eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 723/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-05-06
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 723/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Izabela Niedziałek - Bujak Protokolant: Jakóbczyk, Marcin

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2019 r. przez Odwołującego – M.
O.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Zadrzewień Zieleni i
R
ekultywacji ABIES”
, Łomnica 29, 22-234 Urszulin, w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego – PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1,
22-
400 Zamość
przy udziale
Wykonawcy
– Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa,
ul. Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

orzeka:
1
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnić wyniki aukcji
elektronicznej z dnia 4.04.2019 r. w zakresie zadań 2, 4, 5 i 6 i dokonany na tej
podstawie wybór ofert najkorzystniejszych w tych zadaniach; nakazuje unieważnić
czynność odrzucenia oferty Odwołującego złożonej na zadania nr: 2, 4, 5 i 6 oraz
nakazuje
poprawić, jako oczywistą omyłkę rachunkową wysokość wynagrodzenia
netto i brutto wskazaną w ofertach częściowych Odwołującego, przyjmując ceny
jednostkowe za 1 m
2

powierzchni wycinki wskazane w ofertach częściowych oraz
nakazuje powtórzyć czynność oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na
zadania 2, 4, 5 i 6.

2
Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego – PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Zamość i:
2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie:
piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego M. O.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Zadrzewień Zieleni i
Rekultywacji ABIES” w Łomnicy tytułem wpisu od odwołania;
str. 2

2.2
zasądza od Zamawiającego – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość na rzecz
Odwołującego – M. O. („Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji ABIES” w Łomnicy),
kwotę 18.584 zł 00 gr. (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote
zero groszy
) tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w związku z wpisem od
odwołania oraz wynagrodzeniem pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Zamościu.

Przewodniczący:
………………………………


str. 3

Sygn. akt: KIO 723/19

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, na wykonanie usługi wycinki drzew oraz odtworzenie
pasa te
chnologicznego w pobliżu czynnych linii el. SN WN w okresie 3 lat na obszarze
działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
(nr postępowania: ZPU/0005-P/2019),
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5.02.2019 r., 2019/S 025-
056703, wobec
czynności odrzucenia oferty złożonej na zadania 2, 4, 5 i 6 Wykonawca – M.
O.
(Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji „ABIES”) - Odwołujący wniósł w dniu 19
kwietnia 2019
r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 723/19).
W dniu 23.04.2019 r.
do postępowania odwoławczego przystąpił po stronie Zamawiającego
Wykonawca
Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Baranowie
Sandomierskim.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 6 w
zw. z art. 87 ust. 2 pkt 2, art. 91b ust. 1, ewentualnie art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 1 Ustawy
Prawo zamówień publicznych, polegające na niesłusznym odrzuceniu oferty powodu
uznania, że cena oferty nie odpowiada iloczynowi ilości m2 określonych przez
Zamawiającego i ceny za 1 m2 w sytuacji, gdy Zamawiający zobowiązany był zastosować
art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp i poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający z naruszeniem przepisów
przeprowadził aukcję elektroniczną z pominięciem Odwołującego mimo, że jego oferta w
dacie aukcji nie została odrzucona.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czynności: zaproszenia do aukcji elektronicznej, aukcji elektronicznej, wyboru oferty
najkorzystniejszej, odrzucenia oferty Odwołującego. Ponadto, wniósł o nakazanie
przeprowadzenia aukcji z udziałem Odwołującego, przeprowadzenia ponownego badania i
oceny ofert i poprawienia w ofercie Odw
ołującego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
oczywistych omułek rachunkowych, ewentualnie wezwania Odwołującego do złożenia
wyjaśnień.
Zamawiający poinformował Odwołującego w dniu 12.04.2019 r. o wyborze oferty
najkorzystniejszej oraz odrzuceniu jego
oferty w zakresie zadań 2, 4, 5 i 6. Odwołujący nie
był wcześniej informowany o przeprowadzonej aukcji, jak również o jej terminie.

str. 4

Uzasadnienie faktyczne i prawne
z odwołania.
Odwołujący złożył ofertę na zadania nr 2,4, 5 i 6. W formularzu oferty określił cenę za 1 m2
powierzchni: brutto, podatek VAT 8% oraz netto (pkt 6). W punktach 5 formularza oferty
Zamawiający wymagał wskazania łącznej ceny za całe zadanie (w okresie 3 lat). Odwołujący
został wezwany do złożenia dokumentów nie związanych z oferowaną ceną. Zamawiający
odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp wskazując w uzasadnieniu, że
cena oferty nie odpowiada iloczynowi ilości m2 określonych przez Zamawiającego i ceny za
1 m2.
Odwołujący przywołał zapisy siwz dotyczące sposobu obliczenia ceny (pkt 11 siwz), wzoru
umowy (załącznik nr 3 do siwz), z których wynika, że dla Zamawiającego kluczowe
znaczenie ma cena jednostkowa. Cena łączna miała charakter nieprzekraczalnego pułapu
(ceny maksymalnej). Rozliczanie z Zamawiającym odbywać miało się w oparciu o faktyczny
zakres prac i podaną w ofercie cenę jednostkową (§ 6 ust. 7 i 10 wzoru umowy).
Zamawiający w piśmie z dnia 14.03.2019 r. skierowanym do uczestników postępowania,
odpowiadając na zadanie pytanie nr 4 wskazał: „Czynnikiem cenotwórczym jest cena za 1
m2 wycinki i dotyczy ona zarówno drzew jak i krzewów”. Cenę tą Odwołujący podał
poprawnie w pkt 6 formularza cenowego. Wykonawca popełnił oczywiste omyłki rachunkowe
przy operacji mnożenia ceny jednostkowej oraz powierzchni całkowitej zadania za cały
okres. Przy prawidłowym mnożeniu cena zadania nr 2 wyniosłaby nie 3.251.340 zł brutto
(3.010.500 zł netto) tylko 3.250.951,92 zł brutto (różnica wynosi 388,08 zł).
W tej sytuacji Zamawiający zobowiązany był poprawić omyłki rachunkowe przy wyliczeniu
wartości zadań nr 2, 4, 5 i 6.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wnosił o jego oddalenie. Zdaniem
Zamawiającego oferta Odwołującego obarczona była błędem w wyliczeniu ceny, a nie
oczywistą omyłką rachunkową. Wskazał na rozumienie oczywistej omyłki wypracowane w
orzecznictwie KIO. Jest niezamierzoną omyłką popełnioną przez wykonawcę polegającą na
uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, np. błędne dodanie, odjęcie
czy też mnożenie. Omyłka nie może budzić żadnych wątpliwości, być bezsporna i możliwa
do poprawienia bez konieczności odwoływania się do innych dokumentów postępowania
bądź wyjaśnień wykonawcy. Natomiast błędem w obliczeniu ceny skutkującym odrzuceniem
oferty jest każdy inny błąd w obliczeniu ceny niż oczywista omyłka. Błędem jest więc błąd w
ustaleniu przez wykonawcę stanu faktycznego, np. wadliwe przyjęcie danych wynikających z
dokumentów siwz. W ofertach Odwołującego podana została cena za 1 m
(netto i brutto)
powierzchni wycinki i nie zawieraj
ą one operacji rachunkowych. Przy braku takich operacji
nie sposób dokonać poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp treści oferty.
str. 5

Zamawiający stwierdził przy ocenie oferty Odwołującego, że ceny nie odpowiadają
iloczynowi m

określonych przez Zamawiającego w każdym z trzech lat usługi i ceny podanej
przez wykonawcę za 1 m
2

wycinki. Zamawiający nie mógł ustalić jak doszło do popełnienia
błędu (brak operacji rachunkowych), co nie pozwalało mu uznać, że nie jest to błąd, a
oczywista omyłka. Błąd wykonawcy mógł wynikać bądź z błędów wynikających z przyjęcia
do wyliczeń określonej powierzchni do wykonania usługi, w którymś z trzech lat, bądź z nie
uwzględnienia któregoś z okresów wykonywania usługi. Zamawiający przyjął deklarację, jaką
wykonawca z
łożył w piśmie z dnia 28.03.2019 r., w której potwierdził, że popełnił istotny błąd
w obliczeniu ceny poprzez przyjęcie 2, a nie 3 lat wykonywania zamówienia.

Stanowisko Izby
Do rozpoznania odwołania zastosowanie znajdowały przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych obowiązujące w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (Dz.
U. z 2018 r.
, poz. 1986 z późn. zm.), w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.
Przystępując do rozpoznania odwołania, Izba w pierwszej kolejności zobowiązana była do
weryfikacji spełnienia przesłanek z art. 179 ust. 1 Ustawy, tj. istnienia po stronie
Odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w
wyniku kwestionowanej czynności Zamawiającego.

Ponieważ następstwem decyzji o
odrzuceniu oferty Odwołującego złożonej na zadania nr 2, 4, 5 i 6 było przeprowadzenia
aukcji elektronicznej bez udziału Wykonawcy oraz ustalenie na tej podstawie wyników
postępowania, wniesienie odwołania stanowiło jedyną drogę do wzruszenia niekorzystnej
decyzji w postępowaniu, co wypełnia przesłanki określone w Ustawie.


Na podstawie dokumentacji postępowania, w tym treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (siwz), oferty Odwołującego, a także wyjaśnień i dokumentów złożonych w toku
postępowania, Izba dokonała poniższych ustaleń faktycznych stanowiących podstawę do
wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi
oraz odtworzenie pasa technologiczn
ego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych SN
WN w okresie 3-letnim
na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość w
podziale na 6 zadań zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuścił
składanie ofert częściowych.
str. 6

W załączniku nr 1.1 do siwz, stanowiącym załącznik do umowy Zamawiający w odniesieniu
do każdego zadania i w kolejnych trzech latach planowanej wycinki, w tabelach prezentował
dane dotyczące: szacowanego zadrzewienia (%), całkowitej długości linii napowietrznej SN
(km), szacowanej długości wycinki (km), szacunkowej powierzchni wycinki (długość linii x
zadrzewienia x szerokości – m
).
Zgodnie z pkt 10.9 siwz wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić
lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu. Zgodnie z
pkt 10.10 siwz wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
W pkt 11 siwz Zamawiający opisał sposób obliczenia ceny wskazując, iż cenę należy
obliczyć dla każdego zadania częściowego oddzielnie (11.1), a cenę należy podać w złotych
polskich (11.2). Wynagrodzenie podane w ofercie jest stałe w całym okresie realizacji
przedmiotu umowy i ma charakter ryczałtowy i zostanie wskazane w umowie w § 6. Zgodnie
z ust. 10 wzoru umowy,
jeżeli faktyczny zakres robót będzie mniejszy od przewidzianego w
Załączniku nr 3 oraz ofercie Wykonawcy, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu
prop
orcjonalnie do zmniejszenia zakresu robót. Do rozliczenia zostaną przyjęte ceny
jednostkowe robót przyjęte przez Wykonawcę
. Wykonane roboty rozliczane będą na
podstawie wystawianych faktu częściowych. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania
stałego wynagrodzenia netto za km wycinki przez cały okres trwania Umowy (ust. 7).
Wykonane roboty rozliczane będą zgodnie z zakresem wycinki dla poszczególnych linii
wchodzących w skład zadania do wysokości 80% wartości zadania. Wypłata pozostałej
części należnego wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i
wywiązaniu się Wykonawcy z wszystkich wynikających z niej zobowiązań (ust. 3)
.
W piśmie z dnia 14.03.2019 r. na pytanie dotyczące sposobu sporządzenia oferty i
obowiązku wypełnienia pkt formularza dotyczących ceny za 1 km wycinki Zamawiający
wskazał, iż Należy podać wyłącznie: cenę łączną za całe zadanie (w okresie 3 lat) brutto i
netto oraz Cenę za 1 m2 powierzchni wycinki brutto i netto. Prosimy nie wypełniać pól z
danymi o cenach za 1 km z punktu 4
. podpunktów a), b) i c), które są zbędne w formularzu
ofertowym i pochodzą z błędnego wzorca. W przypadku ich wypełnienia, informacja ta nie
będzie brana pod uwagę. Czynnikiem cenotwórczym jest cena za 1 m2 wycinki i dotyczy ona
zarówno drzew jak i krzewów.

Zamawiający przewidział w siwz, po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej, przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli w danej części zostaną
str. 7

złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Parametrem licytowanym w aukcji
będzie cena poszczególnych części zamówienia. Wykonawcy, których oferty nie podlegają
odrzuceniu otrzymają drogą elektroniczną instrukcję obsługi systemu aukcyjnego, login i
hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu (pkt 2.2 i 2.3 siwz).
W for
mularzu oferty (załącznik nr 2 do siwz, załącznik nr 2 do Umowy) Zamawiający
wymagał oddzielnie dla każdego z zadań, na jakie składana była oferta podania łącznej ceny
za całe zadanie (w okresie 3 lat): wynagrodzenia brutto zł, podatku VAT 8%, ceny netto zł.
(pkt 5 formularza). W pkt 6 formularza podana miała być cena za 1 m
powierzchni wycinki:
brutto, netto, podatek VAT.
Odwołujący w formularzu oferty w pkt 6 dla zadań 2, 4, 5 i 6 określił ceny jednostkowe za 1
m
2
powierzchni wycinki: brutto, netto kwota
podatku VAT. W zadaniach nr 2 i 4 były to: 1,80
zł brutto, 1,67 zł netto oraz kwoty podatku VAT: odpowiednio 0,13 zł. W zadaniu nr 5 była to
cena: 1,14 zł brutto, 1,06 zł netto oraz 0,08 zł kwota podatku VAT. W zadaniu nr 6 była to
cena: 1,20 zł brutto, 1,11 zł netto, 0,09 zł kwota podatku VAT. W pkt 5 formularza oferty
Odwołujący określił łączną cenę za całe zadanie: Zadanie nr 2 - 3.251.340,00 zł brutto
(3.010.500,00 zł netto, 240.840,00 zł kwota podatku VAT 8%);zadanie nr 4 – 3.555.900,00 zł
brutto (3.2
92.500,00 zł netto, 263.400,00 zł kwota podatku VAT 8 %); zadanie nr 5 –
1.218.888,00 zł brutto (1.128.600,00 zł netto, 90.288,00 kwota podatku VAT 8%); zadanie nr
6
– 1.354.320,00 zł brutto (1.254.000,00 zł netto, 100.320,00 zł kwota podatku VAT 8%).
Po z
łożeniu oferty Odwołujący w piśmie z dnia 28.03.2019 r. przesłanym do Zamawiającego
oświadczył, uchylam się od skutków prawnych oświadczenia woli – oferty z dnia 15.03.2019
r. w postępowaniu ZPU/0005-P/2019 w zakresie zadania 5 i 6 z powodu istotnego błędu. W
oparciu o specyfikację zaoferowałem cenę dla zad. 5) 1.218.888 zł netto i dla zad. 6)
1.354.320 zł netto bez uwzględnienia tego, że w cenach tych omyłkowo ująłem prace na 2
lata a nie na 3 lata. Błąd ten jest istotny, ponieważ gdyby nie ten błąd, nie składałbym oferty
takiej treści, ponieważ cena określona w ofercie nie pokryje kosztów wykonania usługi z
prawidłowo rozpoznanym jej zakresem. Błąd ten odkryłem w dniu dzisiejszym, dlatego
oświadczenie niniejsze jest konieczne.

W terminie przewidzianym do s
kładania ofert (18.03.2019r.) złożone zostały: na zadanie nr 2
– siedem ofert (rozpiętość cen netto od 2.980.039,26 zł do 9.030.422,00 zł), na zadanie nr 4
– trzy oferty (rozpiętość cen netto od 3.292.500,00 zł do 9.876.978,50 zł), na zadanie nr 5 –
osiem
ofert (rozpiętość cen netto od 1.128.600,00 zł do 5.343.750,00 zł), na zadanie nr 6 –
osiem ofert (rozpiętość cen netto od: 1.254.000,00 zł do 5.646.690,00 zł).
W dniu 1.04.2019 r. Zamawiający zaprosił Wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej,
w tym w
zadaniu nr 2 zaproszenie otrzymało sześciu wykonawców, w zadaniu nr 4 trzech
str. 8

wykonawców, w zadaniu nr 5 siedmiu wykonawców, w zadaniu nr 6 siedmiu wykonawców.
Aukcja odbyła się w dniu 4.04.2019 r. od godziny 13:00 do godziny 13:20.
W dniu 11.04.2019 r.
Zamawiający poinformował o wyniku postępowania i wybranych w
poszczególnych zadaniach ofertach. W tym samym piśmie Zamawiający poinformował o
odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 wskazując w uzasadnieniu,
iż oferta zawierała błąd w obliczeniu ceny – Cena oferty nie odpowiada iloczynowi ilości m
2

określonych przez zamawiającego i ceny za 1 m
2
.


W oparciu o poczynione ustalenia Izba uznała, iż odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.
Uwzględniając odwołanie Izba miała na uwadze stan faktyczny wynikający z
przeprowadzonych dowodów z dokumentów – siwz, oferty Odwołującego oraz złożonych
dokumentów stanowiących podstawę decyzji o odrzuceniu tej oferty w zadaniach nr 2, 4, 5 i
6 przedmiotu zamówienia.
Izba uwzględniła odwołanie, gdyż decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty
Odwołującego, jako zawierającej błędy w obliczeniu ceny zaoferowanej na zadania nr 2, 4, 5
i 6, nie miała podstawy prawnej. Izba uznała, iż w treści oferty Odwołującego wystąpiła
omyłka rachunkowa, która powinna prowadzić do poprawienia wysokości wynagrodzenia
wskazanego w pkt 5 formularza ofert częściowych. Tym samym nie mogła wystąpić
przesłanka z art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
Odnosząc się do omyłek, które Zamawiający błędnie zakwalifikował jako błąd w obliczeniu
ceny należy w pierwszej kolejności wskazać, iż omyłki dotyczyły wyniku działania
matematycznego
– mnożenia ceny za 1 m
powierzchni wycinki
i ilości m
2
. Chociaż
Zamawiający sam w uzasadnieniu odrzucenia oferty w ten sposób opisał przyczynę błędu, to
odmówił przyjęcia, iż miała on charakter rachunkowy. Przedłożona dokumentacja
postępowania, w szczególności treść siwz wskazywała, iż omyłka miała podłoże
matematyczne,
a nie jak wskazał Zamawiający – została spowodowana złym rozeznaniem
zakresu świadczenia. W ocenie Zamawiającego, Wykonawca przyznał w złożonym
oświadczeniu z dnia 28.03.2019 r., iż nieprawidłowo rozpoznał zakres usługi, stąd cena
miała być błędnie skalkulowana. Odnosząc się do tego argumentu należało uwzględnić, iż
oświadczenie to faktycznie odnosiło się nie do ceny jednostkowej, ale wartości netto zadania
nr 5 i 6
, które miały nie obejmować pełnego okresu 3 lat. Powyższe nie przeczy zatem
twierdzeniu Odwołującego, iż wartość wskazana w pkt 5 formularza ofert cząstkowych
została wyliczona w sposób nieprawidłowy, gdyż nie uwzględnia wskazanej przez
Zamawiającego szacowanej wielkości powierzchni wycinki dla okresu 3 lat. Przyczyny tej
omyłki należało przede wszystkim upatrywać w braku szczegółowego opisania przez
str. 9

Zamawiającego sposobu obliczenia ceny za całość zadania. Zamawiający w siwz ograniczył
się w tym zakresie do ogólnych informacji, które nawet nie odnosiły się do wielkości
wskazanych w załączniku nr 1.1 do siwz. Dla prawidłowego wyliczenia wartości należało nie
t
ylko poprawnie zsumować wielkość powierzchni prezentowaną w tabelach dla
poszczególnych lat, ale również należało ustalić jednolity sposób wyliczenia wartości. Na
rozprawie strony w sposób odmienny prezentowały wyniki obliczeń, dla których podstawy
były takie same. Wynikało to z faktu, iż wyniki matematyczne różniły się w zależności od
tego, czy punktem wyjścia była cena jednostkowa netto za 1 m
, która podlegała
przemnożeniu przez całkowitą (zsumowaną poprawnie) wielkość powierzchni wycinki, czy
też cena jednostkowa brutto za 1 m
2
. Prz
yjmując pierwszą wyjściową - wartość netto
powiększona o stawkę VAT 8% dawała inny wynik, niż wynik mnożenia ceny jednostkowej
brutto i wielkości powierzchni. Powyższe wskazywało zatem, że właśnie prawidłowość
działania matematycznego była decydująca dla ustalenia wartości całego zadania. Przy obu
metodach przyjmując ceny jednostkowe wskazane dla danego zadania i wielkość
powierzchni można było otrzymać różny wynik. Jednocześnie przy różnych wynikach
zarówno zakres świadczenia (powierzchnia całkowita w okresie 3 lat) był ustalony
prawidłowo, jak i cena jednostkowa za 1 m
2

wskazana w ofercie nie ulegała zmianie. W
ocenie Izby,
w tej sytuacji Zamawiający miał możliwość samodzielnie skorygować wartość
zadań częściowych przyjmując ceny jednostkowe wskazane w ofercie i poprawić na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy treść oferty. Na tej podstawie Izba nakazała
Zamawiającemu poprawić omyłki rachunkowe jakie występują w ofercie Odwołującego
złożonej na zadania nr 2, 4, 5 i 6.
Odnosząc się na marginesie do oświadczenia Odwołującego złożonego Zamawiającemu w
toku czynności badania i oceny ofert, Izba uznała, iż nie mogło ono wywrzeć skutku w
postaci wycofania oferty, co było możliwe tylko do upływu terminu składania ofert i przy
wykorzystaniu wniosku
udostępnionego na ePUAP. Ponadto dotyczyło ono oferty złożonej
na zadanie nr 5 i 6
, a więc nie mogło automatycznie wywierać skutku przy ocenie oferty
złożonej na zadania nr 2 i 4. W ocenie Izby Zamawiający powinien był, niezależnie od tego
oświadczenia (które nie wpływa na ocenę charakteru omyłki, jako rachunkowej),
poinformować Wykonawcę o dokonanej zmianie treści oferty, która była wynikiem
poprawienia omyłki rachunkowej, co umożliwiłoby Wykonawcy wyrażenie na nią zgody, bądź
odmówienie zgody na taką zmianę. Dopiero gdyby Wykonawca nie wyraził zgody,
Zamawiający miałby podstawę do odrzucenia jego oferty, ale już w oparciu o przepis art. 89
ust. 1 pkt 7 Ustawy.

W oparciu o art. 192 ust. 2 Ustawy Izba orzekła jak w sentencji.
str. 10

O
kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz
art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów
postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. oraz uzasadnione
koszty
Odwołującego stwierdzone rachunkami przedłożonymi przed zamknięciem rozprawy
w wysokości uwzględniającej wynagrodzenie pełnomocnika oraz opłatę skarbową od
pełnomocnictwa.

Przewodniczący: ……………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie