eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1594/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-22
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1594/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę Fiorentini Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego wykonawcy Fiorentini Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kwoty
15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony
wpis od odwołania.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………………………


Sygn. akt KIO 1594/18

U Z A S A D N I E N I E

Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
, dalej „Zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowych
reduktorów ciśnienia gazu do 60 m
3
/h dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej:
„ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 30 maja 2018 r. pod numerem 2018/S 101-231711.
W dniu 10 sierpnia 2018 r. wykonawca
Fiorentini Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, dalej
„Odwołujący”, wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie.
Do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie żaden wykonawca
nie przystąpił.
Pismem z dnia 20 sierpnia 2018 r.
zamawiający poinformował Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej o uwzględnieniu zarzutów odwołania w całości. Niniejsza odpowiedź została
podpisana przez osoby umocowane
do reprezentacji Zamawiającego.
Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa
do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zgodnie z art. 186 ust. 2 us
tawy Prawo zamówień publicznych W przypadku
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba
może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
wykonawcy, pod warunkiem,
że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego
nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu
.
Ponieważ po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca Izba
związana była oświadczeniem Zamawiającego i umorzyła postępowanie odwoławcze.

Na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 us
tawy Prawo zamówień publicznych koszty
postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba
orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 15 000 zł uiszczonej
tytułem wpisu.

Przewodniczący: ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie