eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 549/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-04-10
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 549/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska, Protokola

nt: Marta Słoma
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia
2019 roku w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej w dniu 29 marca 2019 r. przez E.S. w
postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa – Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla m. st. Warszawy w Warszawie

orzeka:

1. oddala
odwołanie;
2.
kosztami postępowania obciąża E.S. i
2.1.
z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez E.S. tytułem
wpisu od odwołania,
2.2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz E.S. kwoty
5 000 zł 00 gr (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy)
tytułem nadpłaconego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
do Sądu Okręgowego w Warszawie.

………………………………..Sygn. akt: KIO 549/19
Uzasadnienie


Zamawiający – Skarb Państwa – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.
st. Warszawy w Warszawie
– prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na dokonanie
całkowitej rozbiórki części budynku usługowo - hotelowo - restauracyjnego przy
ul. Okopowej 65 w Warszawie, wraz z opróżnieniem z wyposażenia i złożeniem do depozytu
w magazynie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zwanej
dalej ustawą P.z.p.

W dniu 29 marca 2019 roku odwołująca E.S. wniosła odwołanie wobec postanowień
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.).

Odwołująca zarzuciła zamawiającemu:
1)
naruszenie art.7 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy P.z.p., poprzez opisanie przedmiotu
zamówienia w załączniku 9C projekt budowlany - opis techniczny do projektu rozbiórki, pkt.
1.5, w sposób nie jednoznaczny z wymaganiami określonymi w decyzji nr III OT/445/2015 z
dnia 29.07.2015 r.
Zamawiający w załączniku nr 9C, projekt budowlany - opis techniczny do projektu
rozbiórki, pkt. 1.5, opisał iż przedmiotem zamówienia przewidziane jest takie działanie:
CZĘŚĆ A ulegnie rozbiórce od II piętra wzwyż;
CZĘŚĆ B ulegnie rozbiórce całkowitej;
natomiast decyzja nr III OT/445/2015 z dnia 29.07.2015 r. nakazuje odwołującemu dokonanie
całkowitej rozbiórki tylko 3 piętra, 4 piętra, 5 piętra, 6 piętra bez podziału na części budynku.
2.
Naruszenie art. 7 ustawy P.z.p. w zw. z art.
799 § 1 K.p.c. poprzez określenie założeń
zamówienia określonych w załączniku 9B, dział II, PKT. 5.3.1., które naruszają zasadę
przeprowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika.
Zamawiający w załączniku nr 9B, dział II, pkt. 5.3.1 określił wymagania zamówienia
wskazując, że przed rozpoczęciem demontażu należy odłączyć obiekt od zewnętrznych sieci
zasilających. Tymczasem takie rozwiązanie uniemożliwi odwołującemu użytkowanie I oraz II
piętra budynku, które rozbiórce nie podlegają i nadal mogą być przez niego użytkowane.
Odwołująca wniosła o nakazanie zamawiającemu zmiany treści s.i.w.z.:

Ad. II. 1 powyżej, tj. załącznika nr 9C projekt budowlany – opis techniczny do projektu rozbiórki,
pkt. 1.5, w taki sposób aby jednoznacznie był zgodny z wymaganiami określonymi w decyzji
nr III OT/445/2015 z dnia 29.07.2015 r. i wskazywał, że budynek „Czarny Kot" ulegnie
rozbiórce od II piętra wzwyż, poprzez dokonanie całkowitej rozbiórki 3 piętra, 4 piętra, 5 piętra,
6 piętra.
Ad. II. 2 powyżej, tj. załącznika nr 9B, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych, dział II, pkt. 5.3.1, poprzez określenie wymagań w taki sposób, że
na
czas trwania prac wykluczone jest odłączanie instalacji budynku od sieci zewnętrznych, w
tym na kon
dygnacjach, do II piętra włącznie.
Odwołująca podniosła, że posiada interes we wniesieniu odwołania. Odwołująca jest
inwestorem,
który wybudował budynek będący przedmiotem częściowej rozbiórki. Wskazana
decyzja nr III OT/445/2015 z dnia 29.07.2015 r. precy
zyjne wskazuje zakres prac będących
przedmiotem zamówienia, a niezgodne z tą decyzją opisanie tego przedmiotu spowoduje
poniesienie przez odwołującą szkody, co będzie wynikiem naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy P.z.p.
Jednocześnie określenie wymagań zamówienia poprzez wskazanie, że przed
rozpoczęciem demontażu należy odłączyć obiekt od zewnętrznych sieci zasilających,
spowoduje szkodę w postaci braku możliwości użytkowania tej części budynku, która nie
podlega rozbiórce i jest dopuszczona do użytkowania.
Odwołująca stwierdziła, że zamawiający w załączniku 9C projekt budowlany — opis
techniczny do projektu rozbiórki, w pkt. 1.5, opisał przedmiot zamówienia w sposób odmienny
od opisu przedmiotu zamówienia wynikającego z w decyzji nr III OT/445/2015 z dnia
29.07.2015 r., która jest podstawą niniejszego postępowania.
W załączniku nr 9C, projekt budowlany - opis techniczny do projektu rozbiórki, w pkt. 1.5,
zamawiający opisał, iż przedmiotem zamówienia jest przewidziane działanie polegające na
rozbiórce:
#
CZEŚĆ A BUDYNKU - ulegnie rozbiórce od II piętra wzwyż;
#
CZĘŚĆ B BUDYNKU - ulegnie rozbiórce całkowitej
Tymczasem decyzja nr III OT/445/2015 z dnia 29.07.2015 r., w części wskazującej na zakres
rozbiórki, nie wskazuje podziału budynku na Część A i Część B, i określa jedynie, iż ma być
dokonana całkowita rozbiórka:
-
3 piętra
-
4 piętra

-
5 piętra
-
6 piętra
W żadnej części tej decyzji nie jest wskazane, że ulec mają całkowitej rozbiórce piwnice
oraz piętra 1 i 2 w jakiejś części budynku.
Takie odmienne od źródłowej decyzji określenie przedmiotu zamówienia, będące
wynikiem naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy P.z.p.., spowoduje poniesienie
przez odwołującą szkody.
2.
Zamawiający w załączniku 9B, dział II, PKT. 5.3.1., określił założenia zamówienia w
sposób który narusza zasadę przeprowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla
dłużnika wskazując, że przed rozpoczęciem demontażu należy odłączyć obiekt od
zewnętrznych sieci zasilających.
Takie rozwiązanie uniemożliwi odwołującemu użytkowanie I oraz II piętra budynku które
rozbiórce nie podlegają i nadal mogą być przez niego użytkowane, szczególnie jeżeli weźmie
się pod uwagę fakt długotrwałości procesu realizacji zamówienia.
Żądana zmiana pkt. 5.3.1 w załączniku nr 9B, dział II, poprzez określenie wymagań w taki
sposób, że na czas trwania prac wykluczone jest odłączanie instalacji budynku od sieci
zewnętrznych, na kondygnacjach do II piętra włącznie, umożliwi odwołującemu użytkowanie
kondygnacji dopuszczonych do użytkowania.

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 10 kwietnia 2019 roku zamawiający podniósł, że
o
dwołująca się nie jest osobą uprawnioną do wniesienia odwołania, zgodnie z dyspozycją art.
179 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przysługują środki ochrony prawnej. Nie jest
w
ykonawcą ani innym podmiotem, mającym interes w uzyskaniu danego zamówienia, który
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy i nie ubiega się o udzielenie zamówienia.
Odwołująca jest właścicielem budynku, któremu nakazano rozbiórkę części obiektu,
zgodnie z Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 1110T/455/2015 z dnia
29 lipca 201 5r. i którego rozbiórki dotyczy prowadzone postępowanie.
Bezspornym zatem jest, iż odwołująca nie jest stroną postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,
Zamawiający stwierdził, że ze względu na fakt, iż odwołująca, zobowiązana do
dokonania rozbiórki części obiektu, zgodnie z ww. decyzją, nie dokonała jej w wyznaczonym
przez PINB dla m.st. Warszawy terminie, organ ten jako organ uprawniony z mocy prawa,

prowadzi obecnie postępowanie egzekucyjne mające na celu wykonanie obowiązku
dokonania przedmiotowej rozbiórki.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 7 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy P.z.p.,
zamawiający stwierdził, że z treścią Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla m.st. Warszawy Nr 1110T/445/2015 z dnia 29
.07.2015r. właściciel budynku (odwołująca),
zobowiązana została do dokonania rozbiórki nadbudowy i rozbudowy budynku, o którym
mowa w ww. decyzji.
Rozbiórka nadbudowy dot. rozbiórki 3, 4, 5 i 6 piętra budynku, który Decyzją Nr
326/N/2002 z dnia 19.09.2002r. otrzymał pozwolenie na użytkowanie wybudowanej wówczas
części tego budynku, tj. I i II piętra i został oznaczony w dokumentacji projektowej,
sporządzonej dla potrzeb prowadzonego postępowania, jako część „A”.
Rozbiórka rozbudowy dotyczy zaś części budynku, która została dobudowana, już po
uzyska
niu przez właściciela budynku (odwołującą) ww. pozwolenia na jego użytkowanie i
została oznaczona w dokumentacji projektowej, sporządzonej dla potrzeb prowadzonego
postępowania, jako część „B”
W ocenie zamawiającego, bezspornym zatem jest fakt, iż w decyzji Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. W-
wy, nakazującej dokonanie rozbiórki
nadb
udowy i rozbudowy budynku i doprowadzenie jego stanu do powierzchni użytkowej,
zgodniej z pozwoleniem na jego użytkowanie z dnia 19.09.2002 r. jest mowa o rozbiórce
nadbudowy i rozbudowy budynku.
W dokumentacji projektowej dla potrzeb postępowania przyjęto, iż pierwotnie
wybudowany budynek, który uzyskał pozwolenie na użytkowanie, został oznaczony jako część
„A”, zaś część budynku dobudowana w późniejszych latach, bez wymaganych prawem
pozwoleń, została oznaczona jako część „B”.
Takie oznaczenie umożliwi wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia
właściwe określenie części budynku, które podlegają rozbiórce, tj. zrozumienie, iż rozebrać
należy nadbudowę budynku - oznaczoną jako część „A” - piętro 3, 4, 5 i 6 oraz rozebrać
całkowicie rozbudowaną część budynku - oznaczoną jak część „B”.
Zakres rozbiórki określony Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla m.st. Warszawy z dnia 29.07.2015r. oraz dokumentacj
ą projektową, stanowiącą cześć
specyfikacji
istotnych warunków zamówienia jest identyczny.
Ponadto
zamawiający stwierdził, że to do niego należy określenie przedmiotu
zamówienia, który, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, musi być

opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący dla wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
Odnosząc się do treści zarzutu naruszenia art. 7 ustawy P.z.p. w zw. z art. 799 § 1 K,
K.p.c.
, zamawiający stwierdził, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania r
obót budowlanych Rozdział 18 § 240 ust. 3, przed rozpoczęciem robót
rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej,
teletechnicznej
, wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto, zgodnie z § 242 tego
rozporządzenia, w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej
położonych kondygnacjach jest zabronione.
Biorąc zatem pod uwagę obowiązujące aktualnie przepisy prawa, do których
z
amawiający jest zobowiązany się stosować, zarzut podnoszony przez odwołującą jest
niezasadny i sprzeczny z aktualnie obowiązującym prawem,
Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż odwołująca jest osobą nieuprawnioną do
wniesienia odwołania i nie posiada interesu w jego wniesieniu w rozumieniu art. 179 ust. 1
ustawy Prawo
zamówień publicznych (nie jest wykonawcą ubiegającym się o udzielenie
zamówienia) zamawiający wniósł o odrzucenie odwołania w całości.

Izba zważyła, co następuje:

Decyzją nr III OT/445/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku wydanej przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy nakazano dokonanie całkowitej
rozbiórki:
3 piętra o powierzchni użytkowej 603,23 m
2
, powierzchni
całkowitej 812,06 m
2

4 piętra o powierzchni użytkowej 506,66 m
2
, powierzchni
całkowitej 742,43 m
2

5 piętra o powierzchni użytkowej 344,72 m
2
, powierzchni
całkowitej 517,30 m
2

6 piętra (poddasze) o powierzchni użytkowej 171,07 m
2
, powierzchni
całkowitej 245,86
m
2

rozbudowanego, nabudowanego
budynku usługowo – hotelowego „Czarny Kot” położonego
przy ul. Okopowej 65 w Warszawie
– działka ew. nr 35/3 (obecnie 35/11) z obrębu 6-03-02,
bez wymaganego pozwolenia na budowę do stanu o powierzchni użytkowej 1822,70 m
2
,
powierzchni całkowitej 2211,00 m
2
, określonego decyzją Nr 326/N/2002 z dnia 19.09.2002 r.
o pozwoleniu na użytkowanie części budynku, tj. I i II piętra, wydaną z up. Burmistrza Gminy
Warszawa
– Centrum i inwentaryzacją z lipca 2002 r.

Zamawiający w załączniku 9C projekt budowlany — opis techniczny do projektu
rozbi
órki, w pkt. 1.5, zamawiający opisał, iż przedmiotem zamówienia jest przewidziane
działanie polegające na rozbiórce:
#
CZEŚĆ A BUDYNKU - ulegnie rozbiórce od II piętra wzwyż;
#
CZĘŚĆ B BUDYNKU - ulegnie rozbiórce całkowitej.

Zamawiający w załączniku 9B, dział II, PKT. 5.3.1., określił założenia zamówienia
wskazując, że przed rozpoczęciem demontażu należy odłączyć obiekt od zewnętrznych sieci
zasilających.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie jest bezzasadne.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, iż odwołująca nie jest uprawniona do
korzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p.

Warunkiem wniesienia odwołania przez wykonawcę, uczestnika konkursu oraz inny
podmiot, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p., jest wykazanie, że ma on lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Przesłanki wskazane w artykule muszą
być spełnione łącznie.
Należy zwrócić uwagę, iż legitymacja do wniesienia odwołania służy tylko takiemu
podmiotowi, który wykaże, że posiada obiektywną, tj. wynikającą z rzeczywistej utraty
możliwości uzyskania zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, potrzebę
uzyskania określonego rozstrzygnięcia. Ponadto norma prawna wskazuje na interes w
uzyskaniu danego zamówienia, a zatem interes ten dotyczyć musi tego konkretnego
postępowania, w którym środek ochrony prawnej jest stosowany. Wnoszący środek ochrony
prawnej jest zobligowany wykazać, że obiektywnie w konkretnym postępowaniu ma potrzebę
uzyskania danego zamówienia, będącego przedmiotem określonego postępowania. Fakt
posiadania przez odwołującego interesu, uprawniającego go do wniesienia odwołania,
podl
ega badaniu w toku postępowania odwoławczego lub skargowego. W przypadku
stwierdzenia braku tej przesłanki dopuszczalności wniesienia odwołania, podlega ono
oddaleniu.
Oprócz interesu w uzyskaniu danego zamówienia, wykonawca, którzy korzysta ze
środka ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązany
jest wykazać, że poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy P.z.p.

A zatem wykonawca, który zamierza skorzystać ze środków ochrony prawnej, musi
wykazać, że chce lub chciał uzyskać dane zamówienie publiczne, a zamawiający swoim
działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z przepisami ustawy P.z.p., albo pozbawił go
możliwości uzyskania tego zamówienia, albo w sposób istotny je utrudnił, w wyniku czego
wykonawca poniósł lub może ponieść szkodę. Szkoda wykonawcy najczęściej polegać będzie
na utracie korzyści wynikających z realizacji tego zamówienia.
W rozpoznawanym przypadku odwołująca nie zamierza ubiegać się o przedmiotowe
zamówienie. Wręcz przeciwnie – analiza materiału dowodowego, w tym w szczególności
decyzji z dnia nr III OT/445/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku oraz składane przez pełnomocnika
odwołującej oświadczenia oraz wnioski o unieważnienie postępowania – wskazują, że w
interesie odwołującej jest, by do zamówienia w ogóle nie doszło. Odwołująca wskazuje jedynie
na szkodę, którą poniesie w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
Tym samym stwierdzić należy, że odwołująca nie wykazała, że jest uprawniona do
korzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. Nie ma
ona bowiem zamiaru ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a szkodę
uzasadnia wyłącznie faktem realizacji zamówienia.
Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia art. 7 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy P.z.p.,
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w załączniku 9C projekt budowlany - opis techniczny
do projektu ro
zbiórki, pkt. 1.5, w sposób niejednoznaczny z wymaganiami określonymi w
decyzji nr III OT/445/2015 z dnia 29.07.2015 r.
W myśl art. 29 ust. 1 ustawy P.z.p., przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty.
W pierwszej kolejności Izba podkreśla, że zawarte w cytowanym przepisie
sformułowanie „jednoznaczny” należy rozumieć jako takie, które nie pozwala na dowolną
interpretację, nie zaś jako tożsame z określeniami zawartymi w innych aktach czy
dokumentach. Tym samym stwierdzić należy, że zamawiający nie był obowiązany opisywać
przedmiot zamówienia w sposób identyczny z treścią decyzji nr III OT/445/2015 z dnia
29.07.2015 r.

Odwołujący wskazuje, że zamawiający w załączniku nr 9C, projekt budowlany - opis
techniczny do projektu rozbiórki, pkt. 1.5, opisał iż przedmiot zamówienia obejmuje
następujące czynności:

CZĘŚĆ A ulegnie rozbiórce od II piętra wzwyż;
CZĘŚĆ B ulegnie rozbiórce całkowitej;
w sytuacji, gdy decyzja nr
III OT/445/2015 z dnia 29.07.2015 r. nakazuje odwołującemu
dokonanie całkowitej rozbiórki tylko 3 piętra, 4 piętra, 5 piętra, 6 piętra bez podziału na części
budynku.

Odwołujący zdaje się nie zauważać, że przedmiotowa decyzja nakazuje całkowitą
rozbiórkę rozbudowanego, nabudowanego budynku usługowo – hotelowego „Czarny Kot”
położonego przy ul. Okopowej 65 w Warszawie – działka ew. nr 35/3 (obecnie 35/11) z obrębu
6-03-
02, bez wymaganego pozwolenia na budowę do stanu o powierzchni użytkowej 1822,70
m
2
, powi
erzchni całkowitej 2211,00 m
2
, określonego decyzją Nr 326/N/2002 z dnia 19.09.2002
r. o pozwoleniu na użytkowanie części budynku, tj. I i II piętra, wydaną z up. Burmistrza Gminy
Warszawa
– Centrum i inwentaryzacją z lipca 2002 r.

Z powyższego wynika, że decyzją objęto rozbiórkę wszystkich części budynku, które
zostały rozbudowane i nadbudowane ponad część obejmującą I i II piętro budynku
określonego w decyzji z 2002 roku.

Zamawiający nie naruszył zatem przepisów wskazanych przez odwołującego w
odwołaniu. Określenie w projekcie budowlanym części budynku jako A i B nie jest sprzeczne
z treścią decyzji. To, że w projekcie budowlanym przyjęto nazewnictwo niewskazane w decyzji,
nie oznacza, że przedmiot zamówienia wykracza poza zobowiązanie do rozbiórki w niej
określone. Odwołująca zresztą faktu tego nie wykazała.
Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia art. 7 ustawy P.z.p. w zw. z art. 799 § 1
K
.p.c. poprzez określenie założeń zamówienia określonych w załączniku 9B, dział II, PKT.
5.3.1.,
które naruszają zasadę przeprowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla
dłużnika.
Izba stwierdza, iż konieczność odłączenia rozbieranego budynku od zewnętrznych
sieci zasilających jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych
W myśl § 240 ust. 3 rozporządzenia, przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych
należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto, odnosząc się do stanowiska odwołującej, iż w
przypadku odłączenia budynku od sieci nie będzie mogła ona korzystać z I i II piętra, wskazać
należy, iż zgodnie z § 242 rozporządzenia, w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych
przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

Izba oddaliła wniosek pełnomocnika odwołującej o przeprowadzenie dowodu z opinii
biegłego na okoliczność interpretacji treści decyzji nr III OT/445/2015 z dnia 29.07.2015 r.
Izba wskazuje, że dowód z opinii biegłego przeprowadza się wówczas, gdy do
rozstrzygnięcia sprawa wymagana jest wiedza fachowa z określonej dziedziny. Za
niedopuszczalne uznaje się przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia
obowiązującego stanu faktycznego i prawnego oraz zasad stosowania i wykładni
obowiązujących przepisów prawa.
Izba podkreśla natomiast, że w sytuacji, gdy strona ma wątpliwości co do treści decyzji
administracyjnej, może ona na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) zwrócić się
do organu, który wydał decyzję o wyjaśnienie jej treści w drodze postanowienia. Odwołująca
nie wykazała, by korzystała ze wskazanego uprawnienia.
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, czyli stosow
nie do wyniku postępowania.

…………………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie