eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1592/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-27
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1592/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 27 sierpnia 2018 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
10 sierpnia 2018 r. przez
wykonawcę PROLIGHT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Pruszkowie w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Państwowy Zespół
Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach

przy udziale wykonawcy
LTT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającegopostanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Poczta Polska spółka akcyjna w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy
pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017, poz. 1579
z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………….........................…

Sygn. akt KIO 1592/18

U z a s a d n i e n i e


Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE" im. Tadeusza
Sygietyńskiego w Otrębusach (dalej: Zamawiający) prowadzi postępowanie na udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Zakup, dostawa i montaż oświetlenia
scenicznego dla PZLPiT „Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego”.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579; dalej: Prawo zamówień publicznych).
W
tymże postępowaniu, w dniu 10 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę PROLIGHT
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pruszkowie (dalej: Odwołujący), zostało
wniesione odwołanie.
W dniu 27 sierpnia 2018 r
., przed otwarciem rozprawy, Odwołujący cofnął odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 Prawa zamówień
publicznych,
umorzyła postępowanie odwoławcze.
Zgodnie z art. 187 ust. 8
Prawa zamówień publicznych Izba postanowiła o zwrocie na
rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Przewodniczący: ………….........................…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie