eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1527/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-08-20
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1527/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2018 roku
w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 sierpnia 2018 roku przez
Wykonawcę Roche Diagnostics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Wojewódzki Szpital
Zespolony w Lesznie

przy udziale:
Wykonawcy
ABBOTT Laboratories Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
o sygnaturze akt KIO 1527/18 po stronie zamawia
jącego


orzeka:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze w związku z uwzględnieniem przez Zamawiającego
odwołania, w zakresie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 w związku
z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do punktów: II. 3, 8,
9
załącznika numer 18.2.3, punktu III. 6 załącznika numer 18.2.3. oraz punktu V. 7
odwołania;

2.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu zmianę postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym w odwołaniu:
2.1. punkt I. 3.3. - Szcze
gółowy opis przedmiotu zamówienia, poprzez dopuszczenie
możliwości wykonywania parametrów EBV EBNA IgG, EBV VCA IgG, EBV VCA IgM
na dodatkowym aparacie w laboratorium Zamawiającego,
2.2. punkt II. 7 oraz punkt III. 3 -
załącznika numer 18.2.3 poprzez usunięcie z jego treści
sformułowania:
„Chłodzenie
odczynników
na
pokładzie
aparatu
w temperaturze nie wyższej niż 12 stopni C” i zastąpienie go sformułowaniem:

“chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora umożliwiające ich ciągłe
przechowywanie, zgodnie z w
ymogami producenta odczynników opisanymi
w instrukcji”,
2.3. punkt II.10
– załącznika numer 18.2.3. poprzez usunięcie z jego treści
sformułowania: „objętość martwa w kubeczku próbkowym nie więcej niż 50 µl”,
i zastąpienia go sformułowaniem: „objętość martwa w kubeczku próbkowym nie
więcej niż 100 µl”.

3.
W pozostałym zakresie oddala odwołanie.

4.
kosztami postępowania obciąża Zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony
w Lesznie i
4.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Wykonawcę Roche
Diagnostics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania,
4.2.
zasądza od Zamawiającego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na
rzecz
Wykonawcy
Roche Diagnostics Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 18.600,00 zł (słownie:
osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania oraz
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 1527/18
Uzasadnienie


Zamawiający -
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
w Lesznie
prowadzi postępowanie
pn.: „Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów
zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury z zakresu biochemii, immunochemii dla potrzeb
Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod nr 2018/S 140-320069 w dniu 24 lipca 2018 roku.
Postępowanie prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego
, o wartości zamówienia
po
wyżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”
lub „Pzp”.

Dnia 2 sierpnia
2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione
odwołanie przez wykonawcę – Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(zwanego
dalej Odwołującym), wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (zwanej dalej „SIWZ")

Odwołujący zarzucił Zamawiającego naruszenie następujących przepisów:
1) art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 7 ust 1 Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących
mieć wpływ na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez
dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych,
charakterystycznych dla wyrobów konkretnego producenta, czym uniemożliwił złożenie
oferty Odwołującemu,
2)
art. 7 ust. 1 Pzp poprzez określenie sposobu oceny ofert w kryterium „parametry
techniczne" w sposób nieobiektywny, nieproporcjonalny, sprzeczny z zasadą równego
traktowania i uczciwej konkurencji.

W wyniku naruszenia przepisów ustawy uszczerbku doznał interes Odwołującego w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia (został on pozbawiony możliwości złożenia ważnej
i konkurencyjnej oferty), a
tym samym Odwołujący został narażony na znaczną szkodę.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmian w SIWZ -
zgodnie z żądaniami wynikającymi z uzasadnienia odwołania.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący przedstawił następujący stan faktyczny:
p
rzedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów
kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury z zakresu biochemii,
immunochemii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wyspecyfikowany w pkt 3.3.
SIWZ oraz formularzu asortymentowo-
cenowym. Ponadto w załączniku nr 18.2.3 do SIWZ
Odwołujący opisał parametry techniczne wymagane, natomiast w załączniku nr 18.2.2
przedstawiono parametry oceniane.
Po wnikliwej
analizie tych dokumentów Odwołujący stwierdza, że znajdujące się
w obecnym kształcie zapisy SIWZ łącznie dyskwalifikują jakąkolwiek konkurencję firmy Abbott,
gdyż nie ma na rynku analizatora, który spełniałby wszystkie zapisy SIWZ. Analizatory firmy
Abbo
tt jako jedyne spełniają wymagania SIWZ w sztucznie skompilowanej "mozaice"
wszystkich punktów specyfikacji.
Należy podkreślić, że poprzednie, unieważnione postępowanie dotyczącego tego
samego przedmiotu zamówienia, nie zawierało postanowień, które aktualnie faworyzują firmę
Abbott. Zamawiający jeszcze kilka miesięcy temu nie widział potrzeby wprowadzania
do specyfikacji rozwiązań faworyzujących ww. wykonawcę. Postępowanie zakończyło
się wyborem oferty Abbott, ale na skutek wyroku KIO musiała być odrzucona (wcześniej
odrzucono ofertę Odwołującego, który omyłkowo zaoferował niewłaściwy odczynnik),
a w efekcie przetarg był unieważniony. W kolejnej „edycji” Zamawiający „zdegradował” zapis,
który był problematyczny dla Abbott, zarazem dodając wymogi, których wcześniej nie było,
a nagle stały się bezwzględnie konieczne, choć powodują, że w postępowaniu została
wyeliminowana konkurencja Abbotta.
W tych okolicznościach Odwołujący jest zmuszony podnieść zarzuty względem
następujących postanowień SIWZ:

I.

Zamawiający w pkt 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia, określił, że obejmuje
m.in. (II. Diagnostyka Zakażeń) testy do EBV EBNA IgG, EBV VCA IgG, EBV VCA IgM (poz.
8, 9, 10 tabeli Diagnostyka zakażeń).
Powyższe uniemożliwia złożenie oferty Odwołującemu. Zamawiający wpisał wykonywaną
liczbę ww. badań w ilości po 600 oznaczeń na 44 miesiące co wskazuje, że Zamawiający
zamierza oznaczać nie więcej niż po 3 oznaczenia tych parametrów w tygodniu. Badania EBV
nie są badaniami pilnymi ani ratującymi życie, Zamawiający może więc dopuścić zlecanie
wykonywania ich w certyfikowanym laboratorium zewnętrznym. Takie rozwiązanie nie
ograniczałoby
konkurencji
oraz
byłoby
ekonomicznie
uzasadnione.

Dlatego Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
- zmiany SIWZ poprzez dop
uszczenie wykonywania parametrów EBV EBNA IgG, EBV
VGA IgG, EBV VCA IgM w certyfikowanym laboratorium zewnętrznym zamiast
na dzierżawionym systemie biochemiczno-immunologicznym, przy założeniu,
że w cenie określonej w ofercie zostaną uwzględnione wszystkie koszty wykonania
badań, w szczególności transport materiału oraz przesłanie wyników;
-
ewentualnie dopuszczenie możliwości wykonywania parametrów EBV EBNA IgG, EBV
VCA IgG, EBV VCA IgM na dodatkowym aparacie w laboratorium Zamawiającego.

II.
Parametry wskazane w Załączniku nr 18.2.3. Formularz wymaganych - oferowanych
parametrów
technicznych
i
użytkowych:
parametry
systemu
biochemiczno-
immunochemiczny. Pracownia biochemii, immunochemii.
Opis parametrów granicznych dla systemu biochemiczno-immunochemicznego -
Pracownia biochemii, immunochemii -
jest tendencyjny i preferujący jednego dostawcę.
Funkcjonalność i przeznaczenie przedmiotu zamówienia powinna być opisana w sposób
maksymalnie otwarty, zapewniający Zamawiającemu uzyskanie oczekiwanego efektu
końcowego (sprawne wydawanie badań wysokiej jakości) przy jednoczesnym opisie
adekwatnym do ilości badań oraz istotnych cech urządzeń. Opisywanie cech urządzenia
w sposób bardzo szczegółowy i charakterystyczny dla konkretnego wyrobu uniemożliwia
kon
kurowanie o przedmiotowe zamówienie, pomimo że na rynku są urządzenia cechujące się
innymi właściwościami szczegółowymi, ale w pełni wystarczającymi dla sprawnego
funkcjonowania laboratorium Zamawiającego. I tak:
Punkt 1, 4,
6 Załącznika nr 18.2.3.
Zamawia
jący wymaga w Załączniku nr 18.2.3 zaoferowania wolnostojącego systemu
biochemiczno-
immunologicznego składającego się z czterech modułów fabrycznie
nowych: 2 biochemicznych (główny i zapasowy) i jednego immunochemicznego,
wyposażonego w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań
biochemiczno-
immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego
przenoszenia między aparatami.
W pierwszej kolejności podnieść trzeba, że zapis ten pozostaje w sprzeczności
z opisem w treści SIWZ (III. Opis Parametrów Granicznych, str. 6): Wolnostojący
system biochemiczno-
immunologiczny składający się z trzech modułów fabrycznie
nowych

Pomijając tą nieścisłość, ilość modułów powinna być powiązana z ilością wykonywanych
badań oraz wydajnością modułów (opisaną w pkt 4) oraz ilością pozycji odczynnikowych
(opisanych w pkt 6). Zamawiający deklaruje wykonanie ok. 1.500 oznaczeń

biochemicznych (z ISE) dziennie (w sumie 55 parametrów) i ok. 170 oznaczeń
immunochemicznych dziennie (w sumie 35 parametr
ów), a więc sprawne oznaczenie tej
ilości oznaczeń może być zagwarantowane przy innej charakterystyce analizatorów /
modułów, adekwatnej do ilości oznaczeń i ilości parametrów.
W związku z tym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie
z
aoferowania i odpowiednią modyfikacje warunków granicznych załącznika nr 18.2.3
na następujące:
Ad. Punkt 1:
-
wolnostojącego systemu biochemiczno-immunologicznego głównego składającego się
z dwóch modułów: jednego biochemicznego i jednego immunochemicznego,
wyposażonego w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań
biochemiczno -
immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego
przenoszenia między aparatami.
- analizatora biochemicznego zapasowego oraz analizatora immunochemicznego
zapasowego
Ad. Punkt 4:
-
wydajność modułu biochemicznego nie mniej niż 1000 testów/h z ISE, wydajność
modułu immunochemicznego nie mniej niż 150 testów/h, wydajność analizatora
biochemicznego zapasowego nie mniej niż 300 testów/h, wydajność analizatora
immunochemicznego zapasowego nie mniej niż 80 testów/h.
Ad. Punkt 6:
-
min. 65 miejsc odczynnikowych dla modułu biochemicznego i analizatora
biochemicznego zapasowego łącznie oraz min 40 miejsc odczynnikowych dla modułu
immunochemicz
nego i analizatora immunochemicznego zapasowego łącznie.

Punkt 3 -
Załącznik nr 18.2.3.
W punkcie 3 Załącznika nr 18.2.3 Zamawiający w sposób arbitralny określa powierzchnię
3,9 m2 na instalację oferowanych analizatorów. Jednocześnie Zamawiający w pkt V SIWZ
wymaga dostosowania przestrzeni pracowni biochemiczno-immunochemicznej i pracowni
CITO (przestrzeń całkowita, po wyburzeniu ścian ma wymiary 675 cm - 963 cm = 65 m2)
do oferowanego sprzętu. Oznacza to, że przyjęta powierzchnia 3,9 m2 pozostaje
w rażącej dysproporcji do powierzchni całej pracowni 65 m2, co sugeruje że Zamawiający
już z góry założył wymiary konkretnego analizatora /systemu.
W związku z tym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie
zaofer
owania i odpowiednią modyfikację warunków granicznych załącznika nr 18.2.3
na następujące:Ad. Punkt 3:
-
Zamawiający ze względu na remont i reorganizację Pracowni biochemii
i immunochemii dopuszcza wizję lokalną i wymaga zaproponowania ergonomicznego
rozmieszczenia oferowanych analizatorów, przy czym łączna powierzchnia zajmowana
przez oferowane urządzenia nie może być większa niż 4,3 m2.

Punkt 7 -
Załącznik nr 18.2.3.
W punkcie 7 warunków granicznych Zamawiający autorytatywnie określił temperaturę
w jakiej mają być chłodzone odczynniki na pokładzie oferowanych analizatorów (2 - 12°C).
Tymczasem jest to cecha która nie jest jednostajna u różnych wytwórców analizatorów
i
Zamawiający nie powinien z góry narzucać ściśle określonych zakresów
temperaturo
wych. Każdy producent w zależności od zastosowanej metody i kompozycji
odczynników, wyznacza indywidualnie optymalną temperaturę dla swoich systemów.
W związku z tym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie
zaoferowania i odpowiednią modyfikacje warunków granicznych załącznika nr 18.2.3 na
następujące:
Ad. Punkt 7:
-
chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora umożliwiające ich ciągłe
przechowywanie, zgodnie z wymogami producenta odczynników opisanymi
w instrukcji.

Punkt 8 - Z
ałącznik nr 18.2.3.
W punkcie 8 warunków granicznych Zamawiający opisał wymóg jednoczesnego
załadowania do podajnika systemu minimum 400 próbek. Biorąc pod uwagę aktualną ilość
próbek dziennie nie istnieje ryzyko wystąpienia potrzeby jednorazowego wstawienia
aż 400 próbek naraz (co jest praktycznie nierealne do wykonania). Ponadto większość
analizatorów ma możliwość ciągłego dostawiania próbek w trakcie pracy.
W związku z powyższym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez
dopuszczenie zaoferowania
i odpowiednią modyfikacje warunków granicznych załącznika
nr 18.2.3 na następujące:
Ad. Punkt 8:
-
jednoczesne załadowanie do podajnika systemu minimum 150 próbek,
z możliwością ich ciągłego dostawiania w trakcie pracy.

Punkt 9 -
Załącznik nr 18.2.3,
W punkcie 9 warunków granicznych Zamawiający opisał wymóg próbek STAT -
dedykowana strefa dla min. 20 próbek lub każda pozycja w podajniku wyzwalana
naciśnięciem przycisku. Jest to opis specyficzny dla analizatorów firmy Abbott, a sposób
podawania i proced
owania próbek pilnych STAT jest różny u różnych wytwórców
analizatorów. Zamawiający nie powinien z góry narzucać ściśle określonych rozwiązań
technicznych w tej kwestii.
W związku z tym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez
dopuszczenie
zaoferowania i odpowiednią modyfikacje warunków granicznych załącznika
nr 18.2.3 na następujące:
Ad. Punkt 9:
STAT -
dedykowany podajnik lub strefa dla próbek pilnych STAT, oznaczanych
priorytetowo przed próbkami rutynowymi.

Punkt 10 -
Załącznik nr 18.2.3.
W punkcie 10 parametrów granicznych Zamawiający opisał wymóg, aby objętość martwa
w kubeczku próbkowym była nie więcej niż 50uL. Z praktycznego punktu widzenia (przy
oznaczaniu np. próbek pediatrycznych) istotna jest nie tyle objętość martwa, która jest
stała dla próbki, lecz to jaką objętość próbki realnie pobiera analizator do wykonania
oznaczeń (a ta objętość jest często kilkukrotnie większa od tzw. objętości martwej).
Większość analizatorów na rynku posiada objętość martwą w kubeczku próbkowym
w granicach 100uL.
W związku z tym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie
zaoferowania i odpowiednią modyfikacje warunków granicznych załącznika nr 18.2.3
na następujące:
Ad. Punkt 10:
objętość martwa w kubeczku próbkowym nie więcej niż 100 uL.

Punkt 13 -
Załącznik nr 18.2.3.
W punkcie 13 warunków granicznych Zamawiający opisał warunek dodawania
odczynników, katibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych w trakcie pracy systemu bez
przerywania oznaczeń, zatrzymywania lub pauzowania analizatora. Oferowane przez
Odwołującego rozwiązanie zapewnia Zamawiającemu większą ilość miejsc
odczynnikowych niż ilość wykonywanych parametrów, tak więc nie będzie potrzeby
dostawiania lub wymiany odczynników w trakcie pracy.

Ponadto, analizatory po
zatrzymaniu i uzupełnieniu odczynników przechodzą bardzo
szybko w tryb pracy rutynowej, co nie zaburza ciągłości pracy, zwłaszcza przy zaoferowaniu
analizatorów backup.
W związku z tym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie
zaoferowa
nia i odpowiednią modyfikacje warunków granicznych załącznika nr 18.2.3
na następujące:

Ad. Punkt 13:
-
możliwość dodawania kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych w trakcie pracy
systemu bez przerywania oznaczeń, zatrzymywania lub pauzowania analizatora.
Możliwość dodawania odczynników w trybie Stand-by analizatora.

Pun
kt 14 Załącznik nr 18.2.3.
W punkcie 14 ww. załącznika, Zamawiający opisał warunek przechowywania statywów
z kontrolami na pokładzie systemu. Z praktycznego punktu widzenia wymóg ten jest
nieuzasadniony, w szczególności w sytuacji, gdzie kontrole wykonuje się raz dziennie,
a dla parametrów nie oznaczanych codziennie - co kilka dni. Efekt ewaporacji materiału
k
ontrolnego oraz zasady dobrej praktyki laboratoryjnej wymagają, aby materiał kontrolny
był otwarty jak najkrócej (tylko do wykonania oznaczenia kontrolnego) i był dalej
przechowywany w lodówce i w zamknięciu, co gwarantuje stabilność oznaczanych
analitów w kontroli.
W związku z powyższym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez
wykreślenie tego warunku granicznego.

III.
Parametry
wskazane w Załączniku nr 18.2.3. Formularz Wymaganych – Oferowanych
Parametrów Technicznych I Użytkowych: Parametry systemu immunochemicznego.
Pracownia zakaźna

Pun
kt 2 Załącznik nr 18.2.3.
W punkcie 2 ww. Załącznika Zamawiający opisał warunek maksymalna wydajność
modułu immunochemicznego nie mniej niż 100 testów/h.
Zamawiający deklaruje na pracowni zakażeń wykonanie ok. 70 oznaczeń
immunochemicznych dziennie (w sumie 11 parametrów), a więc sprawne oznaczenie
tej ilości oznaczeń może być zagwarantowane przy innej charakterystyce analizatora,
adekwatnej do ilości oznaczeń i ilości parametrów.

W związku z tym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie
zaoferowania i odpowiednią modyfikacje warunków granicznych załącznika nr 18.2.3
na następujące:
wydajność modułu immunochemicznego nie mniej niż 80 testów/h.

Pun
kt 3 Załącznika nr 18.2.3.
W punkcie 3 Zamawiający w sposób arbitralny określił temperaturę w jakiej mają być
chłodzone odczynniki na pokładzie oferowanych analizatorów (2 - 12°C). Tymczasem nie
jest to cecha jednolita u różnych wytwórców analizatorów i Zamawiający nie powinien
z góry narzucać ściśle określonych zakresów temperaturowych. Każdy producent
w zależności od zastosowanej metody i kompozycji odczynników, wyznacza indywidualnie
optymalną temperaturę dla swoich systemów.
W związku z tym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie
zaoferowania i odpowiednią modyfikacje warunków granicznych załącznika nr 18.2.3
na następujące:
Ad. Punkt 3
chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora umożliwiające ich ciągłe
przechowy
wanie, zgodnie z wymogami producenta odczynników opisanymi
w instrukcji.

Pun
kt 5 Załącznika nr 18.2.3.
W punkcie 5 Zamawiający opisał warunek dodawania odczynników, kalibratorów, kontroli
i materiałów zużywalnych w trakcie pracy systemu bez przerywania oznaczeń,
zatrzymywania lub pauzowania analizatora. Oferowane przez Odwołującego rozwiązanie
zapewnia Zamawiającemu dużo większą ilość miejsc odczynnikowych, niż ilość
wykonywanych parametrów, tak więc nie będzie potrzeby dostawiania, czy też wymiany
odczy
nników w trakcie pracy.
Poza tym analizator po zatrzymaniu i uzupełnieniu odczynników przechodzi bardzo
szybko w tryb pracy rutynowej, co nie zaburza ciągłości pracy.
W związku z tym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie
zaoferowani
a i odpowiednią modyfikacje warunków granicznych załącznika nr 18.2.3
na następujące:
Ad. Punkt.5:
możliwość dodawania kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych w trakcie pracy
systemu bez przerywania oznaczeń, zatrzymywania lub pauzowania analizatora.
Możliwość dodawania odczynników w trybie Stand-by analizatora.

Punkt 6 Załącznik nr 18.2.3.
W punkcie 6 Zamawiający określił powierzchnię na instalację oferowanego analizatora
150 x 150 cm, co daje 2,25 m2. Sugeruje to, że Zamawiający już z góry założył wymiary
konkretnego analizatora / systemu.
W związku z tym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie
zaoferowania i odpowiednią modyfikacje warunków granicznych załącznika nr 18.2.3
na następujące:
Ad. Pkt. 6:
-
Zamawiający dopuszcza wizję lokalną Oferentów i wymaga zaoferowania
ergonomicznego rozmieszczenia oferowanego analizatora w pracowni zakaźnej przy
czym łączna powierzchnia zajmowana przez analizator nie może być większa niż 2,6
m2.

IV.


Dotyczy parametrów z: FORMULARZ WYMAGANYCH - OFEROWANYCH PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH: Dodatkowe parametry wymagane
Punkt 1
W punkcie 1 Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki i kalibratory
immunochemiczne pochodziły od jednego producenta. Jest to selektywny wymóg
i niezroz
umiały, gdyż przy oferowaniu zintegrowanego systemu biochemiczno-
immunochemicznego warunek spójności i kompatybilności odczynników i kalibratorów
powinien dotyczyć zarówno części biochemicznej jak i immunochemicznej, gdyż tylko
to gwarantuje poprawność wykonanej kalibracji i gwarancję jakości wyników.
W związku z tym Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie
zaoferowania i odpowiednią modyfikacje warunków granicznych załącznika nr 18.2.3
na następujące:
-
Zamawiający wymaga aby wszystkie odczynniki i kalibratory biochemiczne
i immunochemiczne pochodziły od jednego producenta.

V.
Załącznik nr 18.2.2 PARAMETRY TECHNICZNE - OCENIALNE
W parametrach ocenianych Zamawiający preferuje i punktuje pewne specyficzne cechy
charakterystyczne dla zestawów odczynnikowych i analizatorów firmy Abbott. Nie bierze pod
uwagę, że podobne rozwiązania jeżeli chodzi o funkcjonalność i praktyczny efekt końcowy
są oferowane przez inne firmy w innych analizatorach, choć literalnie opisy szczegółów
technicznych mogą się różnić.

Dlatego Odwołujący wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez nadanie poniższym punktom
załącznika nr 18.2.2 następującego brzmienia:
Ad. p.1:
Zakres liniowości oznaczeń enzymatycznych min.: ALT - 4000 U/L, AST - 4000 U/L, Amylaza
- 6000 U/L, ALP - 4000 U/L, GGT - 9000 U/L, CK - 4000 U/L w pierwszym oznaczeniu lub po
automatycznym rozcieńczeniu próbki.
Ad. p.3:
Wydajność maksymalna analizatora immunochemicznego w platformie zintegrowanej powyżej
165 oznaczeń/h.
Ewentualnie w tym punkcie wprowadzenie punktacji proporcjonalnej za wydajność powyżej
warunku granicznego.
Ad. p.4:
Wszystkie zaoferowane kalibratory oraz kontrole biochemiczne i immunochemiczne
niewymagające rekonstytucji.
Ad. Pk. 5
Oznaczenia Anty-
HCV, HBsAg, HIV, Syphilis posiadające szczegółowy opis interpretacji
wyników oznaczeń.
Ad. p.6:
Odczynniki gotowe do użycia w pojemnikach do bezpośredniego wstawienia do analizatora.
Ad. p.7:
Przebieg reakcji w kuwetach jednorazowych.

Odwołujący, na wzmocnienie swojej argumentacji przywołał orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej o sygnaturze: KIO 765/14 z 5 maja 2014 roku, KIO 1630/12 z 17 sierpnia 2012,
uchwały Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze: KIO/KD 58/16 z 31 sierpnia 2016 roku,
KIO/KD 48/16 z 10 sierpnia 2016 roku oraz na wyroki: Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia
21 kwietnia 2011 r. o sygn. akt III C 1161/09, Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 stycznia
2012 r. o sygn. akt VI ACa
965/11, Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 maja 2009 r.
XII Ga 143/09.

Dnia 6 sierpnia 2018 roku do p
ostępowania odwoławczego zgłosił przystąpienie
po
stronie Zamawiającego wykonawca Abbott Laboratories Poland Spóła z ograniczoną
o
dpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Przystępującym) wnosząc
o oddalenie odwołania w całości.

Dnia 16 sierpnia 2018 roku do Krajowej Izby Odwoławczej została złożona pisemna
odpowiedź Zamawiającego na odwołanie, w której Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania
w całości. W ustnym oświadczeniu złożonym na posiedzeniu Zamawiający sprostował

pisemne
oświadczenie, wskazując, iż częściowo uwzględnił zarzuty odwołania w zakresie
postanowień zawartych w odwołaniu w punktach:

punkt II. 3, 8, 9
załącznika numer 18.2.3,

punkt
III. 6 załącznika numer 18.2.3. oraz


w punkcie V. 7 odwołania.
Zamawiający nie uwzględnił zarzutów odwołania dotyczących postanowień SIWZ,
wskazanych
w odwołaniu w punktach:

punkt I
– w całości,

punkt II
– 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14 załącznika numer 18.2.3,

punkt III
– pkt. 2, 3, 5 załącznika numer 18.2.3,

punkt IV
– pkt. 1,

punkt V
– pkt. 1, 3, 4, 5, 6.

Dnia 17 sierpnia 2018 roku na posiedzeniu Przystępujący złożył pismo procesowe,
w którym wniósł o oddalenie odwołanie w całości jako niezasadnego. Oświadczenie
to, Przystępujący sprostował na posiedzeniu ustnie do protokołu i wniósł o oddalenie
odwołania w zakresie zarzutów nieuwzględnionych przez Zamawiającego. Przystępujący
nie wniósł sprzeciwu w zakresie zarzutów uwzględnionych przez Zamawiającego.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron oraz uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń
i stanowisk Stron oraz uczes
tnika postępowania odwoławczego, Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła co następuje:


Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.; dalej:
„Pzp” lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania.
Odwołanie zostało złożone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 2 sierpnia 2018 roku
oraz została przekazana w ustawowym terminie kopia odwołania Zamawiającemu, co zostało
potwierdzon
e na posiedzeniu z ich udziałem.
Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki
ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu,
a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy - to jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia
oraz możliwości poniesienia szkody.

Izba stwierd
ziła także skuteczność wniesionego przystąpienia do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego. Zgłoszenie przystąpienia nastąpiło z zachowaniem
terminu określonego w art. 185 ust. 2 Pzp. Kopia przystąpienia została przekazana
Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie – co również zostało potwierdzone
na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania.
Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę
dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie, dowody
złożone na rozprawie przez Odwołującego i załączone do pisma procesowego
Przystępującego a także stanowiska i oświadczenia złożone pisemnie oraz ustnie
na rozprawie, do protokołu. Izba oddaliła jednocześnie wniosek Zamawiającego o
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu
z treści ulotki urządzenia Cobas 8.000, które nie
zostały sporządzone w języku polskim. Zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 20184 poz. 1092) strona, która powołuje się na dokument
sporządzony w języku obcym przedstawia jego tłumaczenie na język polski, czego
Zamawiający zaniechał.

Izba ustaliła i zważyła:

W pierwszej kolejności, mając na uwadze uwzględnienie przez Zamawiającego
odwołania w zakresie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
w odniesieniu do punktów II. 3, 8, 9 załącznika numer 18.2.3, punktu III. 6 załącznika numer
18.2.3. oraz w punktu
V. 7 odwołania oraz z uwagi na brak sprzeciwu Przystępującego, wobec
uwzględnienia części zarzutów Izba uznała, że postępowanie odwoławcze w ww. zakresie
podlega umorzeniu. W tym miejscu Izba wskazuje, że celowość i zasadność ww. czynności
Zamawiającego znalazła się poza merytoryczną oceną Izby.

Następnie, Izba wskazuje iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie z uwagi
na
częściowe potwierdzenie się zarzutów, dotyczących naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 Pzp
w związku z art. 7 ust. 1 Pzp, które może mieć istotny wpływ na wynik postępowania. Poprzez
część postanowień SIWZ Zamawiający naruszył przepisy prawa zamówień publicznych
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz w zakresie zasady równego traktowania
wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji, zatem w tym zakresie odwołanie zostało
uwzględnione. Zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeśli stwierdzi
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia.

Izba
rozpoznając odwołanie dokonuje oceny w zakresie zarzutów zawartych
w odwołaniu, czy postanowienia zawarte przez Zamawiającego w treści SIWZ, nie naruszają
przepisów prawa zamówień publicznych

Zgonie z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp - przedmiot
zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 Pzp -
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie
o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Izba w pełni podziela stanowisko przywołane w wyrokach Sądów Okręgowych i Sądu
Apelacyjnego oraz w wyrokach i uchwałach Krajowej Izby Odwoławczej przywołanych przez
Odwołującego w odwołaniu, zgodnie z którymi: „Opis przedmiotu zamówienia powinien
umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować
nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję. Naruszenie
zasady uczciwe
j konkurencji określonej w ustawie z uwagi na niewłaściwe opisanie przedmiotu
zamówienia zachodzi, między innymi w sytuacji, gdy zamawiający opisze przedmiot
zamówienia przez zbytnie dookreślenie przedmiotu powodujące, bez uzasadnienia,
wskazanie na konkre
tny produkt. Naruszenie to polega również na dookreśleniu opisu
przedmiotu zamówienia w taki sposób, który nie znajduje uzasadnienia ani w technicznym
ani w funkcjonalny uregulowaniu potrzeb zamawiającego” (KIO 765/14 z 5 maja 2014r.).
Podobne stanowisko
zaprezentowane zostało w uchwale z dnia 10 sierpnia 2016 r.
o sygn. KIO/KD 48/16.

„Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu
zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny
pro
dukt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo
konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów
technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które
uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób
krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.”
Podobny pogląd Izba wyraziła również w uchwale z 7 sierpnia 2017 Sygn. akt KIO/KD 40/17
„Opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności dokonywanych w toku
przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazuje
na to ponowienie w ustawie w odniesieniu stricte do opisu przedmiotu zamówienia generalnej

zasady zawartej wcześniej w art. 7 ust. 1 Pzp, a obowiązującej w odniesieniu do wszystkich
czynności podjętych przez zamawiającego w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, od jego przygotowania i wszczęcia począwszy, a na zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego skończywszy. Zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp przedmiotu zamówienia
nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Na wagę opisu
przedmiotu zamówienia dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia wskazuje nie tylko ponowienie reguły zawartej w art. 7 ust. 1 Pzp, ale również
to, że naruszeniem normy art. 29 ust. 2 Pzp nie jest rzeczywiste, lecz już potencjalne
ograniczenie konkurencji w postępowaniu.
W świetle przywołanych przepisów swoboda zamawiającego w określaniu cech robót
budowlanych, dostaw lub usług, które chce zakupić, jest ograniczona koniecznością
zachowania zasad ustalonych w art. 7 ust. 1 Pzp. Opis przedmiotu zamówienia ograniczający
możliwość złożenia ofert przez wykonawców, który nie jest podyktowany racjonalnymi
i obiektywnie uzasadnionymi potrzebami zamawiającego narusza prawo. Naruszeniem
zasady uczciwej konkurencji jest zatem nie tylko opis przedmiotu zamówienia wskazujący
wprost na jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, który utrudnia dostęp
do zamówienia jedynie kilku wybranym wykonawcom działającym w danym obszarze rynku.
Z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp należy wywieść zatem zasadę neutralności opisu przedmiotu
zamówienia, który powinien być opisany w taki sposób, że charakterystyka wymagań
zamawiającego jest tak samo czytelna i zrozumiała dla wszystkich wykonawców i nie
pozycjonuje ich szans na uzyskanie zamówienia”.
Z przywołanych stanowisk wynika jednoznacznie, iż Zamawiający ma prawo
do określenia swoich uzasadnionych, obiektywnych i racjonalnych potrzeb i nabycia
przedmiotu zamówienia spełniającego te potrzeby, jednakże nie wolno mu tego czynić poprzez
naruszenie
zasady równego traktowania wykonawców, utrudniając uczciwą konkurencję
i
zamykając możliwość ubiegania się o zamówienie pozostałym wykonawcom. Zatem istotnymi
a zarazem kluczowymi elementami w ocenie czy nastąpiło utrudnienie uczciwej konkurencji
jest łączne spełnienie przesłanek w zakresie eliminacji konkurencji oraz braku uzasadnionej
potrzeby
Zamawiającego w zakresie jakości, funkcjonalności lub parametrów technicznych
urządzeń. Do takich wniosków prowadzą też uzasadnienia wyroków Krajowej Izby
Odwoławczej, przywołane przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie.
Izba wyraża stanowisko, iż opis przedmiotu zamówienia nie musi być sformułowany
w taki sposób aby umożliwiać ubiegania się o udzielenie zamówienia każdemu
zainteresowanemu wykonawcy,
jednakże nie oznacza to, iż Zamawiający prowadząc
postępowanie w trybie konkurencyjnym, poprzez zapisy SIWZ doprowadza do całkowitego
wyeliminowania konkurencji w postępowaniu.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy Krajowa Izba
Odwoławcza uznała, iż postanowienia SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
w punkach przywołanych w odwołaniu jako: I. 3.3, punkt II. 7 oraz punkt III. 3 - załącznika
numer 18.2.3
oraz punkt II.10 – załącznika numer 18.2.3 utrudniły uczciwą konkurencję.

Odnosząc się do zarzutu z punktu I. 3.3. w zakresie konieczności wykonywania
parametrów EBV EBNA IgG, EBV VCA IgG, EBV VCA IgM na a) w ramach systemu
immunochemicznego
, Izba uznała zarzut za potwierdzony.
Przedmiotem zarzutu nie jest ocena Odwołującego czy oznaczenie danych parametrów
jest zasadne i celowe
czy też nie, ale opis przedmiotu zamówienia uniemożliwiający
Odwołującemu wykonanie oznaczeń takich parametrów. Odwołujący przedstawił dowód
(opracowanie własne – zestawienie urządzeń dostępnych na rynku) z którego jednoznacznie
wynika, iż powyższe testy w ramach systemu immunochemicznego, możliwe są do wykonania
na
urządzeniu, które jako jedyny może zaoferować Przystępujący. Taki wymóg w ocenie Izby,
niewątpliwie utrudnia uczciwą konkurencję. Odwołujący, chcąc wykonać wymagane
oznaczania, wnosi
o dopuszczenie rozwiązania „równoważnego”, poprzez możliwość
wykonania oznaczeń w certyfikowanym laboratorium zewnętrznym albo na dodatkowym
sprzęcie wstawionym do laboratorium Zamawiającego.
W ocenie Izby Zamawiający jest uprawniony do określenia w opisie przedmiotu
zamówienia, aby wykonanie badań niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia oraz wskazanie
rodzajów tych badań odbywało się w laboratorium własnym na terenie szpitala, a nie jako
badania zlecone w laboratoriach zewnętrznych. Konieczność pilnego i szybkiego uzyskania
wyników, niezbędnych w procesie leczenia pacjentów jest faktem bezspornym.
Jednakże rozwiązanie oparte na badaniach wykonanych na dodatkowym aparacie
wstawionym przez Odwołującego do laboratorium Zamawiającego jest w pełni uzasadnione
i należy je ocenić jako właściwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż podczas rozprawy
Zamawiający powołał się na możliwość zadania w tym zakresie pytań do treści SIWZ.
Zamawiający stwierdził, iż gdyby pytanie dotyczące dopuszczenia możliwości wykonania
przedmiotowych parametrów na dodatkowym aparacie w laboratorium Zamawiającego zostało
zadane, to prawdopodobnie wyraził by na nie zgodę i zmienił w tym zakresie zapisy SIWZ.
Zdaniem Izby,
Zamawiający potwierdził tym zasadność zarzutu Odwołującego. Dodać należy,
iż w pisemnej odpowiedzi na odwołanie, ani podczas rozprawy Zamawiający nie wskazał,
iż proponowane rozwiązanie nie jest możliwe z uwagi na ograniczoną powierzchnię
laboratorium. Argument taki został podniesiony w piśmie Przystępującego jako
praw
dopodobny, jednakże nie został przez Zamawiającego potwierdzony ani rozwinięty.
Zmiana zapisów SIWZ w zakresie zwiększenia powierzchni pracowni do powierzchni o jaką
wnosił Odwołujący, nie stanowiła potwierdzenia, iż Zamawiający nie dysonuje powierzchnią

w
iększą, niezbędną do wstawienia dodatkowego urządzenia, zwłaszcza w kontekście
prawdopodobnej zgody (w przypadku zadania pytania) na jego wstawienie.
Zatem zarzut należy uznać za zasadny.

Odnosząc się do zarzutu podniesionego w punkcie II. 7 oraz punkcie III. 3 - załącznika
numer 18.2.3
dotyczącego określenia temperatury chłodzenia odczynników na pokładzie
analizatora, Izba uznała zarzut za zasadny.
W odpowiedzi na odwołanie, Zamawiający wskazał, iż zmienił zapisy SIWZ w tym
zakresie:
„było:
C
hłodzenie odczynników na pokładzie aparatury w zakresie 2 do 12 st. C
zmieniamy na:
Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu w temperaturze nie wyższej niż 12 stopni C”.
Biorąc pod uwagę, iż Odwołujący wnosił o zmianę powyższego zapisu na:
„Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora umożliwiające ich ciągłe przechowywanie,
zgodnie z wymogami producenta odczynników opisanymi w instrukcji”, nie można uznać
że Zamawiający ustosunkował się do przedmiotowego zarzutu odwołania. Podczas rozprawy
wskazał jedynie, że wymóg ma wpływ na zwiększenie stabilności odczynników oraz na
zmniejszenie czynności wykonywanych przez diagnostę. W ocenie Izby, nie jest to
argumentacja, która wskazywałaby że chłodzenie odczynników zgodnie z wymogami
producenta,
powodowałoby zmniejszenie stabilności odczynników. Zamawiający nie
potwierdził, iż przechowywanie odczynników zgodnie z instrukcją producenta wpływa na
zmniejszenie
ich stabilność. Tym bardziej, że każdy producent, w zależności od zastosowanej
metody i k
ompozycji odczynników, wyznacza indywidualnie optymalną temperaturę dla swoich
systemów. Narzucanie przez Zamawiającego granicy temperatury nie jest zatem uzasadnione
względami technicznymi ani potrzebami Zamawiającego. Również z pisma Przystępującego
nie
wynika, jakie uzasadnione potrzeby Zamawiającego, mają być realizowane poprzez
ograniczenie temperatury przechowywania odczynników, niezależnie od instrukcji producenta.
Izba nie może również uznać za zasadny argument dotyczący zmniejszenia czynności
wykon
ywanych przez diagnostę. Zamawiający nie wskazał na czym to zmniejszenie czynności
ma polegać i jak przekłada się to na uzasadnione potrzeby Zamawiającego chociaż by np.
w zakresie organizacji pracy w laboratorium czy zmniejszenia kosztów związanych
z ot
rzymywaniem wyników badań.
W związku z powyższym, zarzut należy uznać za potwierdzony i zasadny.

W zakresie zarzutu wskazanego w punkcie II.10
– załącznika numer 18.2.3 odwołania
dotyczącego wymaganej objętości martwej w kubeczku próbkowym nie więcej niż 50 µl,
w ocenie Izby zarzut należy uznać za zasadny.
W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający potwierdził, iż dotychczasowe badania
wykonuje przy przestrzeni martwej 100 µl, ale skoro istnieją systemy, które pozwalają na
uzyskanie wyniku z mniejszej objętości materiału to chciałby je posiadać.
Należy odróżnić uzasadnioną potrzebę od chęci posiadania jakiegoś rozwiązania.
W przypadku uzasadnionej potrzeby Zamawiający winien wykazać dlaczego dane rozwiązanie
jest mu niezbędne do realizacji zadań a nie jedynie wskazać chęć jego posiadania. Przy takiej
lakonicznej argumentacji, nie sposób uznać żądania wskazanego w SIWZ za uzasadnioną
potrzebę, zwłaszcza że obecnie Zamawiający prawidłowo wykonuje badania na urządzeniu
nie posiadającym takiej funkcji. Ponadto, wskazać należy, iż sama objętość martwa nie jest
wyznacznikiem ilości niezbędnej do wykonania badań. Objętość martwą należy rozpatrywać
w zestawieniu z całkowitą wielkością próbki potrzebną do wykonania badania.
Oceniając powyższe, zarzut należy uznać za zasadny.

Izba wskazuje, iż Zamawiający posiada instrumenty, pozwalające na wybór oferty
najkorzystniejszej poprzez
przyznawanie punków dotyczących przedmiotu zamówienia
w zakresie wybranych parametrów technicznych. Dzięki temu, rozwiązania nowoczesne,
innowacyjne, czy
również preferowane z uwagi na parametry techniczne czy funkcjonalne
mogą uzyskać przewagę w sumarycznej ocenie ofert. Zamawiający może uzyskać ofertę
o optymalnym stosunku ceny i preferowanych rozwiązań technicznych nie utrudniając uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odnosząc się do zarzutów wskazanych w punktach odwołania:
II
– 1, 4, 6, 13, 14 załącznika numer 18.2.3 oraz III – pkt. 2, 5 załącznika numer 18.2.3 Izba
uznała zarzuty z a niezasadne.

Po pierwsze Izba wskazuje, iż przedmiotem odwołania jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia sporządzona na potrzeby przedmiotowego postępowania. Wymagania
stawiane w poprzednim postępowaniu mają jedynie wartość historyczną. Nie można ich
porównywać z obecnym postępowaniem w celu określenia potrzeb Zamawiającego. Potrzeby
te, w związku z upływem czasu oraz rozwojem Zamawiającego, zmianami organizacyjnymi
mogły ulec zmianie. Dowody własne Odwołującego, stanowiące zestawienie oznaczeń
w obecnym postępowaniu i poprzednim oraz ilość zakupów w latach 2013-2018 mają jedynie
charakter statystyczny
, informacyjny, uśredniony. Nie stanowią zatem dowodu w zakresie

pot
rzeby szybkości wykonania badań oraz ich natężenia w poszczególnych dniach czy
tygodniach.
Po drugie, odnosząc się całościowo do zarzutów dotyczących powyższych punktów,
w ocenie Izby postawiane wymagania uzasadnione były obiektywnymi potrzebami
Zamawiającego.
Zamawiający odwołał się do problemów związanych z brakiem wykwalifikowanej kadry
medycznej
– diagnostów laboratoryjnych. Problemy kadrowe w służbie zdrowia
są powszechnie znane i jako takie, nie wymagają dowodu. Zamawiający, jako podmiot
powołany do ochrony zdrowia i życia ludzkiego musi podejmować działania systemowe
ale i
doraźne w celu realizacji swoich zadań. Podczas rozprawy Zamawiający przedstawił
wdrożone działania, związane z reorganizacją systemu pracy w laboratorium, wprowadzonymi
dodatkowymi dyżurami ale i działaniami podjętymi na przyszłość, związanymi z odejściem
w najbliższym czasie na emeryturę kolejnych specjalistów. Rozwiązaniem dla Zamawiającego
jest posiadanie analizatorów o maksymalnej wydajności, zapewniających wykonanie
wszystkich oznaczeń w jak najkrótszym czasie, bez zbędnych przerw, zapewnienie systemu
zapasowego ale i posiadanie rozwiązań, które zmniejszają ryzyko wystąpienia pomyłek
(poprzez np. przechowywanie statywów z kontrolami na pokładzie systemu).

Analizując powyższe okoliczności, Zamawiający wykazał uzasadnione potrzeby
związane z koniecznością ograniczenia czasu oczekiwania na wyniki badań, koniecznością
automatyzacji procesu wykonywania oznaczeń czy koniecznością zapewnienia ciągłości pracy
laboratorium w przypadku awarii.
Wobec powyższego zarzuty należy uznać za niezasadne.

Zarzutu podniesiony
w punkcie IV.1 odwołania, zgodnie z którym Zamawiający wnosi
o zmianę zapisów SIWZ z „Zamawiający wymaga aby wszystkie odczynniki i kalibratory
immunochemiczne pochodziły od jednego producenta” na: „Zamawiający wymaga aby
wszystkie odczynniki i kali
bratory biochemiczne i immunochemiczne pochodziły od jednego
producenta”.
Zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp należy uznać za
niezasadny. Poprzez sformułowanie przez Zamawiającego warunku technicznego nastąpiło
rozszerzenie
konkurencji. To właśnie żądanie Odwołującego zmierza do ograniczenia
konkurencji, dlatego
nie można uznać iż zarzut jest zasadny.

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 w zakresie punktowanych parametrów
technicznych wskazanych w punkcie V 1, 3, 4, 5, 6
odwołania dotyczącego parametrów
punktowanych, zarzut należy uznać za niezasadny.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 i ust 2 pkt 1 Pzp
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są cena
lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia
w szczególności jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne.
Kryteria ustanowione przez Zamawiającego odnoszą się do parametrów technicznych,
a więc ich wymaganie uprawnione jest przez Zamawiającego. Celem takiego rozwiązania jest
punktowanie rozwiązań technicznych preferowanych przez Zamawiającego.
W analizowanym stanie faktycznym, punkty przyznawane są za rozwiązania, których celem
jest przyspieszenie otrzymania wyników badań dla jak największej liczby pacjentów,
wydajność i szybkość otrzymywania wyników, zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu,
zwiększenie pewności – wiarygodności wyniku badań, co ma przełożenie na szybkość
i efektyw
ność pracy Zamawiającego.
Reasumując, wymaganie Zamawiającego są w pełni zasadne, a podnoszony przez
Odwołującego w tym zakresie zarzut nieuzasadniony.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, stosownie do wyniku postępowania, oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b),
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972).

Przewodniczący: ……………………………..

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie