eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 23/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-01-22
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 23/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki, Beata Pakulska - Banach, Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Dominik Haczykowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 22 stycznia 2019 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
7 stycznia 2019 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
SYSTRA
spółka akcyjna w Paryżu, Francja oraz S. B. i J.B., prowadzących działalność
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK
Mosty s.c. S.B., J.B.
we Wrocławiu

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe spółka
akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Multiconsult
Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Transprojekt Gdański spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku i Voessing Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Poznaniu, zgłaszających przystąpienie do podstępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia SYSTRA spółka akcyjna
w
Paryżu, Francja oraz S.B. i J.B., prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki
cywilnej pod firmą Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK Mosty s.c. S.B., J.B. we Wrocławiu
kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu,
3. zasądzić od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia SYSTRA
spółka akcyjna w Paryżu, Francja oraz S.B.i J.B., prowadzących działalność gospodarczą w
formie spółki cywilnej pod firmą Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK Mosty s.c. S.B., J.B.
we Wrocławiu na rzecz zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna Centrum
Realizacji Inwestycji w Warszawie
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset
złotych zero groszy), stanowiącą wynagrodzenie pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.


Przewodniczący:
………….........................…

………….........................…

………….........................…

Sygn. akt KIO 23/19

U z a s a d n i e n i e


PKP Polskie Linie Kolejowe
spółka akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji w
Warszawie
(dalej: Zamawiający) prowadzi postępowanie na udzielenie zamówienia
publicznego,
którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty
budowlane dla
przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20)”.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986; dalej: Prawo zamówień
publicznych).
W t
ymże postępowaniu, w dniu 7 stycznia 2019 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia SYSTRA spółka akcyjna w Paryżu, Francja oraz
S.B. i J.B.
, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Biuro
Projektowo - Konsultingowe BPK Mosty s.c. S.B., J.B.
we Wrocławiu (dalej: Odwołujący),
zostało wniesione odwołanie.
W dniu 22 stycznia 2019 r., na posiedzeniu,
przed otwarciem rozprawy, Odwołujący
cofnął odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 Prawa
zamówień publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze.
Zgodnie z art. 187 ust. 8
Prawa zamówień publicznych Izba postanowiła o zwrocie na
rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 b
Rozporządzenia w sprawie wysokości sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018
r., poz 972) zasądzono koszty pełnomocnika Zamawiającego.

Przewodniczący: ………….........................…

………….........................…

………….........................…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie