eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1533/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-23
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1533/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania
odwoławczego w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 sierpnia 2018r. przez wykonawcę Z.K. prowadzącą
działalność gospodarczą pod nazwą WINGSTORE Z.K. ul. Wincentego Pola 35a, 58-500
Jelenia Góra w postępowaniu prowadzonym przez 22 Bazę Lotnictwa Taktycznego, ul. 17
marca 20, 82-200 Malbork


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz wykonawcy Z.K.
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą WINGSTORE Z.
K., ul. Wincentego Pola 35a, 58-
500 Jelenia Góra kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.Przewodniczący:………………………


Sygn. akt KIO 1533/18

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. 17 marca 20, 82-200 Malbork
wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa latarek
stanowiących indywidualne wyposażenie żołnierza dla 22. BLT Malbork” powadzonego w
formie przetargu nieograniczonego,
zamówienie nr 22.BLT.SZP.2612.63.2018.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30 lipca 2018r. w Dzienniku
Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 595464-N-2018 oraz w tym samym dniu
umieszczono jej n
a stronie internetowej Zamawiającego.

Nie zgadzając się z niektórymi postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ Odwołujący: Z.K prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą WINGSTORE Z.K., ul. Wincentego Pola 35a, 58-500 Jelenia Góra w dniu 3 sierpnia
2018r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając
Zamawiającemu:
1) naruszenie art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze z
m.), zwanej dalej ustawą Pzp w zw. z art. 7
ustawy Pzp, poprzez
a)
sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 2.1-2.15 Załącznika nr 7 do
SIWZ - Wymagania eksploatacyjno-
techniczne) w sposób, naruszający zasadę uczciwej
konkurencji oraz zasadę równego traktowania wykonawców, tj. wskazanie na takie
parametry latarki co do źródła i mocy światła, czasu świecenia, wagi, zasilania, zasilania,
wodoodporności, wstrząsoodporności, ładowania, główki latarki oraz systemu mocowania,
które mogą zostać spełnione tylko przez jeden konkretny produkt określonego producenta, tj.
latarkę Sidewinder produkowaną przez firmę Streamlight, której wyłącznym dystrybutorem
na terenie Polski jest firma Mactronic sp. z o.o. sp. k. we Wrocławiu.
b)
sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 7.3 Załącznika nr 7 do SIWZ
- Wymagania eksploatacyjno-
techniczne) w sposób, naruszający zasadę uczciwej
konkurencji oraz zasadę równego traktowania wykonawców, tj. wprowadzenie wymogu
dysponowania przez wykon
awcę autoryzowanym przez producenta wyrobów serwisem lub
posiadania własnych autoryzowanych uprawnień serwisowych pozwalających na
prowadzenie na terenie RP serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczanych
wyrobów,
2) naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 usta
wy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w
sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Jednocześnie Odwołujący wnosił o modyfikację SIWZ w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia poprzez zmianę zapisów co do charakterystyki źródła światła, opisu głowicy
latarki, sposobu mocowania klipsa oraz zapewnienia przez wykonawcę serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego w następujący sposób:
a)
określenie trzech poziomów intensywności świecenia oraz światła trybu
stroboskopu w jednej z diod,
b)
określenie, że główka latarki musi posiadać możliwość obrotu co najmniej o
130 stopni,
c)
określenie, że latarka musi posiadać mocny i sztywny klips do montowania na
pasku i na systemie MOLLE,
d)
wykreślenie zapisu pkt. pkt. 7.3 Załącznika nr 7 do SIWZ - Wymagania
eksploatacyjno-techniczne.

Nadto, Odwołujący wnosił o zasądzenie od Zamawiającego kosztów postępowania, w
tym kosztów zastępstwa adwokackiego wg norm przepisanych.

W tym stanie rzeczy Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

W dniu 22 sierpnia 201
8r., przed wyznaczoną rozprawą, do siedziby Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło pismo Odwołującego z dnia 22 sierpnia 2018r.o cofnięciu odwołania.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo z
amówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 wraz ze zm.),
postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd.2 ustawy Pzp Izba postanowiła zwrócić na rzecz
Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Wo
bec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust.1 pkt. 3
lit. a i ust. 4
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 wraz ze zm.).


Przewodniczący:….………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie