eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2258/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-11-14
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2258/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 listopada 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 listopada
2019 r. przez wykonawcę MAAT4 Sp. z o.o., ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp.
z o.o., ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
MAAT4 Sp. z o.o., ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa
kwoty 18 00
0 zł 00 gr

(
słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Radomiu.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 2258/19

U z a s a d n i e n i e

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”)
prowadzi w trybie przetargu nieograniczoneg
o postępowanie o udzielenie zamówienia pod
nazwą „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz
stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze
Radomskiego Centrum Sportu”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843
), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu
5 lipca 2019 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2019/S 128-311774.
W postępowaniu tym wykonawca MAAT4 Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”) w dniu
7 listopada 2019 r.
złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Pismem z dnia 13 listopada 2019 r. skierowanym do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej Odwołujący wycofał odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwo
łania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie