eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 482/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-03-26
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 482/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestników postępowania
w dniu 26 marca 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 12 marca 2018 r. przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania ALBA S.A., ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław
w postępowaniu
prowadzonym przez zam
awiającego Gminę Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice
przy udziale wykonawcy Chemeko-
System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania
Odpadów, ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Wrocławskie
Przedsiębiorstwo
Oczyszczania
ALBA
S.A.,
ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław
kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy
pięćset złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 482/18
U z a s a d n i e n i e


Gmina Prusice (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie
usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy
Prusice z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK. Postępowanie to prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.)
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o przedmiotowym
zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 lutego
2018 r. pod
pozycją 516670-N-2018.

W postępowaniu tym wykonawca Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA
S.A. (dalej:
„Odwołujący”) w dniu 12 marca 2018 r. złożył do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie wobec czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Odwołujący
zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia
wykonawcy Chemeko-
System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów (dalej:
„Chemeko-System") i w konsekwencji (i) wybór oferty ww. wykonawcy jako
najkorzystniejszej, pomimo, że Chemeko-System przedstawiła informacje wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na podjętą przez Gminę Prusice decyzję
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to jest Chemeko-System w treści załącznika nr 2
formularza ofertowego zawarł informacje wprowadzające w błąd - podał, źe zakład pod
nazwą Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowana Odpadów w Rudnej Wielkiej
posiada status in
stalacji uprawnionej do prowadzenia odzysku lub recyklingu odpadów
selektywnie zebranego szkła, selektywnie zebranego zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz unieszkodliwiania selektywnie
gromadzonych odpadów chemikaliów i przeterminowanych leków, pomimo iż z treści
załączonej przez Chemeko-System decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 26
kwietnia 2016 roku nr PZ 7/2016 (pozwolenia zintegrowanego) wynika jednoznacznie, że
wykonawca nie jest uprawniony
do zagospodarowania selektywnie zebranych ww. odpadów
(szkła, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz
chemikaliów i przeterminowanych leków); (ii) a także przez wybór oferty Chemeko-System
jako najkorzystniejszej pomim
o, że Chemeko-System, dystansując się od powyższego
naruszenia, uzupełniło uprzednio podane Zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd
-
nowymi informacjami, prowadzącymi do zmiany oferty;

2. art. 8 ust. 3 i art. 7 ust. 1
ustawy Pzp przez nieudostępnienie Odwołującemu przez
Zamawiającego dokumentów i wyjaśnień złożonych przez Chemeko-System, zastrzeżonych
jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, podczas gdy zastrzeżenie to po
pierwsze, nastąpiło po złożeniu przez wykonawcę oferty, a po drugie, mając na uwadze
zasady zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości
postępowania, Zamawiający winien udostępnić wspomniane dokumenty i wyjaśnienia, tak,
by
Odwołujący mógł zweryfikować (i) prawidłowość postępowania Zamawiającego
w zakresie dokonanego w niniejszym postępowaniu wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Chemeko-
System,
(ii)
spełnienie
przez
Chemeko-System
warunków
udziału
w postępowaniu, (iii) zasadność zarzutu podania w ofercie Chemeko-System informacji
wprowadzających w błąd, (iv) zasadność zarzutu modyfikacji oferty Chemeko-System oraz
(v) czy faktycznie zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
(Zamawiający nie udostępnił bowiem nawet treści wyjaśnień dotyczących zastrzeżenia
przedmiotowych informacji);
3. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty
Chemeko-
System, która (i) została sporządzona niezgodnie z SIWZ (Rozdział A: punkt
III.3.1) oraz punkt III.3.6) lit a) i e) -
„Opis przedmiotu zamówienia”), bowiem Chemeko-
System
w treści załącznika nr 2 formularza ofertowego zamiast wpisać, zgodnie z wolą
Zamawiającego (wyrażoną w zapisach SIWZ oraz w odpowiedziach Zamawiającego na
zapytania wykonawców dotyczących treści SIWZ) instalacje, do których wykonawca będzie
przekazywać odebrane odpady, wskazał podmioty zbierające odpady, czyli wskazał jedynie
pośredników do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; (ii) a następnie, tak
sporządzona (niezgodnie z SIWZ) oferta, została niezgodnie z ustawą zmodyfikowana przez
Chemeko-
System poprzez umieszczenie, w miejsce wskazanych pierwotnie w załączniku nr
2 formularza ofertowego podmiotów zbierających odpady, „właściwych” instalacji
posiadających odpowiednie zezwolenia na zagospodarowanie poszczególnych frakcji
odpadów.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu dokumentów i wyjaśnień złożonych przez
Chemeko-System
; unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty; wykluczenia Chemeko-
System (odrzucenia oferty Chemeko-System); dokonania ponownej oceny oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty.

Do postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie Zamawiającego zgłosił
wykonawca Chemeko-
System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów.

W dniach 21 i 26 marca 2018 r. wpłynęła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie
w części zarzutu naruszenia art. 8 ust. 3 i 7 ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 22 marca 2018 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
oświadczenie Odwołującego, że wobec uwzględnienia przez Zamawiającego części
zarzutów cofa zarzuty nieuwzględnione przez Zamawiającego i wnosi o umorzenie
postępowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym.

W dniach 23 i 25 marca 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
oświadczenie Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, że
w związku z uwzględnieniem przez Zamawiającego części zarzutów i wycofaniem odwołania
przez Odwołującego w pozostałym zakresie nie wnosi sprzeciwu i wnosi o umorzenie
postępowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym.

Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust.
3a
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 3a ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

P
rzewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie