego przepisu.
Odwołujący nie złożył odpowiedzi na wezwanie do złożenia
dokumentów i oświadczeń z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Ponadto
Zamawiający miał możliwość wybrania oferty złożonej przez Odwołującego jako
najkorzystniejszej -
oferta Odwołującego była jedyną złożoną w postępowaniu i spełniała
wszelkie wymogi formalne. O
dwołujący miał wolę zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania.
Zarzut 10
A
rt. 89 ust. 1 pkt 5 dotyczy możliwości odrzucenia oferty w postępowaniu wieloetapowym,
gdzie prowadzi się odrębnie ocenę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
i odrębnie ocenę złożonych ofert. W takim postępowaniu Odwołujący, który nie spełni
warunków udziału w postępowaniu podlega wykluczeniu i nie zostaje zaproszony
do składania ofert, a gdyby mimo to złożył ofertę to taka oferta podlega odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp
. Przepisu tego nie stosuje się do postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego.
Zarzut 11
Odwołujący złożył ważną i nie podlegająca odrzuceniu ofertę. W związku z powyższym
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia było bezzasadne i nastąpiło
z naruszeniem art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp.
Zarzut 12
Zamawiający przez wykluczenie Odwołującego i odrzucenie jego oferty (oraz zatrzymanie
wadium wniesionego przez
Odwołującego), a – w konsekwencji - unieważnienie
postępowania, doprowadził do tego, że prowadzone postępowanie utraciło walor
postępowania prowadzonego z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców oraz zgodnie z zasadami jawności i przejrzystości.
Odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodów z:
1. SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Pozyskanie systemu zarządzania i ewidencji floty”
z dnia 11 lipca 2019
r. wraz z załącznikami, oraz instrukcji użytkownika Wykonawcy
SMARTPZP
– na okoliczność trybu udzielenia zamówienia, wykazu wymaganych
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia,
2.
Wydruku rejestru połączeń wykonywanych w dniach 2-11 października 2019 r., pisma
Odwołującego z 15 listopada 2019 r. - wniosku o wyznaczenie terminu spotkania
z Zamawiającym, dodatkowych referencji z 15 listopada 2019 r. – firm: Anko, Abacus
Sp. z o.o., Fleet Center Sp.
z o.o., Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
S.A., Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Strzelbud
Sp.
z o.o., Grupa Żywiec S.A. – na okoliczność dobrej wiary i dołożenia należytej
staranności przez Odwołującego w wywiązaniu się z zobowiązania,
3.
Pisma Zamawiającego z 15 listopada 2019 r. o wykluczeniu z postępowania, pisma
Zamawiającego z 15 listopada 2019 r. o zatrzymaniu wadium, pisma Zamawiającego
z 15 listopada 2019 r. o
unieważnieniu postępowania – na okoliczność wykluczenia
Odwołującego z postępowania i zatrzymania wpłaconego przez niego wadium,
4. O
ferty podstawowej wraz z listą załączników z dnia 26 września 2019 r.,
5. Odpisu KRS
Odwołującego,
6. O
świadczenia JEDZ,
7. I
nformacji o niekaralności pana M.P. z Krajowego Rejestru Karnego,
8.
Wyciągu salda rachunku bankowego,

9. P
ełnomocnictwa szczególnego dla pana P.M.,
10.
Potwierdzenia wpłacenia wadium przez Odwołującego,
11.
Informacji o niekaralności pana P.M. z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 1 sierpnia
2019 r.,
12.
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
13. Formularza ofertowego wraz z
oświadczeniami Odwołującego: o nieprzynależności
do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy; wykazu wykonywanych usług,
oświadczenie o niewydaniu wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administrac
yjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat,
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; o niezaleganiu z opłacaniem
po
datków i opłat lokalnych, o nieorzeczeniu tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne,
14.
Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek,
15. Referencj
i od następujących podmiotów:
a. Eiffage Polska Budownictwo S.A.,
b. Carefleet S.A.,
c. Flora Praszka Sp. z o.o.,
d. Bank Pocztowy S.A.,
e. Conexio Sp. z o.o. Sp. k.,
f. Fleet Center Sp. z o.o.,
g. mBank S.A.,
h. Nie
zależny Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.,
i.
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Mostowo-Drogowego S.A.,
j.
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.,
k. Firmy Bracia U. A. i J. U.
Spółka Jawna,
l.
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- na okoliczn
ość wykazania faktu złożenia przez Odwołującego wymaganych
dokumentów, braku podstaw do jego wykluczenia, wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
16.
oględzin nagrań ze stron internetowych:
a) https://www.youtube.com/watch?v=JOYW1D2RQxU&feature=youtu.be;
b) https://www.youtube.com/watch?v=AjnWoKnfYFM;
c) https://www.youtube.com/watch?v=bLR6avlz1cc&feature=youtu.be
oraz
zrzutów
ekranowych
ze
strony:
https://www.youtube.com/watch?
v=JOYW1D2RQxU&feature=youtu.be

-
na okoliczność dołożenia należytej staranności przez Odwołującego, braku
należytej widoczności nowych dokumentów w Systemie, braku intuicyjnego panelu
i funkcjonalności systemu umożliwiających łatwe dotarcie do istotnych dokumentów
i info
rmacji w systemie Zamawiającego; opublikowaniu przez Zamawiającego
materiału wideo opisującego dostęp do miejsca, w którym dodawane są dokumenty
w dniu 22 października 2019 r.

5 grudnia 2019 r. Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenia
odwołania wskazując ponadto:
Rozdział VI ust. 4 SIWZ stanowił, że Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie
w
ykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. w zakresie
wskazanym w Rozdziału VI ust. 4 pkt. 1) i 3) SIWZ. Odwołujący w dniu 26 września 2019 r.
nie czek
ając na wezwanie złożył wraz z ofertą wskazane wyżej dokumenty, naruszając tym
samym postanowienie SIWZ oraz
własne oświadczenie zawarte w pkt 2 Formularza
ofertowego o treści: „Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ (w tym z wzorem umowy
stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki
w nich zawarte".
Zamawiający 11 października 2019 roku, wykonując obligatoryjne
wezwanie
, działając na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp (w związku z Rozdziałem VI ust. 4
SIWZ), skierował do Odwołującego wezwanie do złożenia w wyznaczonym przez siebie
terminie,
aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw
wykluczenia. Ponieważ, do upływu terminu zakreślonego przez Zamawiającego (tj. do 21
października 2019 roku), Odwołujący nie złożył oczekiwanych dokumentów, Zamawiający 24
października 2019 roku wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia
aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, w zakresie wyżej wskazanym. Oba
wezwania pozostały bez odpowiedzi.
Konsekwencją było wykluczenie Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp
Zamawiający nie naruszył przepisów objętych zarzutami nr 2 do 8 odwołania, nie uzyskał
bowiem dokument
ów i oświadczeń Odwołującego w zakresie spełniania warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, na dzień ich złożenia, w odpowiedzi
na obowiązek wynikający z art. 26 ust. 1 Pzp, a więc na dzień 21 października 2019 roku
i na dzień 29 października 2019 roku.
W zakresie zarzutów nr 9 do 11, Zamawiający wskazał, że nie naruszył art. 46 ust. 4a Pzp

w zakresie zatrzymania wadium,
jak również art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. Na wezwanie
Zamawiającego, wystosowane na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp Odwołujący nie złożył
żądanych dokumentów, co spowodowało jego wykluczenie z postępowania,
a w konsekwencji odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 Pzp.
Zamawiający przyznał, że zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego
z postępowania uznaje się za odrzuconą, nie powinien zatem stosować art. 89 ust. 1 pkt 5
Pzp jako podstawy odrzucenia. B
łąd nie miał jednak wpływu i nie wywierał skutku na wynik
postępowania. Konsekwencją uznania oferty Odwołującego za odrzuconą było
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, gdyż w postępowaniu nie
było żadnej innej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Dalszą konsekwencją było zatrzymanie
wadium.
Odnosząc się do zarzutu nr 1 odwołania Zamawiający wskazał, że platforma SmartPZP
stosowana jako środek komunikacji elektronicznej była stosowana przez Zamawiającego
od listopada 2018 ro
ku i w oparciu o nią Poczta Polską S.A. przeprowadziła ponad 300
postępowań o udzielenie zamówienia. Wszyscy potencjalni wykonawcy biorący udział
w postępowaniach inicjowanych przez Pocztę Polską S.A. nie mieli trudności z dostępem
do dokumentów i korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami. Odwołujący
bez problemu zadawał pytania do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, złożył też bez
problemu ofertę wraz z JEDZ, odebrał pisma z dnia 15 listopada 2019 roku oraz złożył
dodatkowe referencje.
W Rozdziale VII ust. 23 SIWZ znajd
owała się informacja dla wykonawców o możliwości
skorzystania, w przypadku potrzeby, z pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania
Platformy wraz z informacją o dniach i godzinach w jakich można uzyskać stosowną pomoc.
Co do za
rzutu nr 12 Zamawiający uważa, że nie złamał zasad uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców oraz zachowania zasad proporcjonalności
i przejrzystości w toku postępowania. Wszyscy potencjalni wykonawcy, którzy
zainteresowani byli przedmiotowym
przetargiem mieli równe prawa udziału w postępowaniu
z zacho
waniem zasady konkurencyjności.
Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym treść ogłoszenia o zamówieniu, treść SIWZ, jak
również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska Stron złożone podczas
rozprawy, Izba zważyła, co następuje:

Izba ustaliła, że Odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego,
że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia
odwołania.
Mając na uwadze powyższe Izba merytorycznie rozpoznała złożone odwołanie, uznając,
że nie zasługuje ono na uwzględnienie.

Zarzut nr 1
, tj. zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 10b Pzp przez brak
zapewnienia Odwołującemu dostępu do dokumentów przesyłanych do niego w toku
postępowania, w szczególności wezwań, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 3 Pzp nie
potwierdził się.

W zakresie dotyczącym zarzutu nr 1 SIWZ wprowadził następujące regulacje dotyczące
sposobu komunikacji Zamawiającego z wykonawcami za pośrednictwem Platformy
zakupowej:
„II. Tryb udzielenia zamówienia.
(...)
2.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środka komunikacji
elektronicznej Platformy SmartPZP (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
”.
„VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca
składa przy użyciu Platformy oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (...).
10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, przez
którą dostępna jest Platforma informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, złoży
Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 PZP (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do SIWZ). (...)
”.

„VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej przy
użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
dokumentów oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna
data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane
są w prawym górnym rogu Platformy.
2.
Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy został doręczony
Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
(...)
9.
Wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych i informacji, w tym składanie
ofert i oświadczeń, przy użyciu Platformy wymaga:
1)
użycia komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie: (...)
2)
włączenia obsługi JavaScript w przeglądarce, o której mowa w rozdz. VII ust. 9
pkt 1),
3)
stałego dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 1 Mb/s,
4)
zarejestrowania Wykonawcy na Platformie, z zastrzeżeniem postanowień rozdz.
VII ust. 11,
5)
zalogowania na Platformie, z zastrzeżeniem postanowień rozdz. VII ust. 11.
10.
Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcą wymaga użycia komputera,
na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa (...), włączenia obsługi
JavaScript w przeglądarce, o której mowa powyżej, stałego dostępu do sieci Internet
o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, zarejestrowania
Wykonawcy na Platformie oraz zalogowania na Platformie.
(...)
12.
Połączenie z Platformą następuje przy wykorzystaniu protokołu HTTPS. Szyfrowanie
danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Złożona przez Wykonawcę oferta
(w tym pliki załączone przy jej składaniu) jest zaszyfrowana i do chwili otwarcia ofert
i odszyfrowania tej oferty Zamawiający nie ma do niej dostępu. Czasem przekazania
danych jest data i godzina zapisania przekazywanych danych na serwerze, na którym
działa Platforma. Data i godzina, według których oznaczany jest czas przekazania
danych, są zgodne z datą i godziną wyświetlanymi w prawym górnym rogu strony
internet
owej, przez którą możliwy jest dostęp do Platformy i są zsynchronizowane

z datą i godziną podawaną na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar. Czas
przekazania oferty jest wskazany w dokumencie „potwierdzenie złożenia oferty”
w zakładce „Oferty” i zawiera datę i dokładny czas (hh:mm:ss) złożenia oferty.
(...)
15.
W celu złożenia oferty Wykonawca wykonuje następujące czynności: (...)
Uwaga: Zamawiający zaleca, aby Wykonawca w celu zapoznania się z funkcjonowaniem
Platformy skorzystał z zakładki „E-learning” znajdującej się po lewej stronie strony
internetowej:
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
(...).
18. W celu odebrania zawiadomienia, wezwania lub informacji przekazywanej przez
Zamawiającego należy po wybraniu postępowania, którego dotyczy zawiadomienie,
wezwanie lub informacja, na stronie postępowania nacisnąć „Oferty”, zaznaczyć
ofertę i nacisnąć „Korespondencja”, a następnie w części „Korespondencja oferty”
należy zaznaczyć plik zawierający zawiadomienie, wezwanie lub informację,
i nacisnąć „Pobierz”.
19.
W celu zapoznania się z informacją z otwarcia ofert opublikowaną przez
Zamawiającego należy po wybraniu postępowania, którego dotyczy informacja,
na stronie postępowania nacisnąć „Dokumentacja postępowania”, a następnie
zaznaczyć plik zawierający informację i nacisnąć „Pobierz” (...).
23.
Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania Platformy — Informacja
dla Wykonawców można uzyskać w dni powszednie w godz. 7:00 — 19:00 pod nr tel.
(...).
26. Przepisy ustawy
PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno
z
Zamawiającym
jak
i
osobami
uprawnionymi
do
porozumiewania
się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza
to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,
w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie”.

Biorąc pod uwagę przytoczone postanowienia SIWZ Izba uznała, że Zamawiający w sposób
nie pozostawiający wątpliwości poinformował wykonawców o sposobie komunikacji
z ni
m na potrzeby prowadzonego postepowania. Zauważyć należy, że oprócz powyższych
informacji,
do dyspozycji wykonawców opublikowana została instrukcja korzystania
z platformy zakupowej, dostępna była też platforma e-learning’owa pozwalająca
na dodatkowe zap
oznanie się ze sposobem funkcjonowania Platformy zakupowej.
Szczególnie istotne znaczenie w przedmiotowej sprawie ma przytoczone wyżej
postanowienie punktu VII
ppkt 2 SIWZ, którym Zamawiający wprowadził domniemanie
prawidłowego doręczenia dokumentów wysłanych do wykonawców za pośrednictwem

Platformy: „dokument wysłany przy użyciu Platformy został doręczony Wykonawcy w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jego treścią”. W okolicznościach sprawy nie budzi również
wątpliwości fakt, że Odwołujący miał świadomość, że po upływie terminu składania ofert
Zamawiający wysyłał do niego „jakieś” dokumenty. Odwołujący przyznał, że otrzymywał
automatyczne powiadomienia e-
mail’owe o pojawieniu się na jego profilu nowych
dokumentów ze strony Zamawiającego. Biorąc pod uwagę treść punktu VII ppkt 2 SIWZ
Odwołujący powinien dołożyć wszelkiej staranności, by dotrzeć do tych dokumentów
i zapoznać się z ich treścią.
11 października 2019 r. za pośrednictwem Platformy do Odwołującego zostało skierowane
następujące wezwanie: „Zamawiający — Poczta Polska S.A. w imieniu, którego
postępowanie prowadzi Poczta Polska S.A. Biuro Zamówień, działając na podstawie
art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wzywa Państwa do złożenia aktualnych
na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń:
1)
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu — tj. dokumentów,
o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 2) i pkt 3) SIWZ,
2)
potwierdzających brak podstaw wykluczenia — tj. dokumentów, o których mowa
w rozdziale VI ust. 4 pkt 1) SIWZ.(...)
Dokumenty należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do dnia
21.10.2019 r.

Na wezwanie ze strony Odwołującego nie było żadnej reakcji. W tej sytuacji 24 października
2019 r. Zamawiający skierował do Odwołującego, za pośrednictwem Platformy zakupowej
następujące wezwanie: „Zamawiający — Poczta Polska S.A., w imieniu którego
postępowanie prowadzi Poczta Polska S.A. Biuro Zamówień, działając na podstawie
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej PZP,
wzywa do uzupełnienia aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń:
1)
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu — tj, dokumentów,
o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 2) i pkt 3) SIWZ,
2)
potwierdzających brak podstaw wykluczenia — tj. dokumentów, o których mowa
w rozdziale VI ust. 4 pkt 1) SIWZ.
Na wezwanie z dnia 11.10.2019 r. nie złożyliście Państwo wymaganych dokumentów.
Dokumenty należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do dnia
29.10.2019 r.

Wezwanie powyższe również nie spowodowało żadnego działania ze strony Odwołującego.
Konsekwencją było wykluczenie Odwołującego z postępowania, które nastąpiło 15 listopada
2019 r.

Z
godnie ze stanowiskiem Odwołującego zaprezentowanym podczas rozprawy, główną
przyczyną, dla której Odwołujący nie zapoznał się z treścią ww. wezwań, a w efekcie nie
zastosował się do nich, był nieintuicyjny sposób obsługi Platformy zakupowej. Odwołujący
wyjaśnił, że po uzyskaniu automatycznych powiadomień e-mail’owych usiłował pozyskać
przesłane do niego dokumenty korzystając z hiperłączy (linków) zawartych w treści tych
powiadomień. Linki nie prowadziły jednak do nowododanych przez Zamawiającego
dokumentów, a otwierały jedynie stronę główną Platformy zakupowej. Odwołujący przyznał,
że uznał, iż powyższe wskazuje na nieprawidłowe działanie Platformy i zaniechał dążenia
do pobrania przesłanych mu dokumentów, ale podejmował konsekwentne i wielokrotne
próby kontaktu telefonicznego z Zamawiającym.
Art. 10b Pzp stanowi: „Zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane
do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz
ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne
z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu
danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać wykonawcom dostępu
do postępowania o udzielenie zamówienia”. W obliczu ustalonego stanu faktycznego Izba
uznała, ze Zamawiający nie naruszył przytoczonego przepisu Pzp. Zarzut nr 1 odwołania nie
zmierzał do wykazania, że Platforma zakupowa Zamawiającego nie spełniała jakiegokolwiek
z powyższych wymogów. Odwołujący z całą pewnością był w stanie w prawidłowy sposób
korzystać z dostępnych mu funkcji Platformy, o czym świadczy chociażby fakt skutecznego
złożenia oferty. Fakt ten dowodził zdolności Odwołującego do korzystania z udostępnionego
mu narzędzia. Podniesienie zarzutu nieintuicyjnego sposobu obsługi Platformy wskazuje,
że przyczyny, dla których Odwołujący zignorował wezwania z 11 i 24 października 2019 r.
miały charakter subiektywny, całkowicie zależny od Odwołującego. Ustalenie to przesądza
o niezasadności zarzutu nr 1.
Zwrócić należy również uwagę, że Zamawiający w punkcie VII ppkt 23 SIWZ podał numer
telefonu do infolinii technicznej, która miała służyć pomocą wykonawcom, na wypadek
zaistnienia problemów z obsługą i funkcjonowaniem Platformy. Odwołujący nie skorzystał
z tej możliwości, zamiast tego podjął próby bezpośredniego kontaktu telefonicznego
z pracownikiem Zamawiającego, na okoliczność czego złożył dowody załączone
do Odwołania. Działanie takie, wobec treści punktu VII ppkt 26 SIWZ powinno być skazane
na niepowodzenie
– Zamawiający wprost poinformował, że nie przewiduje możliwości
kontaktu telefonicznego z biorącymi udział w postepowaniu wykonawcami. Tym samym
Odwołujący musiał być świadomy, że próby kontaktu telefonicznego z Zamawiającym nie
powinny przynieść spodziewanego rezultatu w postaci pozyskania informacji, co do sposobu
obsługi Platformy zakupowej. Podobnie należy ocenić próby doprowadzenia do spotkania

z Zamawiającym, jakie podjął Odwołujący. Działanie takie z całą pewnością nie może zostać
ocenione jako prawidłowy sposób postępowania wykonawcy w obliczu ewentualnych
trudności w obsłudze Platformy zakupowej.

Zarzuty nr 2 do 4, tj. zarzuty naruszenia
przez Zamawiającego:

art. 24 ust. 1 Pzp,
art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp
nie potwierdziły się.

15 listopada 2019 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu
go z postępowania. Informacja o wykluczeniu zawierała następujące uzasadnienie
dokonanej czynności:
„Podstawa prawna wykluczenia: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 pzp.
Podstawa faktyczna wykluczenia: Zamawiający w rozdz. VI ust. 4 SIWZ jednoznacznie
określił zakres i termin złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu — „Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 PZP (...)".
Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty wymagane w rozdz. VI ust. 4 SIWZ,
a więc niezgodnie z przywołanym zapisem SIWZ. W oparciu o art. 26 ust. 1 pzp, w sytuacji
gdy Wykonawca składa już z ofertą dokumenty, Zamawiający nie ma obowiązku ich badania
i powinien, w momencie uznania oferty za najwyżej ocenioną, wezwać Wykonawcę
do ich złożenia, działając w oparciu o art. 26 ust. 1 oraz zapis rozdz. VI ust. 4 SIWZ.
W konsekwencji Zamawiający wezwał w dniu 11.10.2019 r. Wykonawcę do złożenia,
w terminie do dnia 21.10.2019
r., dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie złożył dokumentów w terminie wymaganym przez Zamawiającego (brak
jakiejkolwiek reakcji ze strony Wykonawcy). Wykonawca, dniu 24.10.2019 r. zos
tał wezwany
do uzupełnienia, w terminie do dnia 29.10.2019 r., ww. dokumentów na podstawie art. 26
ust. 3 pzp. Również na to wezwanie Wykonawca nie zareagował (nie złożył dokumentów).
W związku z powyższym Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia
z postępowania”.

W świetle ustaleń poczynionych przez Izbę w zakresie dotyczącym zarzutu nr 1 odwołania
w ocenie Izby Odwołujący, z przyczyn leżących po jego stronie, nie zapoznał się treścią
wezwań z 11 i 24 października 2019 r., a w konsekwencji nie zastosował
się do ich dyspozycji. Tym samym, czynność wykluczenia Odwołującego z postępowania
była w pełni zasadna i prawidłowa. Odwołujący nie złożył na wezwanie Zamawiającego
dokumentów potwierdzających spełnianie przez Odwołującego warunków udziału
w
postępowaniu. Z tego względu podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
Pzp, który stanowi, że z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji
lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Fakt,
że Odwołujący załączył do swojej oferty wszystkie dokumenty, których zgodnie z punktem VI
ppkt 4 SIWZ żądać miał Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, nie ma znaczenia
dla oceny działań Zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1. Termin składania ofert upłynął 26 września 2019 r.,
o godzinie 14.00.
Wezwanie, które na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający skierował
do Odwołującego wysłane zostało 11 października 2019 r. i zgodnie z jego treścią
Odwołujący do 21 października 2019 r. miał obowiązek złożyć dokumenty i oświadczenia
wymie
nione w treści wezwania - aktualne na dzień złożenia. Tym samym, ww. dokumenty
i oświadczenia miały odzwierciedlać stan późniejszy o niemal jeden miesiąc od dnia złożenia
oferty.
O ile Zamawiający mógł uwzględnić część dokumentów i oświadczeń złożonych
ra
zem z ofertą, to wobec brzemienia art. 26 ust. 1 Pzp nie mogły one w pełni potwierdzać,
że Odwołujący spełnia warunki udziału w postepowaniu.
Podstawa prawna wskazana przez Zamawiającego tj. art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5
pkt 1 i 8 Pzp, w świetle uzasadnia podstaw faktycznych wykluczenia („W związku
z powyższym Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania”) nie
była wskazana w sposób właściwy, tj. odpowiednio precyzyjny. Uzasadnienie faktyczne
wskazuje na wykluczenie Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp
i to tak podstawa prawna powinna zostać wskazana w zawiadomieniu o wykluczeniu
Odwołującego.
Art. 192 ust. 2 Pzp stanowi, że Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie
przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania
o udzielenie zamówienia. Kierując się dyspozycją tego przepisu Izba oddaliła zarzuty nr 2

do 4 odwołania uznając, że o ile wskazana podstawa prawna wykluczenia Odwołującego nie
była w pełni precyzyjna, to fakt ten nie miał wpływu na wynik postępowania. Odwołujący
podlegał wykluczeniu z postępowania, a brak precyzji Zamawiającego we wskazaniu
podstawy prawnej czynności wykluczenia w żaden sposób powyższego nie zmienił.

Zarzuty nr 5 do 8, tj. zarzuty na
ruszenia przez Zamawiającego:

art. 26 ust. 1 Pzp,
art. 26 ust. 3 Pzp,
art. 26 ust. 2f Pzp,
art. 26 ust. 6 Pzp,
nie potwierdziły się.


Zgodnie z punktem VI ppkt 4 SIWZ Zamawiający przewidywał, że „przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 P
zp”, a zatem w sposób zgodny z dyspozycją art. 26 ust. 1 Pzp.
Jednocześnie Zamawiający nie wprowadził żadnego wymogu złożenia ww. dokumentów
i oświadczeń razem z ofertą, a zatem tak, jak zrobił to Odwołujący. Zamawiający nie
przewidział również żadnego odstępstwa od regulacji zawartej w punkcie VI ppkt 4 SIWZ
na wypadek złożenia przez wykonawcę kompletu oświadczeń i dokumentów razem z ofertą.
Tym samym uznać należy, że Zamawiający był w pełni uprawniony do wezwania
11 października 2019 r. na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia tych oświadczeń
i dokumentów. Logiczną konsekwencją braku reakcji Odwołującego na to wezwania było
kolejne, z 24 października 2019 r., na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Z tego względu w ocenie
Izby oba wezwani a były zgodne z przepisami Pzp. Skoro Odwołujący nie zgadzał
się z faktem wezwania go 11 i 24 października 2019 r. to był uprawniony do skorzystania
z odpowiedniego środka ochrony prawnej.
Zgodnie z art. 182
ust. 1 pkt 1 Pzp odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynno
ści zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekr
acza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Po przeprowadzeniu rozprawy Izba ustaliła, że zarzuty o numerach od 5 do 8 wymierzone
są w czynności Zamawiającego, na które ze względu na upływ terminu określonego
w art. 182 ust. 1
pkt 1 Pzp Odwołującemu nie przysługiwało już odwołanie. Tym samym

zarzuty powyższe zostały uznane za spóźnione. Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp Izba
odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu
określonego w ustawie. Ze względu jednak na konieczność ustalenia stanu faktycznego
i rozstrzygnięcia kluczowego dla wszystkich pozostałych zarzutów odwołania zarzutu nr 1,
zarzuty nr 5 do 8 musiały zostać rozpoznane. Wypełnienie przesłanek do odrzucenia
zarzutów nr 5 do 8 na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp ujawniło się dopiero po zamknięciu
rozprawy. Z tego względu Izba uznała, że zarzuty te jako rozpoznane merytorycznie i uznane
za niezasadne,
należy oddalić.

Zarzuty nr 9 do 12, tj. zarzuty naruszenia przez Zamawi
ającego:

art. 46 ust. 4a Pzp,
art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp,
art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp,
art. 7 ust. 1 Pzp,
nie potwierdziły się.


Izba uznała zarzuty o numerach od 9 do 12 za niezasadne w wyniku oddalenia zarzutów nr 1
do 8.
Zatrzymanie przez Zamawiającego wadium wniesionego przez Odwołującego było logiczną
i zgodną z prawem konsekwencją faktu zignorowania przez Odwołującego wezwania
na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp z 24
października 2019 r. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp
z
amawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. W ocenie Izby, wobec ustalonego stanu fa
ktycznego zostały wypełnione
przesłanki wskazane w ww. przepisie. Wobec powyższego obowiązkiem Zamawiającego
było zatrzymanie wadium Odwołującego i takiej czynności Zamawiający dokonał.
Prawidłowe było również uznanie przez Zamawiającego oferty Odwołującego za odrzuconą
– niezależnie od podstawy prawnej wskazanej przez Zamawiającego oferta wykonawcy
wykluczonego z postepowania, na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp
bezpośrednio z mocy
dyspozycji przepisu zostaje uznana za odrzuconą. Zaistnienie tego skutku nie jest
uzależnione od czynności Zamawiającego – przepis stanowi, że „Ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą”, a nie, że Zamawiający uznaje ofertę za odrzuconą

albo odrzuca ofertę. Tym samym już momencie dojścia do skutku wykluczenia
Odwołującego z postępowania jego oferta została uznana za odrzuconą.
Konsekwencją wykluczenia z postepowania jedynego wykonawcy, który złożył ofertę musiało
być, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp unieważnienie postepowania.
Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972).

…………………………..……………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie