eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 638/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-04-12
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 638/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron w dniu 12 kwietnia 2018 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego w dniu 3 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę
Kancelarię Radców Prawnych Ć. i Partnerzy spółkę partnerską z siedzibą w Warszawie
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Chorzów,


orzeka:

1.
Odrzuca odwołanie;
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę Kancelarię Radców Prawnych Ć. i
Partnerzy spółkę partnerską z siedzibą w Warszawie i zalicza w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Kancelarię Radców Prawnych Ć. i
Partnerzy spółkę partnerską z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za
mówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.


Przewodniczący: ……………………….Sygn. akt: KIO 638/18

U z a s a d n i e n i e

Miasto Chorzów (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie, którego przedmiotem
jest
„Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miasta Chorzów”, nr RZP.271.314.2018.

W dniu 3 kwietnia 2018 r.
Kancelaria Radców Prawnych Ć. i Partnerzy spółka
partnerska
z siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący”) wniosła odwołanie wobec treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 1a ustawy Pzp przez
określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu
zamówienia oraz prowadzący do nierównego traktowania wykonawców i naruszenia zasady
uczciwej konkurencji,
2.
art. 91 ust. 1 oraz ust. 2d ustawy Pzp
przez określenie kryteriów oceny ofert w
sposób nieprecyzyjny, niejednoznaczny, a w konsekwencji niegwarantujący obiektywizmu i
porównywalności ofert,
3.
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przez opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, nie uwzględniając wszystkich
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i:
1.
nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności polegającej na modyfikacji
dokumentacji postępowania w sposób wskazany w treści uzasadnienia odwołania,
2.
ponadto, wniósł o obciążenie kosztami postępowania odwoławczego
Zamawiającego, w tym zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów
zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jak wynika z akt sprawy do przedmiotowego
postępowania odwoławczego nie zgłosił
przystąpienia żaden wykonawca.

W oparciu o dokumentację postępowania przesłaną przez Zamawiającego, Izba
dokonała następujących ustaleń:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 27 marca 2018 r. na stronie
Biuletynu Infor
macji Publicznej Zamawiającego pod numerem 536878-N-2018.
Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, tj. usługi prawnicze polegające na
kompleksowej obsłudze prawnej Urzędu Miasta Chorzów. Zamawiający opisując przedmiot
zamówienia posłużył się kodem CPV 79100000-5 usługi prawnicze. Szacunkowa wartość
przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę 740.000,00 zł, co stanowi równowartość
171.626,04 euro. Jak wynika z treści załącznika nr 5 do SIWZ, postępowanie o udzielenie
prze
dmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39
– 46 ustawy Pzp.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Izba stwierdziła, że odwołanie podlega
odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
W przedm
iotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że przedmiotem zamówienia są
usługi społeczne, których wartość Zamawiający oszacował na kwotę 171.626,04 euro, tj. na
kwotę nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp.
Izba zważyła, że w dziale III rozdział 6 ustawy Pzp ustawodawca zawarł przepisy
dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi ustanawiając specjalną
procedurę udzielania tych zamówień, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 750 000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia
sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz kwoty
1 000
000 euro w przypadku zamówień sektorowych. W procedurze udzielania ww.
zamówień zastosowanie znajdują zasady równego traktowania i konkurencji, przejrzystości,
proporcjonalności, przepisy art. 17 i 18, działu I rozdziału 2a, działu II rozdziału 5, działu V
rozdziału 3, działu VI, zaś odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 22-22d, art. 24,
art. 29-30b, art. 32-35 i art. 93 ustawy Pzp.
Jak ustalono powyżej, zamówienie będące przedmiotem rozpoznawanej sprawy
zostało oszacowane przez Zamawiającego na kwotę mniejszą niż wskazane powyżej progi.
Dla tego rodzaju
zamówień na usługi społeczne ustawodawca dał zamawiającym możliwość
udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez danego zamawiającego procedurą
spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. Przepisy te
zobowiązują zamawiających do udzielenia zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
i niedyskryminujący (ust. 2), do zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie

internetowej, ogłoszenia o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na
okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert, opis przedmiotu
zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia, a także kryteria oceny ofert
(ust. 3). Art. 138o ust. 4 ust
awy Pzp zobowiązuje zamawiającego po udzieleniu zamówienia
do niezwłocznego zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej,
informacji o udz
ieleniu zamówienia z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska podmiotu,
z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie
nieudzielenia zamówienia zamawiający zobowiązany został do niezwłocznego
zamieszczenia na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, informacji
o nieudzieleniu zamówienia.
Innymi słowy, zamawiający uprawniony jest do samodzielnego określenia
szczegółowej procedury, w ramach której udzieli zamówienia na usługi społeczne o wartości
mniejszej niż wskazana w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem wytycznych
opisanych w art. 138o ustawy Pzp. Określone w art. 138o ustawy Pzp zasady prowadzenia
tego rodzaju pos
tępowania są jedynymi wytycznymi ustanowionymi przez ustawodawcę.
W pozostałym zakresie zamawiający nie jest związany regulacjami ustawy Pzp.
P
rzepisy ustawy Pzp nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy
Pzp w przypadku zamówień na usługi społeczne o wartości mniejszej niż określona w art.
138g ustawy Pzp, tak jak czynią to w przypadku takich postępowań o wartości równej lub
przekraczającej wskazane w art. 138g ustawy Pzp kwoty (art. 138l ustawy Pzp).
Ustawodawca przyjął odmienny sposób uregulowania tych dwóch grup postępowań.
Z powyższego należy wywieść, że wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, o którym
mowa w art. 138o ustawy Pzp nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na
czynności zamawiającego.
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w przepisach rozporządzenia Prezesa
Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2010 r.,
nr 41, poz. 238 ze zm.), które regulują kwestię wysokości wpisu od
odwołania wnoszonego od czynności podjętych w postępowaniu na usługi społeczne
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp. Prz
episy ww. rozporządzenia nie określają kwoty wpisu należnego
w postępowaniach na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty wskazane
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Z uwagi na fakt, że zamawiający, działając zgodnie z wytycznymi zawartymi
w art. 138o ustawy Pzp, mogą udzielać zamówień na usługi społeczne i inne szczególne

usługi w oparciu o opracowaną przez siebie procedurę udzielenia zamówienia
z uwzględnieniem norm wskazanych w ww. przepisie, brak jest podstaw do oceny czynności
Zamawiającego, bowiem ocenie Izby mogą być poddane jedynie czynności
i zaniechania
Zamawiającego, do których Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy (art. 180 ust. 1 ustawy Pzp).
W okolicznościach przedmiotowej sprawy bez wpływu
zat
em pozostaje fakt, że Zamawiający zdecydował się na zastosowanie procedury, o której
mowa w art. 39
– 46 ustawy Pzp, gdyż zasadnicze znaczenie ma to, że Zamawiający nie był
do tego zobowiązany.
Jak stwierdzono powyżej, przepisy art. 138o ustawy Pzp, do których zastosowania
zobowiązany jest Zamawiający nie odsyłają do stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp,
tak, jak jest to w przypadku zamówień na usługi społeczne o wartościach przekraczających
kwoty, o których mowa w art. 138g ustawy Pzp. Jednoznacznie zatem ustawodawca nie dał
wykonawcom ubiegającym się o zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej kwot
wskazanych w art. 138g ustawy Pzp możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej
przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp, co jest spójne z treścią ww. rozporządzenia w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.
Mając powyższe na uwadze, Izba stwierdziła, że odwołanie podlega odrzuceniu na
podstawie art.
189 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, jako że do przedmiotowej sprawy nie mają
zastosowania przepisy ustawy.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192
ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust. 4 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238
z późn. zm.).


Przewodniczący: …………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie